hristo

Administrators
 • Мнения

  64
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

Всичко публикувано от hristo

 1. Závěť Ducha Beinsa Duna POSLÁNÍ NÁRODU MÉMU — BULHARSKÝM SYNŮM RODINY SLOVANSKÉ Podané prostřednictvím Učitele 8. října L.P. 1898. Poslyšte slova Nebeská: Bratří a sestry domu slovanského, rodu mučednického, plemeno nesvárů, duše a srdce budoucna, Život a Spása přítomnosti, nositelé a ochránci míru, synové Království Božího, poslechněte Slovo: Nebe vám přiděluje svatou povinnost v Království Pokoje, které přichází a blíží se ve své síle zaznamenat velkou událost v existenci tohoto světa; a pokud se ukážete věrnými od nynějška této ušlechtilé a sváté Výzvě, která na vás čeká, věřte tomu, sám Bůh všech Sil vás korunuje slávou a vznešeností vašeho života a zaznamená vaše jména ve Svrchovaných knihách vyšších světů, které pomáhají prospěchu Vyššího svátého počínání velkého osvobození. Čeká vás slavná budoucnost, která přichází nikoli k záhubě a zničení života, ale aby jej vzkřísila k jeho dokonalé úplnosti. V tomto životě jsou pozváni se účastnit všichni vybraní lidé a národy, které vytváří květ nových generací lidského rodu. Váš čas se blíží, vaše zkouška končí, okamžik vašeho poslání nastupuje a minuta v životě nastává, abyste se probudili a vstoupili do života blaženého, který začíná v této zemi, jež prošla tolika utrpeními. Já jdu se shora, z vyššího příkazu Božího – vašeho Nebeského Otce, který mě pověřil tímto Posláním, abych vás varoval před špatnou cestou a abych vám zvěstoval Pravdu života, která sestupuje z nebeského śidla věčného světla, aby ozářila každý rozum, aby vzkřísila každé srdce a povznesla a obnovila všechny duše - vybrané děti pravdy, určené vytvořit zárodek Nového lidství, jemuž Slovanská rodina, koleno Judovo se stane ohniskem. Vůdce - spasitel, vyvolenec Sionu Království Božího, bratr trpících, přijde s celou svou silou a duchovní celistvostí a změní podobu tohoto světa. Zanedlouho zaujmete vysoké místo v řádu vykoupených vyšších světů, které postupně stále přichází jeden po druhém v jednu novou sféru svrchovaných světů. V Nebesích Božského přikázu, do kterých i tento váš svět už přistoupí kupředu společným krokem, aby zaujal své místo určené Nejvyšším Biskupem mezi ostatními. Váš vstup do těchto nekonečných hranic Nového Království věčných světů bude oznámen poskytnutím symbolu Nejvyššího Pána, Vládce a Krále nadevším. On se s vámi setká i se všemi anděli, kteří vás přijdou přijmout radostně a vesele jako spoluobčany Věčného Království, jehož síla a sláva je věčná. Nezármucujte Boha svým chováním, nepochybujte o jeho Pravdě, kterou vám nese z Nebeského sídla jako projev Jeho věrnosti a lásky k vám. Vzdělávejte se, vzchopte se, poznejte pravdu o životě. Ten, od něhož jste zrozeni nad vámi bdí. Jeho jméno znáte. Neváhejte, nerozmýšlejte se, ale zahoďte svou malomyslnost a nedostatek víry a přijďte k věčnému světlu života, abyste pochopili věčnou cestu Boha, který vás zvednul z popela nicotnosti ke slávě a velikosti nesmrtelnosti. Neklamte sami sebe, ale udělejte místo pro Toho, kdo vám dává život. Před Ním: děti, pokolení, národy nezhynou, nýbrž se obrozují a přemění a přerodí tímto tvořícím Věčným Duchem, který uvádí do pořádku vše v tomto velkém Božském světě. Obrození a požehnání je velký dar, který vám pomáhá se upevnit, vstoupit na cestu světla, kde sídlí mír a láska na každém kroku. Je to mocný věčný pohon života, který pozvedá všechny pokleslé na duchu. Je cestou spásy, na kterou se vydává neblahý lidský rod, vyzván Nebem k dalšímu hrdinskému činu, kterým se dokončí, vše co je určeno. Cesta, na kterou přicházím vás vzít, abyste vstoupili do Království Božího, abyste mu sloužili, je cesta věčná; cesta plná všech darů života; po ní vystoupali všichni hodnostáři a tváře nebeské před začátkem této samotné věčnosti, která nemá začátek ani konec. A mezi vámi a cestou Nebeských tvorů existuje veliký prostor, který není měřitelný žádnou mocnou silou, a přesto existuje neviditelná spojitost, která vše svazuje do jednoho nerozlučného bratrství. Tímto spojením je láska Věčného neviditelného Boha — Zdroje života. Tato nepřekonatelná láska Toho, kdo vás miluje a pečuje o vás, mě přivolala se shora, abych přišel pomoct vám v této těžké době, která nastává naposledy v tomto světě. Před vámi stojí velké nebezpečí, které se chystá zničit vše, co je sváté, zasázené rukou vašeho Nebeského Otce. Proto jsem přišel do tohoto světa, abych vás osobně vedl během této nejnebezpečnější chvilky v životě. Ukažte se jako muži pevní a rozhodní, věrní svému poslání, vyzbrojeni a připravení ke sběru. Provádějte každý den svá potřebná cvičení, aby zvítězila pravda, nyní je vhodńa příležitost, aby se ukázal vyvolený národ, sémě Královské, jehož je Bůh všech sil panovníkem. Jdu podpořit slovanský rod, jemuž je dáno triumfovat nad všemi jeho nepřáteli, kteří mu brání v cestě jeho velkorysému poznání, kterého se snaží dosáhnout a jeho poslání, které mu bylo určené Svrchovanou prozřetelností. Čas se blíží a je u bran tohoto světa. Pravda zvítězí a bude nastolena ve své úplné kráse, která rozzáří tento svět nebeským světlem. To je den Pravdy, ve kterém jste se narodili pro Jeho slávu. Poslechněte si Jeho hlas, jde se shora, zvedněte své oči a podívejte se na to, co vás čeká; nastavte své uši a poslechněte sladké písně, příjemné hymny, majestátní chorály, písně andělů, které se připravují na tento slavnostní den. Slyšte, víra je první krok při vstupu do Nového života, je první podmínkou v úzké bráně přijetí, je prvním plodem Lásky, který máte přinést k Ohništi Otcova oltáře. Nezbývá čas se pouštět do prázdných debat o minulosti, ze které nemáte užitek, pokud se nepoučíte z chyb, abyste narovnali současné. Vaše znovuzrození potřebuje poctivých a ctnostnich lidí, jenž scházejí. Nyní je pouze na povrchu a nikoli v hlouby, dočasné a nepodstatné, které nemůže přinést očekávané dobré výsledky. Tento národ má do nebevolající potřebu být veden a řízen svátými a bohulibími hodnotami už odpočátku, nezbytných pro jeho úspěch. Tyto zásady určil již dávno Bůh, Jenž se stará o blahobyt všech jeho rodin; a tyto hodnoty jsou zakotveny ve vaší duši. Při obrození národů rozum a srdce musí jít současně, láska a ctnost společně, sila a rozum mají spolu vést a řídit cestu jejich dobrých snah. Mimo těchto podmínek je vše nenávratně pro ně ztracené. Proto je nezbytné, abyste se zastavili a zvážili svou situaci, ve které se nacházíte, abyste se vyhnuli společńemu zničení, které visí nad hlavami vás všech. Přicházím do tohoto rozvráceného světa v rozhodném okamžiku, abych uplatnil potřebný vliv a zachránil vás od této zničující cesty, po které se národy na zemi vydaly neuváženě. Vězte, že v případě, že zavrhnete mé dobromyslné rady a budete odporovat mému Božímu přikázání, které vám dávám, ale protože jste blízcí mému srdci, použiji další opatření, mnohem horších, kterých mi bylo uloženo použít v případě vašeho neuposlechnutí Božích přikázání. Vy se nacházíte pod mou ochranou a jsem povinen vás vést a vychovávat ve znamení slova Pravdy. Jsem vašim ochráncem a vrchním vůdcem v Nebeském království. Když jsem vstoupil, abych vás přijal pod svou ochranou, předpokládal jsem všechny těžkosti, které mi čas vytvoří do doby než vás přivedu na bezpečné místo. Vím kolik překážek, kolik neúspěchů mě potká spolu s vámi v této velké bitvě, ale můj duch se nevzdá svého úmyslu. Má láska k vám mi nařídila mou povinnost. Vstoupil jsem, abych vás vzal pod mou svrchovanou ochranu. V této dávné minulosti váše duše nebyly vůbec krásné, která by mě přivábily vás milovat. Byli jste nelibí navenek, a kdo vás spatřil, tak se odvracel od vašeho neotesaného srdce. Přes tuto vadu jsem vás vás neodmítl, ani jsem vámi neopovrhnul pro váš hrubý vzhled, do kterého byla oděna vaše duše, nýbrž jsem se do vás úplně zamiloval svým dobrým duchem, který se snažil proniknout a najít nějakou boží vlastnost, nějakou ušlechtilou stránku vaší duše, aby ji mohl zpracovat a rozvinout, aby přinesla hojné ovoce a vypěstovat ve vás čistou povahu, svatou a vznešenou, aby vám umožnil vstoupit do rodiny prvních národů, které Bůh všech sil vybral splnit jako Svou věčnou a svatou vůli. Dnes nadešel čas začít řešit hlavní osud tohoto zkaženého světa, kam Nebe přichází učinit zásadní a velikou přeměnu a to brzy, v Novém století, které se blíží, aby poznamenalo nové stránky života na zemi. Proto si přeji vás připravit, neboť jste pochybili kvůli vaším nynějším zločinům a národním hříchům z minulosti, pro které bylo nutné, abyste přinesli mnoho obětí a strpěli trápení než se smyje a pročistí vaše ohavnost, kterou jste podráždili Boha, aby odvrátil svou tvář od vás a ponechal vás těžké zkoušce doby, abyste si uvědomili a litovali své hříchy, které zpřetrhaly sváté nitě Jeho Lásky. Ale Bůh se věčně nehněvá; Jeho milost je nekonečná, jeho milosrdnost zůstává navždy s těmi, jež Jej milují a jeho požehnání setrvá. On vás povede během všech těch temných dob pevnou rukou a jeho oko nad vámi bude bdít, když půjdete nebezpečnými cestami tohoto světa. V tom, Já — váš nejvyšší Ochránce, vynaložim velké úsilí a oběti, abych napravil vaši minulost, abych vás vychoval a oblékl do krásy Navěky, která vám byla udělena. Proto jsem svolil svolat z dálky, z konce nebes, oba bratry, světla slovanského rodu a dát jim slovo Pravdy a slovo Života, aby vám jej přinesli a ukázali vám mou cestu, která vás dovede do Věčného Světla, ve kterém se nacházím; Světlo života, které jsem vám poslal, abyste žili věčně v něm, které svět nepřijal, ale jej odmítl a zradili mého Vyvoleného Ježiše, haněli urážkámi a smrti, protože činy tohoto rodu byly záludné. Ale zrádci mého odkazů byli odměněni za své bezpráví a od teď vše končí. Pravda je věčná, můj Otec je stálý, jeho věci jsou neodkladné, vy jste Můj lid. Bůh hledal dům pro sebe a Jeho volba padla na slovanský rod, který Nebe miluje pro jeho Božskou ctnost. Proto jsem vám poslal dva Moje služebníky, aby vám zvěstovali radostnou zprávu a opustili jste temnotu zdejších pohanských bohů. A byla radost obrovská ve světě světla, když Bůh položil znak Svého velkého jména a vložil Svého Ducha do vašich srdcí věčnou závětí. Zjevili se vašemu tehdejšímu vládnoucímu Panovníkovi a sdělili mu vůli Nebeskou přijmout Mé Vyslance Nové závěti a ten poslechnul můj hlas a představil se Mi, aby se stal zakladatelem vašeho duševního znovuzrození. A říkám vám, že se v domě slovanském nenarodil pokornější a upřímnější Panovník, který přijal s neochvějnou vírou daný slib podobný slibu Abraháma, který neušetřil svého syna, ale obětoval ho Bohu, takto se zachoval dle božího přání váš Panovník a otec národa slovanského, který dal oči svého prvorozeného jako oběť Bohu, jako dar Bohu, jako důkaz své stálé věrnosti Jemu. Od tohoto dne se konalo provolání dané Bohem všech sil, který rozhodl dle své neomezené moudrosti proslavit s vámi společně celý slovanský rod, ve kterém Hospodin Všemohoucí žije a jemuž ukládá zaujmout první místo v Jeho Království, které již vstupuje ve své síle do tohoto trpíciho světa. Pochopte neměnnou pravdu, že povznesení slovanského rodu je povznesení potřebné pro všechny, které Bůh sám činí pro svého vyvoleného, Vůdce Spásy, který se brzy objeví mezi vás v plné své slávě a síle, aby znovu nastolil věčné Království Míru, Království Boží na zemi. A ten, který zpochybňuje vaše prvenství od teď, jako by tvrdil, že samotný Bůh zpochybňuje Mě; mám moc poskytnout to komukoliv, komu budu chtít a pokud Já dávám ze své dobré vůle, kdo je ten, jež se mi vzpírá a říká mi, co činím? Ten, který se opovažuje, ať vystoupí a zkusí svou sílu a uvidí. Jsem jediný a Mé slovo je pevné a jsem věrný pravdě na všech svých cestách. Mé slovo je nezpochybnitelné. Bůh je váš panovník. On je váš ženich, který vám posílá své dary, a jež má z vás radost jako ženich z lásky, kterou jste přijali vírou v Něj, Jenž je Král nad Králi a Panovník nad panovníky. Právě proto přicházím z odvěkého sídla, abych vás nasměroval k dobrému a svátému životu, abych vás ochránil, abyste neudělali znovu chybu proti svrchované vůli Nebe a abyste nebyli odmítnuti jako v minulosti, kdy svou libovůlí jste se znelíbili Bohu a ten vás nechal upadnout do rukou vašich nepřátel, kteří přišli z daleka, aby vás potrestali pro prohřešky a splnil vůli Nejvyššího soudce nad vámi. Ale v tehdejším vašem pádu Jsem vás podpořil Svou Láskou, protože jste nebyli úplně odmítnuti Tím, kdo si vás vybral. A v dlouhověkém otroctví jsem vás stále vedl po cestě utrpení a pokory a učil jsem vás napravit svůj život, uvědomit si své hříchy, litovat a obrátit celé své srdce k Bohu vašemu, se kterým jste spojeni v manželským svazkem k čistotě a bezůhonnému životu. A ve všech vašich utrpeních a zkouškách jsem vás podporoval svou rukou a dodával jsem vám sílu a moc ducha, abyste se úplně nevzdávali duševně a ztratili se v bahnu zoufalství. A se všemi silami, které mám, jsem se ujal vytvořit vaši duši čistou a bezůhonnou s povahou Božskou. A na konci vaší dlouhověké zkoušky, když Nebe rozhodne dle Vyššího uvážení Boží prozřetelnosti, aby vás zbavilo těžkého otroctví, byl Jsem prvním, který se vás zastal, abych vás vysvobodil a předpokládal jsem, že využijete mé dobročinnosti, abyste napravili minulost; ale vy jste zneužili daru svobody. Ale Já jsem vaše osvobození začal a nasadil jsem všechny mocné síly do práce k dosažení a realizaci velké myšlenky, kterou musím dokončit v nejkratší době, která čeká na Můj nejvyšší příkaz. Vaše rozpory, váš znovu rozvracený život pozastavují svaté rozjímání, které mám na srdci pro vaše dobro a dobro celého rodu lidského; ale vše má své hranice, to musíte vědět. Během těchto posledních let vašeho znovu nastartovaného života jsem vás sám vedl bezpečně do tohoto okamžiku a vynakládal jsem nejvyšší úsilí ochránit vás před mnoha nebezpečnými nepříjemnostmi. Pějte chválu Bohu, že nepatří k těm, které lze přemoci. Přichází čas a je to nyní, kdy ochutnáte mou sílu a poznáte, že Já jsem Bůh, kterému nelze lhát, ale vy jste národ nespoutaný, který nespatřuje, kde se schovává jeho dobro. Slabým článkem vaší duše je společná neshoda a rozpory, které brání svatému počínání slovanského rodu, ale jsem věrný práci Tomu, který mě vyslal. Pro Něho není překážek, není těžkostí, vůle Jeho je vůle věčná a neoblomná a vše, co řekl, se stane, ale nikoli během vašeho života, pokud se obrátíte dozadu, jako národ Izraele v poušti a ponecháte své kosti jako oni pro svou malomyslnost a celkovou nevíru. Ale nová generace, kterou sám Bůh všech sil pozvedne, uskuteční Jeho úmysly, předurčené ke splnění. Může zrychlit a zpomalit chod vašeho počínání, pokud se oddáte zahálčivému životu zkažených národů a to způsobí, abych více bděl nad vámi, abyste se znovu neodvrátili a spadli do léčky lsti, přičemž tento pád vás může stát život. Toto mě donutilo přijít dolu mezi vás, abych se zaručil znovu napravit a odebrat pekelnou nenávist k vašemu bratrskému rodu, který pro vás učinil nesčetné lidské oběti; je to svátá Rus, jíž Bůh určil velkou budoucnost, aby splnila Jeho vůli pro vaši slávu a slávu Jeho Království. Přijměte od ní daň jako Malkísedek od Abraháma, který ho bláhořečil. Dnešní sílu a slávu vám dlužím, toto jsou Boží nařízení: jeden sází, jiný žne, na konci všichni se podílí na Boží blaženosti. Dnes je pekelná zloba odklizena, chod věcí nabírá jiný směr, pekelné síly ustupují z prvních řad bitevního pole, rušitelé Božího míru budou potrestáni všude a Jeho pravda se opět zjeví na zemi. Království, které znovu nastolím, není královstvím nenávisti, ale lásky; zvedněte pohled a podívejte, že svět je pastvou. V krátké době potvrdím pravdivost svých Božích slov. Ještě jeden veliký čin a všechna srdce se otřesou a moudrost světa nastane jednou pro vždy. Nebe jako důkaz své přízně vám poskytlo svátou záruku velké milosti a lásky, která vás ochrání navzájem od tohoto dne, ve kterém je dána odpověď, začíná vaše vykoupení a varuji vás, abyste chránili to, co buduji, abyste jej nezničili, protože je sváté a pokud se pokusíte rouhat, pošlu na vás tři zla: hlad, mor a zkázu a nebudu mít s vámi slitování, ale budu vás soudit a vždy si budete pamatovat, co Bůh řekl. Chraňte Má slova. V této záruce, kterou jsem vám svěřil _ spočívá vaše budoucnost, on je vašim Desaterem , nadějí a životem vašeho rodu. Poslechni mě, Rode Slovanský, abys mi byl svědkem, že jsem ti to pravil. Obracím se k vám nyní, mí služebníci, vůdci, učitelé, také k vám pisatelé, farizeové a pokrytci a nařizuji vám, abyste nerozvraceli Můj národ, který jsem vám svěřil. Přestaňte chodit špatnými cestami, je čas, abyste si uvědomili, že je třeba vést můj národ po cestě pravdy a neuvádějte jej do omylu, pomáhejte bezmocným v jejich trápení a nezraňujte chudé. Vzdejte se bezpráví, zahoďte nepravdu, zanechte rozvrácení, protože se Bůh nemůže dívat na toto nevlídné počínání, které se děje všude před Ním. Jeho trpělivost překročila své meze, byl jsem povolán, abych ukončil nevyléčitelné zlo. Popřemýšlejte do doby, aby nebylo pozdě, že přichází doba i nyní je čas, kdy bude pozdě mě hledat, přemýšlejte, o nedostatku víry, která se vás zmocnila, a jež vám nepřinese žádné dobro. A nyní podruhé přicházím z doby, kdy jste se stali mým národem, abych vás spatřil na vlastní oči, jací jste navenek, jak žijete, a Můj duch je dojatý tímto smutným obrazem. Jste k politování vy, pro které jsem obětoval vše získané: život, slávu a čest, zneužili jste Mou dobrotu a Mou lásku. Přede mnou stojí mnoho vašich nešťastných bratrů a sester, znásilněných a okradených vámi samotnými. Jděte za nimi a svěřte jim své hříchy a nastolte mír každý se svým blízkým. Tento den, ve kterém přijdu, abych se vám ukázal v Mé plné slávě a přeji si, aby byl dnen radosti, nikoli dnem smutku, dnem určeným Bohu Mému. Jsem Elochil, anděl zprávy Hospodinovi. Sděleno 8. října L.P. 1898, Varna – Bulharsko Opis z tištěných svazků po opravách (5 stran) bratrem P. Kirov dne: 30. května, sobota večer, 1. června, pondělí večer a 3. června, středa večer, 1915 roku, město Burgas. Opsal: М. Sotirov. Превел от Български Иво Хопев
 2. Žitné zrno (2. beseda ze sborníku nedělnich besed Učitele Petra Danova uveřejněného pod názvem Síla a život, Královská dvorní tiskárna, Sofie 1915) Pravím vám, jestliže žitné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. (Ev. Jana, 12:24) Žitné zrno je symbolem lidské duše. Představuje dlouhou historii vývoje Přírody. Kdybyste dokázali rozevřít list žitného klasu, prostudovat jeho historii, zatoužili byste porozumnětp plně i historii lidské duše. Tak jako žitné zrno padá na zem a zmírá, tak jako vyráží, vyrůstá a dává plod, totéž se děje s lidskou duší. Pro vás možná představuje žitné zrno něco zanedbatelného, co nemá velkou cenu – jedna šestnáctitisícina kilogramu. Na kolik byste ocenili jedno zrno, kdyby jeden kilogram stál jeden groš? Avšak v žitném zrnu je síla, potenciál, duch sebeodříkání, s nimiž chrání sebe i druhé.. Když se usadíte k prostřenému stolu nepřemýšlíte o žitném zrnu. Netušíte jakou radost do vás vnáší, jakých myšlenek je nositelem. Neznáte jeho původ. Lidé si ho neváží, slepice také ne – nikdo si ho neváží. Představuje však velké tajemství ve světě. Co se skrývá v žitném zrnu? Je symbolem života. Když si vezmeme počáteční bulharské písmeno (Ж = Ž), kterým slovo začíná, odpovídá plně žitnému zrnu: dole dvě nožky - kořeny, nahoře dvě větévky. Když ho zasejeme, ukáže nám kam směřovat. Žitné zrno nám říká, že máme směřovat k Tomu, z Koho jsme vzešli – k Bohu. Abychom směřovali k Bohu, musíme se rozvětvit, rozkvést, poskytnout obživu pro svět, tzn. „pomáhat a obětovat se pro své bližní, jako to činím Já“. Proto říká Kristus na jiném místě: „Já jsem ten živý chléb, Který sestoupil z Nebe.“ Z čeho vzniká chléb? Ze žitného zrna. Dnes lidé říkají, že jejich život není šťastný. Nikdo tady není spokojený – ani panovníci ani knězi. Ať to vezmete od nejvyššího po nejnižšího, každý něco chce. A i když to dostanou, stejně nejsou spokojení a chtějí zase. Zeptejte se jich, proč jsou nespokojení. Hledají něco více. Ale vraťme se k historii žitného zrna. Kdybyste ho zaseli do země, co byste řekli být na jeho místě? Řekli byste: „Skoncuj to s námi, odstraň z nás život, nechej nás shnít!“ Ale v žitnem zrnu je více víry než v nás. Když je zahrnuté v půdě, tlí a rozpadá se. Ale najednou pochopí řeč Slunce a sotva se objeví první paprsky, řekne si: „Nezhynu, nýbrž oživnu a vydám užitek druhým“. Zrodí se v něm energie a začne se upínat k Slunci. Nasadí plody a uzraje. Ale lidé ho nenechají. Vezmou srp a posečou ho. Jeho utrpení nekončí. Poté, co ho požnou, utáhnou do snopů, nabodnou na vidle, nahodí na vůz, zanesou na mlat a složí jeden na druhý do kup velkých jako hora. Pak přes něho přejedou s koňmi a vymlátí v mlátičce. Co byste na to řekli, kdybyste byli na jeho místě? Tímto procesem prochází i lidský život. Ptáte se: „Proč máme procházet tím vším?“ Člověk si má vzít z příkladu s žitným zrnem poučení. Mlátička přestane mlátit a kopyta koní nad zrny utichnou, zrno sesbírají a složí do sýpky. Ale jeho muka ani tady zase nekončí. Prosévají ho, špatná zrna padají dolů, dobrá zůstanou nahoře, uloží ho do pytlů a šup s ním do mlýna. Tam ho vsypou mezi dva těžké kameny a rozdrtí napadrť. Kdybyste byli na místě žitného zrna, co byste řekli? „To že je život a svět, který vytvořil Hospodin!“ Ale žitné zrno má velkou trpělivost. Říká: „Ještě o mně uslyšíte!“ Vyvezou ho z mlýna jako mouku, přivezou domů, ale ani tady ho nenechají v klidu. Přihrne se žena se sítem, začne ho prosévat, něco vyhodí, ostatní vsype do mísy, přidá kvas a těsto důkladně zaděla na chleba. Být na místě žitného zrna, řekli byste: „Tím je naše utrpení u konce.“ Nikoliv! Když těsto vykyne, hupky s ním do pece a když ho vytáhnou, máme před sebou přenádherné bochníky. Kdybyste byli na místě žitného zrna, řekli byste: „Konečně naše strádání skončilo.“ Jenže uplyne jen chvilka, začnou ty nádherné bochníčky rozkrajovat a jíst. WŽitné zrno se tak dostane do žaludku a vytvoří mízu, která pronikne do našeho rozumu. Co se stane pak? V našem mozku vzniknou veliké myšlenky, v našem srdci – nové tužby. Žitné zrno přináší šaty, do kterých se obléknou naše city a ty se přenesou do pera spisovatelů a básníků či do smyčce houslisty. Hle, co všechno je díky žitnému zrnu. Kdyby ale to zrno neprošlo procesem svého rozvoje, nikdy bychom se nestali svědky těch nádherných událostí v přírodě. Proč? Protože žitné zrno nám dává sílu dívat se a vidět. Proto Kristus říká: „Já jsem živý chléb.“[1]Aby byl člověk živ, musí být ve spojení se svým prostředím, aby v něm mohl pomáhat a druzí mohli pomáhat jemu. Tak jako tím procesem prošlo Žitné zrno, tak se i my máme obětovat stejným způsobem. Přinášení obětí není zas tak těžké. Obraťme pozornost k historii Kristova života a k historii židovského národa. Jak si vysvětlit rozpor, že nějaký národ čeká tisíce let, až jeho Vykupitel, jeho Král přijde a dá mu svobodu. A když se opravdu objeví, židovští knězi a veleknězi proti Němu podají stížnost? Řekli byste, že kdyby Kristus přišel dnes, postupovali byste lépe. Pochybuji. Uvedu vám příklad. Podívejte se, jak se vůči sobě chovají muž a žena, a můžete si odvodit, jak byste se asi chovali ke Kristu. Když se ve světě objeví Pravda, nebude ve svátečních šatech, ale v těch nejobyčejnějších. Tak se i Kristus objevil mezi Židy v prostých šatech. A to je důvod, proč lidé nedokážou pochopit Pravdu. Takové jsou zákony na tomto světě. Ale je i jiný zákon ve světě, který se projevuje ve slunečním světle. Když Slunce začne svítit na všechny zárodky a tvory na Zemi, světlo, které člověku způsobuje radost a veselost, u jiných probouzí nenávist a zlobu. Světlo, jež někomu přináší dobrou náladu, v jiném vyvolává ukrutnost. Světlo a teplo přivedou vlka k myšlence najít ovce, které by mohl sníst; zloděje, že začne přemýšlet, jak vás okradnout; člověka, který se snaží konat dobro, že začne přemýšlet, jak někomu chudému pomoct. Dejte žitné zrno slepici a té se vytvoří krásná pera; dejte ho praseti a tomu se vytvoří krásné štětiny; dejte ho vlkovi a tomu se vytvoří krásné zuby a drápy; dejte ho rybě a té se vytvoří krásné šupiny. Fyziologové nedokážou vysvětlit tento jev. Každý tvor využívá jídlo, teplo a světlo v souladu se svým vývojovým a rozumovým stadiem. Tento zákon můžete pochopit, když si ty dva protiklady světa vyzkoušíte. Nevysvětlí vám to, proč v lidech existuje zlo, proč dávají přednost nenávisti před láskou, lži před pravdou. To vysvětlit nedokážeme. Mnoho otázek „proč“ zůstane nevysvětleno. Bulharským slovem „proč“ se tážeme a myslíme tím „já chci“. Proč máme chtít? Existuje zákon, který praví, že máme směřovat k pokroku. Kristus říká, že pokud žitné zrno padne na zem a neumře, zůstane na světě samo. Co znamená v životě osamocenost? Je to to nejtěžší utrpení, jaké člověk může zakusit. Rozmnožování je smyslem života. Všechna trápení na světě mají příčinu v tom, že lidé chtějí žít jen sami pro sebe. Každé zlo se rodí z přání žít si sami pro sebe, stát se středem světa, a v Božských zákonech je to nemyslitelné. Naše myšlenky a tužby ztroskotávají, protože je stavíme na písku. Na světě můžeme být šťastní jen tehdy, žijeme-li pro Hospodina. A je třeba pro Něho žít. Zdůvodnění nalezneme v samotné přírodě. Když Slunce ráno vychází, vychází pro všechny, protože všechny miluje. Je vnímavé ke všem bytostem od nejnižších po nejvyšší, a proto k němu všichni pozvedají zrak. Odtamtud přichází energie, která vás křísí a pozvedá. Ale říká nám snad Slunce, že do něho musíme vstoupit? Říká nám jen to, abychom využívali blaha, která nám dává, a tak jako ono ozařuje svět, abychom i my šířili světlo a probouzeli vše, co nás obklopuje. V našem rozumu přetrvávají některé zvrácené postoje, jež jsou pozůstatkem našeho individuálního života. Například vejdete do domu, ve kterém je jen jedno jediné okno. Přijde dalších dvacet třicet návštěvníků a vy jim řeknete: „Vy se nemáte co dívat, dívat se chci já.“ A díváte se na Slunce, a všichni ostatní jsou o jeho světlo ochuzeni. Vy je ale máte vyzvat, aby se i oni podívali, a popřípadě jim ukázat cestu ven z domu, aby mohli přijímat světlo. Proto taky není dobré, když je člověk v příliš velké společnosti, protože nikdy nejde zařídit, aby všichni mohli využívat sluneční světlo a teplo současně. Je třeba jim umožnit, aby vyšli ven. Proto Kristus říká: „Kdo miluje sebe, ať vyjde ven.“ A na jiném místě: „Kdo miluje svého otce a matku více než Mne, není Mne hoden.“ Když se někdo přiblíží k oknu příliš, zakryje výhled ostatním. Udržujte odstup 20-30 kroků. To jsou fyzické předpoklady. Tím chce Kristus říct, že život není otázkou materiálního blaha. Materiální blaho je jen prostředek, něco jako pro žáky učebnice, tabule, písemné potřeby. Hospodin pro vás připravil malé i velké věci. Zeptejte se žáby, jak vnímá život. Řekne vám: „Přála bych si, aby nad močálem, kde žiji, poletovalo více mušek. A aby létaly nízko, abych je mohla lovit.“ A když ji vidíte, jak filozoficky hledí a mlčí, ona vlastně číhá, až se k ní muška přiblíží, aby ji mohla ulovit. Takový je její životní názor. Když po těch stupních stoupáme nahoru, nemysleme si, že se hned octneme na vrcholu vývoje. Mezi schody vývoje a cestou, ke které směřujeme, je ještě hodně daleko. Rozdíl mezi lidmi a anděly je tak obrovský a jejich nazírání se tak liší jako mezi pulcem, z kterého se vylíhla žába, a člověkem. Z pohledu andělů jsme ještě žabičky. Někdo řekne: „Nejsme snad stvořeni k podobě a obrazu Božímu?“ Ještě jsme nedorostli k této podobě a obrazu. Však se jen podívejte, co děláme. Abychom mohli říct: „Jsme stvořeni k podobě a obrazu Božímu“, museli bychom mít črty Boha. Jaké jsou Jeho črty? Jsou to Ctnost, Láska, Moudrost a Pravda. Ctnost vylučuje zlo, Láska vylučuje nenávist, Moudrost vylučuje nerozumnost, Pravda vylučuje lež. Jsou-li v nás tyto črty přítomny obzvláště výrazně, máme podobu Boží; nejsou-li výrazné, jsme ještě žabky. Nemám nic proti žábě, ona se musí živit mouchami. Ale proč je jí? Povím vám to. Protože moucha jako létající hmyz žije v určitém vyšším prostředí a žába také touží létat, tak chce přijmout vibrace mouchy a rozvinout je, aby i ona mohla létat. Proč vlk jí ovce? Aby se mohl stát mírný. Když se živíme dobrými věcmi, stáváme se dobří. Umělci udělali pokus. Měli hrát v roli ztělesňující ideální lásku. Jedli proto po dlouhý čas ovčí maso, protože tento druh masa podněcuje takové city. Také vlk má právo pojídat ovce, jestli se chce stát mírný. A nepochybně se tak i stane, protože dnes jsou vlci mnohem mírnější, než byli kdysi. Poznám, jestli lidé jedí ovce a slepice. Poznám, že jí ovčí maso, protože ho jí ten, kdo se chce stát krásný. Slepice jí, protože chce mít křídla jako andělé. Máte právo je jíst. Zlo není v jídle. Když někdo brání, aby se jedlo určité jídlo, je to z důvodu, aby se nepůsobilo utrpení tvoru, který je určen k jídlu. Říkám, že je můžete jíst. Musíte se jich však zeptat. Běžte do kurníku a chytněte slepici. Jestli nezakdáká, můžete ji zabít a sníst. Pokud zakdáká, nechte ji. Stejně tak ovce – jestli zamečí, nechte ji, chce žít. Zeptejte se, která ovce či slepice chce ve vás žít. Kristus říká: „Jsem živý chléb, a kdo se Mnou sytí, bude mít život věčný.“ Abychom pochopili slova Kristova, musíme se očistit - očistit svůj zrak, očistit svůj rozum. Náš rozum je překrásný nástroj, pokud víme, jak ho používat. Ale je velmi nebezpečnou zbraní, jestliže s ní neumíme zacházet. Když zoráte neoseté pole, abyste je pak oseli, je to vaše právo; jednáte přirozeně. Ale jestli zoráte už oseté pole, je to hloupost. Někteří lidé tvrdí: „Je třeba myslet kriticky, protože věda bez kritiky nemůže existovat.“ Myslet kriticky, ale jak? Kritika je jako chirurgie, abyste z lidského těla vyřízli nemocné místo, tomu rozumím. Taková kritika je užitečná. Ale vyříznout zdravé místo – tomu nerozumím. Není těžké být chirurgem, každý dokáže vzít skalpel a uříznout někomu nohu. Každý z vás by to dokázal. Ale jen málo je těch, kdo ví, jak takový zákrok provést správně. Abychom se to naučili, musíme si osvojit zákony Ctnosti a Lásky. Když mluvím o Lásce, neberte to tak, že hlásám Učení míru a pokoje. Člověk, který chce milovat, musí vyzkoušet ta největší utrpení na světě. Kdo netrpěl, nemůže zakusit onen Božský princip Lásky. Milovat Boha znamená být připraven se obětovat tak, jako se Bůh obětuje pro nás. Abyste Ho poznali, říkáte: „Hospodine! Dej, co potřebujeme.“ Jenže ve skutečnosti se nese z jednoho konce světa na druhý: „Dej, dej, dej!“ Nikdy nebyly peníze tak bezcenné jako dnes. Každý z nás dnes bere možná třikrát čtyřikrát větší výplatu, než brali lidé dříve. A přesto stále nemáme dost. Peníze jsou znehodnoceny, protože není nic, co by jim odpovídalo. Lepší by bylo, kdybychom si přáli žito, kukuřici, hrušky, jablka. Říkáte: „Hospodine! Chci být krásný, chci být bohatý.“ Chtěli byste vlastnit mnoho věcí, ale uvědomujete si, že by vám to přineslo neštěstí? Protože když se stanete bohatí, druzí budou myslet na to, jak vás o ně připravit. Abyste se ochránili, budete potřebovat lidi. Bohatí Američané si najímají tři čtyři osobní strážce, protože na každém kroku je chce někdo vydírat. Ale my potřebujeme ne bohatství, ale základní věci, které dělají život dobrým. Zanedbali jsme rozvoj svého srdce, a tak se musíme vrátit k základnímu principu – k jeho rozvinutí a zušlechtění. Zlo nehnízdí v rozumu, ale v srdci. Každý z nás by se měl zeptat svého srdce, co by si přálo. Naše srdce se mravně zkazilo naší vinou. Nesčetněkrát jsme ho přinutili, aby jako nějaká služka lhalo, vysílalo zlé myšlenky atp. Hospodin říká v Písmu: „Syne můj, dej své srdce.“ On poznává a vidí chyby lidí a nechce po nás nic jiného, než abychom Mu otevřeli své srdce a On do něho mohl vstoupit. Řeknete jak? Stejně, jako když otevřeme okno, aby do pokoje proniklo světlo. Je psáno: „Do pokoje, kam vniká světlo, lékař nechodí a nemoc nemá přístup“ neboli „Kam světlo nevchází, odtamtud lékař neodchází“. Stejně tak: „Do kterého lidského srdce vstoupil Hospodin, ďábel nevstoupí“. Hospodin je lékař v tomto slova smyslu. Běžný lékař přijde a řekne: „Musíš více jíst, musíš více pít, musíš to a tamto.“ A my trpíme, trpíme, až se celí zhroutíme. Často se podobáme velbloudáři, který putoval pouští s velbloudem, jenž už stěží unesl náklad. Vždy, když velbloudář našel na své pouti třeba liščí kožešinu, hodil ji nahoru na velblouda. Už ale bylo toho nákladu tolik, že velbloudu se podlomila kolena a celý náklad zůstal v poušti. Velbloud může na svých zádech unést jen určité množství nákladu. Velbloud – to jsme my. Jsme to my, kdo putujeme, a když vložíme na svá bedra více nákladu, než kolik můžeme unést, jednoho dne se zastaví náš rozvoj. Já vás nepřesvědčuji, abyste žili v chudobě, já vám doporučuji bohatství v trojím významu slova – nejen ve fyzickém, nejen v duševním, ale i v duchovním. Nebe si přeje takto bohaté lidi, protože mohou být štědří. Když Kristus říká: „Sbírejte poklady“, má tím na mysli právě takové poklady. Vkládejte tento svůj kapitál do Nebe, aby Bůh mohl ochránit před lichváři chudé lidi na Zemi. Andělé nepracují na našem spasení, my sami to musíme udělat. Máme pro to veškeré podmínky. Neexistuje zákon, že musíme být všichni stejně vzdělaní. Každý má znát tolik, kolik potřebuje. Někdo si naříká: „Můj mozek je maličký.“ Odpovídám: Když se nedokážeš starat o malého koně, jak se můžeš postarat o většího? Jestli máš malé srdce a nedokážeš ho řídit, jak můžeš řídit větší srdce, jež má větší přání? Co máme dělat? Není třeba myslet na budoucnost, ale v zájmu dobra využít všechna blaha, která nám přináší dnešní den. Protože dnešní den nám přináší i všechna budoucí blaha. Zákon říká, že Bůh, Který nám dal podmínky pro tento den, je dá i pro následující dny. Není důvod přemýšlet, co s námi bude v budoucnu. Můžeme zůstat klidní. Existují zákony, které regulují vztahy lidí. Dopustit se nějaké škody není nic svévolného. Stane se to podle stejného zákona, podle kterého vám každé neštěstí přinese požehnání a každá svízel odkryje nový horizont. Toto si můžete ověřit kdykoliv, a proto se nemusíte znepokojovat neštěstími, která vás mohou potkat. Někteří se mě ptají na politickou situaci v Bulharsku. „Co s ním bude?“ Proč se tak ptáte? Co by s ním mělo být? Bulharsko teď prožívá něco jako masáž – to je všechno. Trochu mu ubrali nákladu - je to pro něho nová zkušenost a dostalo úkol k vyřešení. Proč si nesedneme a rozumně nepopřemýšlíme o zákonech, které regulují život, ale hledáme viníky? Kdo je vinen, řekněte? Viníky teď nenajdete. Na vině je individuální život člověka. Jestli se člověk chce stát vládcem, je vinen. I ten, kdo chce vládce svrhnout, je vinen. Může nám být jedno, kdo je vládcem – jeden nebo druhý, třetí nebo čtvrtý, všichni jdou po stejné cestě. Neříkám, že si člověk nemá přát stát se vládcem nebo vládkyní. Ale komu? Sám sobě, svému rozumu, svému srdci, své vůli. Jak se vede vašim poddaným – vašim myšlenkám, citům a přáním? Podrobili jste si je? Dali jste si je v sobě do pořádku? Vy jako první dejte světu příklad. Jaký mohu být kazatel, když se obracím k lidem s pobídkou: „Buďte štědří“, a sám jsem lakomec? Když říkám: „Nekraďte“, a sám kradu? Když říkám: „Nelžete“, a sám lžu? Učitel, který učí lidi, musí být modelem – sám jít příkladem. Ježíš, když sestoupil, aby učil lidi, jim dal nejdříve model, a až si osvojíme Jeho Učení, svět se změní. Máme v sobě skrytou dynamiku, kterou neumíme využít, protože nevíme, jak pracovat. Byl jednou jeden trn, který vyrostl uprostřed silnice a zatarasil lidem cestu. Jak tak šli kolem poutníci, tloukli do něho svými holemi. Ale čím více do něho tloukli, tím více rostl, až se auta začala převracet. Bylo to neskutečné. Přišel kopáč a řekl: „Ukážu vám, co umím.“ A začal zpovzdálí podkopávat kořeny. Trn se zpočátku smál a myslel si: „Tolika lidem se nic nepodařilo udělat, a ty bys mě chtěl vyděsit?“ Ale kopáč kopal hlouběji, až si trn uvědomil: „Ten neřád našel moje slabé místo.“ Dokud i vy nepoužijete v sobě správné nářadí, trn se vám bude smát: „A já vyrostu ještě víc.“ To je alegorie, kterou je třeba pochopit. Kdo je ten kopáč? Přemýšlejte a najděte odpověď. Rádi se ujmeme role sudího. Například v občanské válce v Americe přivedli k soudu dva pachatele - jeden byl slepý a druhý bez nohou. Bylo jim kladeno za vinu, že kradli jablka. Zahradník je chytil a přivedl k soudci. Slepý se začal obhajovat: „Já jsem slepý, já jsem jablka nekradl. Jen jsem natáhl ruce a pár si jich vzal ze země.“ Beznohý říká: „Já jsem bez nohou, tak jak jsem mohl jít a krást jablka?“ Soudce se zamyslel a pak přikázal: „Pomozte beznohému na záda slepému“. A prohlásil: „Ten, kdo má oči, našel jablka, a ten, kdo je bez nohou, ale má ruce, je bral.“ A skutečně – tak se to i odehrálo. Takový je i člověk – každý má v sobě dvě bytosti: jednu slepou, druhou chromou. Když je Hospodin přistihne na místě činu, každá z nich se zapřísahá: „Já nic nevzal, ani jsem se nedotknul, já tam nevkročil.“ Ale Hospodin řekne: „Zvedněte jednoho na druhého“. A tak je rozsoudí. Kdo je ten bez zraku? Lidský instinkt. A ten bez nohou? Lidský rozum. Ti dva se domluví: „Pojďme něco vzít“. A zvednou se a jdou ukrást jablka. Když je chytí, jeden i druhý se brání: „Proč mě bijete? Já jsem nevinný!“ Ale vinni jsou oba. Potřebujeme evoluci. Očekávají nás větší blaha, ale musíme se stát dostatečně rozumní, dostatečně dobří, stát se dospělými, abychom mohli být pověřeni tímto dědictvím. Ty tři věci, které jsem uvedl – Ctnost, Pravda, Moudrost – jsou veliká bohatství. Když je budete vlastnit, budete zdraví a šťastní. Ptáte se: „Jak mohu Učení uplatnit v životě?“ Od nás se nežádá, abychom opravili svět. Svět je opravený, nejsou v něm nenormálnosti, vše běží podle určeného řádu. Víme, proč dochází k událostem, ať už přírodním nebo politickým. Není důvod obracet jejich tok. Jedno je však třeba – individuální náprava jedinců ve světě, ať už mužů nebo žen. Jestliže se napraví jedinci, napraví se i jejich děti – synové a dcery. Když se napraví oni, napraví se i jejich blízcí a celý svět sám od sebe. Jaký je kvásek, takové je těsto. To je princip, který ustanovil Kristus. A činy Krista směřují k tomu, aby se tak i stalo. Jako kukla pokračuje ve vývoji a přeměňuje se, tak se i svět pozvedne a změní k lepšímu. V dnešním světě panuje velký neklid, protože všichni, kdo se nedokážou zavinout do zámotku, se obávají blížící se zimy. Proměna musí nastat v našem rozumu, srdci a v naší vůli a až k té proměně dojde, pocítíme v sobě vnitřní sílu. Tehdy vejdeme ve spojení s oněmi vyššími bytostmi, které jsou pokročilé a jež nazýváme světci. Až s nimi vejdeme ve spojení, náš rozum se osvětlí, tak jako se osvětlí žákům mezi jejich učiteli. Světci jsou Učiteli lidstva a je třeba, abychom se jimi nechali všichni řídit. To oni učí svět, jak má žít. Vy ale řeknete: „Kde jsou ti Učitelé? Kam odešli? Nesetkáváme se snad s jejich podobou v církvi?“ Každá věc má svůj stín a podle něho můžeme předmět najít. Vaše přání jsou takovým stínem, vaše touhy rovněž. Chcete pochopit podstatu. Musíte jít podle zákona – od srdce nahoru k vašemu rozumu s myšlenkami na Boha. Jak si představit Boha? Třeba jako nejlepšího, dokonalého Člověka, v Němž není žádná zloba, žádná nenávist; Který miluje lidi, jako skutečný otec miluje své děti. Takový je vztah Boha k nám. Co myslíte, slyší nás teď? Slyší a pracuje v našich myslích. Dobrou náladu, kterou míváme každý den, míváme jen díky Němu. Tak jako nás Slunce dobře naladí, když vyjde, tak šťastné minuty v životě prožíváme díky onomu vnitřnímu Slunci, které nás zahřálo. I v duchovním životě je vycházení a zapadání. Ve zralém věku Slunce stoupá k poledni, ve stáří zachází, aby opět vyšlo. Hospodin vyjde v srdcích a myslích mnohých, ale pro mnohé nevyjde ani pak. Ti, v nichž Hospodin vyjde, pocítí Radost a Veselí, ale ti, pro které nevyjde, řeknou: „Pro nás je život neštěstí, smutek a utrpení.“ Musí počkat. Proč? Protože v jejich případě ještě nebyly vytvořeny podmínky k tomu, aby v nich vyšel. Kdyby v nich vyšel předčasně, bylo by to pro ně neštěstí. Lepší teď bude, když si odpočinou. Neříkám, že zemřou, to ani v nejmenším. Budu vám citovat jeden zákon. Když se mluví o zapadání, každý myslí na umírání. Co je vlastně umírání? Je to předpoklad. Každý z vás musel zemřít, aby mohl říct, co je to smrt. Zatím si ji jen představuje. V jednom svém díle Tolstoj popisuje, jak potkal pětaosmdesátiletého ruského řeholníka s bílým vousem a zeptal se ho: „Jaké byly důvody, že ses stal řeholníkem?“ A řeholník se rozpovídal o své minulosti: „Pocházím z knížecí rodiny. Když mi bylo mezi jednadvaceti a pětadvaceti lety, otec a matka mě chtěli oženit s jednou kněžnou. Stalo se, že jsem upadl do letargického spánku. Přišli lékaři a hledali mi puls. „Srdce se mu zastavilo, je mrtvý“, prohlásili a dali souhlas, aby mě pohřbili. Říkal jsem si: „Tak takhle vypadá smrt?“ Nemohl jsem se pohnout ani dát znamení, že žiju. Přichází snoubenka se svým otcem a slyším, jak ji vybízí, aby plakala: „Abys lidem ukázala, žes ho milovala.“ „Nikdy jsem ho nemilovala, miluji jeho bohatství“, odpověděla. A já si řekl, že jestli mě Hospodin vrátí na svět, začnu jiný život.“ Jak je těžké žít, a nemít možnost říct, že žiješ; vidět, jak všichni pláčou, a nemoci je potěšit, že žiješ!“ A kolik lidí je takto pohřbených! Není nic horšího než být pohřbený zaživa. Nejhorším neštěstím je být dny a měsíce v zemi, a nemoci se osvobodit od těla. Je to to nejhorší vězení – je to peklo! Kdybychom byli čistí, věděli bychom, kdy duše opustila tělo, a nikdy by nedošlo k takovému utrpení. Když lékař řekne, že nemocný není živý, lidé hned zareagují: „Zvedněte ho!“ Udělají mu krásnou truhlu a s písněmi a hudbou ho odnesou. Kam se poděla jejich láska? Tak vypadá láska bližních a společnosti. Někdo řekne: „Mám vás rád.“ Jak? Jako má kočka ráda myš? Nebo vlk ovci? I to je láska. Ale je to láska, kvůli níž svět trpí. Láska, kterou svět potřebuje, je taková, že druhé milujeme a pomáháme jim, aby byli šťastní, jako jsme my. Proto Ježíš řekl: „Ten, kdo ve Mne věří, bude dělat, co Já dělám. A kdo Mne miluje, zamiluje si ho i Můj Otec a přijde a udělá si v něm své obydlí.“ Ptáte se: „Co bude s Bulharskem?“ A já se ptám: Co bude s vámi? Nevíte, že si vás ďábel celého přivlastnil a prodal dokonce i vaši kůži. A vy se ptáte, co bude s Bulharskem. Bulharsko – to jste vy. Je třeba se modlit, aby vám Hospodin pomohl vypudit toho nezvaného hosta z vás, abyste zachránili sami sebe – svůj rozum a srdce. Ďábel je viník těchto utrpení. Je ale zbytečné se na něho zlobit. Já ho chválím v jedné věci – že je velmi pracovitý a neupadá do malomyslnosti. Vystrnadíte ho z jedněch dveří, a on vleze druhými. Když se mu něco nepodaří jedním způsobem, vyzkouší druhý, třetí, čtvrtý. To je jeho znamenitý a následováníhodný rys. I Hospodin říká: „Vezměte si z něho příklad.“ Je učitelem lidí, učí je a naučí všemu - když vám lže, lže, a vy mu nakonec řeknete: „Naučili jsme se tvým lžím a teď už nám nemůžeš zalhat.“ Kdosi řekl svému příteli: „Moji opici neobelžeš.“ I zašel přítel za opicí a začal před ní předstírat, že spí. Tak opice taky zavřela oči. Přítel toho využil a ukradl peníze. Hospodář se vrátil domů a pořádně opici natloukl. Podruhé už nechala oči otevřené, protože věděla, že by bylo zle. Na základě svých zkušeností v životě když přijde ďábel, řekněme mu: „Já mám oči otevřené!“ Když přijde utrpení, řekněte: „Ještě jsem neprošel celým procesem žitného zrna.“ A když se vaše myšlení a srdce promění a stanou krásné, dosáhnete obrazu a podoby Boží. Tehdy vás Bůh vzkřísí, tak jako Slunce vzkřísí zaseté žitné zrno. Beseda uskutečněná 5. dubna 1914, podle starého, Juliánského kalendáře 23. března 1914, Sofii. (Př. JG; IR)
 3. София Spiegazioni riguardo alle conferenze del Maestro Варна, 20.9.1895г. Probabilmente questa é la prima conferenza pubblica del Maestro in Bulgaria Варна, 1897г. I segreti dello Spirito София, 2.9.1897г. HIO-ELI-MELI-MESSAIL Варна, 20.9.1898г. L' eletto Divino e la Guida della Verità Варна, 8.10.1898г. Apello al mio popolo bulgaro, figli della famiglia slava Варна, 13.2.1899г. Le testimonianze Divine Варна, 24.2.1899г. La promessa Divina Бургас, 28.2.1899г. Risposte alle promesse Divine 25.6.1900г. Conversazione prima: indicazione 30.6.1900г. Conversazione seconda: IL CUORE E DIO 1.7.1900г. Conversazione terza: IL CIBO ED IL VERBO 5.7.1900г. Conversazione quinta: ELEVARE ANIMA E SPIRITO 5.7.1900г. Conversazione quarta: LA VITA ED IL RISORGIMENTO 8.7.1900г. Conversazione sesta: LA VIA E LA VERITA' Нови Пазар, 9.7.1900г. Conversazione settima: ESITO Нови Пазар, 1.10.1900г. Le tre cose. Conversazione con Lo Spirito Divino 1903г. Il tempo propizio 1903г. Pensieri ed indicazioni 1903г. La ritrosìa Варна, 10.8.1903г. La voglia Divina Варна, 10.8.1903г. Discorso 1903, Varna Варна, 14.8.1903г. Incontro annuale della Catena: Varna 1903 Русе, 12.12.1903г. Che sia pace su tutti noi/Discorso 1903, Russe Варна, 22.8.1904г. Discorso 1904, Varna Варна, 11.8.1906г. INCONTRO annuale della Catena: Varna 1906 Варна, 15.8.1907г. INCONTRO ANNUALE DELLA CATENA, Varna , 1907 Варна, 9.8.1908г. INCONTRO ANNUALE DELLA CATENA, Varna , 1908 1.8.1909г. Saluto a tutti 12.8.1909г. L' Amore Варна, 15.8.1909г. INCONTRO ANNUALE DELLA CATENA, Varna, 1909 В.Търново, 14.8.1910г. VERBALI DALL' INCONTRO ANNUALE DELLA CATENA 1910, Veliko Tarnovo В.Търново, 18.8.1910г. Appendice al verbale dell' anno 1910 1.10.1910г. Appunti da un' agendina di D.Golov В.Търново, 1.1.1911г. Cuore buono e mente buona В.Търново, 1.1.1911г. Appendice al verbale dell' anno 1911 В.Търново, 7.1.1911г. La roccia e l' albero В.Търново, 10.8.1911г. Verbali dall'incontro annuale della Catena 1911, Veliko Tarnovo В.Търново, 14.8.1911г. La Cena Divina София, 27.9.1911г. Pensieri del sig. P. Danov София, 2.10.1911г. Riunione guidata dal sig. Danov 16.10.1911г. Altra direzione София, 23.10.1911г. La pietra ha un significato mistico 14.1.1912г. Perché Dio non toglie il male per sempre? 19.2.1912г. Fiducia in Dio 26.2.1912г. Riunione guidata dal sig. Peter Danov 4.3.1912г. Amore e unità 11.3.1912г. Riunione guidata dal sig. P. Danov 18.3.1912г. Che cosa vuol dire destino? 25.3.1912г. Per risorgere 1.4.1912г. E la sua voce si sente 8.4.1912г. La linea congiuntiva 15.4.1912г. Essere pronti 22.4.1912г. Il veleno forte 29.4.1912г. Sempre giovani 13.5.1912г. Il lievito 20.5.1912г. Bambini di cuore 3.7.1912г. Arriverà come una luce В.Търново, 15.8.1912г. Il Testamento dei raggi di luce colorati В. Търново, 15.8.1912г. VERBALI DELL' INCONTRO ANNUALE DELLA CATENA 1912 Veliko Tarnovo В.Търново, 24.8.1912г. Voi siete invitati per lavorare В.Търново, 2.9.1912г. Perché vi aiuto? 9.9.1912г. La corda del diavolo 16.9.1912г. Il limite di transizione 23.9.1912г. Stato d'assedio 30.9.1912г. Elohim 7.10.1912г. L'essenziale per oggi 14.10.1912г. Riunione guidata dal sig. P.Danov 21.10.1912г. Il nome del Signore 28.10.1912г. Ognuno secondo la Giustizia eterna София, 18.7.1913г. Verso tutti София, 13.8.1913г. Edificate voi stessi 15.11.1913г. Intelligenti e forti 22.11.1913г. Come neonati 22.11.1913г. Otteremo 25.11.1913г. La divisione 27.11.1913г. Coraggioso e decisivo 29.11.1913г. Si eguaglieranno tutti secondo la legge dell'Amore e della saggezza В.Търново, 6.12.1913г. La persistenza 17.12.1913г. Quello che farà evolvere l'uomo София, 6.1.1914г. Saluti per l' anno nuovo 1914. Verso tutti София, 9.3.1914г. Conferenza per la festa della primavera София, 16.3.1914г. Ecco l'uomo София, 23.3.1914г. Il chicco di grano Бургас, 6.4.1914г. I quattro elementi fondamentali Бургас, 9.4.1914г. Pensieri del sig. Danov Бургас, 13.4.1914г. Riconoscete la Verità e la Verità vi farà liberi София, 20.4.1914г. La manifestazione dello Spirito София, 27.4.1914г. I talenti София, 6.7.1914г. L' Amore София, 20.7.1914г. I sogni di Giuseppe София, 27.7.1914г. La legge del servizio София, 3.8.1914г. L'importanza delle piccole cose В. Търново, 10.8.1914г. VERBALI DELL' INCONTRO ANNUALE DELLA CATENA anno 1914 Veliko Tarnovo В. Търново, 18.8.1914г. Concilio a Tarnovo София, 11.9.1914г. Pace a voi! София, 21.9.1914г. La necessità di conoscere Dio София, 28.9.1914г. Un uomo vale molto più di una pecora София, 5.10.1914г. Fariseo e pubblicano София, 12.10.1914г. Le condizioni della vita eterna София, 19.10.1914г. La paura София, 2.11.1914г. Lo spirito ed il corpo. Impeti e riflussi nella vita. София, 8.11.1914г. Nel principio era София, 16.11.1914г. Il latte spirituale София, 7.12.1914г. I Maestri Бургас, 5.1.1915г. Appunti dalle conversazioni del Maestro con gli amici Бургас, 5.1.1915г. Conversazione per la Rivelazione Бургас, 6.1.1915г. Finché il fariseo non diventa pubblicano, non può essere cristiano 8.1.1915г. L' arrivo di Cristo Бургас, 10.1.1915г. Ma quando il Figlio dell' uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Бургас, 11.1.1915г. Se mi amate, osserverete la mia parola Бургас, 15.1.1915г. Se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Бургас, 21.1.1915г. Chiedete forza, abbiate fede Бургас, 21.1.1915г. Cristo verrà e si rivelerà Бургас, 22.1.1915г. Equilibrio tra Saggezza e Amore Бургас, 25.1.1915г. 8000 anni 22.3.1915г. Pasqua 19.4.1915г. La perla di gran valore София, 10.5.1915г. Il nuovo fondamento 24.5.1915г. La provvidenza Divina София, 20.6.1915г. La tentazione София, 27.6.1915г. Il figlio prodigo София, 4.7.1915г. Preghiera София, 11.7.1915г. Il buon samaritano 12.7.1915г. Otri vecchi e nuovi В.Търново, 4.8.1915г. Incontro annuale della Catena, Veliko Tarnovo ,1915 23.8.1915г. Liberta dello Spirito 25.12.1915г. La nascita 24.4.1916г. La Verità 16.7.1916г. Per la preghiera "Padre nostro" София, 17.9.1916г. La misericordia София, 1.10.1916г. Tu lo sai София, 8.10.1916г. Per la gioia София, 15.10.1916г. Ama il Signore София, 22.10.1916г. Non berrò forse il calice? София, 29.10.1916г. La Saggezza София, 5.11.1916г. Guadagnare Cristo София, 16.11.1916г. Le cinque vergini avvedute/Le cinque vergini avvedute e le cinque stolte София, 19.11.1916г. Osservate come crescono i gigli della campagna София, 26.11.1916г. Zaccheo София, 3.12.1916г. Vi innalzerò София, 17.12.1916г. Salvaci София, 24.12.1916г. Saranno tutti istruiti София, 31.12.1916г. Rendete a Dio quello che è di Dio София, 1.1.1917г. Il fratello dei piu' piccoli 7.1.1917г. Crescete nella grazia/Crescita e conoscenza 14.1.1917г. Marta e Maria София, 18.1.1917г. La mia grazia ti basta 21.1.1917г. I due padroni София, 28.1.1917г. Tutto quello che è stato scritto 4.2.1917г. I beati София, 8.2.1917г. Igiene dell'anima umana София, 11.2.1917г. I bambini София, 15.2.1917г. La corona della vita София, 18.2.1917г. Conoscenza. Abnegazione/ Ogni cosa mi é stata data София, 25.2.1917г. La salvezza 22.3.1917г. Senza carico София, 22.3.1917г. La croce София, 25.3.1917г. Il sale София, 29.3.1917г. La volontà Divina София, 1.4.1917г. La luce София, 5.4.1917г. Giustizia e salvezza София, 8.4.1917г. Giacobbe e Isacco 12.4.1917г. L' influenza della musica София, 15.4.1917г. Gioite София, 22.4.1917г. La volontà Divina София, 29.4.1917г. I puri di cuore София, 3.5.1917г. L' unità / Quel che Dio ha unito София, 6.5.1917г. Prendere e dare София, 13.5.1917г. Dio ha unito София, 20.5.1917г. Il buon tesoro София, 27.5.1917г. Dimorare/Dimora София, 31.5.1917г. La semplicità София, 3.6.1917г. Dio è Spirito София, 10.6.1917г. Se puo' Варна, 2.8.1917г. Lettera Варна, 14.8.1917г. Lettera Варна, 26.8.1917г. A tutti gli amici Варна, 2.9.1917г. A tutti gli amici Варна, 19.12.1917г. Lettera Варна, 21.12.1917г. Lettera Варна, 9.2.1918г. Lettera Варна, 22.3.1918г. Il numero 153 София, 10.6.1918г. Custodia dell' energia dell' anima София, 26.6.1918г. Riempimento e svuotamento София, 30.6.1918г. Conducetelo София, 7.7.1918г. Le tre situazioni София, 14.7.1918г. In quel momento stesso София, 21.7.1918г. Allegri e pazienti София, 23.7.1918г. La madre dei Zebedei София, 28.7.1918г. Spoglio e rivestimento София, 4.8.1918г. Il vino buono София, 11.8.1918г. le due donne София, 18.8.1918г. Guardò Pietro София, 25.8.1918г. Il lievito nascosto София, 1.9.1918г. In casa София, 8.9.1918г. Incontrarlo София, 15.9.1918г. Non può rimanere nascosta София, 22.9.1918г. I due fratelli София, 29.9.1918г. Nel mio nome София, 6.10.1918г. Che nasce София, 13.10.1918г. I due poli София, 20.10.1918г. Lo Spirito del Signore София, 27.10.1918г. I due comandamenti София, 3.11.1918г. I chiamati София, 7.11.1918г. Chi ammicca София, 10.11.1918г. Prendere a giornata degli uomini София, 17.11.1918г. Udito cio' София, 1.12.1918г. La vita abbondante София, 5.12.1918г. Piccola analisi/Lemuel София, 8.12.1918г. Regno diviso София, 15.12.1918г. Ma il padre disse София, 29.12.1918г. L' incognità София, 12.1.1919г. Le grandi condizioni della vita София, 16.1.1919г. Introduzione nell' Amore София, 19.1.1919г. La grande fede София, 26.1.1919г. La vite ed i tralci София, 2.2.1919г. Come te stesso София, 9.2.1919г. Contraddizione nella consonanza София, 2.3.1919г. Se non fossi venuto София, 9.3.1919г. Il mio giogo София, 22.3.1919г. Con amore si prende София, 30.3.1919г. E il bambino cresceva София, 6.4.1919г. Il Signore gli disse София, 13.4.1919г. Né di sacca da viaggio София, 17.4.1919г. Questo insegnamento София, 20.4.1919г. Pietro dunque lo vide София, 27.4.1919г. Tu, quando preghi 4.5.1919г. Il sole nascente 11.5.1919г. La lampada del tuo corpo 18.5.1919г. La trave 25.5.1919г. la tavola del Nuovo testamento 1.6.1919г. La pietra rifiutata 8.6.1919г. La donna ricurva София, 15.6.1919г. Maestro e Signore София, 19.6.1919г. Gesù fu invitato София, 22.6.1919г. Il minimo comandamento София, 29.6.1919г. Il vecchio scriba В.Търново, 19.8.1919г. Metodi per rinforzare il legame intimo tra la gente В.Търново, 19.8.1919г. L'Amore universale В.Търново, 19.8.1919г. Spiegazione sull'arredamento nella sala riunioni В.Търново, 20.8.1919г. La via giusta В.Търново, 20.8.1919г. Concezione ed applicazione В.Търново, 22.8.1919г. Vita eterna В.Търново, 22.8.1919г. Metodi di cura В.Търново, 22.8.1919г. Prosecuzione delle domande e delle risposte (Metodi di cura) В.Търново, 23.8.1919г. Comprensione corretta della vita individuale, sociale e spirituale В.Търново, 24.8.1919г. L' Affetto cosmico В.Търново, 24.8.1919г. Metodi di applicazione В.Търново, 24.8.1919г. Metodo di autocontrollo В.Търново, 26.8.1919г. Conferenza sui servizi spirituali В.Търново, 26.8.1919г. Secondo servizio spirituale anno 1919/20 В.Търново, 26.8.1919г. Primo servizio spirituale anno 1919/20 В.Търново, 26.8.1919г. Indicazione per il compimento del primo servizio spirituale durante l' anno 1919/20 София, 28.9.1919г. Io sono l' uomo София, 9.11.1919г. Dio ha parlato София, 16.11.1919г. I due testimoni София, 30.11.1919г. Andò e si mise alle sue dipendenze София, 7.12.1919г. Vivrà София, 14.12.1919г. Va a lavorare nella mia vigna София, 21.12.1919г. Il giorno del bene
 4. Английски Стефан Минчев Френски Мая Немски Любена Мария започва от 1920г. Биляна започва от 1925.г Анжела започва от 1930 Руски Александра Италиански Жени Виолета започва от 1920г. надолу Надя започва от 1930г. надолу Чешки Борислав
 5. Здравейте. Може ли да се свържете с мен. https://www.facebook.com/hristo.vatev Поздрави
 6. ПРИЗВАНИЕ КЪМЪ НАРОДА МИ — БЪЛГАРСКИ СИНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СЛАВЯНСКО
 7. Про новый год, ДБ - София, 1.1.1931г. (не печаталась) Соединительные нити жизни, МОК - София, 2.1.1931г. Крепкая основа, УС - София, 4.1.1931г. Имена ваши, ВБ - София, 4.1.1931г. (не печаталась) Новая эпоха, МОК - София, 7.1.1931г. Четыре положения / Д.У.С.Б.! Добрый, умный, сильный, богатый, МОК - София, 9.1.1931г. Будь очищен, ВБ - София, 11.1.1931г. (не печаталась) Балки жизни, ООК - София, 14.1.1931г. Колесо сознания/ Закон чередования. Функции чисел – колесо человеческого сознания, МОК - София, 16.1.1931г. И когда увидели звезды, ВБ - София, 18.1.1931г. (не печаталась) Дыхание человека и животных, ООК - София, 21.1.1931г. Разумное слово / Голод – добро – разумное слово, МОК - София, 23.1.1931г. Зачем не мыслишь по Божественному, ВБ - София, 25.1.1931г. (не печаталась) Проявление человеческого сознания, ООК - София, 28.1.1931г. Разумность / Разумное, МОК - София, 30.1.1931г. Отношение к Богу, УС - София, 1.2.1931г. Почитай отца своего и мать свою, ВБ - София, 1.2.1931г. (не печаталась) Светлый образ, ООК - София, 4.2.1931г. Методы для самовоспитания, МОК - София, 6.2.1931г. Хлеб жизни, ВБ - София, 8.2.1931г. (не печаталась) Выражение Божественных идей, ООК - София, 11.2.1931г. Несколько необходимых вещей / Три вещи нужны, МОК - София, 13.2.1931г. Закон пророков, ВБ - София, 15.2.1931г. (не печаталась) Зенит жизни, ООК - София, 18.2.1931г. Жизнь и радость / Жизнь и радость. Принципы здоровья, МОК - София, 20.2.1931г. Если весь мир победит, ВБ - София, 22.2.1931г. (не печаталась) Причины нещастий, ООК - София, 25.2.1931г. Живые силы в природе / Воспитательное действие линий в природе. Живые силы в природе МОК - София, 27.2.1931г. Блажены плачущие, ВБ - София, 1.3.1931г. (не печаталась) Первичная пища, УС - София, 1.3.1931г. Послушание, ООК - София, 4.3.1931г. Ханизе, МОК - София, 6.3.1931г. И вселился между нами, ВБ - София, 8.3.1931г. (не печаталась) Реалность и тени, ООК - София, 11.3.1931г. Справедливы, МОК - София, 13.3.1931г. Дай Мне пить, ВБ - София, 15.3.1931г. (не печаталась) Закон чисел, ООК - София, 18.3.1931г. Действия сил / Язык природы, МОК - София, 20.3.1931г. И сделал брачный пир, ВБ - София, 22.3.1931г. (не печаталась) Основная мисль, ООК - София, 25.3.1931г. Знание и применение / Знание и применение, МОК - София, 27.3.1931г. Истинные поклонники, УС - София, 29.3.1931г. Я не достоин, ВБ - София, 29.3.1931г. (не печаталась) Смена сил, ООК - София, 1.4.1931г. Тригон, МОК - София, 3.4.1931г. И как не имело корня, засохло, ВБ - София, 5.4.1931г. (не печаталась) Сложение и вычитание, ООК - София, 8.4.1931г. Человеческие идеалы / Постижимое, разумное и реальное. Идеалы человека, МОК - София, 10.4.1931г. Живой среди мертвых, ВБ - София, 12.4.1931г. (не печаталась) Специфическая работа, ООК - София, 15.4.1931г. Разумность и свет / Соотношение между разумностью и светом. Сон и тьма, МОК - София, 17.4.1931г. Иди, позови мужа твоего, ВБ - София, 19.4.1931г. (не печаталась) Путь внутреннего разумения, УС - София, 21.4.1931г. Восстановление, ООК - София, 22.4.1931г. Опытности в жизни / Знание и опытность, МОК - София, 24.4.1931г. Чтобы разуметь Писания, ВБ - София, 26.4.1931г. (не печаталась) Икс, игрек и зет, ООК - София, 29.4.1931г. Разумное применение / Разумное потребление, МОК - София, 1.5.1931г. Алфа и омега, ВБ - София, 3.5.1931г. (не печаталась) Прямое направление, ООК - София, 6.5.1931г. Обикновенные и необыкновенные идеи / Обыкновенные и идейные мысли, МОК - София, 8.5.1931г. Плюнул на землю, ВБ - София, 10.5.1931г. (не печаталась) Священный трепет, ООК - София, 13.5.1931г. Новая эпоха, МОК - София, 15.5.1931г. Одна берется, а другая оставляется, ВБ - София, 17.5.1931г. (не печаталась) Музикальные проявления, ООК - София, 20.5.1931г. Скрытые таланты / Физический, духовный и умственный анализ. Оккультный путь и обычные постижения, МОК - София, 22.5.1931г. Бодрствуйте!, ВБ - София, 24.5.1931г. (не печаталась) Здоровые слуги и здоровые государи, УС - София, 24.5.1931г. Понять суть вещей, ООК - София, 27.5.1931г. Правильная оценка / Одинаковая оценка. Ритмус музыки. Метр в музыке, МОК - София, 29.5.1931г. Существенное и несущественное, ООК - София, 3.6.1931г. Три отношения / Первые отношения, МОК - София, 5.6.1931г. Исполнить, ВБ - София, 7.6.1931г. (не печаталась) Свобода сознания, ООК - София, 10.6.1931г. Неизбежный путь / Два направления – В и С, МОК - София, 12.6.1931г. И ответил Симон Петр, ВБ - София, 14.6.1931г. (не печаталась) Музикальная жизнь, ООК - София, 17.6.1931г. Сжатие и расширение, МОК - София, 19.6.1931г. Мистическое понимание, УС - София, 21.6.1931г. Учитель, чтобы мне прозреть!, ВБ - София, 21.6.1931г. Осмысление жизни, ООК - София, 24.6.1931г. Красивые линии / Линиите красоты в природе!, МОК - София, 26.6.1931г. Идеал человека, ООК, СБ, РБ - 7 озер, 12.7.1931г. Любовь к Богу, РБ - 7 озер, 12.7.1931г. Симон Петр, ООК, СБ, РБ - 7 озер, 12.7.1931г. Старые украшения, ООК, СБ, РБ - 7 озер, 13.7.1931г. День добра, ВБ, ООК, СБ - 7 озер, 14.7.1931г. День Божьей работы, ООК, СБ - 7-те езер, 16.7.1931г. Человек нового, СБ, РБ - 7 озер, 19.7.1931г. Теория и применение, СБ, РБ - 7 озер, 20.7.1931г. Отпечатки, СБ, РБ - 7 озер, 21.7.1931г. Недоказанные истины, СБ, РБ - 7 озер, 22.7.1931г. Наше место, СБ, РБ - 7 озер, 30.7.1931г. Очищение сознания, СБ, РБ - 7 озер, 31.7.1931г. Любовь, разумность и истиннолюбие, СБ, РБ - 7 озер, 1.8.1931г. Гигиена жизни, СБ, РБ - 7 озер, 2.8.1931г. Ценное в малом, СБ, РБ - 7озер, 2.8.1931г. Сочетание, применение и исполнение, СБ, РБ - 7 озер, 3.8.1931г. Место Бога, СБ, РБ - 7 озер, 5.8.1931г. Эти три вещи, СБ, РБ - 7 озер, 6.8.1931г. День Божьего изъявления, СБ, РБ - 7 озер, 7.8.1931г. Он запечатал, СБ, РБ - 7 озер, 8.8.1931г. Соки Любви, Мудрости и Истины, СБ, РБ - 7 озер, 9.8.1931г. Которые ждут Господа, СБ, РБ - 7 озер, 10.8.1931г. Сила, разумность и добро, СБ - София, 19.8.1931г. Самое высокое место, СБ - София, 20.8.1931г. Ухождение и возвращение, СБ - София, 21.8.1931г. Закон бессмертия, ДБ - София, 22.9.1931г. (не печаталась) Опротивела душе моей жизнь моя, ВБ - София, 27.9.1931г. Пробуждение / Пробудись, ООК - София, 30.9.1931г. Жизнь и отношения / Свечь, нож и фонтан. Существование, жизнь и отношение, МОК - София, 2.10.1931г. И облечься в нового человека , ВБ - София, 4.10.1931г. Оставленный мешок, ООК - София, 7.10.1931г. Опытность и знание / Десять воспитанных детей, МОК - София, 9.10.1931г. Дайте нам вашего масла, ВБ - София, 11.10.1931г. Проводники Любови / Пути жизни. (Кто может любить.) Проводники Любви – свет, звук и воздух, ООК - София, 14.10.1931г. Прямые и кривые линии / Прямые и кривые линии. Начало и конец всякого дела и поступок по линии, МОК - София, 16.10.1931г. Отношение двух законов, ВБ - София, 18.10.1931г. Разумение назначения скорбей / Разумение скорбей, ООК - София, 21.10.1931г. Методы усиления памяти / Память. Методы усиления памяти, МОК - София, 23.10.1931г. В те дни, ВБ - София, 25.10.1931г. Предназначение носа, ООК - София, 28.10.1931г. Силовые центры / Отношение на силовите центрове, МОК - София, 30.10.1931г. Свыше, ВБ - София, 1.11.1931г. Правильный тон, ООК - София, 4.11.1931г. Весы природы / Мене, мене, текел у фарсин. Весы природы!, МОК - София, 6.11.1931г. Сын Человеческий уходит, ВБ - София, 8.11.1931г. Двойная доля / Полюсы добра и зла, ООК - София, 11.11.1931г. Первый предвестник / Первый предвестник! Срам - предшественик и предохранитель от самого малого греха. Срам и радость!, МОК - София, 13.11.1931г. Не угасит, ВБ - София, 15.11.1931г. Материальные проявления жизни / Жизнь как математические действия, ООК - София, 18.11.1931г. Человеческие волосы, МОК - София, 20.11.1931г. За кого вы меня принимаете, ВБ - София, 22.11.1931г. Разгружение сознания, ООК - София, 25.11.1931г. Всему свое время / Вовремя, МОК - София, 27.11.1931г. Жаль народ, ВБ - София, 6.12.1931г. Непреодолимое желание, ООК - София, 9.12.1931г. Щастливые числа, МОК - София, 11.12.1931г. Пред всем народом, ВБ - София, 13.12.1931г. Правильная жизнь, ООК - София, 16.12.1931г. Стимул и любовь, МОК - София, 18.12.1931г. Каждому по делам его, ВБ - София, 20.12.1931г. Сила, жизнь и здоровье, ООК - София, 23.12.1931г. Внутреннее богатство, МОК - София, 25.12.1931г. Соблюдаю слово его, ВБ - София, 27.12.1931г. Истинное познание, ООК - София, 30.12.1931г.
 8. DAL NORD VERSO IL SUD Riflessione La vita è bella quando tutte le cose succedono al loro tempo giusto. Se non succedono in quel tempo, l’uomo si delude. Lui pensa che non può raggiungere i suoi desideri. Oggi è il 22 settembre, il giorno che il sole va all’estero, nell’altro emisfero. Finora è stato da noi come un ospite. In quel tempo esso rallegra la gente, rallegra i fiori, gli alberi e le erbe, fa tanti beni e quando finisce il suo lavoro si prepara per partire. Dove proprio va il sole, che cosa farà, per tanti questa è una incognita X. La X ⃰(x scritto in stile manoscritto si scrive )(/ non è nient’altro che due semicerchi, toccati in un punto nella loro parte più sporgente. È importante trovare che cosa potrebbero fare due schiene, toccate in un punto comune. Se due soldati appoggiassero le loro schiene per sparare, loro si aiuterebbero reciprocamente. Qualche volta l’uomo pensa di poter fare tante cose da solo. Anche da solo potrà fare qualcosa, ma in due potranno fare più lavoro. Che cosa farai da solo se due nemici sparano su di te, uno sul petto, l’altro sulla schiena? Però se arriva qualche tuo amico e appoggia la sua schiena nella tua, la situazione è buona: tu sparerai avanti, il tuo amico – indietro e caccerete via il vostro nemico. Che cosa sono i due emisferi della terra? L’emisfero boreale è la vita privata dell’uomo e quello meridionale – la vita del vicino. Finora il sole è stato da noi – nell’emisfero boreale. Durante questo tempo noi abbiamo goduto il suo calore e la sua luce, tutti i suoi beni. Esso ci ha lasciato tanta frutta: mele, pere, prugne, uva. I nostri fienili sono pieni di grano. Il sole ha provveduto a noi per l’inverno; da noi dipende distribuire in modo giusto i beni e vivere in modo ragionevole. Il Sole dice: “Io ho compiuto il mio dovere verso di voi. Adesso vado nell’emisfero meridionale per portare là i miei beni. Voi avete da mangiare, siete sistemati. Mangiucchiate, cantate e in primavera verrò per sentirvi”. Ognuno porta qualche cosa dentro di sé. Anche la giornata di oggi ha il suo contenuto, il suo programma. Se i vostri occhi sono aperti, vedrete attorno a voi quelli che eseguono la volontà Divina e vi rallegrerete. Nella vita e nella natura ci sono tante cose che l’uomo non vede. Perché? – Ancora è nella prigione. Quando uscirà dalla prigione, vedrà il sole, il cielo, i fiori, gli uccelli, le sorgenti e la sua anima si rallegrerà. Questo è il mondo spirituale. Pertanto quando i vostri occhi si apriranno al mondo spirituale, ringraziate Dio per la misericordia che ha verso di voi. Direte che vedete tante cose dal mondo spirituale. È importante che cosa vedete – le ombre delle cose oppure la loro realtà. Se vedete le ombre, voi non siete ancora entrati nella realtà. Vedi il ritratto di tuo padre e di tua madre – questa è la loro ombra e non è la realtà. Quando loro ti parlano e ti porteranno alcuni beni, allora diventano reali. Allora reale è ciò che l’uomo vede, ascolta, sente, palpa, annusa. Provate le cose con i vostri sensi interni ed esterni per differire se sono ombre oppure realtà. All’uomo moderno sono concesse condizioni buone per il suo sviluppo, ma nonostante questo progredisce poco. Perché? – Lui è innamorato di sé stesso: pensa solo a sé stesso, lavora solo per sé stesso. Dovunque va, si specchia in continuazione, vuole sapere se è vestito bene, se è pettinato, lavato. Non c’è male se l’uomo si prende cura di sé, ma contemporaneamente lui deve prendere in considerazione anche il suo vicino. È da preferire che sia ben vestito, pettinato, lavato che essere con i vestiti strappati, spettinato e sporco. Ma la vita non gira solo attorno a lui. È bene che l’uomo sia sano, con una buona disposizione, che possa lavorare bene, ma deve tener conto per chi lavora. Lui non è arrivato in terra per lavorare solo per sé stesso. Questa mattina voi siete venuti per sentire qualcosa da me, per riceverlo come colazione. Se fate così io non sarò contento. Io vorrei che voi mangiaste qualcosa, ma che i semi li seminaste in terra in modo che l’anno prossimo avrete alberi da frutta. La mente umana e il cuore umano sono frutteti, nei quali si devono piantare piante di alta qualità e alberi da frutta. I buoni pensieri e sentimenti sono i semi degli alberi da frutta. Non basta solo seminarli per sapere che avete alberi da frutta, ma bisogna anche curarli bene e assaggiare per primi la loro frutta, sapere di quale frutta disponete. Poi, dopo potete offrirne ai vostri amici. È grande la gioia di chi trova nel suo giardino frutta dolce e matura. Lui cammina in mezzo agli alberi, passeggia e si sente contento e felice che il suo lavoro è stato retribuito. Quale sarà la sua situazione se non ha nemmeno un frutto nel suo giardino, mentre invece dai suoi vicini ci sono tanti alberi da frutta, piegati dalla frutta matura e succosa? Lui soffrirà, brontolerà, si stupirà perché Dio ha creato così il mondo. Di chi è la colpa per questo? Di lui stesso. Se avete giardini e campi, seminateli prima di grano e poi dopo di frutta e fiori. Alcuni amano i fiori e si occupano solo dei fiori. Anche questo va bene, ma non dovete trascurare il grano e gli alberi da frutta. I fiori con il loro profumo attirano i vostri vicini; con essi potete solo curarvi, ma non nutrirvi. Per esempio, chi ha una cattiva disposizione, che annusi una rosa. Se annusarla non aiuta, che prenda qualche petalo di rosa e che lo stropicci sul naso, sulla bocca, sulle orecchie e sulle mani. La rosa cura l’uomo sia fisicamente che mentalmente. Usufruite di tutto ciò che la natura vi ha dato per migliorare la salute, per aumentare la bellezza e la forza. Dio vuole vedere l’uomo sano, forte, bello. Usate senza rimandare assolutamente i beni e le condizioni che la natura vi ha dato. Non rimandare il lavoro di oggi per domani. Tanti rimandano il loro lavoro dicendo: “Così avremo da fare anche nella prossima vita”. La prossima vita ha un suo programma. Tu devi finire ciò che è previsto in questa vita per proseguire nell’altra. Se oggi comprerai della lana e la filerai ti farai un vestito con cui ti vestirai. Se non fai il vestito ancora oggi, nella prossima vita sarai nudo. Se in questa vita riempirai i tuoi fienili di grano, avrai da mangiare anche in quell’altra vita. Se in questa vita non hai arato e seminato, nella prossima vita cercherai delle briciole qua e là per mangiare qualcosa. Dopo tutto questo, direte che le condizioni della vita sono cattive. Che cosa sono le condizioni cattive? – La vita passata dell’uomo. Se nel passato qualcuno è stato un principe, disponeva di case, campi, vigneti, giardini, ma si è comportato male con i suoi servi e vicini, lui si prepara un cattivo futuro. I servi e i vicini si ribellano contro di lui e formano una barra come un ostacolo tra la sua anima e Dio. Lui si stupisce perché le sue condizioni sono così cattive e non sospetta che nel passato quand’era principe, non ha utilizzato le buone condizioni e invece di amici ha creato dei nemici. Adesso arriva in terra non come un principe, ma come un servo, come un uomo ordinario per conoscere la propria situazione e risolvere i propri errori. I vostri cattivi pensieri e sentimenti sono i vostri primi nemici che si mettono per la vostra strada e vi ostacolano per proseguire in avanti. Essi sono i vostri servi e vicini che avete trattato male. Proprio per questo si suggerisce all’uomo di vivere bene, di nutrire buoni pensieri e sentimenti per costruirsi la strada verso Dio. Mosè è uno dei grandi consacrati nel suo tempo, ma per un suo errore ha lasciato l’Egitto ed è andato nel deserto, dove ha passato 40 anni come un pastore. Un giorno lui ha visto un rovo bruciare. Si è avvicinato al rovo per capire perché bruciava, ma dal rovo ha sentito una voce: “Togliti le scarpe, perché il posto, dove stai, è sacro”. Un giorno il Sole sorgerà per tutti voi e sentirete una voce: “Toglietevi le scarpe perché il posto dove vivete è sacro”. Dopo aver sentito la voce di Dio dal rovo Mosè si doveva preparare per una nuova missione. Dio gli ha detto: “Ho sentito i lamenti e le sofferenze del mio popolo, ti manderò per liberarlo”. In un primo momento Mosè rifiutò con il pretesto che aveva una pronuncia nasale, che non poteva parlare. In realtà era pauroso, aveva paura di essere preso per l’assassinio dell’egiziano. Fino a quel momento Mosè era coraggioso, decisivo, ma dopo l’assassinio dell’egiziano ha perso il suo coraggio. Ma Dio gli ha detto che manderà insieme a lui il suo fratello Aron, il quale è stato un uomo eloquente. Quando invecchia alcuna gente religiosa e spirituale si rifiuta di lavorare con il pretesto di essere vecchia. Anche Mosè era vecchio quando è andato in Egitto a liberare i suoi connazionali. La vecchiaia non ostacola l’uomo per eseguire la Volontà Divina. E anche avere una pronuncia nasale non è un ostacolo. Quando un uomo ha una pronuncia nasale? Quando parla molto e lavora poco. Per eseguire il lavoro incaricatogli da Dio, lui deve fare il contrario: parlare poco e lavorare molto. Anche la gente moderna come Mosè si rifiuta di fare il lavoro di cui è incaricato, con il pretesto che non può parlare bene. Da voi non si vuole parlare molto, si vuole solo sollevare la bacchetta magica. Parlerete poco, lavorerete tanto. Voi volete ricevere prima la benedizione Divina e poi dopo lavorare. Non c’è bisogno che vi sia dato tutto insieme. Ogni giorno porta la sua benedizione. Che cosa fareste se riceveste tutta la benedizione insieme? Immaginatevi che dovete vivere 120 anni e ricevete tutto il cibo necessario in un giorno. Voi non potete mangiare tutto il cibo in un giorno e se sta per un certo tempo esso marcirà. Vuol dire che per tutti i 120 anni dovete utilizzare il cibo marcio. Questa è la più grande disgrazia che vi potrà succedere. E’ un’altra cosa se tutti i giorni ricevete la vostra razione giornaliera di cibo fresco e pulito. Allora, la vita è bella, quando si esprime con tutti i beni e acquisizioni, con tutte le gioie e tristezze poco a poco, goccia per goccia. In questo caso neanche le sofferenze di cui avete paura, saranno pericolose. Cosicché la Provvidenza dà le sofferenze alla gente, esse sono una benedizione. L’uomo ha paura di esse perché non le comprende. Con la propria paura lui aggiunge alcune addizioni in esse e così si crea da solo sofferenze inutili. Immaginatevi che sulla penna d’oro, con cui scrivete delle belle cose, mettete un grande diamante, per adornarla. Pensate che scriverete meglio con questa penna? Non scriverete meglio e inizierete a soffrire. C’è un senso a mettere il diamante sul vostro collo, come una collana, ma sulla penna non c’è senso. Ogni cosa dev’essere posata al proprio posto. Pertanto posate ogni cosa al proprio posto. Se non siete in grado di fare questo, non spostate gli oggetti nella natura. La Natura ragionevole ha posato ogni cosa al suo posto. Qualcuno cammina per strada, sbatte il piede su una pietra e inizia a brontolare: “Perché’ Dio non ha messo occhi sui piedi che vedono dove passano”. Ma davvero, come sembrerebbe l’uomo se avesse gli occhi sui piedi oppure sulle mani e non li avesse sulla testa? Dio ha messo gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca sul posto più importante – sulla testa; nel cuore Lui ha messo i sentimenti – per soffrire e per gioire. Gioite anche quando soffrite. Il primo che ha sofferto è stato Dio e continua a soffrire ancora. Ma voi pensate che quando Lui vi dice che cosa dovete fare e come lo dovete fare e voi non gli obbedite non Lo fate soffrire? Voi chiedete da Lui tutto ciò di cui avete bisogno ma quando si arriva ad eseguire la Sua volontà fate il passo indietro. Dio ha creato il Sole, la Luna, le stelle, tutte le buone condizioni per voi per studiare, per svilupparvi e per gioire e dopo tutto ciò voi vi chiedete: “Ma esiste Dio o no?”. Questo è come se quando tu vedi l’amore, le cure dei tuoi genitori per te chiedi se hai una madre e un padre o non ne hai. Vivere con dei pensieri di negazione, questo vuol dire sfigurare te stesso. Non chiedere allora perché sei brutto, perché il tuo volto si scurisce. Ogni dubbio, ogni sospetto, mancanza di fiducia porta oscurità nella tua mente e poi il volto dell’uomo si oscura e imbruttisce. Se sei nato ed esisti, vivi, usufruisci dei beni della vita, tu devi conoscere e amare Dio, devi credere in Lui senza averLo visto. Che cosa succederà se Dio si manifesterà in mezzo alla gente che Lo vede così come l’allievo vede il suo maestro? Se il maestro insegna le sue lezioni da casa sua, come sulla radio, e gli allievi ascoltano la sua voce e fanno i loro compiti, loro non avranno paura di lui. Faranno degli errori, li correggeranno da soli e faranno i loro compiti. Ma se il maestro è irascibile ed entra nella classe con una verga in mano e a ogni errore batte con la verga quello, batte l’altro, loro avranno paura e terrore di lui, il loro pensiero si confonderà. Allora non è meglio che il maestro sia invisibile per i suoi allievi? Dio non s’irrita, ma è giusto e amante. Lui lascia che la gente faccia da sola i propri compiti. Quando Lo cercano con un cuore pulito, Lui subito corre ad aiutarli. L’educazione moderna non è ancora arrivata a quel livello da poter godere i risultati. Ci sono metodi comuni per l’educazione, ma ci sono anche quelli individuali. Il gatto lo fai educare in un modo, il cane – in un altro, il lupo – in un terzo e l’uomo in un modo particolare. Poi per tutta la gente non possiamo applicare uno stesso metodo. Quando vuoi fare obbedire il gatto, lo prenderai per la coda in un posto speciale. Se non lo prendi in quel posto puoi fare quel che vuoi, ma esso non capisce. Entrerà in casa tua e prenderà quello che troverà. L’uomo però sta molto più in alto del gatto. Ecco perché quando entrate nella casa Divina non prendete niente senza il permesso. Finché non arriva Dio e vi permette di prendere qualche cosa, starete in disparte. Ogni cosa che è stata data con amore e disposizione e va benedetta. E così, quando entrate nel vostro altare siate in ordine. Fate una prova ancor oggi per essere ordinati con la vostra mente e il vostro cuore. Mettete nella vostra mente solo un pensiero, ma che sia sacro; un sentimento nel vostro cuore, ma che sia sacro. Gioite ai beni Divini, alla benevolenza Divina verso di voi. Gioite che c’è Uno nel mondo, Chi è benevolo verso tutte le anime. Non c’è un essere, piccolo o grande che Lui non ha soddisfatto in modo migliore per esso. Non c’è un essere che non ha provato la benevolenza Divina e l’amore verso di sè. Con che cosa Gli dobbiamo rispondere e ringraziare? Solo con una cosa: con l’esecuzione della Sua volontà. Dio fa per noi tutto ciò che noi non possiamo fare. Non dobbiamo anche noi eseguire la Sua volontà in terra e non costringere Lui a scendere da noi? Quando ci aiutiamo reciprocamente, noi eseguiamo la volontà Divina. Lui si manifesta attraverso di noi e prova gioia quando distribuiamo in modo giusto i beni che Lui ci ha dato. La gente piuttosto ha paura di Dio invece che amarlo. Essi hanno paura a non sbagliare, a non provare la Sua verga sulla propria schiena. Dio non si serve di nessuna verga. Questo è un concetto meccanico di Dio. Quando vede un uomo sbagliare, Dio sorride. Vede un bambino rubare mele da un frutteto, Lui ancora sorride e osserva che cosa farà il contadino. Quest’ultimo prende una verga e va verso il bambino per punirlo. Lui pensa che gli alberi sono suoi, che li ha recintati per il bene di essi. Sia il contadino che il bambino vivono in un’illusione. Il bambino pensa che gli alberi sono di Dio e per questo non occorre chiedere un permesso per raccogliere due-tre mele. E’ vero che tutto è di Dio, ma prima di salire sull’albero, il bambino doveva chiedere un permesso al Padrone dell’albero. Visto che non ha fatto questo, lui ha provato la verga del secondo padrone – del contadino. E’ grande l’avidità della gente moderna e per questo che non va d’accordo. Loro si offendono uno con l’altro sia con una verga in mano che con delle parole rozze, con dei sentimenti rozzi. Nel mondo Divino la rozzezza è esclusa. Se una persona si irrita al posto e tempo giusti è una cosa, ma essere sgarbato è un’altra cosa. Se non t’irriti al momento giusto tu diventi sgarbato. Se vedo un bambino porgere la mano con un fiammifero acceso verso il fieno nel fienile, subito gli batterò la mano per buttare il fiammifero lontano dal fienile. Questa non è una cattiveria, ma è un’ira manifestata giustamente. Io non ho il tempo per parlargli – esso ha già posato il fiammifero verso il fieno. Poi dopo mi avvicinerò al bambino e gli dirò: “Tu vuoi fare qualcosa di bello, ma non hai scelto il posto. Se dai fuoco al fieno, gli animali moriranno di fame, non ci sarà da mangiare. Se vuoi accendere qualche cosa, vai in chiesa e accendi tutte le candele”. Adesso dico anche a voi: quando volete accendere qualche cosa, andate nella casa di qualche persona povera e sofferente, che vive nel buio e freddo, e accendetegli la candela per gioire della luce: accendete il fuoco nel suo focolare per scaldarsi, per far muovere le sue giunture ghiacciate. Questo vuol dire vivere ragionevolmente. Andate nelle case della gente per accendere le loro menti e i loro cuori. Questo è il compito di ogni uomo. Pertanto saprete che l’uomo non è nato per vivere per sé stesso, ma per Dio. Vivete per Dio e morite per Dio. Chi muore per il Grande, nel mondo lui passa da un mondo più basso in un mondo più alto. Se il povero muore per la povertà e nasce per la ricchezza, questa morte è giusta. E’ terribile quando qualcuno muore e non può rompere il suo legame con la terra. Qualcuno sta nel suo letto, lo pensano morto e lui è legato con migliaia di fili per terra, non si può liberare; lui da solo non vuole rompere i suoi legami, questi che lo circondano neanche loro li possono rompere e lo straziano. Quando arriva la vostra ora per partire è bene se voi da soli avete rotto tutti i legami con la terra, che avete messo i vestiti nuovi, le scarpe nuove, ben pettinati e lavati. Mentre siete ancora in terra dovete aver tolto gli abiti vecchi ed aver indossato quelli nuovi. Chi vuole manifestarsi davanti al volto di Dio deve essere vestito con abiti nuovi, puliti. Quando il figliol prodigo è tornato da suo padre, il padre ha ordinato ai suoi servi che gli togliessero gli abiti vecchi e rotti, che lo lavassero, che gli mettessero abiti nuovi e che dopo potesse manifestarsi davanti a lui. Poi suo padre lo ha abbracciato, lo ha baciato e gli ha chiesto: “Figlio mio, hai visto che cos’è la terra?” Tutta la gente è passata dall’ esperienza del figliol prodigo, tutti hanno mangiato e bevuto, hanno disperso tutto, ma sono pochi quelli che sono pronti a tornare dal loro padre con pentimento e umiltà e desiderare di diventare suoi servi. E così, fate ciò che volete, ma giudiziosamente e con Amore. Volete dire a qualcuno una parola severa – ditela con Amore. Applicate l’Amore dappertutto. Quando conoscete la legge del cooperare, applicatela con Amore. Qualcuno possiede un campo, ma non ha i mezzi per gli operai. Se 40-50 persone impegnano il loro lavoro insieme, in un giorno lo areranno. Poi dopo lui aiuterà gli altri. Quando lavorate con amore, favorirete la benevolenza degli esseri ragionevoli. Se gli volete bene, loro vi aiuteranno nel risolvere ogni lavoro di carattere mentale, cardiale o fisico. “All’inizio fu il Verbo e il Verbo fu Dio”. Il verbo è la cosa ragionevole nel mondo, attraverso la quale Il Grande c’invoca a un lavoro sacro. Se sei un padre, una madre, un fratello, una sorella, un maestro, un sacerdote, un servo, esegui la tua mansione così come Dio la esegue. Ci sono dei modelli nel mondo che dovete seguire. E’ stato detto nella Scrittura, che per Israele Dio fu come un cammello carico. State attenti a non trovarvi anche voi nella stessa situazione e caricare Dio con i vostri sbagli. Ogni pensiero ingiusto, ogni sentimento cattivo sono un carico con il quale sovraccaricate il vostro carro Divino. E’ detto nella Scrittura: “Cercatemi in un giorno triste?”. Questo vuol dire: cercate Dio con tutto il vostro cuore, con tutto il vostro amore. Solo in questo caso sarete liberi dalle difficoltà e sofferenze, dalle seduzioni e malattie. Le seduzioni sono le debolezze della vita umana. Lavorate consapevolmente su di voi, per illuminare la vostra mente, per percepire il grande e il bello nella vita. Qualcuno rinuncia a lavorare in terra e desidera andare nell’altro mondo, che si riposa lì. Che cosa farete nell’altro mondo se non siete preparati? Neanche lì vogliono gente incapace. E’ un’altra cosa se voi foste un grande musicista, pittore, filosofo, scienziato – riuscirete in ogni caso a fare qualche lavoro. E l’uomo ordinario che cosa farà – lui ha appena iniziato a imparare l’alfabeto. Che cosa dirà quando andrà nell’altro mondo e chi lo capirà? Se sei bulgaro, dirai: “Dobar den” ⃰[1], ma nessuno ti capirà. Sia in questo che nell’altro mondo si capiscono soltanto queste parole, che portano la luce. Se dici a qualcuno la parola “ascolta”, soprattutto la tua mente, il tuo cuore e la tua volontà devono iniziare a lavorare. Quando vi trovate in una difficoltà dite: “Ascoltaci, o, Dio”. Il Dio risponde alla vostra preghiera e la Sua mente e la Sua volontà iniziano a lavorare per voi. Prima di aver chiesto qualcosa a Lui, Lui soddisfa i vostri bisogni. Quando qualcuno dice che ascolta, questo vuol dire che la sua mente, il suo cuore e la sua volontà iniziano a lavorare. E’ ora ormai per uscire dalla vita vecchia ed entrare in quella nuova. Finché il bambino è ancora nelle mani di sua madre, vive in modo vecchio – senza alcuno sforzo. Subito dopo che si mette in piedi, esso entra nella vita nuova. La gente moderna si è messa in piedi da tanto tempo, ma non vive in modo nuovo. Cercate di non ritardare. Dopo di voi arriveranno altre generazioni che vi sorpasseranno. Direte che non credete in Dio. Questo non è vero. Voi siete credenti, ma non volete ammetterlo. Siete saliti su un trono alto, non siete pronti per il lavoro che si esige da voi e non volete scendere giù. Prendi la zappa e inizia a lavorare; chi si siede sul trono è pronto. Lavorate con Amore, per dare senso alla vostra vita. Anche mentre respirate potete inviare i vostri pensieri e sentimenti buoni verso quelli che ne hanno bisogno. Quei pensieri e sentimenti cattivi che avete nutrito dentro di voi, trasformateli in buoni. Volete picchiare qualcuno. Fermatevi per un attimo, prendete il pennello e dipingete un quadro; prendete un martello e una pietra per scolpire una statua; prendete la penna in mano per scrivere qualcosa di bello. Così, lavorate con Amore. Qualsiasi cosa facciate, per quanto piccola sia, essa sarà benedetta. Fuori dall’Amore anche i lavori grandi restano senza risultato. Se date a qualcuno un milione senz’Amore, tutto si scioglierà e sparirà. L’amore mette forza, vita e salute nell’uomo. Lavorate ognuno singolarmente con Amore, lavorate tutti insieme con Amore. Cooperate e lavorate in unità, concordia e Amore. Solo così avrete la benedizione Divina, la gioia Divina e l’allegria Divina. Dio è Amore per quelli che Lo conoscono, che Lo servono con lo Spirito è la Verità. Conferenza del Maestro, tenuta il 22 settembre 1941, alle ore 5, Sofia, Izgrev. Traduzione dal bulgaro – Jeni Dobreva Redazione – Katia Giannotta [1] In Italiano: Buongiorno
 9. VICINO E LONTANO Se le Mie parole non rimangono in voi e se voi non rimanete in Me, non avete una vita in voi. Io prenderò questo verso in un altra forma: “Se la Luce rimane in noi e noi rimaniamo nella Luce, il mondo si rivelerà a noi”. Quando chiedono all’uomo di fare qualche cosa, lui dice: “Prima di fare questa cosa io la devo conoscere, la devo studiare” Questa situazione non è corretta. L’uomo prima vede la luce, la conosce e poi dopo la studia. L’uomo prima conosce il pane e l’acqua, li assaggia e poi dopo li studia. Pertanto l’uomo prima conosce le cose e poi dopo le studia. Questa è la via naturale dello svolgimento. L’uomo sa che cosa fare e come fare ciò che si esige da lui, però qualche volta per malavoglia lui non vuole fare ciò che sa. Ci sono casi in cui l’uomo si dimentica che cosa deve fare e come farlo, però lui stesso è la causa di questo. Finché è sobrio, con una mente sveglia, l’uomo si ricorda e sa tutto, ma se beve qualche bicchiere di vino lui si dimentica tutto. Lui si dimentica sua madre, suo padre, sua moglie ed i suoi figli. Si ricorda solo una cosa: il bicchiere pieno di vino. Spesso la gente si discolpa che non ha fatto niente come si deve fare perché non vede chiaramente gli oggetti. Perché non vede chiaro? – Perché ha messo davanti agli occhi una barriera spessa. Subito dopo aver tolto la barriera gli si rivelerà tutto davanti e vedranno chiaramente. È la luce che aiuta l’uomo a vedere chiaramente. Che cos’è la luce? Finché è nella luce l’uomo vede la sua via e cammina liberamente senza inciampare. Subito la luce sparisce, lui non vede dove va ed inciampa. Pertanto la luce, la nozione, la libertà si studiano in due modi: attraverso la loro presenza o attraverso la loro assenza. Per esempio quando sei nella luce, tu riconosci le sue proprietà; se rimani nella tenebre, ancora impari le proprietà della luce. Finché hai la nozione, tu puoi studiare le sue proprietà; dopo che tu perdi la tua nozione e diventi un ignorante, ancora studi le proprietà della nozione. Finché sei libero tu impari le proprietà della libertà; se sei limitato tu ancora stai imparando le proprietà della libertà. Allora, esistono due modi per imparare le cose: positivo e negativo. La Giurisprudenza la potete imparare in due modi: attraverso l’applicazione delle leggi e attraverso l’applicazione di soluzioni sbagliate. Quando incontrate qualche cosa sbagliata nella vostra vita, voi iniziate a soffrire. Nel mondo soffre anche la gente giusta, come coloro che servono alla causa degli stolti. Cristo era un uomo giusto, ma visto che ha preso i peccati della gente ingiusta ha dovuto passare attraverso grandi sofferenze. Ognuno che diventa garante di gente peccatrice, la quale mangia, beve e non paga, porterà le loro sofferenze e peccati. Qualcuno ha mangiato, ha bevuto, ma per lui paga quello che gli è diventato garante. La legge “prende” il ricco e non quello che ha mangiato e bevuto tutto. Chi non vuole pagare non dovrà diventare garante. Visto che non capisce le leggi della vita, la gente si crea delle disgrazie da sola. In questo senso alcune di queste persone assomigliano alle mosche, che si posano dovunque gli capita. La mosca è estremamente boriosa. Questa si posa sempre su posti ben visibili – sul naso, sulla fronte, sulle sopracciglia, sul viso dell’uomo. Con questo essa vuole fargli capire che è di origine nobile. Quando la prende in mezzo alle dita, l’uomo le fa capire che non si può paragonare con lui. Pertanto quando entra nel mondo, l’uomo si deve posare su di un posto nascosto, cioè, l’ultimo posto, che non lo veda nessuno. Pure la legge ha le mani. Se ti prende la legge ti terrà finché vuole. “Ma io sono di un’origine nobile”. – Se sei di origine nobile esci dalle sue mani. Fai approvare la forza della tua origine. Quando vede che è impossibile risolvere la propria situazione, l’uomo inizia come la mosca a pregare, a cantare, perché lo liberino. La mosca dice all’uomo che la tiene in mano: “Se sei un musicista, sii misericordioso con me. Io sono una creatura debole, piccola. Io credevo di essere forte, ma ho visto che c’è chi è più forte di me. Se mi stringi ancora mi schiaccerai”. L’uomo apre la mano e la mosca vola libera. Che cosa racconterà questa mosca alle sue amiche? Ella dirà loro: “Quando andate nel mondo delle leggi non vi avvicinate troppo a loro. State sempre lontane e all’ultimo posto”. Quando vuole bene a qualcuno la gente si comporta come le mosche – gli si siede vicino. A loro piace avvicinarsi a lui per sentirlo. Qualcuno dice: “Quando voglio bene a qualcuno lo voglio vedere sempre davanti agli occhi”. Che cosa acquisirai se tieni il tuo amato sempre vicino a te? Essere in una vicinanza fisica con la persona, questa ancora non è una vicinanza. La vicinanza è una cosa interna. Tu puoi essere vicino a una persona quando la tieni nella tua mente, nel tuo cuore. La stessa cosa si vuole anche da lei. Questo legame è essenziale. Tenere l’uomo nella tua mente – nel mondo immenso del pensiero e nel cuore – nel mondo vasto dei sentimenti – questo vuol dire vicinanza. La vicinanza fisica provoca scontentezze, collisioni e contraddizioni tra di loro. Tale è la situazione dei rami dell’albero. Anche il vento più leggero li costringe a stropicciarsi tra di loro e di conseguenza diventano storpi. Nel loro amore la gente moderna inizia bene e finisce male. Perché? – Perché non rispettano la distanza alla quale l’amore agisce. Due amici oppure una fanciulla e un giovanotto che si vogliono bene all’inizio gli basta vedersi solo da lontano. Il giovanotto, per esempio, sta dicendo: “Voglio intravedere solo da lontano la mia amata”. Se riesce a intravederla, durante tutto il giorno lui è contento e felice: canta, lavora, si muove – pensa solo a lei. Il secondo giorno dice: “La voglio solo intravedere”. Ma dopo che la vede, lui aumenta l’angolo della propria visione – la vuole prendere tutta con il suo sguardo. Il terzo giorno lui vuole sentire soltanto una parola da lei, vuole sentire la sua voce. Dopo che sente la sua voce lui è felice, non vuole nient’altro. Il quarto giorno dice a se stesso: “Ho sentito la sua voce, ha la voce di un angelo, ma vorrei che rivolgesse una parola a me”. La fanciulla gli rivolge una parola e lui si trova al settimo cielo di felicità. Ma poi dopo neanche questo lo soddisfa, vuole parlare un po’ con lei per capire come sta ragionando lei. Giorno dopo giorno lui s’avvicina a lei finché alla fine litigano. Gli innamorati sono molto sensibili. Il loro orecchio é tanto sofisticato che ogni parola rozza provoca una ferita nel loro cuore. Se le parole degli innamorati provocano ferite, ciò significa che l’Amore li ha abbandonati. L’Amore esige un approccio ideale nei rapporti tra la gente. Per discolparsi qualcuno dice che nonostante esteriormente è ruvido, almeno ha un atteggiamento interno buono. L’Amore esige dall’uomo un atteggiamento buono sia esterno che interno. L’uomo da solo disegna la propria via ed i rapporti con la gente. Lui stesso è la causa dell’essere stimato o del non essere stimato dalla gente. Dal suo atteggiamento dipende la stima di cui gode. Com’è il tuo atteggiamento con la gente, così sarà anche il loro atteggiamento con te. Questa è una legge che vale nel mondo fisico, nel mondo Spirituale e nel mondo Divino. Oltre questo è notato che ogni atto negativo nel mondo Spirituale trascina le conseguenze anche nel mondo fisico. Per esempio se un uomo dice una bugia, immancabilmente gli succederà qualcosa: o cadrà, o si ammalerà, o qualcuno gli farà qualche disgrazia. Per questo La Scrittura dice che non c’è niente di nascosto nel mondo. Anche se fosse una piccola bugia, essa è simile ai microbi che si riproducono e provocano delle disgrazie alla gente. Mentre si riproduce, la bugia lascia le sue impurità nella mente e nel cuore dell’uomo e con questo gli provoca grandi guai. Quando si trova davanti alle difficoltà e alle sofferenze, davanti al male, la gente vuole essere da qualche parte lontana. Qualsiasi cosa facessero queste persone loro non la potrebbero evitare. Soprattutto il male non è fuori dall’uomo ma è dentro di lui. Se il male è fuori dall’uomo e dentro non c’è, esso è innocuo. Finché è fuori dall’uomo il male esiste soltanto come una possibilità. Se entra nell’uomo penetra nel suo sangue e lo avvelena. Lo stesso fa anche il microbo. Finché è fuori dall’uomo esso esiste soltanto come una possibilità. Se entra dentro di lui, esso inizia a riprodursi, penetra nel suo sangue e lo deteriora. Sapendo questo l’uomo non deve permettere che entri nella sua mente neanche un cattivo pensiero e nel suo cuore – neanche un cattivo sentimento o desiderio. L’energia mentale che è stata data all’uomo è destinata solo per pensieri buoni. L’energia cardiaca è destinata solo per buoni sentimenti e desideri. L’energia della volontà umana è stata data solo per atti buoni. L’uomo è libero per pensare, sentire e fare come vuole, ma per tutto ciò lui porta la responsabilità e le conseguenze. Tanti parlano per la volontà libera e dicono che l’uomo può vivere, pensare, sentire e fare come vuole. Veramente, l’uomo ha una volontà libera e può vivere come vuole, ma per lui ci sarà un destino. Lui non si potrà liberare dalla responsabilità per i propri atti. Se non vuole essere giudicato lui deve vivere come Dio vuole. Quando entra nella scuola, l’allievo segue il programma che i maestri hanno preparato e non il proprio programma. Lo studente che va nell’Accademia della musica suona quello che il programma esige. Lo studente nell’Accademia dell’arte dipinge i quadri che sono previsti nel programma. L’uomo è stato inviato sulla Terra per studiare ciò che ha determinato Dio. Se non esegue questo programma lui sbaglia, fa dei delitti. Quando si trova davanti a una responsabilità l’uomo si discolpa che ha seguito la sua via predestinata. Qual è la via che lui segue e chi ha predestinato questa via? Qualcuno dirà che si deve sposare, che nella sua via c’è stato il matrimonio. Ma lui sa chi gli ha predestinato questa via? Se l’uomo si deve sposare o no – questa è una via predestinata da Dio. Pertanto quando accetta questa via, l’uomo deve chiedere a Colui che l’ha predestinata se deve partire sù questa via o no. A qualcuno Dio ha predestinato di sposarsi, a qualcun altro no. Che cosa vediamo nella vita? – Di solito si sposa la gente a cui non si è predestinati; quelli, invece, che hanno la predestinazione di sposarsi non si sposano. C’è poca gente che fa quello che gli è stato predestinato. Nell’uomo c’è un’essenza che ama fare proprio ciò che gli è proibito. Se si sposa o non si sposa, è importante che l’uomo faccia la Volontà Divina. Se non fa la Volontà Divina lui è condannato a sofferenze. Se vuoi non soffrire, esegui la Volontà Divina! Detto in un altro modo: l’uomo per primo deve eseguire la volontà di suo padre –sentirsi dire da lui che ha proceduto bene. Poi dopo lui deve eseguire la volontà di sua madre – anche da lei deve sentirsi dire che ha proceduto bene. Alla fine lui deve eseguire anche la propria volontà e sentire da quello che vive in lui stesso che ha proceduto bene. Dopo che sente queste tre voci, se riceve un’approvazione per i propri atti da questi tre posti, l’uomo è sulla via giusta della sua vita. L’uomo soffre. Perché? - Ci sono tre cause: o perché non pensa giustamente, o perché non sente giustamente oppure perché non procede giustamente. Pertanto veramente giusto è quello che è pensato, sentito e fatto giustamente. Quando sto spiegando che cosa è giusto e che cosa no, non giudico nessuno. Se giudico voi, giudicherò anche me stesso. Se giudico voi, sporcherò me stesso. E che cosa favorisco io quando mi sporco? Oltre a non favorire, io perdo. Qualcuno si lamenta che lo hanno derubato. Quanto lo hanno derubato? – Hanno preso dalla sua cassa cento leva. Io tiro fuori dalla tasca cento leva e glieli dò. Quando risolvo l’errore del mio fratello, con questo risolvo un mio errore. Un uomo deve derubare, deve fare delitti? – L’uomo non deve rubare, ma deve sapere una cosa: l’errore o il delitto non sta tanto nel furto, quanto nell’inganno che l’uomo inserisce nella propria mente, perché se ruba qualcosa di qua – di là metterà a posto le sue cose. Quando ruba qualche cosa l’uomo la mette davanti ai suoi occhi, davanti alla sua mente e in questo modo nasconde la luce e non può vedere chiaramente. Non vi interessate degli errori ed i delitti della gente. Se vi interessate dai loro errori, voi ne farete più di quelli che hanno fatto loro. Sorvegliate la purezza della vostra mente, del vostro cuore e della vostra volontà. La gente moderna si sta chiedendo se si può vivere senza le sofferenze. Chi non ha compreso il senso delle sofferenze, vuole liberarsi dalle esse. Chi comprende il loro senso, sa che esse sono necessarie per lo sviluppo dell’uomo. Senza sofferenze non c’è sviluppo. Ogni sofferenza, sopportata bene, va sempre premiata. Per ogni parola di offesa, che è stata superata bene, l’uomo riceve dieci parole dolci. Se una delle parole dolci cancella quella cattiva, restano nove parole dolci come capitale di riserva. Quando qualcuno chiede perché viene offeso ditegli che ogni offesa, sopportata bene, porta dietro di sè una grande ricchezza. Se dicono una cattiva parola di voi, dopo di essa arrivano dieci parole buone. Chi vi offende incoscientemente vi sta facendo un favore. Sapendo questo, non cercare la vostra giustizia. Lasciate che sia Dio a darvi giustizia. Finché cercate il vostro diritto da soli, non riceverete nessuna benedizione. Dopo che lasciate che sia Dio a intervenire per il vostro diritto, riceverete la Sua benedizione. Quando v’ingiuriano, perseguitano, offendono, benedite Dio dentro di voi per ricevere la Sua benedizione. Spesso la gente fa un bilancio dei propri atti, dei propri pensieri e sentimenti e si chiede perché non progredisce. Loro dicono che una volta avevano più amore l’uno verso l’altro che adesso. La causa di questo è che loro hanno messo alcune persone troppo vicino a sè e di conseguenza hanno coperto l’orizzonte davanti al loro sguardo. Pertanto non avvicinate l’uomo vicino a voi più di quanto lo ha avvicinato Dio. Quale sarebbe la vostra situazione se qualche cantante cantasse direttamente nel vostro orecchio? Anche se canta benissimo non sareste contenti e chiederete di allontanarvi da lui. Se lo stesso cantante si allontanerà da voi a una certa distanza, voi lo ascolterete con una buona disposizione. Quanto più lontani siete l’uno dall’altro, tanto meglio. Che cosa acquisterete se volete conoscervi attraverso l’avvicinamento? Che cosa succederà con voi, se il Sole arriverà a una distanza due volte più vicina di questa che ha adesso? State dicendo che avrete più luce. È vero, se il Sole s’avvicinerà alla terra noi avremo più luce, però essa sarà troppo brillante, si potrà appena sopportare. Venere che è più vicina al Sole che la Terra, per non bruciarsi dal calore del sole, è avvolta nei vapori. Quando passa attraverso i vapori l’energia solare diminuisce notevolmente la sua intensità e grazie a questo c’è la vita su Venere. Tanti vogliono essere amati da tutti, vogliono approfittare di tanto amore. Non desiderate che vi amino più di quanto Dio ha previsto. Non desiderate che le madri, i padri, gli amici vi amino più di quanto Dio ha previsto. Se vi amano più di quanto necessita, voi siete sottoposti a sofferenze. Se noi rimaniamo nella Luce e se la Luce rimane in noi, il mondo ci si manifesterà. Secondo la legge dell’Amore l’uomo potrà conoscere le cose soltanto quando esse sono state messe al loro posto. E per essere amato da qualcuno ti devi mettere a una distanza tale da lui, alla quale Dio ti ha messo. Per poter vedere le stelle chiaramente l’astronomo deve mettere il suo telescopio a una distanza precisa da ogni stella. Se lo mette sul punto della messa a fuoco, esse si vedono chiaramente. L’uomo comune mette vicino ai suoi occhi quegli oggetti e quelle persone che ama di più. Quanto più vuol bene loro, tanto più vicini stanno davanti ai suoi occhi; tanto meno vuol bene loro, tanto più lontani sono dal suo sguardo. Se non vuol loro bene per niente, lui proprio non li vede. L’uomo ragionevole mette le cose alla distanza giusta. Se li mette a una distanza determinata, lui li vuole quanto occorre. Quando volete bene alla gente quanto occorre e quando loro vi vogliono bene quanto occorre, sia in un caso che nell’altro ci si trova sul posto determinato da Dio. Cristo dice: ”Non giudicate per non essere giudicati”. Accada quel che accada nel mondo esterno, non giudicate. Dagli errori del mondo esterno vi potete ammonire, ma non giudicare. Non giudicate e neanche lodate. “Non ho il diritto di esprimere la mia opinione?” – Hai il diritto di dire l’opinione di Dio, ma non la tua. Nessuno ha bisogno dell’opinione dell’uomo. Il mondo necessita dell’opinione autorevole di Dio, ma non dell’opinione dell’uomo, che oggi pensa in un modo ed il giorno dopo – in un altro modo. Preziosa è l’opinione di chi è un portavoce di Dio. Alcuni religiosi stanno citando in continuazione le parole di Cristo – che cosa ha detto Cristo duemila anni fa. Cristo parlava bene nel Suo tempo, ma lui continua a parlare tuttora. Attenersi solo alle parole che Cristo ha detto nel passato e come diventare lieti per le parole di un bambino di cinque anni. Questo bambino è cresciuto ormai, è diventato un giovanotto di 21 anni. Ascoltate che cosa vi sta dicendo lui oggi. Una volta Cristo parlava agli ebrei sia con le parole e anche con la frusta – secondo il loro sviluppo di quel tempo. Alla gente moderna Cristo parla in un altro modo, in un’altra lingua. Ascoltate anche quello che vi sta dicendo oggi. Volete che oggi Cristo vi parli con la frusta oppure con qualche altra legge? – È preferibile che che oggi Cristo vi parli tramite la legge dell’Amore, della Saggezza, della Verità, che tramite la legge della frusta. Applicate la legge dell’Amore per primi verso voi stessi, per perdonare prima voi stessi. Dopo che applicate l’Amore verso voi stessi e perdonate voi stessi, voi applicherete la stessa legge anche verso i vostri vicini. Dio perdona tutto. Quando fa qualche errore l’uomo sente la voce di Dio dentro di sè, Chi gli dice: “Correggi il tuo errore e non sbagliare più. Non giudicare per non essere giudicato. Se giudichi gli altri, il tuo destino ritorna verso di te”. Da oggi entro la fine del 1939 si assegna un grande premio per chi durante i tre mesi che restano da quest’anno non dirà neanche una parola cattiva, non ammetterà un cattivo pensiero nella mente, non accettarà un sentimento cattivo nel cuore e non eseguirà neanche un atto cattivo. Colui che si asterrà da tutto ciò che è negativo, oltre al premio assegnato lui salvaguarderà la propria energia: non si arrabbierà, non si stizzirà, non litigherà. Se vede due persone che litigano lui deve allontanarsi a una distanza tale, da sentire e vedere solo il bene. Il mondo ragionevole esige da tutta la gente di vivere in modo fraterno, d’amore. Il mondo ragionevole è stufo del disordine che la gente ha inserito nel mondo, dei pensieri, sentimenti e atti sbagliati umani, dei fallimenti umani. I malintesi umani si riflettono nel Grande mondo e provocano grossi cataclismi. Il mondo ragionevole ha deciso di punire la gente non con un diluvio, come una volta, ma con il fuoco. La gente ha scavato nascondigli sotto terra per proteggersi dalle proprie bombe, ma dove si nasconderà dal fuoco che scende da sù? Questo fuoco farà sciogliere la Terra in una profondità di più di 25 metri. Dove e come si nasconderà la gente da questo fuoco? Che cosa succederà allora con l’umanità? Chi sopravvivrà, potrà raccontare. Se questo è vero o no, lo proverete tutti. Non rimarrà nessun uomo sulla Terra che non passerà da questo fuoco. Voi dovete essere pronti a sopportare questo fuoco, come lo hanno sopportato i tre giovanotti nel forno di fuoco. Il fuoco di cui parlo adesso ha cominciato ormai ad agire. Esso ha bruciato tanta gente. Che questo fuoco agisce nel mondo lo vediamo dall’esaurimento del sistema nervoso della gente, dalle loro malattie fisiche e psichiche. Per quelli che seguono la via Divina questo fuoco è una benedizione. Per quelli che non seguono la via Divina, questo fuoco è un martirio. Io vi auguro di seguire la via dell’Amore. Voi seguite la via dell’Amore, ma in un modo sbagliato. In che cosa sta l’errore? L’errore sta in questo, che quando amate qualcuno, lo avvicinate verso di voi più vicino di quanto occorre. Se non lo amate, lo allontanate da voi più di quanto occorre. Io vi consiglierei di pensare, sentire ed agire così, come Dio pensa, sente ed agisce tramite voi. Quanto alle manifestazioni dell’Amore, mettete la gente né troppo vicino, né troppo lontano da voi. Quanto si tratta di una valutazione delle cose, non vi rimproverate, e neanche vi lodate l’uno con l’altro. La distanza alla quale la gente deve stare uno dall’altro si determina dalle loro necessità. Si incontrano due persone: il primo ha sete, porta un bicchiere per l’acqua e l’altro porta una brocca piena di acqua. Il primo porge il bicchiere, l’altro lo riempie. Qual è la distanza tra la mano tesa dell’assetato a quello che sta versando l’acqua, tale deve essere la distanza tra quelli che si vogliono bene. Se rispettano questa distanza i loro rapporti saranno buoni. Il braccio è la misura per la distanza tra la gente. Quando due persone si tendono la mano da soli determinano la distanza alla quale li ha messi Dio. Pertanto se vuole seguire la via dell’Amore, l’uomo deve mettere la sua mente, il suo cuore e la sua volontà al loro posto. Questo esige Dio da ogni uomo. Questo vuol dire che un uomo esegue la Volontà Divina. Se non esegue la legge di Dio come deve essere fatto, anche se l’uomo si giustifica quanto vuole, c’è qualcosa dentro di lui che gli dice: “Non fai bene, correggi il tuo errore”. Per eseguire la Volontà Divina l’uomo deve prendere un tono corretto nei suoi pensieri, sentimenti e atti. Il tono corretto fa il pensiero luminoso, i sentimenti – caldi e buoni e gli atti – nobili. Anche la mente, il cuore e la volontà dell’uomo hanno il loro tono determinato. Quando la mente, il cuore e la volontà si manifestano secondo il proprio tono, l’uomo sente gioia ed allegria in sé. Lui è lieto che pensa, sente e fa in modo giusto. Quando applicate correttamente il tono della vostra vita, sentirete la voce del Padre vostro: “Forza, schiavo buono e fedele! Forza, figlio buono e fedele!” E così, posate ogni cosa al suo posto, come posate i numeri al loro posto. Quando mettete in ordine i numeri da 1 a 10 ai loro posti vedete, che ogni numero precedente è più piccolo del successivo. Se avete da dare un leva voi siete lieti che il vostro debito è piccolo. Ma se mettete il numero uno al posto del numero nove, la vostra gioia sparisce. Il debito che è al primo posto, al posto del numero uno si moltiplica nove volte. Non spostate il posto delle cose, per non crearvi delle sofferenze inutili. Come allievi voi dovete prendere i toni correttamente, cioè, dovete pensare giustamente. Se un uomo non pensa giustamente, lui non è capace di cantare bene; se non sente giustamente, lui non è capace a dare un’espressione nel canto; se non fa giustamente lui non è capace ad inserire forza e tono nel canto. L’uomo non può cantare senza la partecipazione della sua mente, del suo cuore e della sua volontà. Se canta in questo modo l’uomo si può auto educare. Quando cantate, L’Amore, La Saggezza e La Verità devono prendere partecipazione nel canto per riuscire a dare un’espressione di tutto ciò che Dio ha messo dentro di voi. Questo è il canto vero. Io vi auguro adesso che cantiate così, che la vostra mente, il vostro cuore, la vostra volontà, la vostra anima e il vostro Spirito canteranno insieme a voi. Aprite la vostra anima all’’Amore, alla Sapienza e alla Luce, alla Libertà e alla Pace. Date via al bene dentro di voi per poter collegarvi con tutti gli esseri ragionevoli che arrivano per aiutarvi. Io vi auguro di collegarvi con gli esseri ragionevoli che arrivano per congratularsi con voi per il coraggio, perché avete pensato, sentito e fatto così, come Dio esige. Vi auguro che siano sempre vostri compagni nella via il calore dell’Amore, la luce della Saggezza e la forza della Verità. 22 settembre 1939 г., ore 5., Sofia – Izgrev Traduzione dalla lingua bulgara: Jeni Dobreva Redazione: Katia Giannotta
 10. La circolazione delle energie. La legge della polarizzazione. Solo la via illuminata della Saggezza conduce alla Verità! Essa ci da gioia in continuazione! Riflessione. Alzatevi e distanziatevi un po’ uno dall’altro! Faremo un esercizio con le braccia. Tenete nella mente la parola “amore”. L’amore è una proiezione verso l’esterno. Poi, tenete nella mente le parole “gioia” ed “allegria”. Il movimento delle braccia esegue una certa influenza su tutti i vostri organi e sulla vostra volontà. Se muovete le mani in modo conscio, potete esercitare un’influenza sulla forza della vostra volontà. Diciamo, qualche volta siete agitati. Fate il movimento con le braccia così: mettete le braccia davanti al petto, poi allargatele lateralmente, facendo con le mani leggere vibrazioni. Poi, mettete le mani davanti alla bocca. Dopo che avete fatto questo esercizio 3-4 volte pensando alle tre parole, il vostro disagio passerà. Questa è una cura psicologica, un’aerazione psicologica dell’uomo. I disagi verranno, perché dovete sapere, che voi siete un fuoco, attraverso il quale passano sia le energie solari, come anche quelle terrestri. Dalla mattina fino al mezzogiorno attraverso voi passano le energie solari, che scendono dall’alto e vanno verso il centro della Terra. Il pomeriggio la direzione del movimento è al contrario: le energie dal centro della Terra passano dalle gambe e vanno verso il sole. Pertanto, se fate alcuni movimenti la mattina o la sera, avrete i risultati diversi. In genere alcuni sentono il disagio il pomeriggio, perché attraverso loro passano le correnti dalla Terra. Voi dovete sapere come polarizzare e concentrare queste forze. Fate questo esercizio, lasciando passare attraverso voi queste forze, che arrivano dal di sotto. Non le dovete fermare. Se le fermate, vi intaserete e con questo potete creare una catastrofe per voi stessi. Rimandate queste forze in su! A mezzanotte verrà un’altra corrente. Nella natura non ci sono errori, tutti gli errori li creiamo noi con la nostra ignoranza. Noi intasiamo queste correnti e con questo creiamo una irregolarità nel nostro organismo. Io voglio che ognuno di voi faccia questo esercizio per dieci giorni consecutivi. Quando avete qualche difficoltà, ricordatevi le mie parole! Pronuncerete le tre parole con il movimento delle braccia. Vi arriva una difficoltà? Fate questo esercizio 2-3 volte e prendete nota tra quanto tempo arriverà il risultato. Guardate l’orologio. Questi sono dati matematici, coi quali lavorerete nel futuro sopra voi stessi e sopra gli altri. La prima prova la farete quando siete agitati oppure quando non siete di buona disposizione. Questo è un esercizio che ripristinerà il vostro equilibrio. Pronuncerete le parole “amore”, “gioia” e “allegria”. Terrete queste parole come parole-chiave. La lettera “L” (in cirillico “Л”) rappresenta l’uomo in movimento. La lettera “R” (in cirillico “Р”) – il braccio dell’uomo, e la lettera “V” (in cirillico “B”) in questo caso esprime l’uomo che ha un fondamento, che comprende alcune leggi.*. In generale, quando un uomo risolve qualsiasi questione nella sua vita, lui ha un’allegria, e se guadagna qualcosa, lui ha una gioia. Quando invece voi lavorate lungo tempo, sentite un piacere. Adesso tutti dovete sforzarvi un po’ per studiare bene il vostro corpo. Il corpo umano è il risultato della Energia Divina. Essa ha creato l’organismo umano di oggi. Tutti questi pensieri, desideri, brame che l’uomo esprime, questi sono forze, che sono state impegnate per la creazione del suo organismo complicato. Alcune di queste forze hanno fatto il loro lavoro, però visto che voi non conoscete le leggi che le gestiscono, queste si trasformano in un ostacolo nella vostra vita. Soli per sé stessi hanno fatto un meraviglioso lavoro. E secondo le leggi della nostra coscienza questa forza, che ha finito il suo lavoro, deve scendere più in basso dalla sua propria natura e impegnarsi con le altre parti. Perché tutta la materia del corpo non è ancora differenziata: in esso ci sono tante cellule, che dovranno evolversi. Per esempio, l’uomo adesso si è polarizzato. Le energie dentro di lui circolano verso due poli. In questo senso se osservate l’uomo vedrete che lui è biforcato. Figura 1. Tutte le energie superiori lavorano dentro di lui nella direzione da B verso A e tutte le energie inferiori in direzione da B verso C – diviene una polarizzazione. In generale, dopo il mezzogiorno l’uomo vive da B verso C ed allora è maldisposto, mentre la mattina lui è allegro e bendisposto, va da B verso A. Inizialmente, alcune energie superiori, che hanno lavorato ed hanno finito il loro lavoro su nel cervello, devono scendere nei regni inferiori della genesi umana. Adesso è l’epoca, in cui l’egoismo umano ha un ruolo di estrema importanza. Esso è un padrone nel mondo, però ormai deve cedere il posto a qualcosa di più sublime e nobile. Nell’uomo, adesso, si sta creando un centro, che si trova ancora più in alto di A e davanti a questo centro l’energia del proprio egoismo dovrà dimettersi. Questo centro la gente lo chiama altruismo, mente. Allora , l’egoismo deve dare il suo posto alla mente Divina nell’uomo. Quando parliamo della vita conscia (vita intelligente) dobbiamo sapere che quella darà senso alla nostra vita e ci porterà la più grande felicità. L’egoismo, nel passato, ha fatto un lavoro meraviglioso, però non ha potuto fare l’uomo felice. Non perché in esso non ci sia il desiderio di fare l’uomo felice, ma perché non capisce le leggi della felicità umana. Esso dà all’uomo tanto, quanto sa. L’egoismo ti dirà così: tu devi sopraffare l’altra gente sotto le tue gambe, tu devi minacciarli con forza, con potere. Molto bene, però questo egoismo come parla con te, così parla anche ai tuoi simili. Ed allora nasce dentro l’uomo una lotta interna. Questo vuol dire il male. Ciò è in parte vero, però questo principio interno dell’origine Divina nella vita intelligente dice, che la vita ha un’altra soluzione. Ci sono stati tempi in cui l’egoismo è stato necessario, però è già passato in un nuovo campo, in cui i metodi dell’egoismo umano non trovano più un’applicazione. Adesso, io parlo a quei discepoli che hanno già la mente Divina risvegliata e che si trovano in disaccordo con se stessi. Loro devono entrare in una nuova direzione. Voi non potrete distruggere completamente il vostro egoismo. Esso resterà ancora, però voi gli direte: “Tu darai il tuo posto alla ragione Divina, obbedirai a lei, ascolterai quello che ti dice”. E quando l’egoismo umano capirà questo, capirà anche il Divino, perché esso è una forza intelligente. Lui le obbedirà e diventerà uno dei suoi bravi servi. Nella vita di oggi tutti gli intoppi provengono sempre dai sentimenti personali. Possiamo dire che il 99% di tutti gli ostacoli nella vita umana provengono sempre dai sentimenti personali e solo l’1% proviene da altri sentimenti dell’uomo. La gente moderna dice che nell’uomo esiste il male e per questo alcuni cercano di sradicare questo male da sé. In quale modo possono sradicarlo? – Il male sta solo negli atti della gente. Ecco perché ogni atto cattivo si può eliminare, però quella forza che ha eseguito il delitto è quella che serve. Adesso, spiegherò un’altra cosa. Supponiamo che voi prendiate un pezzetto di carbone acceso e con quello diate fuoco a una casa. Poi, quando vi rendete conto del male che avete fatto, diciate: per non avere in futuro tentazioni simili, io distruggerò il fuoco. Io vi domando: potete distruggere il fuoco? E’ vero, l’atto cattivo è venuto dal fuoco, però lo stesso fuoco voi non potete distruggerlo. Un altro caso: supponiamo che voi abbiate bisogno di pane, abbiate fame e per fornirvi di questo, voi commettiate un crimine e con quest’ultimo scivoliate. Dopo, diciate: io distruggo la fame, non mangerò più. Siete convinti di poter distruggere in questo modo la vostra fame? – No. Vi chiedo adesso: se un uomo dovrà soddisfare la sua fame, è necessario che lui vada a rubare? Il furto proviene da un’incomprensione della legge Divina. L’incomprensione è la causa di ciò, che milioni e milioni di anni fa, quando la gente sulla terra è stata poco numerosa, ognuno di loro ha potuto salire su qualsiasi albero e mangiare liberamente della sua frutta. Ma adesso, che la gente nel mondo è aumentata ed il mondo si è organizzato, ognuno mette filo spinato attorno ai recinti e dice: chi ti ha dato il diritto di entrare nel mio giardino e rubare? Una volta tu avevi il diritto di fare questo, però adesso non hai più il diritto di salire sopra il mio albero. Questi sono nostri regolamenti che creano difficoltà. Noi abbiamo creato tali regolamenti nei nostri pensieri e nei nostri desideri. Noi abbiamo creato mille disposizioni di questo genere e di queste soffriamo noi stessi. La prima cosa che dovete fare come esseri ragionevoli (intelligenti) è levare tutti i fili spinati che avete attorno il vostro giardino. Dentro di voi non avete niente da preservare! Più l’uomo combatte contro il male e più fa errori. Questa è una legge che dovete tenere come regola nella vostra vita. Se un uomo inizia a combattere contro il male, si sporca. Non dovete combattere il male. Pensate all’Amore, al Bene, alla Verità! Applicateli e quelli vi aiuteranno. Non combattete mai con il male, ma mettete al posto suo il bene e guardate come farà esso! Non confondete i vostri errori con quelle forze intelligenti che lavorano nella vita. Qualche volta anche il Signore vi può mettere alla prova. Lui vi può mettere in condizioni particolari ed osservarvi per vedere se comprendete le Sue leggi o no. Ognuno che combatte contro Dio cadrà, sulla sua propria schiena. Voi, i giovani, nel futuro dovete crearvi alcuni concetti per la vita. Non solo crearli, ma a parte anche applicarli, vedere che questi vostri concetti hanno un’applicazione pratica. Per esempio, voi decidete di comportarvi con la gente delicatamente, gentilmente, però entrate nella società e vedete che non potete applicare la vostra decisione. Perché? Pensate voi, che se dite, che da oggi vi comporterete delicatamente e gentilmente potrete comportarvi così? Io vi darò una spiegazione: Immaginate che avete pensato di visitare della gente povera, per dargli consolazione e sapete anche che loro hanno fame. Parlate nella vostra mente: domani riempirò la mia borsa e andrò a visitarli. Però quando mettete questo pensiero nella vostra mente voi immaginate ormai, che la vostra borsa sia piena e dopo che vi siete alzati la mattina senza controllare se la borsa è veramente piena la prendete e partite, dicendo a voi stessi: io ho deciso di andare da questa gente con una borsa piena ed ecco, sto ormai andando. Però quando giungete da questa gente povera guardate nella borsa e la trovate vuota. Subito vi mettete a pensare: chi è stato a tirare fuori dalla borsa il pane? Ma voi non avete messo nessun pane! La prima cosa: ognuno che va a fare del bene deve portare una borsa piena di pane. Pertanto: non parlare per niente di quel pensiero che vorrete realizzare. Non dite: io domani sarò buono (bravo). Come sarete bravi? In che cosa consiste la bontà dell’uomo? La questione più difficile nel mondo è che l’uomo sia buono. (dalla sala: - Non dipende questo da lui?)- Non dipende. Chi capisce le leggi deve collegare la gente con la natura viva. Adesso vi spiegherò queste leggi. Ho notato che non avete concentrazione della mente sufficiente. Quando rappresento alcune cose con un disegno, a voi sembrano molto facili. Si, tutte le cose sono facili quando sono in proiezione, però quando viene il momento di applicarle, allora sembrano difficili. Figura 2. Per esempio prendete la formazione di un triangolo ABC. Supponiamo che le sue linee si muovano. Voi potete dire che la direzione di questo movimento è da sinistra verso destra. Sì, questo è un movimento, ma contemporaneamente c’è un altro movimento da destra verso sinistra. Quando A si muove verso B, in contemporanea, anche B si muove verso A. Allo stesso modo, quando B si muove verso C, contemporaneamente anche C si muove verso B. Questi movimenti esistono anche nell’uomo, però non in una stessa direzione. E’ una legge: quando in voi si proietta un pensiero buono, necessariamente si proietterà anche un movimento al contrario. Questo sembra come una contraddizione nella vita, però esiste in natura. Seminate un chicco di grano oppure un semino di mela e vedrete che, contemporaneamente, in metà del semino nasce un desiderio, un’aspirazione in su verso il sole e nell’altra metà – un altro desiderio, un’altra aspirazione – verso il basso. Questo succede contemporaneamente. Questi sono movimenti opposti – in su e in giù ed i succhi che corrono nelle radici e nei rami vanno in direzioni diverse. La corrente dalle radici va verso i rami e la corrente dai rami va verso le radici. Così avviene un incrocio di queste energie. La stessa cosa succede in voi: quando in voi nasce un buon pensiero, questo pensiero vuole addensarsi, crearsi un suolo; pertanto, nasce un movimento opposto. E quello che non capisce la legge riguardo la possibilità di realizzare un pensiero, se non sta attento può crearsi alcuni guai. Contraddizioni del genere esistono in tutti noi. Qualche volta vedo i vostri volti farsi scuri. Come mai? – C’è qualcosa che non mi va. Cercate di trovare qualcuno colpevole e dite: “Io non devo essere tanto stupido, gli faccio capire io”! Che cosa gli farai capire? L’oscuramento del viso fa vedere una forza di volontà – una corrente delle energie verso il centro della terra. Vuol dire che in questo momento manca la luce nell’uomo. Il vostro volto è scuro, i vostri occhi sono scuri, il vostro sguardo è rivolto in giù. Chiunque viene da voi, voi dite: “Lasciatemi, voglio stare solo”. Però dopo 1-2 ore, può darsi dopo un giorno, arriva un altro stato d’animo e voi dite a voi stessi: “Io ho fatto questa lotta”. Credete di essere su nei cieli. Il vostro volto è allegro, dite: “E’ finita questa lotta”! Si, è finita per poco. Non passeranno neanche 12 ore e ritornerà di nuovo lo stato d’animo oscuro. Poi, salirete di nuovo su: vi muovete come un pendolo. Che lo vogliate o no, è questo che vi arriverà. Tali esperienze le hanno avute tutti – sia uomini, che donne, che bambini, ci sono persino negli animali. Io ho osservato i cani, i gatti, i buoi – anche in loro c’è una polarizzazione. La mattina, il bue è di buona disposizione, il suo sguardo è sorridente, allegro. Il suo padrone lo avvicina ed esso gli lecca la mano. Vai da lui il pomeriggio, già è di cattiva disposizione e dice: “Non mi toccare, io sono di cattiva disposizione”. Se è un cavallo, ti darà un calcio o ti morderà. In tutti gli animali c’è una tale polarizzazione delle energie. Alcune volte il cavallo può essere imbrigliato, però anche in questo caso mostrerà il suo temperamento. Per esempio, anni fa, ho incontrato un colonnello con il suo attendente, andavano in una carrozza verso il seminario, però il cavallo aveva uno stato d’animo tale, che non aveva voglia di andare. Alla fine il colonnello ed il suo aiutante sono scesi giù, gli hanno dato delle pacche sulla spalla, lo hanno accarezzato ed esso è partito. Sale di nuovo il colonnello, sale anche l’aiutante, il cavallo si ferma ancora. Scendono di nuovo. Lo coccolano, lo accarezzano, riparte. Sale l’aiutante, il cavallo va…sale il colonnello, il cavallo si ferma. Alla fine, il colonello ha deciso di andare a piedi. Il cavallo gli dice: Oggi tu andrai a piedi, non voglio portarti, niente più! Dicono: “Questo cavallo ha un temperamento cattivo”. Questa è la polarizzazione. Il cavallo dice al colonnello: “Oggi tu non salirai in carrozza. Porterò il tuo soldato, però non voglio portare te”. Questa polarizzazione delle energie io la chiamo “perdita dell’equilibrio”. Questo stato viene sempre dopo che hai avuto dei dubbi. Ti senti abbandonato, ti sembra che tutti siano contro di te. Dici: “Io sono infelice”. Senti che non hai questo, non hai quest’altro…ti vengono un sacco d’illusioni, in cui non c’è neanche un’ombra di probabilità. Poi, dopo che passano alcune ore, dici: “Almeno il Signore è con me”. E vedi allora che tutta la gente è bendisposta verso di te. No, non è vero ne’ l’uno, ne’ l’altro di questi stati. La gente è così, com’era anche prima. Dovete osservare le cose per poterne approfittare. Se voi non potete applicare queste leggi che vi do, tutto questo verrà sopra di voi. Ed il vostro futuro lavoro come insegnanti, professori, medici o qualsiasi altra professione, dipenderà da questa comprensione interna delle leggi. Voi dovete capire la natura dell’uomo per sapere come aiutarlo, quando lo vedete. Adesso io mi sono fermato soltanto sulla manifestazione semplice di queste forze. Sempre da questa polarizzazione vengono tante disgrazie. Io non voglio parlare delle forze negative della natura, però se voi ne avete una negativa, ve ne andrete da questo mondo con il pensiero che il male nel mondo è forte. Il male è forte perché voi gli volete bene. Niente più. L’amore per il male gli dà le forze. Il male acquisisce energia dall’amore. Se noi non abbiamo amore per una certa azione, essa non può esistere. Questa azione e forte perché noi le vogliamo bene. Tu odi qualcuno perché gli vuoi bene ed al contrario: gli vuoi bene perché lo odi. Tu vuoi costringerlo ad amarti e dici: “Io ti voglio bene ed anche tu devi volermene… se non mi vuoi bene io farò in modo che tu me ne voglia”. Questa violenza è male! L’altro individuo rigetterà da sé questa energia. Se è un uomo attorno a lui si formerà un’aura particolare, che creerà una disarmonia tra queste due persone. Se immaginiamo che l’uomo sia un triangolo, e come se le linee di questo triangolo si interrompano e attorno il corpo umano si crei una cosa come ruggine oppure come brina. Se l’uomo è sano queste linee vanno parallele e corrono come i raggi del sole – molto belli. Se invece appare una disarmonia nell’uomo, queste linee s’interrompono a piccoli pezzi, in polvere come la ruggine e allora nascono le diverse malattie. Qualche volta queste linee s’interrompono nel petto – nasce la tubercolosi, alcune volte nel cervello – l’uomo diventa pazzo; alcune volte nel cuore – succede un infarto etc. Per questo all’uomo gli si devono creare grandi difficoltà per poter sciogliere questa brina, questa crosta di ruggine. Per questo, proprio arrivano le grandi sofferenze nel mondo. Quando si romperà questo guscio, ritornerà la luce nella mente dell’ uomo e lui si ritroverà nello suo stato normale. Non ti senti ben disposto mentalmente? Va’ a Vitoscia ** , stai lì 4-5 ore e poi torna! Il tuo stato cambierà immediatamente. Ti polarizzerai in un grado superiore e inizierai a pensare che sei in grado di fare tutto. Sì, tu puoi fare tutto ciò che è nel tuo potere. Adesso tra di voi si deve creare un’armonia, perché il lavoro futuro, che pensate di fare, dipende da questa comprensione reciproca tra di voi. Altrimenti è possibile che attorno a voi si accumuli energia negativa, che renderà la vostra aura poco attraente. Quelli che hanno tante interruzioni respingono la gente, invece quelli che vivono in conformità alle leggi Divine hanno una forza magnetica, cioè, la forza Divina funziona e loro sono più attraenti. E così la prima cosa: cercate di capire le cose nel senso positivo. Tutte le forze della natura, nella loro sostanza, sono buone. Il male è nella loro applicazione – niente più. Vuol dire, che voi avete applicato alcuni pensieri e desideri Divini, però la natura, per insegnarvi una lezione, rinforza questi desideri in voi ed in conseguenza arrivano queste sofferenze interne. Da queste sofferenze voi traete un insegnamento e arrivate alla conclusione che la legge è vera. E quando imparerete questa legge potrete vivere dove volete. Voi volete vivere sulla Terra, essere sani, avere amici, costruire il vostro futuro, essere utili ai vostri vicini, però in quale modo riuscirete ad ottenere tutto questo? Avete bisogno di conoscenza, dovete avere razionalità. Se vivete come la gente di oggi avrete una vita simile alla loro vita e dopo 20-30 anni direte: “Non c’è un senso per continuare a vivere, la vita è un’illusione, tutto è una bugia etc”. Questa e la più grande disgrazia che vi possa capitare. Il mio desiderio è che applichiate almeno una parte di quello che vi sto dicendo. Questo vi è utile, perché diminuirete almeno del 50% tutte le difficoltà che adesso si stanno creando per voi a causa del vostro passato. Io ho notato che tanti di voi iniziano ad avere certe malattie. Perché? Io lo so, in voi c’è una disarmonia, c’è accumulo di energia in eccesso e intasamento. Se arriva una cosa del genere, soffiate. Date posto a tutto quello che arriva. Lasciatelo entrare, però possibilmente ripetetevi sempre: “Tutto, nel mondo, lavora per bene”. Fate piccoli esperimenti con voi stessi! Ci sono alcuni compiti che non risolverete facilmente. Non pensate che queste formule che vi dò siano facili da applicare. Con la formula che vi ho dato questa sera: il movimento delle braccia davanti al petto, al fianco, contemporaneamente soffiate, vibrazioni con le mani e pronunciate le parole “amore”, “gioia”, “allegria’, potete risolvere il 30% delle difficoltà nella vita, però durante l’esecuzione ci vuole un grande senso di responsabilità. Questi servono anche per difficoltà più grandi. E questo esercizio non vi costerà niente. Quanto tempo vi impegnerà per fare del bene? Bene lo potete fare sempre ed i suoi risultati sono sempre buoni. La mattina dopo che avete fatto l’esercizio avrete il 30% di miglioramento, al mezzogiorno il 30% e la sera il 30%, in totale il 90%. Rimangono soltanto il 10% di difficoltà. Quando avete un risultato di 90%, questo è sufficiente, però ci vuole più lavoro. Voi potete dire: Si può fare anche senza questi esercizi? Si può. La gente non muore senza esercizi? – Muore. Qualcuno dirà: si può stare anche senza scienza. – Si può anche senza scienza, non è male, però è meglio se l’uomo vive una vita conscia e partecipa al grande Amore della natura, alla gioia della natura e sa perché è venuto sulla Terra. Adesso come avete capito la legge della polarizzazione? Ogni pensiero, anche se fosse il più buono, dopo che si è proiettato dentro di voi, creerà un’ombra. Voi dovete sapere che vi state trovando in un ambiente di materia densa. Pertanto, dovunque voi proiettiate la vostra energia, si formerà un attrito. Questo attrito è legato a voi. Qualunque sia il vostro pensiero, in ogni caso produrrà una reazione opposta. Anche la legge è opposta: se pensate qualcosa di male, questo pensiero cattivo farà nascere una cosa opposta in voi, farà nascere un pensiero buono. Le forze nella natura sempre si equilibrano. Se iniziate dal su in giù oppure dal giù in su, queste forze si equilibrano sempre. Se iniziate con il positivo, poi apparirà il negativo; se invece iniziate con il negativo, prima esso apparirà e poi dopo il positivo. Se iniziate con il Divino, sempre la stessa cosa: prima apparirà il Divino e poi dopo l’umano ed il contrario. Per questo, quando siete in cattiva disposizione dello spirito, osservate che pensiero nascerà da quella cattiva disposizione. Per esempio, siete di cattiva disposizione, però vi viene in mente di visitare un vostro amico e lo visitate. C’è un vostro amico che è lontano, a Varna***, però vi viene in mente di lui, non lo avete visto da 5 anni. Se avete la possibilità di visitarlo, non perdete tempo, andate a Varna, fate un viaggio e avrete un’esperienza perfetta. Se iniziate a pensare, subito verrà una tentazione (seduzione) e vi passerà il pensiero: “Ma, spenderò tanti soldi”! Non lesinate i soldi, e neanche il tempo. Perché il tempo e i soldi sono dati all’uomo, ed il bene che farete vale di più, che il tempo ed i soldi. Se vi viene in mente un pensiero positivo, eseguitelo. E se invece vi viene nella mente un pensiero negativo, la legge è opposta. Diciamo, un giorno vi viene in mente che avete soldi da prendere e decidete subito di andare per chiedere i vostri soldi oppure denunciare questa persona al tribunale. Se vi viene un pensiero così – non andate, state in casa, non muovete le gambe. Trattenete questo pensiero in sé, senza realizzarlo un giorno, due, finché vi arriverà uno stato d’animo meraviglioso. Altrimenti, se andate immediatamente, in ogni caso combinerete un pasticcio che dopo non potete rimettere a posto, per anni. Questa è una legge. Non muovere la gamba, stai tutto il giorno a casa finche’ si ripristina il tuo equilibrio. Un altro giorno, quando ti viene uno stato d’animo meraviglioso, vai da questo tuo amico, dal quale hai da prendere soldi e digli: “Amico, non ti preoccupare, le cose andranno bene”. Queste sono le regole, che voi dovete rispettare, soprattutto rispetto a se stessi. Se non le rispettate, alla fine, le imparerete lo stesso, però più difficilmente. La gente intelligente impara dall’esperienza degli altri, e quelli, che non sono ancora diventati intelligenti, imparano dalla propria esperienza. Per questo, meglio se usate l’esperienza uno dell’altro. Così dovrebbe essere per i discepoli, che studiano in una classe di occultismo. Il vantaggio (beneficio) per i discepoli che studiano insieme è nel fatto che beneficiano reciprocamente delle loro esperienze. Se qui non potete beneficiare, allora il vostro studio insieme è inutile. Quando vi osservate vedrete, che qualcuno ha più esperienza nella vita, un altro è più paziente, il terzo è più bravo in certi campi, più intelligente, più cauto etc. Qualcuno ha perspicacia, qualcuno è misericordioso, qualcuno coraggioso, decisivo. Ma queste sono cause istigatrici. Ognuno ti può dare un’iniezione e servirti come una ragione per istigarti a fare il bene. Se vivi da solo non hai queste influenze benefiche. Questo è il lato buono di una classe. Alcuni dicono: “Da quando sono entrato in questa classe, io mi sono irruvidito”. No, allora non hai capito il senso della classe. In una classe ci sono vari elementi, ma questa diversità è buona. C’è una legge secondo la quale potete scegliere i vostri amici. Qualche giorno vi farò vedere in quale ordine vi dovete mettere. Ci sono alcuni di voi, che se li riunissi in un posto insieme, in ogni caso, andrebbero a litigare. Io spiego questa cosa così: se riuniamo le persone A e B loro non si potranno sopportare. Direte: “Facciamoli riconciliare”! Non li potete riconciliare in nessun modo. In loro funzionano le forze negative. Le persone A e B sono gente negativa e possono fare un lavoro perfetto, però che cosa dobbiamo fare? Che cos’è che manca loro? – Manca una terza persona. Questa persona è C. Attraverso lui farete passare A e B. Lì, i due si incontreranno e si guarderanno, però C deve stare, necessariamente, nel centro. Allora A dice a C: “Di’ a B che io non gli voglio bene, lui ha questi e questi difetti”. Però C è intelligente, dice: “A ha detto che ti vuole tanto bene”. Però, B risponde: “Io lo so, che lui non dice la verità”. Poi C dice a A: “Ma, sai, B ha detto che sei una persona perfetta”. Adesso C osserva dall’alto, vede, che tutti e due non sono contenti. Allora C si proietta giù in D e manda B in D. In D si riuniscono D e B insieme; si riuniscono anche C e A e arrivano d’accordo tra di loro. Poi avete la linea CD, cioè la forza che concilia le contraddizioni. Allora queste energie, che sono più intense, dovranno passare attraverso un ambiente più mite per ammorbidirsi. Io chiamo questo “circostanze ammorbidenti”, nella vita. Così per esempio il cuore è un ambiente che ammorbidisce i pensieri umani. I sentimenti dell’anima invece sono un’ambiente che ammorbidisce le forze dello spirito umano. Per questo quando vogliono dire, che qualcuno è sgarbato, dicono che questo uomo è senza cuore e senza anima. Non dicono che è senza cervello. Lui può essere intelligente e forte, però in lui non c’è cuore e non c’è anima. Lui è un uomo con cui non si può vivere. Però CD può vivere con questo, con cui nessuno può vivere. Tutto questo non sottintende che A e B non hanno questi sentimenti morbidi, ne hanno, però questi sentimenti sono in stato embrionale. Le forze soffici nella natura si trovano in tutti in stato embrionale. Pertanto le forze CD sono positive, forze crescenti nella natura, loro possono conciliarsi con tutto e le forze A e B invece possono fare una deviazione. In queste forze deve succedere una interruzione. Ecco perché nella natura, spesso, dovrebbe esserci un incrocio (intersezione). Questo io lo spiego così: se qualcuno di voi ha un viso lungo, lui è un uomo che ha un temperamento emotivo, per questo dovrebbe fare amicizie con una persona di viso tondo, cioè una persona con un carattere più dolce. I visi lunghi sono attivi, però i visi tondi possono essere pieni di una materia ruvida e dolorosa. Nelle costruzioni piene, tonde, prevalgono le linee curve e in quelli lunghi – le linee regolari. Alcuni pensano, che il viso debba essere tondo, pieno (nel senso grasso). No, no, non deve essere pieno, però le linee del viso non devono essere neanche troppo concave e neanche gli occhi troppo infossati. Questa è ancora una forza positiva. Quando gli occhi dell’uomo si incavano troppo profondamente, questo fa capire, che il cuore di questo uomo si è consumato. Per questo cercherete sempre di pensare bene. Non pensate male per niente e per nessuno. Per esempio, state seduti e dite: “Questo è male, l’altro è male”, senza sapere che questo male ritorna e irruvidisce voi stessi. No, se pensate ai vizi che ha un uomo, dovete sapere, che questi ci sono in tutta la gente. Questi cattivi pensieri, desideri, aspirazioni passano attraverso ogni uomo. Anche l’uomo più mite lo possiamo far agitare, farlo arrabbiare. Abbiamo un grande carattere come Cristo, però in un momento lo vediamo prendere la frusta e scacciare tutti dal Tempio. Questa è una energia che si esprime proprio in questo modo. Chiedo: in senso puramente occulto, Cristo non poteva suggerire a questa gente di andarsene fuori senza questa frusta? – Si, poteva. Allora perché Cristo ha usato la frusta? Che cosa dice la Scrittura? Cristo ha dato un colpo a qualcuno con questa frusta oppure soltanto l’ha alzata? Alcuni pensano, che Cristo abbia fatto ciò per una debolezza. No, Cristo non ha fatto ciò per debolezza, ma questo è un metodo. In questo modo Cristo ha detto loro: “Se voi non eseguite la Volontà Divina, da una parte all’altra continueranno a frustarvi”. E attorno a chi di voi non si è avvolta questa frusta e anche secondo tutte le regole? In ogni casa c’è una frusta così. La frusta è un simbolo. E quando questa frusta si avvolge attorno a voi, ci saranno pianti e urla, però chi non capisce la legge dirà: Come è possibile che Cristo prenda la frusta e la usi? Cristo dice: “Se del Tempio Divino voi fate un mercato, ci sarà pianto invece che pace, nella vostra casa”. Che cosa significa “avvolgere attorno a voi la frusta”? – La frusta, queste sono le sofferenze, che significano che voi non eseguite la Volontà Divina. La frusta è un simbolo soltanto di sofferenze profonde del cuore e della mente, che l’uomo sperimenta. Ognuno dovrà capire la Legge Divina ed eseguirla. Lo Spirito Divino, da migliaia di anni, lavora sopra di noi e ci ha dato un organismo con gambe, braccia, cervello, cuore etc. Se noi, nelle condizioni della vita di oggi, non siamo in grado di controllare il nostro organismo con le nostre forze – questo cervello, questo cuore, questi nervi, queste arterie e tutte le celluline dentro di lui, che cosa possiamo aspettarci, allora? Vi alzate la mattina e non pensate niente per il vostro corpo. Fate una preghiera per esso. Inviate il vostro pensiero verso il vostro corpo. Pensate per tutte le vostre cellule, che fanno parte del vostro cervello, del vostro stomaco. Pensate a tutti gli esseri vivi che lavorano dentro di lui e inviategli, come fa un bravo padrone con i suoi servi, un pensiero, una benedizione. Incoraggiateli, dategli forza ed essi gioiranno. E voi invece vi alzate la mattina e non pensate niente per questi operai. Pensate alle grandi opere, però tutte le grandi opere dipendono da questi esseri piccoli. Ma voi sapete che cosa succederà quando si rifiuteranno di lavorare le cellule dello stomaco, del cuore, del cervello e diranno: “Non lavoreremo più”! Il cuore inizierà a battere più debole e noi diremo: “Il cuore si sta fermando”! No, mandate un’onda d’incoraggiamento verso queste cellule! Parlategli, loro capiscono tutto. C’è una Legge Divina che le gestisce. Incoraggiatele, esse sono esseri consapevoli. Siate ragionevoli, attenti rispetto a loro, parlategli come fa un bravo padrone. Quando vi stancate, fermatevi. Per esempio, vi viene un male alla gamba, fermatevi, togliete la calza, massaggiate un po’ la gamba, pensate un po’ per ogni singola cellula e vedrete che non passerà neanche mezz’ora ed il dolore nella vostra gamba passerà. La gente di oggi non pensa che nelle cellule ci sia una coscienza. No, alcune volte in loro c’è una intelligenza tale, quale la gente non suppone nemmeno. La vostra salute, le vostre capacità dipendono proprio dalle vostre cellule. Ecco perché ogni mattino dovete inviare un’onda di buon pensiero verso tutte le vostre cellule. La sera, prima di coricarvi, mandategli, di nuovo, un buon pensiero e poi andate a letto. Quando vi alzate la mattina sentirete una disposizione particolarmente buona. Ma, queste cellule sono vostri servi! Loro diranno: il nostro padrone ha fatto una riforma nella nostra vita, serviamolo bene! La scienza occulta moderna dimostra questa cosa. Se la gente fa in questo modo, allungherà la propria vita di quanti anni vuole: di 10,15, 20, 100, 150, 200 anni. Direte: “Ma, chi ha tempo, la mattina, di occuparsi di queste piccole celluline, di inviargli dei buoni pensieri”? Prima di tutto penserete per loro. La Scrittura dice: “Noi siamo un Tempio e Dio vive in noi e tutto in noi è vivo.” Pertanto dobbiamo guardare tutto con soggezione e gioire che Dio ci ha messi in questo corpo; gioire che tutte queste piccole animette, tutte queste piccole cellule dopo milioni di anni diventeranno esseri umani singoli e grandi quanto noi. Quando le incontrerete loro diranno: “Io ti conosco”. – “Di dove?” – “Una volta io vivevo in te”. “Dove?” – “Nella tua testa e conosco molto bene l’ordine e le regole lì”. Un’altra cellula dirà: “Una volta, vivevo nel tuo cuore e so che cosa senti”. La terza cellula dirà: “Ed io sono stata nel tuo stomaco”. Tutte le cellule ricorderanno dove sono state e porteranno la loro conoscenza. Adesso, in questa classe, voi siete cellule piccole così. E come tutte le cellule di un organismo formano un insieme, così anche voi in questa classe, e un altro milione di persone ancora, siete cellule così nell’organismo di un essere consapevole. E qualche volta, quando vi alzate la mattina, percepite da qualche parte qualche buon pensiero. Da dove arriva esso? – Questo essere invia la sua benedizione a voi dicendovi: ”Pace a voi! Io vi aiuterò”. “Perché”? Perché tu sei nel suo organismo. E tu t’incoraggi. Ti viene una buona disposizione. Tu sei assicurato, perché vivi in un corpo, che è gestito da uno spirito consapevole. Quindi tutti siamo assicurati nel mondo. Non pensare, che non esista sicurezza. Finché vivete in modo consapevole e obbedite alla Legge Divina, la vostra vita è assicurata. Adesso avete capito l’esercizio, no? Lo farete 10 giorni consecutivi, ogni mattina, ogni mezzogiorno e ogni sera prenderete nota quali risultati avrete: se subito dopo che lo avete fatto è avvenuto un cambiamento nel vostro stato, oppure dopo un po’ di tempo. Le vostre osservazioni saranno interessanti. Studiate anche la legge per la polarizzazione. Essa è una scienza intera. Preghiera segreta. “Solo la via illuminata della Saggezza porta alla verità! Essa ci dà gioia in continuazione!” 22.a lezione della Classe occulta per i giovani, tenuta dal Maestro il 16.03.1924 a Sofia. Pubblicata a Besedi.org *In lingua bulgara la parola amore si pronuncia “lubov”, la prima lettera è L, la parola gioia – “radost”, la prima lettera è R e la parola allegria – “vesselie” – la prima lettera è V **Sofia si trova ai piedi di questa montagna di cui la cima più alta è di 2290 m.s.l.m. *** Città sul Mar Nero che dista 500 km da Sofia
 11. I SOGNI DI GIUSEPPE Edizione “Fratellanza Bianca” “Una volta Giuseppe fece un sogno. Quando lo raccontò ai suoi fratelli, questi lo odiarono ancora di più” (Genesi, 37:5-22; 39: 1-23) Spesso nella vita ci poniamo la domanda perché qualche volta ci succedono disgrazie. In genere si pensa che la gente soffre e paga alcuni peccati del presente oppure del passato e si cercano le ragioni per questo. Vediamo che la vita ha fatto la stessa cosa con Giuseppe a causa dei due sogni che lui ha raccontato ai suoi fratelli. Ovviamente, loro hanno interpretato i sogni come se lui avesse delle intenzioni e obiettivi segreti. E per evitare che diventasse il loro capo, nacque in loro il pensiero di farlo fuori. E come vedete, questa non è gente estranea, ma erano i suoi fratelli. Così loro alla prima occasione lo presero e lo vendettero agli ismaeliti, i quali a loro volta lo vendettero a un egiziano ed allora cominciarono gli esami per Giuseppe – Dio esamina il suo carattere. La vita dell’uomo non è fatta che di esami – essi sono la pietra di paragone, tramite la quale si esamina il carattere dell’uomo. La cosa più preziosa nell’anima dell’uomo è il suo carattere, il quale deve passare attraverso il fuoco – le prove. E solo dopo essere passato attraverso questo fuoco e aver resistito a tutte le prove, solo allora si potrà dire che l’uomo ha un carattere prezioso, resistente, eterno – ha una casa eterna dove potrà vivere. Il carattere – questa è la casa dell’uomo. Vediamo, che su Giuseppe arrivano le sciagure una dietro l’altra; dopo le sciagure provenute dai due sogni ne arrivano altre, di cui parla il capitolo 39, cioè, visto che lui era un giovane bello, la moglie del suo padrone s’innamorò di lui; lei voleva farsi piacere, ma lui disse: ”No, il mio padrone mi ha affidato tutto nelle mie mani, salvo te, tu sei la sua proprietà, il suo diritto, e io non posso fare questo peccato contro Dio.” Noi vediamo che nell’anima di questo giovane uomo regna Il Signore - ogni cosa che lui vuole fare, prima la misura con questa misura: se è giusto, se è gradevole per il Signore oppure no. Lui sapeva le disgrazie che poteva provocare la sua rinuncia ad eseguire la volontà di una donna come quella, ma nonostante questo ha scelto di soffrire piuttosto che di peccare. Dopo questa prova lui veramente ha trovato la prigione. Ma Il Signore lo aiutò, anche adesso – se revisionate tutta la favola in questo capitolo - vedrete che Dio non lo abbandona, ma lo porta via dalla prigione dandogli la capacità di interpretare altri due sogni del Re egiziano. Quando attraversiamo delle prove noi non sappiamo il bersaglio verso il quale Dio aspira. Voi volete andare in Cielo, ma se qualcuno vi chiede che cosa esattamente comprendete sotto le parole Cielo e Paradiso non saprete che cosa rispondergli esattamente. Avete qualche idea del Cielo, ma quella per voi è tanto vaga, quanto sono stati vaghi quei due sogni nella mente di Giuseppe. E veramente, che cosa potrebbero significare i covoni, il Sole, la Luna nei suoi confronti? Ma essi hanno indicato lo svolgimento di alcuni eventi futuri – la sua vendita, la seduzione da parte della donna, la messa in carcere, la sua salvezza e la sua elevazione. Dunque, quali sono questo regno e questa donna? Egitto è il regno nel quale viviamo noi e la moglie del cortigiano che ci seduce è il mondo. Voi siete i servi, che sono stati venduti, che sono stati cacciati via dai vostri fratelli, siete in Egitto e la moglie di questo cortigiano vi propone di vivere un piacere con lei – il mondo vi offre alcuni beni e vi seduce. Non è male che l’uomo provi piacere, ma ci sono cose proibite. Quando Adamo fu in paradiso, Il Signore gli ha detto di mangiare tutto, gli ha proibito solo un frutto e per la sua disubbidienza gli sono venute tutte le sofferenze. Anche in questo mondo ci sono cose proibite e se voi provate a mangiare dal frutto proibito di sicuro verrà la sofferenza. A quanta gente piace toccare i soldi degli altri – a loro sono utili per case, piaceri, viaggi all’estero. Giuseppe, però, non vedeva le cose così. Lui poteva avere la benevolenza della moglie del cortigiano, ma ha pensato: “Io preferisco avere la benevolenza di Dio piuttosto che la benevolenza di una donna estranea.” Il mondo è una donna che non ci possiede – domani, quando ha fatto il suo piacere, ci può buttare via. E’ la vostra bellezza esterna che l’attrae. L’illusione di oggi sta nella seguente cosa: quando la gente ci presenta le riverenze, noi c’illudiamo, pensando che questo è per le nostre virtù. C’è un cantante famoso, noto, ma tutti stimano soltanto il suo talento di cantante, la sua gola; se si rovina la sua laringe, lo cacciano via come se fosse un cencio – tutta la stima si rendeva a una piccola membrana della sua gola. Ancora, abbiamo un grande violinista: tutti lo stimano finché lui riesce a muovere l’archetto, se si paralizza il suo braccio nessuno vuole più sentire la sua musica. Potete essere un predicatore bello, ma tutti vi ascolteranno finché parlate con eloquenza; quando la vostra voce diventa rauca e si arrochisce, vi diranno: “Non vogliamo un predicatore senza voce”. La donna, finché è bella, tutti la cercano, se sparisce la sua bellezza, diranno: “Che venga un’altra al suo posto.” Giuseppe conosceva questa illusione delle cose e realizzava soltanto cose interne, cose resistenti, eterne, che possono sempre dare pace all’uomo e in questo modo lui potrà avere sempre la benevolenza di Dio. Noi dobbiamo essere attenti alle piccole cause, che proprio quelle portano le disgrazie. Se Giuseppe non avesse raccontato il suo sogno ai suoi fratelli, questa disgrazia non lo avrebbe raggiunto. Nasce la domanda: non sarebbe venuta questa disgrazia in qualche altra occasione? Ci sono prove che non possono essere evitate. Non vi racconterò queste leggi interne, ma dirò che ci sono cose, assolutamente determinate da Dio – se cerchiamo di evitare le piccole, arriveranno le grandi. Per poter neutralizzare le sofferenze dobbiamo prendere una lezione dal comportamento di Giuseppe. Non ci dobbiamo illudere assolutamente che, se oggi stiamo bene, il giorno di domani non cambierà la nostra vita e ci porterà disgrazie che non abbiamo aspettato. Il Destino o La Provvidenza hanno determinato attraverso quali prove deve passare la vita umana e queste prove sono necessarie. Perché sono necessarie? Vi farò soltanto un paragone: per attraversare un fiume profondo voi avete bisogno di una barca; per attraversare l’oceano voi avete bisogno di una nave; così anche per attraversare da un mondo all’altro, avete bisogno di questa nave, che si chiama Fede. E anche queste prove e disgrazie sono necessarie – esse sono il combustibile, questo è il vostro biglietto per il viaggio. Ognuno di voi che vuole cambiare la via della legge necessaria, è una persona stupida. Ognuno che dice: “Perché Dio mi ha dato queste sofferenze?”, chi brontola, è un uomo stupido nel vero senso della parola. Ognuno invece, che dirà: “Voglio imparare il loro senso”, lui è una persona intelligente. Notate: quando le disgrazie sono accadute a Giuseppe, lui non ha brontolato, ma le ha incontrate con una gioia nell’anima ed ha ringraziato Dio, che quando si era elevato nella casa del suo padrone fino alla posizione di avere tutto, non si è inorgoglito. Quando il suo padrone gli ha dato beni molto più grandi lui non si è lasciato sedurre da quelli che gli offriva la moglie, perché ha detto a se stesso: ”Io devo eseguire una legge – non dovrò peccare”. Allora, il piacere in questo senso è un peccato. In che cosa consiste il peccato? Ogni cosa che non produce, non ha un frutto o un embrione in sé, è un peccato. Una donna che ruffianeggia, che fornica senza partorire, fa un peccato. La concezione espia il peccato. Ogni atto, che non porta in sé la Vita, è uno spreco delittuoso dell’energia Divina. Quando qualcuno vi provoca a fare un peccato, lui vuole che voi spendete la vostra energia Divina. Bevete un bicchiere di vino – il giorno dopo avete un mal di testa; che cosa avete acquisito, siete mica diventati più nobili – no. Perché desiderare e fare delle cose che non donano niente al nostro carattere? Tutti ci dobbiamo limitare soltanto nei limiti di quei piaceri che sono permessi, legittimi, naturali. Prendete come esempio un ragazzino e una ragazzina che giocano con i cavallini e con le bambole – queste cose portano loro un certo piacere, ma da un’altra parte sono anche educativi – li preparano per diversi mestieri. Così anche per gli adulti ci sono certi piaceri nella vita, che potrebbero essere utili, ci sono però piaceri che sempre portano con sé la distruzione dei sentimenti umani, delle forze umane e della salvezza umana. La vita innaturale, il cosiddetto amore segreto, illegittimo, che esercitano alcuni uomini e donne, ha una funzione distruttiva sia sul cuore che sulla mente. Voi volete bene a qualcuno: chiedete a voi stessi se questo è gradevole a Dio, se porta utilità a chi volete bene, se non pervertite la sua anima e la sua mente. Giuseppe era giovane, immacolato; una donna depravata ha voluto profanarlo, ma lui non ha ceduto alla sua seduzione per macchiare il proprio nome, dal quale, se fosse ceduto, non sarebbe rimasto neanche un ricordo. Notate, prima la donna, Eva, fu messa alla prova e non ha resistito, dopo di che – anche il suo uomo; adesso si mette l’uomo alla prova. Fu quello stesso serpente che ha sedotto Eva nel giardino. “Vedi, se assaggi da questo albero, che conoscenza, che forza avrai – diventerai come Dio!”. Eva ha ceduto e ha detto: “Per la gloria io sono pronta, lo posso fare” – perché questo era un tradimento per la sua forma. Lo stesso serpente si è presentato anche a Giuseppe sotto la forma di una donna e gli ha detto: “Vieni con me”, ma lui le rispose di “No!”. Dopo sono venute le sofferenze, ma è venuta anche l’elevazione. L’uomo e la donna rappresentano due grandi principi, due grandi forze ragionevoli, che agiscono: la prima forza chiamiamo attiva, l’altra – passiva; la prima – funzionante, l’altra – ricettiva, due processi nella Natura, che si alternano. Dio non dà sempre, qualche volta prende – Lui in un senso dà, in un altro prende. Da una parte l’oceano manda umidità sulla terra, da un’altra parte – attraverso i fiumi questa umidità ritorna di nuovo nell’oceano. In questo senso l’uomo e la donna sono due principi, che lavorano: uno dei principi – creativo, chiamato uomo, Dio; il secondo – passivo, chiamato donna, o Signore – è sempre lo stesso. Pertanto dobbiamo essere in tutti i due momenti della Vita fedeli a questi principi. Se il mondo esige che acquisiamo dei beni, li acquisiremo soltanto se resisteremo a questo supremo principio Divino. Se siete fedeli a Lui, tutti i sogni e i desideri della vostra mente e del vostro cuore si possono ottenere. Li otterrete solo in un modo – tramite Dio, solo Lui potrà soddisfare i vostri pensieri e i vostri desideri. La madre alleva il bambino, il maestro educa l’allievo; come il bambino non si può allevare e crescere senza la madre, così anche l’allievo non può imparare senza il suo maestro. Giuseppe ascoltava la voce del suo Maestro, che era dentro di lui – di Dio, Chi gli insegnava ad obbedire alla grande legge del moto e della messa in moto della Vita. Tutte le nostre brame nella Vita devono essere dirette a questo – sviluppare il nostro carattere. Come? Il carattere è assemblato da pensieri e desideri, da forze positive. Non dobbiamo concepire la vita così, come la concepiscono alcuni adesso – in questi ambiti limitati, come la concepisce uno scienziato, un dottore, un filosofo. No, noi dobbiamo concepire la vita così come l’ha limitata Dio. Tutta la gente vede le cose parzialmente: la scienza moderna fa vedere solo una parte delle cose; il genio di un musicista virtuoso prende solo una piccola parte dello spazio, la mente di un filosofo – anche, la forza di un uomo sano è limitata soltanto nei suoi muscoli. Ma dicono alcuni: “Forte di cervello”. Un uomo può essere forte di cervello solo quando la sua forza è collegata con tutte le leggi Divine e quando lui è in armonia con tutti gli esseri che lo circondano – dai più inferiori ai supremi. Allora il suo carattere forte, potente può fare tutto, perché tutti gli esseri collaborano con lui. Quando siamo contrari a queste leggi Divine, si manifesta questa contraddizione nella nostra mente e tutti gli insuccessi che incontriamo nella vita. Perché qualche volta non riusciamo? Noi esitiamo, vogliamo fare bene senza renderci conto che ciò che facciamo non è bene. Noi pensiamo che quello che intendiamo è intelligente e che si realizzerà – facciamo di tutto, di qua, di là, avanti e indietro, ma non va. Qualche volta ci stupiamo perché non progrediamo, perché la nostra memoria si indebolisce, perché è ottusa. Noi stessi continuamente confondiamo la nostra vita a fondo. Si può intorbidire l’acqua mentre stai pescando, ma intorbidirla continuamente – anche dopo che hai pescato tutto il pesce, non si deve. Spesso la donna si arrabbia con l’uomo e gli intorbidisce l’acqua. Che cosa vuoi? Un vestito. -D’accordo, eccoti un vestito – dice l’uomo. Il lago si schiarisce. Domani la donna vuole pescare di nuovo, di nuovo intorbidisce l’acqua – adesso ormai vuole un abito di seta, un orologio, vuole andare a fare una passeggiata. D’accordo, ecco – le risponde l’uomo. Però questo uomo un giorno fallisce, non ha soldi e che cosa fa? – Scappa. Vuol dire che il lago si prosciuga e perde il pesce e anche l’acqua. Allora che cosa va a intorbidire la donna? Intorbidire in continuazione la vita, disturbare noi stessi, questo non significa capire la vita. Intorbidiamo, intorbidiamo, alla fine moriremo. Avete mai pensato che cos’è la morte? E’ dipinta nei quadri – un uomo composto da ossa e con una falce in mano. Avete provato se è così? – “No, mia mamma e mia nonna mi hanno detto che è così”. Può darsi che questo sia vero, ma avete capito il senso di queste ossa, perché la morte è presentata come un uomo senza muscoli? Dovete essere puliti come le ossa, che sono bianche – allora dovete essere virtuosi. Ogni cosa che non è pulita sarà gettata via; soltanto La Virtù non sarà toccata. Pertanto avete un emblema per non essere intaccati; se trasgredite la legge Divina sempre, sarete toccati. L’uomo deve avere paura della punizione prima, e non dopo aver peccato. La salvezza è nell’organizzare della nostra mente, del nostro cuore e del nostro corpo – questo è il nostro compito in terra. E per questo noi abbiamo un esempio meraviglioso nell’Antico Testamento – il più grande carattere nella persona di Giuseppe. E quando leggiamo questi capitoli della Genesi dobbiamo studiare bene il carattere di Giuseppe. Non pensate mica che lui era stupido: lui era molto intelligente e per questo, come vedete, suo padre gli voleva bene – il voler bene sempre è dovuto alla Saggezza. Ma Giuseppe contemporaneamente aveva anche un cuore nobile. Suo padre comprendeva questo, ma i suoi fratelli hanno pensato che il loro padre gli voleva bene per alcune qualità esteriori e per questo lo hanno venduto. Ma in qualsiasi condizione lo mettessero, il suo carattere lo avrebbe elevato, come lo ha elevato. Per le sue virtù preziose il suo padrone lo ha messo in una posizione alta. Un’altra prova lo ha messo in carcere, ma anche lì si è elevato. E alla fine Il Signore lo ha tirato via dal carcere, dove lui ha passato due anni – il tempo determinato per la prova. E qual è la vostra prigione? Il vostro corpo attuale. Un giorno dovete uscire da questa prigione – sporca, non igienica. Finora voi avete fatto la comunione, ma non sapete quale emblema rappresenta il vino: il panettiere doveva essere decapitato ed il coppiere – rimesso al suo servizio. Uno dei principi nella vita – quello attivo – si deve sempre sacrificare, ma il vino deve entrare per rinfrescare la vita. Esso ha una grande forza, ma visto che la gente moderna non è anticipatamente preparata, si eccita bevendolo – loro non hanno l’organismo tale da poter favorirsi usandolo. Quando il vino entra nella bottiglia e inizia a fermentare, la bottiglia si spacca. Ma torniamo al carattere di Giuseppe. Vediamo che dentro di lui c’era una mente sobria, ragionevole, che ha percepito quali sono le leggi fondamentali della vita. Lui aveva un cuore nobile e non voleva in nessun modo tradire la promessa che aveva fatto a Dio – „”Io ho dato la parola d’onore al mio padrone, ma anche al Signore che lo servirò fedelmente e non li posso tradire”. Pertanto lui non era un giovanotto da andare sulla via delle inclinazioni e dei desideri del male; in ogni caso lui è stato guidato dalle brame nobili ed aveva una mente e un cuore equilibrati. Per poter far vivere in noi il Signore, la nostra mente ed il nostro cuore si devono trovare in armonia, devono essere equilibrati, se tra di loro nasce una discordia, il Signore non vive in noi. Ci sono posti dove vivono in anarchia, come adesso è in Serbia e in tutto i mondo, perché la mente ed il cuore della gente non sono in armonia, perché tutti vogliono prendere di più e nessuno dà. Ognuno cerca di derubare il proprio vicino e per questo ci sono collisioni tra di loro – questa è una legge generica che vale sia tra i piccoli, che tra i grandi esseri. Tanti vogliono vivere: alcuni vivono ancora dai padri e raccontano i sogni che hanno visto; altri sono nella seconda categoria – venduti dai propri fratelli in Egitto, nella casa di questo cortigiano, dove sono sottoposti alle seduzioni di sua moglie; i terzi sono nella prigione. La situazione migliore è presentarvi davanti al Faraone. Ma prima di presentarvi davanti al Faraone dovete passare tre tappe – queste sono tre scuole, tre corsi: il primo – dal padre, il secondo – da questa donna, che lo esamina quanto è casto. E Giuseppe ha fatto l’esame perfettamente – ha lasciato il suo vestito ed è scappato puro. Che cosa vuol dire lasciare il tuo vestito? Questo vuol dire lasciare la mantella della tua anima – la carne. Il mondo ti dice come quella donna: “Vieni con me, io sono molto bella, altrimenti entrerai nella prigione” – ti sta esaminando se ti lascerai sedurre oppure seguirai la legge Divina. Ma ti dovrai privare da tutti i beni che ti seducono, devi vincere le seduzioni e seguire la legge Divina. Credete in Dio, abbiate fiducia in Lui e di sicuro vi aspetta un grande futuro come Giuseppe. Su questo non ci possono essere due opinioni. Io vi faccio vedere qui come un giovanotto che va sulla via indicatagli da Dio si eleva da un semplice pastore alla posizione più alta in Egitto – non tramite furti, bugie e omicidi, ma con una abnegazione davanti alle sofferenze e con rispetto alla legge Divina. Pertanto la Saggezza e la Conoscenza, che potete avere nella vostra mente, la Bontà che potete avere nel vostro cuore – solo quelle vi possono aiutare. Non vi lasciate indagare mai dalle cose esteriori, che potrebbero allettare i vostri occhi, quali siano loro – mori/e o biondi/e. Purché siano le vostre mani ed il vostro viso tali o altri, questo dipende dal vostro cuore – quali sono la vostra mente ed il vostro cuore, tale casa vi creerete, tali saranno le finestre dentro di essa. Tramite la sua mente ed il suo cuore un uomo può sempre cambiare la sua posizione esteriore nella società – da un povero diventare un ricco, ma lo cambierà solo se rispetta le leggi Divine. Se iniziamo a vedere la seconda parte del carattere di Giuseppe – quando i fratelli si sono presentati a lui, vedremo che lui non si è vendicato, ma ha pianto insieme a loro ed ha riversato tutto il suo amore per loro. Pertanto se nella nostra vita qualcuno ci ha fatto un guaio, non lo dobbiamo misurare con la stessa misura. Pensare male, vendicarsi, sparlare – questo non è un carattere. Un carattere è perdonare – solo cosi ti potrai elevare fino a un grado di nobiltà. E questo esempio lo vediamo in Cristo: quando fu sulla croce e Lo prendevano in giro, Lui ha detto: “Perdonali, Signore!” Verrà il tempo che vi chiederanno: “Avete perdonato a quelli che vi hanno offeso, che vi hanno venduto?” Un padre dice al suo figlio: ”Tu non diventerai mai un uomo”.[1] Il figlio va all’estero per studiare, torna, si eleva nella società, diventa un amministratore e la prima cosa che fa è mandare un paio di gendarme per portargli suo padre, lo hanno portato da lui ed il figlio gli chiese: “Eh, che cosa pensi, non diventerò mai un uomo?” Allora il padre gli disse: “Pensi che quello che hai fatto è stato molto intelligente, è così che dovevi portarmi qui, per spaventarmi? Tu sei un uomo che non sa ragionare, che non sa che cosa fa. Tu dovevi mandarmi una vettura per portarmi”. Questo è il modo che usiamo anche noi – vogliamo spaventare la gente. “Se Dio mi desse forza, io so come amministrerei –impiccherei”. Da migliaia di anni la gente usa sempre questo metodo – tutti si picchiano e tutte le case piangono. Ma quanto è migliorato il mondo? Neanche un po’. E’ soltanto l’Amore che potrà introdurre elementi nobili nell’anima umana. Anche la punizione è utile soltanto quando è inflitta dall’Amore – per sradicare le cose cattive. Ma chi con la sua operazione taglia carne sana, non è un chirurgo intelligente, ma è stupido. Pertanto quando venite nella vita, ecco che cosa dovete fare: dovete rispettare la legge fondamentale – tra la vostra mente ed il vostro cuore ci deve essere un equilibrio. Tanti dubitano se esiste Dio. Alcuni di voi diranno: “Crediamo che c’è”. Ma se vi mettessero al posto di Giuseppe, direste: “Se ci fosse Dio, non mi avrebbe messo in prigione. Prendermi da mio padre, da mia madre, lasciare che mi vendono i miei fratelli – è questo il Dio? Non credo!”. Dovete accettare tutte le sofferenze dalla mano Divina e quando verranno, dovete gioire – le sofferenze sono quella pietra, con la quale innalzerete le scale della vostra casa, questi formeranno il vostro carattere. Essi sono il filo congiuntivo tra l’uomo e Dio – solo attraverso esse si può passare da un mondo in un altro, migliore. E non c’è una cosa migliore per il vostro sollevamento dalle sofferenze. E’ vero, per voi le sofferenze sono repugnanti, ma in realtà esse sono la più grande benedizione. Quando un’anima ha sofferto lungo tempo, le sofferenze daranno i frutti ed essa inizierà a gioire. Se le radici degli alberi non avessero succhiato i succhi vitali, noi non avremmo potuto usufruire dalla frutta dolce; se la madre non avesse sofferto, se non avesse portato nel suo ventre, avrebbe avuto un bambino per gioirne? Se il padre non avesse abnegato la sua vita individuale avrebbe gioito? Se un maestro non fa gli sforzi, potrebbe avere allievi che lo stimano? Chi, se è stato sdraiato sulla schiena è stato portato in Cielo ed è stato posato lì in una posizione alta? Dall’una all’altra parte del mondo la vita è assemblata solo da sofferenze – esse sono come le sculture dello scultore, che tramite loro crea una statua. Quando impariamo il senso profondo delle sofferenze, capiamo che questo è un processo che forma il nostro carattere. E quando batteremo con il martello gli ultimi colpi per la finitura del nostro carattere, allora si sospenderanno le sofferenze ed uscirà la grande statua della nostra vita. Noi ci prepariamo per andare in Cielo. Che cosa porteremo lì? – Il nostro carattere – esso è la nostra ricchezza. A voi piace essere uomo o donna – belli, snelli, con maniere nobili, ma quando entrate nel mondo che cosa dirà la gente, se non siete nobili di carattere? Diranno che nella vostra persona vedono un uomo con delle virtu’? Quando un uomo non ha la bellezza fisica, ma ha una mente sana e un cuore buono, la gente dice: “Ecco un uomo con carattere”. E questa è la migliore lode che ci può dare il mondo. Se avessimo tale mente e tale cuore, il mondo avrebbe bisogno di noi. In Egitto durante i tempi del Faraone c’erano molti egiziani illustri; perché il Faraone non ha messo loro al primo posto, ma ha messo uno straniero? Per i suoi lineamenti belli? No, per la sua mente e la sua bontà. Se siamo come lui, il mondo ci assegnerà lo stesso posto; se siamo stupidi, il mondo ci rigetterà. La gente di oggi conta sulla cosa opposta – dicono: “Un uomo non deve essere virtuoso, perché la virtù è una stupidaggine.” Non capiscono che cosa stanno dicendo. Le cose esterne, le cose estere si possono prendere anche nel giorno della Pasqua, il carattere però rimarrà per sempre dentro di noi – proprio esso è la cosa più preziosa. Oggi vi trovate con le stesse prove, siete preoccupati come gli egiziani nei tempi in cui viveva Giuseppe – non sapete che cosa può succedere nel giorno di domani, il destino, il futuro non è nelle vostre mani, quale svolta prenderanno gli avvenimenti non potete prevederlo. Ma il destino sarebbe stato nelle vostre mani se avreste la fede e la fiducia in Dio, così come le aveva Giuseppe. Allora voi di sicuro cambierete il vostro destino, dovunque siate, in qualsiasi situazione vi mettessero – come l’olio voi uscirete sopra l’acqua. La prima condizione per questo è non avere paura e non preoccuparvi. Dovete avere coraggio e decisione, non essere paurosi – la paura deve retrocedere il posto alla prudenza. Dovete esitare soltanto quando non avete deciso se qualche questione è giusta o no, ma quando l’avete decisa e siete convinti che è giusta, ad ogni costo la dovete annunciare e difendere. Giuseppe ha messo apertamente la questione davanti alla donna: “Con te non posso fare questa cosa.” Le conseguenze brutte sono venute, veramente – lo hanno preso, lo hanno messo nella prigione, ma Dio era con lui. Quando state costruendo il vostro carattere, ci vuole pazienza – esso è la fondamenta delle cose. E noi vediamo nel carattere di Giuseppe proprio una grande pazienza – lui assolutamente non si è preoccupato nella prigione, ha lavorato, ha studiato, pronto per sopportare tutto. La pazienza è un tratto del carattere, con il quale l’uomo non nasce, ma si acquisisce con degli sforzi. Tutte le sofferenze nel mondo hanno come obbiettivo solo formare la pazienza dentro di noi – imparare ad essere pazienti, ad essere imperturbabili, a guardare con fede verso il futuro e qualsiasi avversità e delusioni avessimo, di non scoraggiarsi. La fanciulla dice: “I miei sogni sono di sposarmi a seconda del mio ideale”, ma dopo che si sposa dice: “La mia vita si ferma”. No, lei è all’inizio della vita. Alcuni dicono: “Ho perso i miei soldi”, non importa, tu sei all’inizio della tua vita, non hai perso niente. – “Ho perso la mia salute” – tu sei all’inizio della tua vita, acquisisci un’altra salute. In qualsiasi situazione saremo messi, noi dobbiamo sopportare e confidare in Dio fino all’ultimo minuto. Questa nostra fede deve essere profonda in tutti i nostri lavori. Alcuni vogliono avere una buona società, essere circondati da brava gente. Giuseppe, essendo straniero, viveva in mezzo a gente estranea, ma lui è riuscito con il suo cuore e con la sua mente a fare di questa gente buoni amici. – “Ma, dicono alcuni, la gente è peccatrice”. Di questi peccatori proprio fatevi degli amici – tra di loro ci sono anime nobili. Il cristiano moderno dice: “Lui non è credente, lui è ancora verde”. Ma si può maturare prima di essere stati verdi? La roba che cresce dalla terra prima è verde, non matura immediatamente, il verde è un processo attraverso il quale si succhiano i succhi e quando si raccolgono inizia la maturazione. – “Ma mi offende che sono verde.” Molto bene, che sei verde, lui non ti offende – se sei una persona nobile, lavorando un giorno maturerai. Chi non è verde non può maturare; se non è verde, sarà secco, ma nel secco non c’è un processo di sviluppo. Se siete verdi, io sono contento per voi – è un tratto nobile essere verdi, quando maturerete, diventerete gialli come l’oro. Tutti amano i soldi – la maturazione. C’è gente che non è maturata. Sapete che cosa sono i soldi? – Essere maturati. La vita consiste nello sviluppo graduale del verde fino alla maturazione – questo processo nella scienza si chiama sviluppo, evoluzione. Esso è necessario finché tutta la gente conclude il processo dello sviluppo e acquisisce tutte le conoscenze e tutta la bontà del suo cuore. Quando acquisiranno tutti questi succhi, Il Signore invierà la Sua ricchezza e la frutta dentro di noi maturerà. Allora si manifesterà il Signore. Finche’ siete ancora verdi, Lui ci guarda da lontano, quando maturerete, di sicuro verrà e raccoglierà i vostri frutti maturi, perché essi gli sono utili. Quando inizierete a capire, a distinguere le cose essenziali da quelle secondarie, quelle transitorie dalle durevoli, quando il vostro carattere sarà fatto e si invigorisce, quando questi frutti sugli alberi del vostro giardino iniziano a maturare, allora voi sarete portati fuori dalla prigione e presentati davanti al Padrone di questo mondo per dire l’interpretazione dei due sogni della Vita. E porterete la verità non come prigionieri, ma come liberi. Allora la verità sarà come una corona sulla vostra testa e i covoni sul campo si inchineranno ed il Sole e la Luna e le undici stelle sul Cielo vi saluteranno. E allora capirete il senso profondo della vita sulla terra. Allora Il Signore si manifesterà e si stabilirà il Regno Divino sulla Terra. 2 agosto 1914 , Sofia Traduzione dal bulgaro all’italiano: Jeni Dobreva Redazione: Katia Giannotta [1] Nel senso di un essere umano degno.
 12. LA LEGGE DEL SERVIZIO Edizione “Fratellanza Bianca” “Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io ci saranno anche quelli che mi servono. E chi serve me sarà onorato dal Padre.“ Giovanni 12: 26 Probabilmente molti si chiederanno qual è il senso, nascosto nelle parole: “E chi serve me, sarà onorato dal Padre”. Il mondo ha diverse brame: la gente moderna aspira ad ottenere conoscenze, ricchezze, case, gloria, grandezza, forza – ha delle brame per molte cose. Gesù insiste solo per una cosa: per il servizio – l’uomo deve sapere come essere al servizio. Il servo – ecco una parola prosaica che rappresenta lo stato sociale più basso. Ma ci sono diversi servi – in qualche birreria, in qualche osteria, in qualche mensa, nel teatro, nell’università, nei ministeri ecc. In un certo senso tutta la gente è serva, solo che non tutti lo ammettono. Dunque, nel mondo ci sono due tipi di servi: i primi sono quelli che capiscono i loro impegni e sanno come eseguirli e gli altri che non sanno come servire. Questi ultimi di solito li chiamiamo gente che dirige, padroni che stanno ad aspettare che gli altri gli faranno il servizio, insegnano agli altri come lavorare e servire. Ognuno vuole essere nella prima categoria – vuole essere un padrone. L’insegnamento cristiano, però, pone un principio diametralmente contrario a questo – esso pone proprio il principio, che chi vuole essere un padrone deve essere un servo; esso dice che Il Figlio di Dio non è venuto per essere servito, ma per servire. Dalla legge della necessità noi siamo costretti ad essere servi. Alcuni dicono: “Io sono padrone”; no, lui si sbaglia se pensa che è libero, che non serve nessuno. Lui serve almeno il suo stomaco che lo costringe a fare lavori che non sono sempre gradevoli – preparargli un buon mangiare, mangiare, masticare il cibo molto bene, perché se non lo serve in questo modo, lo stomaco rimetterà il cibo e lo punirà – gli dirà: “Tu devi servirmi bene, altrimenti ti licenzierò. Alcuni pensano che soltanto il padrone può licenziare i propri servi, ma anche lo stomaco licenzia il suo padrone. Ma chiedete al medico che cosa fa lo stomaco quando non lo servono bene, così vedrete come esso licenzia il suo padrone. Il servizio è una qualità. Quante disgrazie nel mondo derivano dal fatto che non sappiamo come servire! Quando la madre imparerà ad accudire i suoi bambini, quando il maestro imparerà a insegnare ai suoi allievi, quando il potere imparerà a servire il popolo – a soddisfare i suoi bisogni, a creare leggi, necessarie per il suo sviluppo, il mondo avrà un’altra fisionomia, diversa da oggi. Oggi la civiltà moderna è messa a una grande prova: milioni di persone sono chiamate per fare servizio nell’esercito – alcuni portano delle spazzole, altri mettono polvere da sparo nei cannoni, granate, altri tengono in mano fili piccoli e quando li tirano fanno un tuono, altri sono servi su cavalli – tutto ciò è sempre un servizio. Qual è il destino che aspetta questi servi? Tutte queste teste, gambe, braccia saranno frantumati, mescolati, diventeranno una poltiglia. Questa cosa la gente la chiama civilizzazione, cultura. Con tutto questo i popoli moderni ci dicono: “Noi non abbiamo bisogno del Signore, è la scienza che ci farà elevare”. Ma ecco che cosa ci ha insegnato essa - di essere rigidi, di produrre fucili e granate. Si, è la scienza che ci ha portati a questo esame – a fare una prova pericolosa. E adesso il Cielo ci esamina con il servizio che ci impone – il mondo esige servi suoi che lo servono. Anche Il Signore esige il Suo. Gesù dice: “Chi serve Me, sarà onorato dal Padre”. Noi stiamo sempre sistemando i nostri affari, ma essi rimangono sempre non sistemati – ci ammaliamo, chiamiamo medici che ci curano, ma nonostante ciò la morte ci porta via; costruiamo una casa, mettiamo gendarmi per evitare che ci rubino le ricchezze, ma alla fine ce le rubano. Cristo dice: “Tanti migliaia di anni avete servito questo vostro principio e vedete le sue conseguenze, se invece servite Me, vedrete il senso della vostra vita”. Noi dobbiamo servire così, come Cristo non è venuto per essere servito, ma per servire Lui. La gente deve diventare serva dei più deboli, di quelli con meno vigore; non dobbiamo mettere la gente cattiva per fare un servizio al mondo. Sapete perché la società moderna è corrotta? Le madri, che devono educare da soli i loro figli, lasciano la loro educazione a serve corrotte e ignoranti e loro vanno a teatri, a balli, in birrerie ed altri piaceri. Che cosa insegneranno ai bambini le serve corrotte e ignoranti? Quello che sanno loro. Le serve fanno l’educazione ai bambini non solo in Bulgaria, ma anche in Francia, Germania, America – dappertutto. Non dico che tutte le serve sono depravate, ma la più grande parte di loro sono così per colpa dei loro padroni. Se le madri fossero serve, nel pieno senso della parola, dei propri figli nella via del loro allevamento ed educazione, il mondo avrebbe avuto un’altra fisionomia; la stessa cosa se il padre fosse un educatore dei propri figli. Se il padre e la madre abbandonano il loro servizio e lasciano l’educazione dei propri figli alle serve ignoranti, che non capiscono in che cosa consiste la vita, i risultati saranno cattivi. La serva non potrà educare il bambino anche perché non è lei che lo ha partorito e non ha amore verso di lui; ella dice a se stessa: “Se la padrona si accomoda nella birreria, perché dovrò io allevare i suoi bambini?” Vi spiegherò in che cosa consiste il servizio, quali sono le proprietà che deve avere un servo: soprattutto deve avere un cuore nobile, deve essere sensibile, servizievole, dev’essere umile, dev’essere un uomo plastico – deve poter adattarsi in tutte le condizioni, e anche deve essere laborioso e non pigro. La vita è esigente e noi la dobbiamo servire a regola d’arte. Quando il sarto moderno sbaglia qualche vestito e non lo può cucire bene, glielo danno indietro e lui paga sia la stoffa, come anche tutti i danni. La stessa cosa è con la Natura – essa ci dà una stoffa (la vita che abbiamo è un tipo di stoffa), e ci dice: “Tagliate su misura e cucite questo vestito” e se non lo possiamo cucire bene, essa ci fa pagare la multa. Se vogliamo imparare a servire, ci dobbiamo rivolgere a Cristo, che ce lo insegna Lui. Il servo deve essere molto intelligente, una persona stupida non potrà servire a regola d’arte. I maestri, i sacerdoti – anche essi sono servi. Se il maestro percepisce la sua vocazione, prima di tutto lui deve capire l’anima del bambino per sapere come indicare al bambino la via della scienza. Il sacerdote deve capire l’anima dei suoi congregati, per poter dare il cibo relativo per il loro cuore. Dobbiamo possedere un altro tatto – avere una grande pazienza. Tanti chiamavano la gente paziente: bue. “Lui - dicono - è un bue.” Essere paziente non vuol dire essere un bue; la pazienza è un atto ragionevole – per poter sopportare le disgrazie esterne della vita dobbiamo avere un equilibrio interno tra l’anima, il cuore e la mente. Vi farò un esempio su un matematico dei secoli passati. Lui ha lavorato vent’anni su alcuni calcoli, dentro la sua camera aveva sparpagliati fogliettini con questi calcoli e sempre chiudeva a chiave la sua camera. Un giorno ha dimenticato di chiuderla; la serva è entrata per mettere a posto la camera, ha visto tutti i fogliettini sparpagliati sul pavimento, ha raccolto tutti i fogliettini, li ha buttati nella stufa e li ha fatti bruciare – ha messo bene in ordine la stanza. Dopo un po’ torna il matematico e chiede: Dove sono i fogliettini sparpagliati? Li ho buttati nella stufa, guardate adesso come è tutto ben messo in ordine. Non fare mai più una cosa del genere – fu la risposta del matematico. Noi serviamo come questa serva: raccogliamo i fogliettini – questo non vale, l’altro non vale… via nella stufa. Quest’uomo scienziato, che ha visto crollata tutta la sua opera filosofica di vent’anni, non ha fatto come avessimo fatto noi, ma ha dimostrato una pazienza da dare un esempio, non ha fatto altro ma le ha detto solo: “Non farlo un’altra volta”. Adesso vi trovate in un periodo simile – la vostra casa è aperta, la serva raccoglie tutti i fogliettini, li vedrete un giorno bruciati nella stufa. E quando troverete la casa messa in ordine secondo le regole della vostra serva, che cosa le direte? Io lo so, che ci sarà un pianto: “Oh Signore, ma sono io il più peccatore, questo destino lo hai dato solo a me?”. E noi siamo convinti di essere gente che capisce la Legge Divina! Noi dobbiamo dire come questo filosofo: “Ti prego, non fare un’altra volta questa cosa.” Ma, dalla nostra parte, dobbiamo prenderci il compito di tenere le cose in ordine – di non lasciare la stanza aperta e in balia dei servi. Adesso Cristo dice: “Chi serve Me, sarà onorato dal Padre”. Tutti pensate sempre a questo mondo, a queste cose transitorie, pensate a sistemare i vostri affari famigliari e del mondo, ma tante cose importanti lasciate non sistemate – i rapporti con il vostro Padrone che un giorno vi chiamerà per dare una relazione. E il giorno sta arrivando. Sapete dove sarete dopo qualche anno, sapete nel frattempo che cosa si svolgerà in Europa, quale sarà la situazione? Non lo sapete. Il mondo moderno sarà purificato bene, gli sarà fatta una bella iniezione per elevare una vita nuova. La gente che arriva per aiutare la civiltà dovrà applicare i principi di Cristo per imparare come servire. E quelli che non sanno servire così come vuole Cristo non hanno alcuna possibilità di sviluppo. La teoria di Darwin dice che sopravvivono solo le specie capaci, sane. Effettivamente sopravvivranno solo quelli che sono spiritualmente e moralmente sani; sopravvivranno anche i sani fisicamente, se hanno questa forza morale interna. Non v’illudete a pensare che la salute sta in una certa obesità del viso e in genere del corpo – che l’uomo deve avere una pappagorgia, una pancia più grande, essere più cicciotto, mangiare di più. Se tutta la vita si passa nel mangiare e nel bere, questo non è uno stato morboso? Se uno pesa cento chili di quanti chili di cibo avrà bisogno? Io so di una inglese, che mangiava nove chili di pane; un’altra che mangiava il pane e beveva il caffè preparati per settantadue bambini – questo è uno stato morboso. Non sono contro il mangiare, ma la gente moderna pensa che tutto consiste nel mangiare. E davvero esso impiega un terzo della nostra vita, perché dalla mattina alla sera serviamo solo per mangiare: la mattina pensiamo che cosa bere – tè o latte, se il latte dev’essere preparato con cacao o alla tedesca, oppure caffe alla turca, se sarà preparato cremoso o senza crema. Appena finito di fare la colazione iniziamo a pensare che cosa mangeremo per il pranzo – se ci sarà pollo o manzo, come esattamente sarà preparato, con pomodori o con le zucchine, se la carne sarà tritata, se ci sarà quello o altro; finiamo con il pranzo e ci mettiamo a pensare che cosa ci sarà per cena. Alcune volte siamo soddisfatti, altre – no, in continuazione cambiamo il cibo. E veramente, alimentarsi è diventato tutta una scienza culinaria su cui la gente cerca di specializzarsi. Questo va bene, ma questo non è l’obiettivo finale della Vita. La forza di un cibo che può utilizzare il nostro stomaco non dipende da come esso è cucinato. Non dobbiamo pensare che se mettiamo più sale, pepe e burro il cibo sarà più sano – tutto questo è per il nostro gusto, per la bocca. Per esaminare se un cibo è buono, dobbiamo vedere dopo che sta mezz’ora nello stomaco, come sarà la disposizione di quest’ultimo – se si sente un leggero peso nello stomaco, una piccola indisposizione, lo stomaco dice: “Questo cibo non corrisponde alla vostra salute, non posso fornirvi i succhi necessari”. Domani diciamo: “Ma ne metto un po’ di più per aumentare il suo lavoro” finché i medici non trovano una dilatazione dello stomaco. La gente moderna vive solo per lo stomaco e per questo il loro sovra lavoro è impegnato solo da sentimenti e pensieri per esso. Il maestro insegna nella scuola e pensa quanti soldi prenderà – se trecento o quattrocento leva e quanti ne spenderà per il cibo, quanti per altre cose. Tutto è relazionato solo con il mangiare, dopo di che non riusciamo a capire perché non possiamo elevarci come maestri o sacerdoti. Tutti cerchiamo di mettere il corpo in condizioni più salubri – che cibo dargli, che casa fargli. Tutti lavoriamo per le condizioni esterne delle cose, ma nessuno si ferma a pensare al lato interno della vita umana. Così come la nostra casa deve essere bene in ordine, così ci deve essere ordine anche nella nostra mente; se per il nostro corpo occorre una casa igienica, così anche il nostro cuore deve essere in condizioni igieniche. Io non considero una persona intelligente quella che ha una casa igienica, ma non ha messo il cuore in condizioni igieniche. Quando critichiamo le estremità noi diamo troppa importanza al servire solo ad alcune cose esterne, mentre al primo posto dovremo mettere come importanza la nostra mente e il nostro cuore, e solo dopo di questo anche il nostro corpo. Solo se erigiamo la nostra vita in questo modo, avremo la benevolenza Divina. Cristo dice: “Se qualcuno serve Me, che offra il suo cuore” – Lui è venuto in Terra proprio per lavorare il cuore umano. Questa lavorazione in che cosa consiste? Che tutti questi infestanti, difetti della nostra vita siano scrostati. Voi siete cristiani da tanto tempo, tutti seguite Cristo, ma se Lui vi chiama adesso per darvi un esame, quanti di voi riuscirebbero a dare un esame sulla pazienza e l’umiltà, se vi chiede di risolvere il compito non solo teoricamente, ma anche in pratica oppure se vi da un esame sulle altre virtù umane – La Giustizia, L’Amore, La Verità, La Saggezza? Pensate che non sareste bocciati? Se la gente vi vuole bene questo lo capite, ma non avete capito se voi volete bene agli altri. Se il Signore esige da noi di voler bene all’altra gente, in questo voler bene noi dobbiamo arrivare fino all’abnegazione. Voi dite spesso: “Questa gente mi ha mangiato, mi ha derubato!” Ma noi stessi non abbiamo derubato Il Signore – tutte queste ricchezze che troviamo qui, in Terra? Il Signore adesso è sceso in terra e dice a tutti i suoi servi che hanno rubato e hanno mentito: “Basta con questi furti e con queste bugie, venite, consegnatemi il conto!”. Questa è la guerra Europea di oggi – Il Signore dice: “Consegnatemi il rapporto per tutto ciò che vi ho dato, come lo avete utilizzato”. Molti diranno che le condizioni economiche hanno provocato la guerra – La Germania aveva poco territorio e per questo è entrata. Se la Germania ha poco territorio, la Russia e Inghilterra ne hanno poco? Vuol dire che il problema non è il territorio – c’è qualcos’altro che manca alla gente. Tutti vogliono diventare padroni, ogni razza che si eleva vuole padroneggiare, ogni popolo vuole essere padrone di altri popoli e per questo tutti arrivano a scaramucce. Se tutti i popoli avessero come dirigente il principio di Cristo – servire l’umanità, se ognuno avesse la sua sfera di lavoro e avesse portato il suo obolo all’umanità, non ci sarebbe nessun conflitto. Adesso tutti si armano per avere potestà. Noi diciamo: “Quanto sono stupidi quelli che combattono!”, ma ciò che succede adesso succede tutti i giorni con noi. Entrate in una casa e vedrete che cosa sta succedendo – due giovani si prendono per marito e moglie, si sposano, a tutta la gente fa piacere vederli: “Ecco una coppia che vivrà in pace e concordia”. Dopo due-tre mesi vedi la donna spettinata, anche l’uomo, in casa si picchiano; la donna vuole dare ordini, ma l’uomo dice: “Io sono il padrone della casa”. Ma tutti e due si sbagliano – il padrone non è né uno, né l’altro, ma tutti e due sono servi. – “Ma è stato detto che l’uomo è il capo”. Essere il capo non vuol dire essere un padrone; essere un capo vuol dire essere un servo intelligente ed essendo più anziano di tua moglie insegnarle come servire e che direte tutti e due: “Noi siamo servi al nostro Padrone, noi due possiamo essere puniti, ma io ti dirò come si deve fare questo lavoro.” Questo ha un senso allegorico, ma è ciò che succede quotidianamente nel mondo. Lasciamo adesso l’uomo e la donna. Qualche volta non siamo contenti, brontoliamo contro noi stessi, perché? Diciamo: “Non ho la volontà, non posso fare questo o l’altro”. Perché non hai la volontà, non sei mica un padrone di te stesso, qual è la ragione? – “Non ho la mente”. Come non hai la mente, qual è la ragione di non avere la mente, ci dovrebbe essere una ragione profonda, a che cosa è dovuto questo sdoppiamento interno dell’uomo? E’ dovuto al fatto che noi siamo arrivati in contraddizione con il Signore, con la Grande Legge. E sempre quando l’uomo viene in contraddizione con la legge Divina, crescono queste difficoltà interne, questo sdoppiamento – la sua mente si disturba, lui non sa che cosa fare, lo invadono cattivi pensieri e desideri, che non compongono la vera forza Divina e la vita prende un altro colore. I pensieri e i desideri cattivi sono come un serpente che in continuazione avvolge e succhia l’uomo finché tutti i succhi che possono nutrire la mente ed il cuore smettono di nutrirli e si sente una paralisi. Sapete che cosa fanno gli ammaestratori d’orso per far ballare l’orso? Danno all’orso pochissima farina e mettono un grosso anello sul muso dell’orso, per obbedire tutte le volte che lo tirano e non essere pericoloso. Anche a questo nostro orso dobbiamo mettere un anello e una catena al muso e dobbiamo dargli poca farina per non far sviluppare in esso quegli istinti che sono pericolosi. Prendete come esempio quanta gente è impazzita dalla voglia di diventare ricchi; guadagnano mille, diecimila, cinquantamila, centomila, un milione, dieci milioni – non si soddisfano mai. Ammassano, ammassano ricchezze – per che cosa gli servono, questo non ha nessun senso interno. Per arricchirsi la gente ha iniziato adesso a imparare nuovi metodi – tramite magnetismo e suggestione riesce ad avere influenza sulla gente, influire sui loro pensieri e atti. Una volta i briganti andavano in mezzo ai boschi con un fucile, adesso loro sono in mezzo alle città e portano con sé altri mezzi per derubare i loro vicini. Raccontano che a New York tre ipnotizzatori hanno costretto col pensiero un banchiere a firmare un assegno per quindicimila dollari e lui ha dato i soldi. I modi del furto sono cambiati, tutti vogliono avere questo talento, questo potere nel mondo, ma sapete quanta disgrazia porta esso? Ho già fatto questo esempio qualche altra volta: in una vecchia favola si racconta che un uomo voleva avere una forza tale nelle sue mani, che qualsiasi cosa toccasse si convertisse in oro. Diceva a se stesso: “Se io acquisissi questa forza sarà un bene per tutto il mondo”. Un angelo gli ha detto: -Se la tua preghiera sarà ascoltata, sarai sempre contento? -Questa sarà la più grande felicità per me! -Allora che sia secondo i tuoi desideri! E quando quest’uomo entra in casa, i tavoli, i libri, i bicchieri – tutto era diventato d’oro. Uscito fuori nel cortile – le pietra, gli alberi – tutto si era convertito in oro. Ha detto a se stesso: “Non sarò più uno servo, sarò un padrone.” - Sposa, noi siamo gente felice! Apparecchiano la tavola, mettono minestra, pane, si siedono loro, i loro figli per mangiare, l’uomo prende il cucchiaio – questo diventa d’oro, lo immerge nella minestra – anch’essa diventa d’oro, prende il pane – anch’esso diventa d’oro, tocca il tavolo – anch’esso diventa d’oro, tocca la moglie – anch’ella diventa d’oro. In un momento ha preso la testa con le mani ed ha iniziato a pregare Il Signore per salvarlo da questa grande disgrazia. Ecco dove potranno portare l’avidità e la follia. Noi possiamo avere quella forza ma essa ci farà perdere la vita. La ricchezza è dentro di noi e non fuori di noi, essa non sta nella nostra forza fisica. La forza umana non sta nei suoi muscoli, ma in quel senso delicato e dolce, che può sviluppare tutte le altre forze. E Dio ha creato il mondo così, che la Natura obbedisce a una forza più debole a prima vista – l’Amore. Esso è così dolce e delicato, ma in realtà gestisce tutto. Quando l’Amore entra nell’uomo, esso lo scompone e trasforma. Prendete un uomo che ha picchiato molti servi e serve; in un momento lui si raddolcisce e sacrifica tutto per fare del bene. Qual è questa forza che ha conquistato l’uomo? – E’ quel principio di cui Cristo dice: “Chi serve l’Amore serve Me”, questo intende Cristo: “Questo servo avrà tutto ciò che ho Io”. La gente cerca la verità e Cristo mette questa verità nella vita, in quel chicco di senape. Se mettiamo un po’ di questo fermento – L’Amore- nei nostri cuori e nei cuori dei vicini, degli attivisti, dei dirigenti, essa trasformerà tutto il mondo. La trasgressione dell’insegnamento di Cristo ha creato nel mondo la collisione di oggi. In questi scontri e combattimenti Il Signore ha messo il latte a battersi e la gente si batterà su e giù finché il burro esce alla superficie; il burro sarà utilizzato per mangiare ed il resto resterà come siero di latte – alcuni diventeranno burro, altri – siero. Sia il burro che il siero Il Signore li utilizzerà per i Suoi obbiettivi buoni. Adesso dipende chi di noi e dove andrà, ma il destino di tutti è determinato – o nel burro, o nel siero. Cristo si rivolge verso i giudei chiedendo loro chi vorrebbe essere suo discepolo. Alcuni di noi dicono: “Io sono un credente, credo in Cristo”. Quelli che solo credono in Cristo sono ascoltatori; La Sua domanda invece si riferisce a chi vuole applicare la Sua legge. Se potreste fermarvi e riflettere sulle parole “servo di Cristo”, se provaste un anno intero ad imparare a servire Cristo, avreste imparato il grande segreto di queste parole che non potrà essere rivelato qui. Esso è molto semplice, ma dovete avere luce. Che Cristo vi dia questa luce – le condizioni in cui essa si può sviluppare; è solo Lui che ve la potrà dare. Io vi posso dare dei semini, ma le condizioni per far crescere essi, le può dare soltanto Cristo. Questo senso d’Amore non dipende dalle nostre forze e desideri, esso dipende da questo contatto che possiamo avere con Cristo. Alcuni chiedono dov’è Cristo e Lo aspettano dal Cielo. Cristo è ormai nel mondo e anche l’ultima persona Lo sente. Lui arriva in due modi. Lui ha due facce: la prima è dolce – “Pace a voi”, ma l’altra è accigliata, con fuochi, con fucili, con cannoni. Adesso Lui grida: “Portate quelli che non hanno ascoltato il Mio insegnamento, che provino l’amarezza della disobbedienza – non vogliono servire Me, che provino tutte le amarezze dei propri atti, che ognuno metta ciò che ha seminato” – come non possiamo perdonare un delinquente che ha assassinato un sacco di bambini innocenti, ma lo puniamo. Cristo si rivolge e dice: “Se uno serve Me, che segua Me”. E voi dite: “E’ facile seguirlo”. Lo possiamo seguire e dirgli “Maestro”, ma Lui potrebbe rispondervi: “Non perché volete il mio insegnamento mi state dicendo questo, ma perché vi siete saziati con il pane e con il pesce”. Vi chiederà: “Avete aiutato qualche malato, lo avete fatto guarire?” Se uno vuole servire il Signore non deve cercare Lui e servire Lui, ma i suoi fratelli più piccoli. La gente vuole da Dio che faccia che le loro mogli ed i loro figli siano sani, che gli dia soldi, che abbiano una buona posizione sociale – duemila anni ormai questo è stato il servizio reso al Signore. E adesso Lui domanda all’Europa per questo: “Voi per tanti anni che cosa avete fatto per me?” E se si manifesta Cristo voi che cosa gli risponderete? Pensate che cosa gli risponderete per questo – che cosa avete fatto per Lui? Noi possiamo restare sereni durante questi avvenimenti che minacciano tutto il mondo. Per noi è importante sapere in quale categoria ci troveremo. Siete in tanti che avete voluto vedere Cristo: s’avvicina il giorno per vederlo – alcuni Lo vedranno da vicino, altri – da lontano, alcuni – soltanto sopra tra le nuvole. Per questo vi dico: i momenti che state attraversando sono i più difficili per voi. Se d’ora in avanti avete l’illusione di ottenere una cosa o altra, v’illuderete tanto. Io vi darò un consiglio: quel poco tempo che resta, imparate a servire il Signore, per non trovarvi impreparati. Non pensate che c’è ancora tempo – non c’è nessun tempo, per tutta questa generazione non c’è tempo. Sia i bambini, che gli adulti, che i sacerdoti, che i dirigenti ed i re – tutti devono imparare a servire il Signore, sennò – diventeranno il siero, il latte è già stato munto dalla mucca. Che cosa avete capito che vi voglio dire? – Che il latte è uscito dalla carne e che il Signore ormai ricaverà il burro da esso. Questa mucca la vediamo tutti, la mucca munta siamo noi. Se Dio da tanti migliaia di anni ci invita, come ci deve trovare in terra quando torna? Quando il Padre torna a casa e trova i figli che si son presi per i capelli e combattono, che cosa penserà? – Che la madre non li ha educati bene. Tutti hanno qualcosa contro gli altri, la gente continua sempre a giudicarsi –ordinari, cittadini, maestri, sacerdoti, liberali, conservatori, socialisti, stretti e larghi, tra la religione ed i maestri e la scienza – dappertutto c’è una divisione delle concezioni. Ma noi dobbiamo arrivare alla convinzione di rigettare tutto ciò che avvelena la nostra vita e rassegnarsi almeno in questo momento, diventare silenziosi e sereni, aspettare con umiltà il grande avvenimento che sta arrivando. Finora la gente stava chiedendo se esiste un altro mondo o no; sta arrivando un momento, quando il Cielo dirà se ci sono spiriti oppure no, se ci sono Angeli o no. Entro qualche anno vedrete se c’è Il Signore o no, vedrete se Il Signore può sistemare il mondo o non può. Se qualcuno non crede, aspetterà un po’ e lo verificherà. Adesso non vi darò gli argomenti – gli intelligenti capiranno ciò che sto dicendo. Chi non vuole resterà nel futuro per studiare ancora. Adesso l’argomento per voi: Cristo vuole che tutti voi Lo serviate. Quelli che vogliono essere Suoi discepoli, che Lo serviranno nel senso largo: che serviranno i sofferenti, la gente che è imbarazzata, rattristata, che sollevino il loro spirito. C’è gente disperata che si sta chiedendo: ”Che cosa succederà di noi” - che gli farete vedere la strada giusta. Vi farò un esempio e con questo concluderò: si ferma un viandante in uno dei grandi alberghi a New York, entra in una camera, nella quale c’era già un altro viaggiatore, che aveva l’abitudine di dormire molto profondamente. Durante la notte l’albergo ha preso fuoco: si alza uno dei viaggiatori, va da quello dormiglione e gli grida: -Alzati che c’è l’albergo che sta bruciando! Quello gli risponde: -Vattene via, lasciami dormire tranquillo. Il primo insisteva: -Alzati, ti ho detto che l’albergo si è incendiato! L’altro si alza, lo sbatte fuori, chiude la porta e si corica di nuovo. Il fuoco avvolge tutto l’albergo, alla fine lo vedono sul tetto a gridare aiuto, ma nessuno lo poteva aiutare. E sto dicendo a voi: questo albergo dove vivete provvisoriamente, sta bruciando. E vi consiglio: salvatevi, perché poi dopo salirete sul tetto per gridare aiuto, ma non ci sarà nessuno per aiutarvi. Quando vi dicono che l’albergo sta bruciando, vestitevi e uscite fuori. Tutto ciò che sta bruciando crollerà, tutte queste cose che hanno ostacolato il progresso umano saranno demolite ed allora sulle rovine Il Signore erigerà qualche cosa buona. Non pensate che la Vita finirà. Arriverà un’epoca più maestosa di quelle che ci sono state finora e noi possiamo aspettare con gioia questo avvenire luminoso. Di queste tempeste che arrivano per disinfettare, per purificare il mondo, non dobbiamo assolutamente avere paura – dobbiamo ringraziare Dio che questi arrivano. E non c’è motivo per cercare di prevenirli, ma non possiamo neanche prevenirli – esse passeranno e porteranno il loro bene. Soltanto che noi dobbiamo essere pronti, che quando arriva Cristo (per alcuni è già arrivato per altri arriverà d’ora in poi), che ci dirà le parole: “Chi serve Me, seguirà Me” e che Lo seguiremo. Lo seguirete o no? In questo seguirLo troverete l’ideale dell’individuo, della casa, della società, del popolo e di tutta l’umanità – questo è il senso della vita umana qui in Terra. 9 agosto 1914, Sofia Traduzione dal bulgaro all’italiano: Jeni Dobreva Redazione: Katia Giannotta
 13. L’Amore Forza e vita, prima serie, Prima edizione fototipica, Sofia, Casa edittrice “Janua-98”, anno 1999 – conferenza domenicale “Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’Amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna”. (I Corinzi 13:1) La parola “amore” è diventata molto prosaica nella bocca della gente; è talmente prosaica che non ha persino più senso. Quando una parola perde il suo senso perde di sale e tutto ciò che perde di sale non ha forza in sé e di conseguenza in esso inizia un regresso. Nel mondo organico quando un cibo entra nello stomaco e non riesce a reagire in modo giusto in esso si entra in uno stato che i dottori chiamano “indigestione” e che, da parte sua, provoca un dispiacere del corpo. Questa legge è valida non solo riguardo il mondo fisico, ma anche riguardo la vita mentale: quando ci si presenta un pensiero che non riesce a reagire sul nostro cervello e la nostra mente non riesce a percepirlo dentro di noi si forma la stessa condizione. Così succede anche con il cuore umano: quando un desiderio entra nel cuore dell’uomo e non riesce a reagire su di esso ed il cuore di conseguenza non riesce a percepirlo, si forma sempre uno stato simile. La natura umana ha una concezione tripla sulle cose. Prendete un frutto – una mela rossa, variopinta, bella; prima è la sua forma che invita i vostri occhi; la prenderete, la girerete prima dall’una parte e poi dall’altra e secondo la sua forma esterna ed il suo colore attraverso gli occhi vi farete una opinione di essa. Dopo che i vostri occhi concludono questo processo, avvicinerete la mela al vostro naso per vedere se emette qualche odore ed il vostro olfatto determinerà la qualità di questo odore. Quando il vostro olfatto farà il suo lavoro, la vostra lingua ed i vostri denti vorranno assaggiare la mela e faranno l’ultima operazione sulla povera mela – romperanno il suo bel vestito e da questo abito colorato non rimarrà niente; la lingua dirà: “Questa mela è gustosa. Anche l’Amore ha una manifestazione tripla nella vita riguardo la gente e, vista l’incomprensione dei suoi rapporti, nasce quella idea sbagliata su di essa, quella idea che ha la gente. Alcuni dicono che essa è un sentimento, altri – che è una forza, i terzi – che è un’illusione etc. Com’è la mente dell’uomo così è anche la sua condizione, come si usa dire, pertanto in funzione di questo sarà anche la sua concezione per l’Amore. Per conoscere il concetto di un uomo su qualche problema, vedete come parla e scrive; per conoscere una donna, visitatela, vedete com’è la sua casa; per conoscere una cuoca entrate nella sua cucina e vedete che cosa e come cucina; per conoscere un soldato lasciatelo andare sul campo della battaglia; per conoscere un maestro lo dovete vedere nella scuola; un sacerdote – nella chiesa ecc. Ogni cosa deve essere esaminata sul suo posto. Pertanto quando dobbiamo parlare del significato dell’Amore in senso generico, naturalmente, non sarete tutti pronti per capire ciò che vi potrò dire e per poter trasferirvi questo pensiero, per essere concepibile per voi, io devo vestirlo in una forma semplice. Posso parlare una lingua incomprensibile per voi non perché ho voglia di non essere compreso, ma perché ho le mie ragioni per le quali la mia lingua potrà essere incomprensibile. Quando nasce un bambino piccolo, sua madre prima gli dà latte, poi dopo che cresce un po’ gli prepara cibo liquido, poi dopo gli mastica il cibo ed il bambino, da parte sua, succhia ed inghiotte il latte e a lui questo fa tanto piacere; ma per dargli alimento più solido gli dovranno crescere i denti – altrimenti si rovinerà il suo stomaco. Ma prima della crescita dei denti avviene un certo processo – il bambino soffre. Ed allora la madre dice a se stessa: “Il bambino ha la febbre, chissà se non muore, chiamerò il dottore”; ma quando i denti finiscono di crescere questo stato passa. Anche nella vita umana avviene una cosa simile – quando gli danno cibo solido, l’Amore, l’uomo passa il processo delle sofferenze. Pertanto quando diciamo “Le sofferenze sono necessarie” sottintendiamo che le dobbiamo passare, che crescono i nostri denti per poter nutrirci di questo cibo solido. Quali sono questi denti poi dopo ve lo potrò commentare, ma adesso vi dico che quando inizieranno le vostre sofferenze nel mondo, questo è un segno che hanno iniziato a crescervi i denti. Quando passate da questo processo voi ormai siete formati, avete 32 denti e siete all’età di Cristo – 32 anni. Adesso farò una breve analisi di come l’apostolo Paolo concepiva l’Amore. Per capire l’Amore dobbiamo paragonare questa nozione con le sue nozioni opposte. Quando una persona vuole descrivere un oggetto deve trovare i suoi caratteri distintivi: per esempio, descrive un cavallo, una mucca, una pecora, un lupo etc. – deve trovare i segni che distinguono uno dall’altro tutti questi animali. Di solito nella descrizione facciamo un’analisi della parte esteriore, ma possiamo fare anche un’analisi delle peculiarità interne, sottolineando le differenze che esistono tra di loro. Nel mondo moderno tutta le persone vorrebbero essere degli oratori eloquenti perché tutti sanno che un oratore con la forza del suo verbo può incidere sulla folla. Ma l’apostolo Paolo dice: “Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’Amore…”, non avrò nessuna utilità: il rapporto sarà come se guardassimo una mela soltanto dal di fuori. Adesso ognuno si pone la domanda quale sarà il suo destino ed il destino della Bulgaria. Se voi foste capaci di profetizzare tutti verrebbero da voi a chiedervi, e voi sareste stimati se la vostra profezia si avverasse. Ma l’apostolo Paolo disse: ”E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla”. Tutto ciò che succede oggi non fa la vita. Potreste smuovere monti e città, potete distribuire regni interi, ma tutto ciò è la parte esteriore della vita. E poi l’apostolo Paolo dice ancora: “E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova”. Allora anche se avessimo tutte le virtu’ che l’apostolo Paolo annuncia, ma siamo privi d’Amore, noi siamo privi dalla cosa più importante. Non è che le altre cose non contano, ma sono soltanto la parte esteriore e non riguardano l’anima umana. E dopo lui inizia descrivere i pregi positivi del Amore. Il suo primo pregio è la pazienza. Ma conoscete il senso della pazienza? La pazienza è il pilastro fondamentale della vita. Se avete la pazienza potete ottenere tutto; se non l’avete non potete ottenere niente nella vita. Un uomo che ha pazienza è come una nave con ancóra; un uomo senza pazienza è come una nave senza timone. Proprio questa è la proprietà distintiva dell’Amore. Per questo è detto: “Dio è Amore”, perché Lui è paziente. La pazienza è il segno del grande Amore che Dio nutre verso di noi. Se Lui non aveva avesse questo Amore non potrebbe sopportarci finora; non potrebbe sopportare la nostra ignoranza e le nostre viltà e da molto tempo avrebbe pulito il mondo da noi. Cosicché qualunque lavoro iniziamo, qualunque bene vogliamo ottenere nella vita, per noi la pazienza è una necessità incondizionata. Tanti dicono: “La pazienza – questa è volitività”. No, la pazienza è una grande virtu’ e nel carattere umano non c’è un pregio più nobile di lei. La pazienza non nasce insieme all’uomo, questa dovrà essere acquisita; l’Amore ci può venire gratuitamente, ma la pazienza la dobbiamo acquisire. E la sofferenza è un processo attraverso il quale si può acquisire la pazienza; questo è il metodo per acquisire la pazienza. Per essere pazienti dobbiamo essere “lievitati” con tre virtu’ fondamentali: La Saggezza, La Verità e La Virtu’. Perché’ una madre sopporta gli errori del proprio bambino e cerca di educarlo? Lei prevede che il bambino, nonostante le sue debolezze nel futuro diventerà un grande uomo, un uomo utile per la propria casa e per la propria patria. Proprio prevedendo questo la madre dice a se stessa: „ Io per questo bambino mi esporrò a tutti i disagi e sopporterò tutte le sue debolezze”. E lei si comporta in modo intelligente. L’uomo paziente è intelligente e prevede il futuro. Guardate una fanciulla che ancora non è sposata, ella mantiene le sue mani molto pulite, non vuole nemmeno bagnarle in acqua, le mette profumi, ma dopo che si sposa non si preoccupa più di spalmarle con il profumo del bambino[1] e sente anche un piacere a fare questo. Che cosa trova lei in questo bambino? Che cosa la lega ad esso? Se lo pesi – sarà soltanto qualche chilo. In esso c’è un’anima Divina che attrae la madre al punto che lei con la sua pazienza è pronta ad accontentarlo in tutto, lo cura in tutti i modi. Se toccasse all’uomo di accudirlo lui lo avrebbe buttato via, dicendo: “Questo lavoro non è per me”. Pertanto ogni lavoro in questo mondo, per poter farlo, dobbiamo obbligatoriamente avere Amore – esso è un grande fattore nei cuori di quelli che ce l’hanno. Io vi parlo dell’Amore nel suo senso più lato, non vi parlo della sua essenza. Alcuni considerano l’Amore una sensazione, una disposizione piacevole del cuore. Questo non è l’Amore, perché l’uomo può bere mezzo chilo di vino e anche così avrà un piacere al cuore; quando avete certi dolori fate alcuni massaggi, anche da quelli sentite un certo piacere, ma questo non è quel piacere che dà l’ Amore. Quando uno vi ama qualche volta vi può provocare un dolore. L’Amore contemporaneamente provoca sia sofferenza che gioia – questa è una sua proprietà. Esso è una forza a doppia punta: esso accarezza tutti, ma punisce anche tutti. E come vi punisce? Quando se ne va via da voi diventate tristi e dite: “Sono infelice”. Perché sei infelice? Per la mancanza dell’Amore. Io sono felice – perché? – perché l’Amore è presente in me. Ma L’Amore dice anche un’altra cosa – la pazienza è la via attraverso cui esso può arrivare nel cuore umano. La pazienza crea le condizioni perché si manifesti l’Amore. Senza la pazienza L’Amore non può arrivare dentro di noi. Questo è il primo fondamentale pregio – l’avanguardia del suo arrivo. Quando imparerete questa pazienza nella sua interpretazione più vasta voi vedrete che essa è una grande forza nelle mani dell’uomo coraggioso e decisivo – questo uomo ha un grande futuro davanti a sé. Adesso inserirò la parola “benevolenza” – essa è la parte positiva, attiva dell’Amore, mentre la pazienza è la parte passiva, la parte che custodisce, nella quale dobbiamo sopportare un certo carico; la benevolenza è un Amore, pronto per creare, per fare un favore a qualcuno, chiunque sia – incontrate un mendicante, vi chiede di fargli un favore, fateglielo; un vostro amico ha caratteristiche nobili, vi chiede di fargli un favore, fateglielo anche se lui non è della vostra convinzione e della vostra fede. Noi vogliamo che la gente ci ami e che sia gentile, ma spesso noi trasgrediamo questa regola e oltre a non avere pazienza, spesso non mostriamo neanche la benevolenza ordinaria che dobbiamo alla gente. Alcuni dicono di voler bene a qualcuno, ma parlano male di lui. L’eco di questo parlatorio un giorno sarà sentito perché ciò che uno semina, questo mieterà un giorno; se semina mele raccoglierà mele; se seminerà spine, mieterà spine. Io non parlo di quali dovranno essere i miei atteggiamenti verso di voi, io guardo sempre quali devono essere i miei atteggiamenti verso Dio, verso L’Amore, cioè verso quello che si esige che io faccia per i miei fratelli. Come comprenderò i miei atti è una cosa secondaria, per me è importante se sono pronto, se posso eseguire quella legge fondamentale che mi pone L’Amore – se potrò essere paziente come esso vuole, se posso essere benevolente come esso desidera. Questo è necessario per tutti, per tutto il mondo, per quelli che veramente hanno il cuore. Quelli che non capiscono questo – loro li lascerò. Alcuni chiedono: “Che cosa succederà con la gente cattiva, con i peccatori”? Succederà quello che succederà con le pietra, con le formiche, con i piccoli insetti. Ma voi pensate che la situazione delle formiche è peggiore della vostra? Loro sono mille volte più felici di voi: loro non sentono queste sofferenze che sentite voi. Dobbiamo rimpiangere soltanto quella gente nella quale si è svegliata la coscienza Divina, che comprende L’Amore, il bene e il male, che soffre e si tormenta. Alcuni dicono: “Non ho fortuna in questo mondo – io sono una persona sfortunata”. Rispondo: “Perché l’Amore non ti ha visitato, per questo sei sfortunato”. “Ma perché non arriva?” – “Perché sei impaziente.” – “Ma io cerco di essere paziente.” – “D’accordo, hai iniziato.” – “Ancora non ho fortuna.” – “Perché non sei benevolente.” Direte: “Queste cose sono molto belle e sono molto facili da fare, le faremo”, ma non le fate. Io vi dico come se fossi un medico: Tutti siete malati, perché non ho incontrato un essere umano sano nel vero senso della parola; completamente sani sono solo i santi e gli angeli che vivono nel Cielo. Un medico dopo che entra nella vostra casa vi dirà: “La vostra casa non è igienica perché dà al nord; uscirete da questa camera e vi sposterete in una che dà al sud; dovete tenere le finestre tanto aperte per far entrare aria pura e luce; cambierete il materasso; starete attenti con l’alimentazione ecc.” Anche l’Amore dice la stessa cosa – “La vostra camera dà al nord, non è igienica, dovete andare ad abitare in una camera che dà al sud dove vi potrà raggiungere il sole”, cioè, esso vuole dire: “Dovete essere pazienti e benevolenti”. Esso dice: “Queste sono le mie due mani, con i quali io lavoro in continuazione – queste sono le mani dell’Amore”. E sapete quanto costano queste due mani? Ricchezze inestimabili. Quando avete queste due mani voi siete in grado di lavorare tutto. Ripeto, per far crescere le vostre mani spirituali immancabilmente dovete avere pazienza e benevolenza. Se rinunciate a questi due pregi i vostri organi esterni non possono reagire e anche quelli interni non si possono sviluppare per esprimere delle virtù. E perché dovete essere virtuosi? Perché le virtù vi porteranno tutti i materiali necessari per la costruzione della vostra casa, vi porteranno tutti i succhi utili per la vostra crescita. La virtù non è una cosa astratta, ma è una cosa reale che è sempre in grado di erigere. E’ per questo che quelli di voi che riescono a capire, dovranno concepire in che cosa consiste la pazienza nel vero senso della parola – non quella pazienza di sopportare le offese: questa non è ancora la pazienza; il segreto della pazienza è, quando un uomo vi offende di trovare il lato buono dell’offesa e di utilizzarla. L’offesa – questa è una noce malescia[2] che qualcuno vi ha dato – la dovete rompere per tirare fuori il gheriglio e mangiarlo. Se potete nutrirvi in questo modo sarete perfettamente sani. La gente che parla male di voi, quando vi ingiuria vi dà nutrimento e se siete capaci di utilizzare questo cibo, sarete più che contenti. La gente butta su di voi sassi duri: voi li dovete rompere, perché dentro quei sassi ci sono dei tesori che potete utilizzare e arricchirvi con questo. Quando tornate a casa mettetevi a riflettere e pregare Dio che capiate la pazienza. Adesso tanta gente si occupa di cose stupide, tanti cristiani vogliono essere grandi, famosi, avere tante conoscenze. D’accordo, le conoscenze arriveranno per conto proprio, basta essere uomini e saper percepirle e utilizzarle; loro potrebbero essere come una forza che potrà favorire voi ed i vostri vicini, basta saper utilizzarle in modo giusto, ma possono essere come uno zaino sulla schiena dell’uomo. L’Amore non invidia. Dunque, per sapere se vi ha visitati l’Amore vero dovete esaminare voi stessi se invidiate. Se invidiate – non c’è l’Amore. L’Amore deve essere sempre presente nei vostri atti: esso è utile sia in questa nostra vita, come anche nella prossima e la prossima ancora e quanto più in alto andiamo, troveremo un senso sempre più profondo in esso. Da adesso dovremo prendere questa via: un’altra via che porta al cielo non c’è. Direte: “Questa via è difficile, non si potrebbe evitare?” – Non si può. Senza questa via possiamo entrare dovunque tranne che nel regno Divino. L’Amore non invidia, all’ingiustizia non risponde con l’ingiustizia, al male non risponde con il male, sopporta tutto. Ovviamente, non dico che l’invidia, che l’orgoglio non visiteranno qualche volta il nostro cuore; qualche volta verranno come ospiti, ma per questo non ci giudicheranno, è importante non fare amicizia con loro. Ma qualche volta ci prendiamo mano per mano con l’invidia e andiamo a raccontare alla gente: “Questo è cattivo, dovete starne attenti” e rendiamo la vita di questo uomo sfortunata. L’invidia non è una cosa astratta, come vedete, questi sono gli esseri che hanno acquisito proprietà negative; anche in terra c’è gente che è la personificazione dell’invidia. Solo dopo che abbiamo imparato queste due proprietà – la pazienza e la benevolenza – noi impariamo la storia della nostra vita, impareremo perché siamo scesi sulla terra. Ancora vi darò l’esempio con il chicco del grano, che nel mondo, tra tutta la frutta che c’è oggi non esiste una più diligente dal chicco del grano: se volete studiare il processo della pazienza, guardate la pazienza del chicco del grano. Senza la pazienza avrete delusione. Molta gente non vi crederà. Direte: ”La gente non mi segue”. Perché la gente vi dovrà seguire: la gente non è nata per seguire voi. Ascolteranno il vostro insegnamento, ma seguirvi – mai. Spesso chiedete: “Di chi siete seguaci?”. E’ vero, potete essere seguaci della gente, ma qualche volta potete rimanere ingannati, mentre se siete seguaci soltanto di Dio non sarete ingannati mai. La via è una sola, lo ha detto anche Gesù Cristo: “Io sono la via”. Se la gente non ti segue vuol dire che tu non sei sulla via. Qualcuno può dire: “Io non credo” e può prendere un’altra via, ma un giorno senz’altro sarà convinto che la via è questa, la vita glielo dirà, perché questa è un grande esame. Ma mi direte: “Convincimi prima ed allora…” Non voglio convincerti. Io ti dico che questo pane che ti dò, ti sazierà. “Ma dimmi da quali elementi è composto, con quale acqua è stato impastato” – Io non ho tempo. Vuoi prendere il pane per mangiare? – “Non voglio”. Lo metto nella sporta e parto. Chiederete anche: “Che cos’è l’Amore, da quali elementi esso è composto?”. Se fai troppe domande, lo metterò nella sporta, me la getterò sulle spalle e partirò via; ti dirò: “Adesso non ho tempo per risponderti a tutte le domande. La vita è una cosa positiva – provate, prendete, mangiate questo pane e vedrete. L’Amore è il cibo della vita: senza esso non si può vivere e non si può ottenere niente nel mondo. Certe persone hanno un’idea molto vaga dell’Amore, sia riguardo il commercio, sia negli studi, sia nella guerra. Ovunque dobbiamo avere l’Amore, esso è una grande forza. Anche la forza con cui sollevo questo vetro è Amore. La stessa forza si può mettere in un cannone per gettare una granata e uccidere un sacco di gente, si può manifestare in un terremoto, può persino distruggere tutto il mondo, può creare un nuovo mondo. Questi sono i modi del suo utilizzo – come si utilizza una forza. L’Amore è una forza che tramite una regolazione si può utilizzare. La gente è egoista – quando viene l’Amore lo vogliono chiudere dentro di loro. Ma se esso sta chiuso dentro di noi demolirà le mura e uscirà fuori. In una casa così, dove lo vogliamo chiudere, non ci sta. E così nasce la morte. La morte è un processo di demolizione di ogni pensiero e desiderio egoistico; con essa Dio rompe tutti i recinti che hanno costruito attorno a loro gli spiriti cattivi. Il nostro cuore e la nostra mente devono avere tutte le condizioni per percepire l’Amore. Esso è silenzioso, sereno, ma contemporaneamente con i suoi atti esso è una forza terribile. Quando siamo in armonia con esso, il mondo è una beatitudine; se non siamo in armonia, non c’è nella natura una forza più pericolosa dell’Amore. E’ per questo la gente, dalla propria esperienza, dice: “Chi ama forte odia anche forte”. Quanto esso è forte nel suo lato positivo, tanto è forte anche nel lato negativo; per questo dobbiamo essere molto attenti con esso. Quando lo abbiamo non dobbiamo agire negativamente, perché’ in questo caso esso funziona in modo distruttivo – vengono le malattie, le sofferenze, e devastamento di tutta la società. Tanti dicono che Dio è Amore e come Amore non deve punire. Dio, che è tanto amabile, nello stesso tempo è anche esigente. Quando ci vede non contenti, dice: “Mettetegli un chilo sulle spalle”. Noi chiediamo: “Perché ci mettono questo peso?”. Ma Lui, senza rispondere, dice: “Mettetegli un altro chilo ancora” – “Ma non posso portarli” – “Mettetegli un altro chilo ancora”. E quando ci schiacciano così, non ci possiamo muovere. Allora iniziamo a chiedere: ”Oh Dio, perdonami!” – “Toglietegli un chilo” – risponde Dio. Ripetiamo la preghiera – “Toglietegli ancora un chilo”. Quanto più preghiamo, tanti più chili ci tolgono dalle spalle. E quando ci toglie tutto il peso, Dio ci chiede: “Eh, hai imparato la tua lezione?” – “L’ho imparata bene” – “Se vuoi che non ti metto più pesi devi essere benevolente e paziente rispetto al mondo attorno a te, rispetto a tutti coloro che sono attorno a te, come anche loro dovranno essere benevolenti e pazienti verso di te; questi tuoi piccoli fratelli possono sbagliare, ma tu dovrai avere pazienza, come ho pazienza io. Il giorno che trasgredisci la legge inizierò di nuovo a metterti dei pesi. – “Non posso potare”. – “Porterai”. Io vi ho detto come ci possiamo liberare dal nostro carico. Ognuno di noi deve dire al Signore dal cuore: “Io sono grato con tutta la mia anima e con tutto il mio cuore per tutto ciò che mi hai dato”, perché Dio ha dato all’uomo migliaia di beni, ma l’uomo non sa come utilizzare questi beni – “Sguazza acqua, va assettato”. Tanti commercianti non sono contenti. Perché? Perché dicono di avere 10 000 leva e quelli non bastano. Se gli dai 20 000, non basteranno ancora. Gli dai 50 000, 100 000 – sono sempre poco contenti. Sapete a che cosa assomiglia l’umanità moderna? Forse avete letto di quel pescatore che ha trovato un occhio. Gli hanno chiesto: “Quanto vuoi per questo occhio?” – “Quanto esso pesa”- ”Pesatelo”. Hanno messo 10 grammi, l’occhio insoddisfatto, hanno messo 20 grammi – ancora insoddisfatto, hanno messo 100 grammi – insoddisfatto, hanno messo 1 chilo, 100 chili, 1000 chili, 10 000 chili, tutto l’oro – l’occhio è rimasto sempre insoddisfatto. “Che cosa faremo, non si può pagare”- hanno cominciato a chiedersi tra di loro. Alla fine hanno chiamato un vecchio saggio e gli hanno chiesto che cosa fare. – “E’ una soluzione molto facile – ha risposto il saggio – prendete un po’ di terra e cospargetela sull’occhio”. Hanno fatto questo ed il piatto della bilancia con l’occhio si è alzato. Anche Il Signore, quando un giorno ci vede malcontenti, dirà: “Cospargete un po’di terra sugli occhi suoi” ed allora diventiamo contenti. Come a noi piace condire i nostri piatti con sale e pepe, così anche il Signore, quando ci vede malcontenti, ci metterà un po’ di sale e pepe per farci contenti. Perché’ la vita non consiste nell’abbondanza che abbiamo, ma in ciò che possiamo utilizzare in un certo momento e in questo essere grati per ciò che Dio ci ha dato. Allora Dio ci darà dei beni ancora più grandi. Questo capitolo dell’Apostolo lo dobbiamo applicare nella vita pratica: iniziamo a lavorare e ad essere utili ai nostri fratelli, che sono attorno a noi. Noi siamo come in una scuola – studiamo le cose, non siamo come in un vivaio. La chiesa è un gran vivaio: lì puoi piantare tutto, la scuola però è un giardino nel quale si devono piantare soltanto cose che porteranno utilità. Nelle scuole dobbiamo imparare come lavorare e piantare le cose belle e utili. Anche riguardo la scuola c’è un legame tra il cuore e la mente – noi non dobbiamo solo piantare, ma anche coltivare e dimostrare quelle leggi fondamentali secondo i quali si deve sviluppare la vita. Dite: “Perché Dio non mi ha dato più virtu’, più forza, più soldi?” Io vedo tante ragioni per questo. Perché quante volte vi ha mandato sul campo, voi, i vostri avi e bisavi per lavorare, invece di mettervi a lavorare con le vostre menti ed i vostri cuori, vi siete occupati con il gusto dell’albero proibito, per fare esperimenti sempre nuovi che sono costati tutto il vostro capitale. Quante volte siete venuti tutti su questo campo e invece di lavorare voi siete scappati e siete tornati da Lui pregandolo di nuovo per darvi qualche cosa senza nessuno sforzo. Voi siete come gli allievi, che il padre e la madre vogliono fare studiosi, ma loro non studiano, scappano dalla scuola; tanti di voi scapavano da questa scuola Divina. Dite: ”Questa cosa non si può finire, ma facciamo alla carlona”. Questa cosa l’avete detta tante volte, lo potete dire anche adesso, ma questo non è molto intelligente. Chi vuole imparare la legge Divina, ed acquisire un grado più alto, evolvere fino alla zona dei santi, da dove guarderà alla vita chiaramente ed il Signore lo guarderà benevolmente, a tutti i costi deve finire la scuola Divina sulla terra con un esame di maturità. In questo compito finale sta il bene di ognuno. Non preparati in questo mondo, guiderete cavalli, arerete, romperete la pietra, costruirete strade finché imparerete ciò che i cavalli, l’aratro e le strade vi insegneranno – a prepararvi per il Regno di Cristo. I figli disobbedienti Il Signore li manda a rompere la pietra, a quelli obbedienti dà una occupazione nobile. Direte: “E’ duro questo insegnamento!”. Si, è vero, per i pigri sono d’ accordo che è duro. Ma per i diligenti, per i laboriosi e umili esso nasconde dei tesori. Sapete perché il verme è nella terra e la rana – nell’acqua, l’uccello – nell’aria e l’uomo in mezzo a tutto? Questi sono quattro grandi posizioni della vita. “Ma, mi direte, queste sono cose astratte”. Non sono astratte, queste sono quattro grandi verità, che vi mostrano la via stretta – la via del pensiero Divino. Questa via è stretta, vero, ma per questo ci sono ragioni profonde, che adesso non vi posso spiegare. Queste ragioni si trovano oltre i confini di questo mondo. Ma ritorniamo alla parola ”Amore” che la gente ha dissalato[3], che hanno deformato; hanno calpestato la sua bontà, la sua bellezza e hanno rovinato l’armonia del suo suono talmente tanto, che adesso sono rimasti soltanto i suoi suoni rochi che graffiano l’orecchio. E diciamo a noi stessi: “L’amore – queste sono le illusioni della vita, sogni inutili dei giovani di primo pelo, fanciulle e giovanotti, che corrono dietro l’ombra irreperibile della vita”. Sì, un’ombra, ma dietro questa ombra c’è una realtà, dalla quale proviene il succo della vita, il succo dal quale l’ anima si disseta in continuazione, come fa il viandante stanco presso la sorgente limpida e fresca della montagna. Quali tesori inestimabili, quanta cognizione sono nascosti in questa unica parola! E se la gente sapesse come pronunciarla correttamente, così, come è stata pronunciata inizialmente dalla bocca Divina, tutto attorno avrebbe sorriso e avrebbe ascoltato con tenerezza questo richiamo Divino. La gente avrebbe avuto lo scettro magico dei saggi antichi, davanti alla cui forza tutto si chinava per bene. Tanti direbbero: “Che fortuna è essere in possesso di questo scettro!”. Sì, è vero, è la più grande fortuna che un uomo può ottenere in terra. E la può ottenere, basta aspirare irresistibilmente a questo bene. Adesso vi dirò solo questo: se iniziate a imparare prima di tutto la pazienza nella vita – a sopportare sempre e tutto con umiltà e gioia – troverete la verità. Con la vostra impazienza ed i pensieri cattivi create un’atmosfera pesante nella vostra casa. La donna non è contenta, perché l’uomo prende 150 leva di stipendio; vuole questo, vuole l’altro – desideri, desideri, desideri; e chi lavorerà per voi, chi altro gli dovrà fornire qualcosa se non voi stessi? Per esempio se tutti volessero fienili pieni senza lavorare da dove li prenderanno? I beni si ottengono con fatica – con lavoro. Per questo dobbiamo essere contenti di ciò che Dio, nella Sua grande Saggezza, si è degnato di darci. Non vi consiglierei di prendere mai in considerazione i consigli della gente. Potete trarre qualche insegnamento da loro, ma ognuno deve ascoltare quel consiglio che Dio ha inserito nella sua coscienza. Vedete che cosa dice la gente e se è in conformità con ciò che il Signore vi dice internamente, nella vostra coscienza, obbeditegli; se no, non seguite mai i consigli degli altri. Se volete essere liberi da errori, necessariamente dovete ascoltare il Signore: ognuno di voi che non ascolta il Signore non è un uomo intelligente, ma è uno schiavo delle sue inclinazioni superficiali, della gente, di tutti. Voi cercate il Signore - dove? Lui è dentro di voi, nella vostra mente, nel vostro cuore, Lui si manifesta in questi due talenti. Ascoltate bene la vostra mente ed il vostro cuore – il Signore vi parla attraverso essi. Ma qualcuno andrà a predicarvi, che la mente ed il cuore sono rovinati. Non è vero. Se la nostra mente ed il nostro cuore fossero rovinati con che cosa potremmo conoscere il Signore? Ci sono dentro di noi cose rovinate, ma non tutto è rovinato. E io vi domando: se non credete alla vostra mente e al vostro cuore a chi crederete? Se la vostra mente ed il vostro cuore sono rovinati come i miei, perché’ dovrò credere a voi? A chi dobbiamo credere? Nel Signore, che vive in noi. E quando crediamo in noi stessi crederemo anche nel nostro fratello. Chi non crede nel Signore Che vive dentro di lui, non può credere nell’altra gente. E chi non è benevolente nei riguardi dei suoi vicini, non è gradevole a Dio. Per questo Il Signore dice di voler bene ai nostri vicini. Ma il vostro vicino è ferito, messo in croce. Il vostro Signore non è nel Cielo, voi Lo avete messo in croce. Leggete i Vangeli per capire che questa è la verità. La vostra salvezza avverrà non in un altro modo, ma tramite questa messa in croce – pazienza e benevolenza. Allora verrà la vostra salvezza. Direte: “E’ una cosa difficile”. Non è difficile. Non aver paura. Metterti in croce è una cosa piacevole. Il Signore sopporta il crocifisso da migliaia di anni. “Ma non è che ci succede qualcosa di male?” Non vi succederà del male. La gente che ha paura delle sofferenze non la vogliamo nella scuola. Voi dovete ringraziare al Dio per queste sofferenze: esse sono inviate da Lui. E queste sofferenze che vi si danno adesso, voi le meritate, siete degni di esse. Se Cristo non avesse portato questa corona di spine, se non fosse stato messo in croce, come manifesterebbe questo Amore? Lo avreste amato oggi se lui voleva e se viveva da re? Voi Lo amate, perché è stato messo in croce per la nostra salvezza. Per questo da oggi in poi siate eroi, non abbiate paura delle sofferenze, ma dite al mondo che siete uomini e che non una croce, ma dieci siete pronti a portare. Uno si lamentava che la croce che portava era molto pesante. Il Signore ha detto: “Prendetegliela” e lo ha introdotto in una grande sala e gli ha detto: “In questa sala ci sono croci grandi e piccole, d’oro, d’argento, di ferro e di pietra, sceglitene una”. L’uomo, dopo che ha girato e rigirato, ha trovato una piccola croce e ha detto: “Voglio questa piccola croce”. – “Ma questa è la croce che tu portavi finora, era questa la croce che ti avevo dato”, gli ha detto Dio. Noi molto spesso esageriamo le nostre sofferenze. Ma esse sono la via della nostra salita verso Dio. E per questo quando qualcuno soffre, dobbiamo dire a noi stessi: “Lui è un peccatore che si sta salvando”. Io lo considero fortunato e gli dico: “Fratello, tu sei più vicino al Cielo, vorrei essere al posto tuo”. Quando qualcuno dice: “Io non ho visto sofferenze”. Io gli dico: “Tu sei ancora verde”. Il verde è gradevole, ma quando inizia a maturare, arrivano le sofferenze. Adesso prendete questo pensiero dentro di voi, ve lo dò per ragionare da parte del Signore: quando vi viene una sofferenza, gioite e ringraziate il Signore che vi vuole bene e per questo ve lo manda. Le sofferenze sono un segno dell’Amore Divino e tutti portiamo questa croce. Per questo che a tutto il popolo bulgaro, come anima, il Signore ha dato queste sofferenze, per assimilare queste due grandi proprietà: la lunga pazienza e la benevolenza. “Ma, dite voi, i greci ed i serbi sono così, sono colà”. – Niente, non fateci caso, voi imparate la lezione per la vostra salvezza e come sono loro, lasciate stare: loro non hanno guadagnato niente, verrà il momento che anche loro imparino questa lezione, che a voi è stata data prima e perciò voi dovete ringraziare invece di brontolare. “Ci hanno messo in croce”. – Non c’è niente, voi siete più vicini a Me – risponde il Signore – gli altri non lo sono, loro adesso sono lontani, ma anche loro verranno allo stesso posto. Quando vi mettono in croce, allora entrerete nel Regno Divino. Per questo gioiamo, che abbiamo qualche cosa in più in questo mondo. Che tutti siamo seguaci di Cristo e che portiamo in modo degno questo nome in terra – cristiani. Che cosa diranno gli altri – lasciamo perdere. Che siamo pazienti a lungo e benevolenti e che eseguiamo il nostro dovere verso Dio così, come lo comprendiamo nei nostri pensieri e desideri puri. E che in questa grande strada non inciampiamo mai, ma continuiamo a lottare coraggiosamente, decisamente ed a incoraggiare tutti coloro che lottano insieme a noi. Questa è la forza tramite quale vinceremo le difficoltà che abbiamo oggi. Conferenza tenuta il 6 luglio 1914 a Sofia. Traduzione dal bulgaro all’italiano: Jeni Dobreva Redazione: Katia Giannotta [1] N.d.r. Gli escrementi [2] Nel significato di “dura da rompere”. [3] Nel significato di “reso insipida”
 14. I TALENTI Conferenza domenicale Il volume “Ecco l’uomo”, “Vita e Forza”, prima serie, Prima edizione fototipa (facsimile), Casa tipografica “Janua-98”.1999 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità e partì (Matteo, 25:15) Vi parlerò sul verbo 15-esimo del capitolo 25-esimo del Vangelo di Matteo. Non ci sono dubbi, avete letto tante volte questo capitolo, vi siete fermati a ragionare sui talenti; può darsi che avete fatto certe conclusioni, alcune di queste sono state più vicine alla verità, altre – più lontane. Io prenderò questo verbo nella sua interpretazione ordinaria. Quando Gesù diceva una certa frase o parabola, intendeva Il pensiero fondamentale Divino, La legge Divina, cioè Lui parlava non solo per cercare un’occasione per parlare, ma per esprimere certe verità. Adesso possiamo farci la domanda: Perché a uno ha dato cinque talenti, all’altro – due e all’ultimo – uno? Questo è stato casuale oppure intenzionale? Nella natura, tutte le cose che sono state create da Dio non sono casuali – non c’è niente di casuale. Per tante cose noi diciamo che sono avvenute “per caso”, se non possiamo trovare una spiegazione ragionevole. Incontriamo una persona e diciamo a noi stessi che la incontriamo per caso. Una delle leggi della vita dice che il nostro incontro è determinato da certe cause precedenti che hanno provocato l’incontro. Visto che non conosciamo la legge diciamo che c’incontriamo per caso, senza nessun motivo, però non è così. Che cosa dobbiamo capire sotto le parole “cinque talenti, “due talenti”, “un talento”? Ci sono tre tipi di gente: i primi che corrispondono ai cinque, altri – ai due ed i terzi all’unico talento. Adesso, quali sono quelli dell’unico talento? Sono quelli che vivono solo per sé stessi. “Mangiamo tre volte al giorno, beviamo, ci corichiamo, cosicché il nostro corpo diventi più grasso, ci vestiamo bene – Ecco, è per questo che siamo venuti a questo mondo” – dicono loro. Loro sono gente egoista, infruttuosa, senza semi – gente con un talento. E chi sono quelli con due? Un uomo che si è sposato – lui è un talento e sua moglie – l’altro. Si riuniscono i due e guadagnano altri due talenti – danno alla luce i propri figli, diventano quattro e dicono: “Signore, noi abbiamo utilizzato i due talenti; abbiamo fatto crescere i figli e abbiamo guadagnato altri due”. Questo è il primo significato. Nel secondo significato loro sono gente che vive per la propria casa, per la società, per il popolo. Quelli con i cinque talenti possiedono qualche cosa in più. I cinque talenti corrispondono ai nostri cinque sensi; vuol dire che è gente alla quale tutti i sensi – la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto ed il tatto sono al suo proprio posto. Questa è gente con dei concetti e conclusioni giusti per tutto ciò che Dio ha creato; comprendono la natura, capiscono le cose, capiscono le cause e le conseguenze. Loro sono maestri del mondo, loro vivono per tutta l’umanità. Adesso, facciamo un piccolo calcolo dei talenti che ci sono stati dati: 1+2+5 = 8 talenti. Il numero 8 è un numero casuale? No, questo è il numero del lavoro. La Scrittura dice, che Il Signore ha creato il mondo in 6 giorni, il settimo ha riposato. Dopo ogni riposo arriva una nuova giornata di lavoro. Noi siamo nell’ottavo giorno. Ed Il Signore ha detto alla gente: “Ecco, Io ho creato il mondo, adesso inizia il vostro giorno, lavorate ed Io un giorno verrò a revisionare il vostro lavoro”. Noi viviamo nell’ottavo giorno e visto che non sappiamo come lavorare, facciamo degli errori. Però Il Signore dice: “Lavorate, andate avanti, degli errori naturalmente ne farete”. Quale maestro non aspetta dai suoi allievi che rovinino i libri e che trasgrediscono la scuola? Quale donna che fa i lavori in casa non fa un po’ di disordine? Quale imbianchino non si macchierà mentre dipinge? Quale uomo, mentre lavora, non sporcherà e romperà i suoi vestiti? Nella via del nostro sviluppo non dobbiamo pretendere l’impossibile, dobbiamo sempre aspettare un cambiamento e un impoverimento. Avete paura della morte. Però che cos’è la morte? La morte è un invecchiamento, un lacerazione del nostro vestito. Questa è la legge. Il corpo pian piano cambia. La Scrittura dice: “Il Signore ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza”; sì, il piano Divino è così, però visto che Lui ha lasciato noi a lavorare, a creare noi stessi un cervello ed un cuore, un carattere, a educarci, allora mentre stiamo eseguendo questo piano Divino il fatto che sporcheremo un po’ attorno non vuol dire niente. Quando si costruisce una casa, sul posto ci sono sparse pietra, mattoni, sabbia – tante cose; dopo che sarà finita la costruzione della casa tutto questo va pulito ed allora la gente entra ad abitare. Pertanto, noi adesso siamo nel periodo dell’ottavo giorno e stiamo costruendo. E in questa costruzione lavorano tre tipi di gente: c’è chi ha un talento, altri ne hanno due, i terzi ne hanno cinque. Adesso sommiamo i talenti di quello che ne aveva cinque e ha guadagnato altri cinque – diventano dieci; dai due - altri due – quattro, diventano 14 in totale ed insieme ad uno che è stato sepolto nella terra: 15. D’accordo, da questo numero leviamo gli 8 che sono stati dati inizialmente, quanti sono i talenti guadagnati? 7. Che cosa significa il numero 7? Abbiamo detto, riposo. Adesso avete la legge, il pensiero che Cristo ha nascosto dentro, il quale pensiero percepisce solo chi conosce La Scrittura – cioè che, chi vuole riposare dovrebbe aver lavorato e che, chi non ha lavorato non deve riposare, perché Il Signore che ha lavorato sei giorni ha riposato il settimo. Spesso noi diciamo: “Ma quando mi riposerò io!”; ancora non hai iniziato a lavorare, che riposo stai cercando? Hai appena alzato la zappa sulla spalla e vuoi un riposo! Dopo che hai vangato tutto il vigneto, allora già devi chiedere ed il riposo verrà. Dobbiamo capire la legge Divina fondamentale, che il riposo è un risultato dal lavoro. Saranno lieti e allegri soltanto quelli che hanno lavorato; ma lo dice anche Cristo: “Quelli che hanno lavorato, entreranno nella gioia Divina; tutti i beni che Io possiedo possiederanno anche loro”. E che cosa ha detto a quello che non ha lavorato, ma ha sepolto il talento nella terra? “Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ne ha cinque e il servo gettatelo fuori nelle tenebre, che imparerà lì a lavorare”. Qual è questa tenebra fuori? I vermi che lavorano giù sotto terra. Se non imparerete a lavorare, Il Signore vi trasformerà in vermi e vi metterà dentro la terra per lavorare nelle tenebre, finché imparerete a lavorare. Tutti quelli che vogliono filosofare sulla legge Divina verificheranno se queste parole son giuste o no. Stamattina io vi sto parlando di questa legge fondamentale: dobbiamo lavorare. E soltanto quando lavoriamo per Dio è un lavoro. Quando lavoriamo per noi stessi questo è un operare. Il lavoro s’intende cognizione; quello che ha ottenuto cinque talenti, ha cinque sentimenti – a lui Il Signore ha dato tutte le capacità e le cognizioni necessarie; quello che ha due talenti, anche lui possiede capacità che corrispondono alle sue cognizioni. Farò ancora un esempio. Con un talento – questo è un uomo che assomiglia a un minerale, che non si può riprodurre – lui resta sempre uno. Dentro di esso la luce del sole si rifraziona molto bene, ma esso non può essere un essere ragionevole. Quando il vostro cuore s’indurisce, come un minerale, voi siete un uomo che ha solo un talento. E proprio lì è il pericolo, perché La Scrittura dice: “Priverò il vostro cuore di pietra”. E questo talento si deve trasformare e iniziare a produrre e a svilupparsi. Gli altri talenti si intendono – il chicco di grano, la vita vegetale che sta un po’ più in alto rispetto a quella dei minerali e che si riproduce e guadagna. Che cosa ci possono fornire nella vita i minerali belli? Moriremmo tutti se contassimo solo su essi per vivere. Grazie al chicco di grano, che porta due talenti, grazie alla laboriosità e grazie ancora a quei cinque talenti, capacità che possiede la nostra mente per una vita spirituale suprema, che ci fa sapere come dobbiamo sviluppare i beni che ci dà Dio, possiamo salvarci da tante disgrazie in questo mondo. Noi dobbiamo farci la domanda che cosa vuol dire “a ciascuno secondo le sue capacità”; questo vuol dire che ognuno di noi deve conoscere le proprie capacità. Spesso la gente dice: ”Io voglio avere talenti più grandi, attitudini più grandi”. Bene. Se tu non hai utilizzato quei talenti che hai e non sai come svilupparli, chi te ne darà di più? Ognuno di noi ha tanti talenti, che se gli avessimo sviluppati questi sarebbero sufficienti per creare una base per cinque talenti. E invece cinque talenti ne hanno pochi. Io credo che la maggior parte di voi, che sta qui ad ascoltare, ha due talenti, anzi, di sicuro potrò dire che tutti avete due talenti. Ma se trasformerete questi due talenti in quattro, sarà diverso. E che cosa significa il numero 4? Che dovete trovare il processo di purificazione della vostra vita. Avete bisogno di acqua, però essa è torbida, dovete trovare un mezzo per filtrarla, no? Se la bevete insieme al fango vi nuocerà. Allora il numero 4 è il processo Divino attraverso il quale i nostri desideri e pensieri in questo mondo si filtrano. Quello che ha due talenti dovrà lavorare finché completa un colino. E sapete quanto costa esso? Chiedete a un lattaio, andate in un caseificio e chiedete a quelli che fanno il formaggio che cosa resta nel colino. Da esso può uscire soltanto il siero. Il vostro colino è la vostra mente critica che dovete avere per le cose del mondo. Quando dite di qualcuno che è una persona che critica dovete sottintendere che lui ha un colino, nel quale mette qualcosa per filtrarlo, il prezioso resta, l’inutile cade giù. Dipende che cosa state scolando; se state scolando un formaggio, esso rimane nel colino, però se state filtrando acqua, l’acqua pura, limpida uscirà dal filtro ed il fango resterà in esso. Il vostro filtro dovrà avere due qualità essenziali, quindi due talenti: quando utilizzate uno dei talenti, il prezioso deve restare nel filtro; quando utilizzate il secondo talento il prezioso deve uscirne fuori. Farò un altro esempio. Il colino con il formaggio – questo è il vostro granaio, l’acqua fuori del colino – questo è il vostro grano, seminato fuori, sul campo – nella vita. Il primo talento deve essere utilizzato dal frutto che vi ha dato Dio ed il secondo talento dovete seminare – lavorare con esso. Nel mondo ci sono diverse destinazioni – alcune volte voi raggiungete successo nelle vostre iniziative, altre volte – no. Questo assolutamente non vi deve scoraggiare, perché chi ha pochi talenti e ne vuole ottenere di più, deve lavorare di più. La legge è così. È pericoloso per chi ha un talento e non ha mai lavorato con esso. La prima cosa che è richiesta da noi è sapere come lavorare. Io vi ho detto che voi avete due talenti, chiederete quali sono? La vostra mente e il vostro cuore – questi sono due talenti. Direte, però: “In che cosa potrò utilizzare la mia mente?” – A un uomo gli si rompe il veicolo, lì, per strada, voi state passando di là, avete la conoscenza, riparategli il veicolo, lui vi sarà riconoscente e qualche volta, al suo turno, anche lui vi aiuterà. In questo caso anche voi guadagnate. Il secondo talento – questo è il vostro cuore. Qualche uomo è malato – il vostro cuore deve spingervi a visitarlo e a servirlo. I due talenti – questi sono le radici della vostra vita. Sotto “cuore” dobbiamo intendere le radici della nostra vita e sotto “mente” – i rami e le foglie fuori. Voi sapete che nella natura esiste una proporzione tra le radici e i rami. A ogni rametto corrispondono piccole radicine sotto la terra e quando sotto si secca qualche radice, sopra si secca anche il relativo ramo. La legge che dovete rispettare è questa: sapere, che se dentro di voi si secca un desiderio, tassativamente si seccherà anche un pensiero; se si seccano due vostri desideri, si seccano due pensieri, se si seccano tre desideri si seccano tre pensieri e un giorno, quando i vostri sentimenti si saranno atrofizzati completamente, si seccheranno tutti i rametti e vi trasformerete in uomini che possiedono solo un talento. Prendiamo un uomo che ha cinque sensi – vista, udito, olfatto, gusto e tatto – qual è il ruolo che questi sensi hanno nella nostra vita? Queste sono le cinque porte attraverso le quali l’uomo entra in questo mondo, attraverso le quali noi possiamo sperimentare la natura – cinque zone dalle quali noi possiamo acquisire ricchezze. Un uomo che è privo di udito, nel pieno senso della parola, è un uomo stupido; essere privo psichicamente dalla vista vuol dire essere privo dalla possibilità di vedere la verità; essere privo di olfatto in senso psichico vuol dire essere privo del suo intelletto; essere privo dal gusto vuol dire essere privo d’amore etc. – esempi come questi ne possiamo elencare tanti. Ogni nostro senso corrisponde a una grande virtù Divina e ognuno di noi deve osservare se i suoi sentimenti sono in armonia con il suo cuore, se sono collegati con la verità. Se guardiamo a questo mondo, esso è un vestito della verità; il mondo visibile è un’espressione della verità; in ogni foglia, sassolino, sorgente, roccia ci sono grandi lezioni; dentro ci sono nascosti grandi conoscenze. Oh, quante verità ci potrà svelare la natura! Prendiamo un sassolino, lo facciamo rotolare un po’ e lo buttiamo via – diciamo, che non vale niente. Noi non abbiamo capito il significato di questo sassolino. Oppure prendiamo un fiore, rompiamo un po’ le sue foglie e lo buttiamo via – non vale niente; non abbiamo capito il significato di questo fiore. Arriviamo adesso al nostro udito: sentiamo la parola “amore” – questa è un fiore. Abbiamo capito il significato di questa parola, che cosa significa essa? No. Che cos’è?” – ci chiediamo noi stessi – “Niente”- e lo buttiamo via. Sentiamo la parola “verità’” e diciamo: “Questa è una parola vuota”. Allora che cos’è più importante per voi? “Che un uomo mangi e dopo che mangia beve un bicchierino di vino”, dicono alcuni. Quanto si tratta di soddisfare il gusto, questo è vero, però non tutto si conclude nel mangiare. È vero che l’uomo deve mangiare, ma secondo questa legge dei cinque talenti deve mangiare cinque tipi di cibo – ogni senso deve essere nutrito con il suo cibo corrispondente; se non lo nutriamo così quello si atrofizza. Vedete che il cristianesimo è una scienza, esso non è per divertimento. E sapete che scienza è il cristianesimo? Esso è una grande scuola, con le sue elementari, medie, universitarie, accademie e coloro che vengono ad ascoltare in questa scuola devono comprendere ciò che ascoltano. Io non voglio gente con un talento e che lo hanno sepolto; nella scuola nella quale io insegno voglio gente con due talenti. Perché? Perché non voglio perdere il tempo con un lavoro arido. Voi avreste voluto allevare pidocchi o pulci? Questi sono gli esseri con un talento. Tutti i parassiti sono gente con un talento, pigroni che vivono per conto degli altri e che aspetta una grande punizione. Esaminate gli spiriti, quando viene uno spirito prima vi mettete a studiarlo; se è con due talenti, accettatelo e dategli da mangiare; se è con un talento sepolto non lo accettate, se è con un talento – buttatelo fuori, lui è un pidocchio, una pulce, lui è un lupo che non può essere nobilitato. Però alcuni dicono: “Questo uomo può essere nobilitato”; io dico che lui può solo allevare pidocchi. Che cosa ha fatto il padrone con quello che aveva solo un talento? Lo ha buttato fuori per imparare come lavorare. Non dobbiamo mai incoraggiare l’uomo che ha un solo talento sepolto, dobbiamo dirgli: “Amico, ti aspetta il più grande pericolo nella vita.” Non dobbiamo mentirgli, gli dobbiamo dire la verità. Spesso diciamo: “non c’è niente”. Hai un figlio, se vedi che ha un talento, caccialo via. Che va a girovagare nel mondo. Direte: “Ma questo non è crudele?” Prendetegli il talento perché’ non sapeva come utilizzarlo. Avete un figlio con un talento, lo mandate all’estero per studiare filosofia oppure medicina, oppure qualche arte; lui vi scrive: “Papa, mandami 4-500 leva, perché mi servono per questo, per quest’altro” e invece prende i soldi e fa baldorie nelle trattorie; passano 2-3-7-10 anni, il figlio non finisce gli studi, il padre dice a se stesso: ”Beh, è una materia di studio molto profonda”; spende per lui 20-30 000 leva e si aspetta da lui tante cose; dopo 7 o 10 anni il figlio torna però non solo non ha ottenuto la sapienza, oltre ad aver speso tanti soldi, lui torna con 10 gradi in meno di valore, tutto degradato, demoralizzato nei suoi pensieri e desideri; allora il padre dice: “Perché me lo hai dato, oh Signore?”. Se te lo ha dato Il Signore oppure te lo sei preso da solo? Quando un ladro ruba i soldini che non valgono più sarà colpa di quello che li aveva? No, del ladro stesso che li ha rubati. Spesso chi ruba dal Signore afferra ciò che non vale. Naturalmente, con la mia conferenza non vi voglio spaventare, perché non è questo il mio obbiettivo. Quando un allievo va in una scuola, quando lui entra nel laboratorio per gli esperimenti, il Maestro gli deve spiegare le proprietà delle diverse cose e dirgli che se non sta attento qualche esperimento gli potrebbe costare troppo caro. Perché ci sono tanti che per mancanza di attenzione hanno perso la loro vista ed altri sensi. Applichiamo la regola di Cristo nella vita sociale. Spesso mi stanno chiedendo: “Perché la Bulgaria soffre?” Ma voi mettete al capo del governo, come primo ministro un uomo con un talento e volete che questo metterà a posto la Bulgaria; ma come la metterà a posto? Questo uomo, come dice Cristo, deve essere tolto e cacciato via. Per la carica di primo ministro ci vuole una persona con cinque talenti, nemmeno con due. La gente con due talenti dovrebbe fare i gendarmi, i soldati; gli ufficiali devono avere quattro talenti; i generali ed i ministri – cinque e per i re che prendono le decisioni più importanti nel governo occorrono dieci talenti. La Bulgaria soffre perché a capo del governo non si mette gente con cinque talenti; spesso mettono persone che ne hanno uno e poi dopo li chiamano e li giudicano; come vedete anche adesso li stanno giudicando. Questi che hanno rubato sono stupidi, ma quelli che gli hanno dato il potere sono ancora più stupidi. Un uomo assume un servo incapace e aspetta da quello un lavoro buono, poi dopo si sta chiedendo come mai il lavoro non finisce. E noi invece non riusciamo a capire il padrone piuttosto. E anche adesso noi in Bulgaria abbiamo bisogno di gente con due, quattro, cinque, dieci talenti. Se li avessimo saremmo il primo popolo nel mondo; non ci sarebbero difficoltà e ostacoli per noi anche se tutti gli altri governi resistessero contro il popolo bulgaro. Allora, io vi assicuro, non potrà accaderci nessuna disgrazia. Per questo, pregate che si crei gente così. Loro arriveranno. Mettiamo questi talenti – due, quattro, cinque- dieci al lavoro. E alla fine vi chiedo: Per che cosa è questo intelletto che ci ha dato Il Signore? Per primo esso è un colino. Avete scolato con esso il latte? Sapete come cagliarlo? Applichiamo nella vita questa legge della filtrazione. Spesso ci si lamenta: “Non ho amici nel mondo!” Perché non avete amici? Quando mi dite: “Non ho neanche un amico” io ormai inizio a dubitare e dire che voi siete un uomo con un talento. Se dite: “A me non vuole bene nessuno” io farò la conclusione che voi siete un uomo con un talento, che avete sepolto tutte le cose Divine sotto in terra; un uomo egoista che vive per se stesso merita di essere senza amici, ed essere fuori, nelle tenebre. È quello che vi sta dicendo Cristo con questi talenti. Chiederete: “D’accordo, qual è questo fermento con il quale dobbiamo lavorare?” – Voi lo avete, però dovete sapere come far fermentare, come far cagliare il latte. Se il latte è troppo freddo si può cagliare? Non si può. Se è troppo caldo si può? Ancora non si può. Dovete rispettare una legge fondamentale durante la fermentazione: dovete avere buoni sentimenti, buoni desideri per far fermentare l’uomo con un lievito buono, per cagliarlo in modo che non inacidisce, per cagliarlo con la verità e se lo cagliate con essa e voi siete gente con due talenti, allora ne avrete quattro, e quando avete quattro talenti voi ormai siete gente che si salverà, allora siete passati attraverso la legge di Gesù, attraverso il processo dell’auto perfezionamento, attraverso la purificazione dai desideri cattivi. Questi sono i due talenti che dobbiamo applicare nella nostra vita. Può darsi che abbiate ascoltato altre prediche sui talenti. Essi significano soldi, capacità, forza; essi sono una cosa oggettiva, non soggettiva. Il talento è sempre una forza, importata dal di fuori la quale ci potrà essere data e ci potrà essere tolta via. I talenti non possono essere mai in possesso dell’uomo, loro sono sempre appartenuti e appartengono a Dio, è Lui che li da’ e li toglie via secondo come ci comportiamo. Voi state nascendo in questa terra, vi dà due talenti e vi dice: “Lavora! Se ne guadagnerai altri due li moltiplicherò, te ne darò cinque, entrerai nella Mia gioia”. Ma anche quando vi ha dato solo un talento, anche per quest’uomo c’è posto nel mondo: se un uomo cosi dirà che vuole guadagnare un altro talento ancora, si salverà. E quando vediamo che un uomo così si sforza e soffre, questo fa vedere che vuole guadagnare un altro talento, perché quando l’uomo soffre dentro di lui soffre quell’essere peccatore primitivo che ha solo un talento. Un uomo così deve passare dall’unità, dal suo “io” dal suo egoismo all’Amore Divino e l’abnegazione. Un uomo che ha solo un talento si deve abnegare per guadagnarne due. Coltivare il vostro cervello ed il vostro cuore – questo vuol dire avere due talenti, e cinque – sviluppare tutti i vostri sentimenti alla perfezione. Sapete che cosa vuol dire sviluppare tutti questi sentimenti? Tanti guardano, ma non vedono, ascoltano ma non sentono, gustano però non capiscono il bene. Per esempio quando l’uomo gusta il pane, dice qualche volta: “Signore! Ti ringrazio per il pane che mi hai dato, ti ringrazio per la vita che attraverso il pane introduci dentro di me”? Se non ringraziate questo fa capire che non solo non avete capito che cosa è il gusto, ma non avete capito neanche perché è stata fatta questa bocca. Essa è necessaria per introdurre dentro di lei prima la vita dell’Amore che dà le fondamenta di tutto. Tenete questi pensieri dentro di voi: se Il Signore vi ha dato un talento, pregateLo che sia insieme a voi e che ve ne dia due – è lì la salvezza. Cristo è venuto per salvare il mondo, per salvare soprattutto quelli che hanno un talento. Ma sapete quanti patimenti gli sono costati questi pigroni? Gli sono costati tanto caro. Se un uomo ha un talento, lasciatelo a Dio; io vi dico - cacciatelo via. Perché? Perché soltanto Dio è in grado di curarlo, di salvarlo, voi non siete in situazione di poter far questo. Quando vi dico: “Cacciatelo fuori” voglio che voi gli facciate del bene con questo, per trovare Il Signore, perché se sta sempre appiccicato a voi lui non lavorerà mai, quando si sentirà abbandonato si rivolgerà al Signore e sarà salvato. Non dategli da mangiare, lasciatelo affamato, che soffra di fame 2-3-5 giorni; che si tormenti un po’ – non c’è niente di male! Ma come mai? Il bambino quante volte al giorno piange? Se non piange la madre non gli darà da mangiare. La gente con un talento – in essi non c’è la vita; quanto può lavorare un corpo morto, tanto può anche l’uomo con un talento. Quanto può sacrificarsi un avaro, tanto può aiutare un uomo con un talento. Dico a tutti che siete qui, che avete due talenti: se assomiglierete a un uomo così e vi trasformerete in un uomo con un talento farete un grande delitto. Voi siete gente che potrà averne quattro e quando Il Signore vi trova a lavorare, voi Gli direte: “Con i due talenti che mi hai dato, oh Signore, ho guadagnato altri due”. Lui dirà: “Va bene, servo, entra nella mia gioia!”. Conferenza tenuta il 27 aprile 1914 a Sofia. Traduzione dalla lingua bulgara: Jeni Dobreva Redazione: Katia Giannotta
 15. La manifestazione dello Spirito Traduzione dalla conferenza pubblicata nell’edizione della casa editrice “Fratellanza bianca” “E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune”. - I Corinzi 12,7 - Ci sono tante domande che coinvolgono la mente umana, con molte di queste l’umanità è coinvolta fin dal passato, queste ci saranno anche nel futuro. Vi darò una breve definizione del concetto di Spirito. Tante menti hanno un’idea vaga dello Spirito e anche nella mente della gente che possiede una vasta conoscenza, questo concetto è vago. Chiederete com’è possibile che una persona sia colta ed abbia invece un concetto vago dello Spirito. Io rispondo: molto naturale – se voi privati di visione foste davanti un quadro, voi potreste avere di quello un’idea molto vaga. Pertanto anche il concetto di Spirito per l’uomo colto potrebbe essere vago. Quando si considera questa questione dobbiamo tener presente se possediamo i relativi sensi e le capacità per riuscire ad arrivare in contatto con la vera realtà delle cose. Perché’ possiamo avere un concetto del mondo ed il suo ordine direttamente o indirettamente, però il nostro concetto sarà diverso nell’uno o nell’altro dei casi. Vi darò una traduzione breve della parola Spirito. In bulgaro questa parola ha quattro lettere[1]. Se prendiamo la lettera “Д”, questa forma tre angoli e di sotto la lettera ”п”; i tre angoli rappresentano la triade di Dio, le tre forze che si manifestano. La lettera “у” – le due dita, l’indice e il dito, messi in posizione in alto, fanno vedere che la mano umana sta lavorando qualcosa. La lettera “X”, la croce – questa è la manifestazione di quella forza che funziona in quattro direzioni – una delle linee che va in sù e l’altra che l’attraversa, fanno vedere la manifestazione umana, cioè, le due forze che non sono d’accordo, che s’incrociano. Quando rivolgiamo un dito in sù, questo vuol dire che puntiamo su Dio; quando l’uomo è in contraddizione, questa è l’altra linea della croce – vuol dire che lo Spirito scende e determina questa contraddizione tra Dio ed i Suoi figli. La lettera “ъ” significa l’equilibrio della mente umana che vuole dare alla gente la comprensione delle leggi principali. Questa interpretazione io la prendo dalle lettere della parola. Adesso, l’altra interpretazione dello Spirito è la manifestazione della sua essenza. Prendete come esempio La Luce, che scende dall’ alto – questo è lo Spirito. Il Sole non sappiamo che cos’è. Gli scienziati dicono che esso si trova a novantaduemillioni di chilometri lontano dalla terra; può darsi che sono tanti – non lo sappiamo, ma può darsi che in questo calcolo ci sia qualche chilometro di differenza. Se decidiamo di andare a verificare non sappiamo se lo troviamo in questo punto che ci hanno indicato gli scienziati. Ma qual è lo stato interno del Sole – una filosofia profonda. Alcuni dicono che fosse liquido, altri – duro. Può darsi è vero sia l’uno che l’altro. Però della Luce che scende noi abbiamo già un concetto reale, perché vediamo quello che scende dal sole e rivela davanti ai nostri occhi tutta la Terra con tutti gli oggetti su di lei. La luce è uno Spirito che scende dal Sole ed ha una contiguità diretta con la nostra vita. A questo Sole possiamo assimilare lo Spirito. Lui non può scendere in un altro modo, perché se scende scioglierà tutto ciò che vediamo attorno a noi, come fa il Sole; tutto ciò che sarà riscaldato così si trasformerà in polvere e cenere, oppure si trasformerà in uno stato gassoso. Per questo Dio dice: “Io non scenderò, ma invierò attraverso lo spazio il Mio Spirito per portare alla gente la mia benedizione.” Ecco perché’ Dio non vuole scendere in mezzo a noi, ma manda il Suo Spirito – La Luce. Proprio questo Spirito, questa creatività è ciò che costruisce dentro di noi - tutto ciò che noi possediamo lo dobbiamo a Lui. Questa forza ragionevole che si manifesta da Dio va interpretata dalla gente colta sotto la forma di leggi, di forza, di relazione tra gli elementi etc. Le danno diversi nomi. Però questa è un’essenza ragionevole, che lavora – è uno Spirito che crea le leggi. Lo Spirito ha una comunicazione diretta con la nostra anima. Proprio con i cambiamenti che succedono nella pace della nostra anima noi percepiamo un’idea per la Sua origine. Senza l’anima noi non avremmo nessun’idea dello Spirito. L’anima con il proprio modo di pensare rappresenta dentro di noi il mondo Divino. E se dentro di noi c’è qualche cosa Divina, questa è l’anima illuminata, che pensa. Ecco perché quando parliamo dell’uomo dobbiamo intendere lei. Separate dall’uomo - l’anima ragionevole e lui - rimane un animale formato da quattro gambe, non si differisce in nulla - mangia, dorme, ha tutti i bisogni e tutte le debolezze dell’animale. Lo Spirito si manifesta nell’anima umana. È per questo che l’uomo, diversamente degli altri animali, cammina dritto. Perché gli altri animali non camminano dritti? Perché sono in contrasto con il Signore. Laddove loro vanno a quattro zampe, questo vuol dire che la loro volontà contrasta con la manifestazione di Dio. Forse passeranno migliaia di anni e loro arriveranno a quella tappa in cui è l’uomo – evolveranno e si raddrizzeranno. Noi ci siamo sollevati comparativamente e cerchiamo di sollevarci ancora di più perché vogliamo avvicinarci a Dio ed essere in sintonia con Lui – dentro di noi c’è un desiderio di andare sulla via Divina. Se stiamo facendo degli errori li stiamo facendo non per una cattiva volontà, ma per altre cause che si trovano nel nostro passato. Adesso, si dice che questo Spirito è dato ad ogni uomo per utilità; in che cosa consiste questa utilità? La stessa parola utilità ha un certo contenuto, perché tutti lavorano per utilità. Il contadino zappa un vigneto, però aspetta che gli pagano un salario di due-tre leva; la moglie fa qualche lavoro per il marito, ma anche lei aspetta qualche cosa da lui per la Pasqua, per il Natale, per l’estate – tutti lavorano per qualche utilità. Alcuni pensano che la vita è ideale, però che cosa considerano loro una vita ideale? Io capisco una vita ideale così: che ci sia armonia, consenso in tutti i nostri rapporti. Alcuni vogliono vivere nel Cielo, ma dov’è il Cielo? Sotto la parola Cielo io comprendo una condizione dove c’è un ordine perfetto, dove la gente rispetta i propri diritti e gli obblighi uno verso l’altro. Qualcuno vuole andare avanti, però tu lo ostacoli, trattieni il suo avanzamento imponendogli i tuoi diritti, quando devi capire che hai degli obblighi verso di lui. Il capitolo del Vangelo che ho letto ci parla di come devono essere i nostri rapporti. – “Però ci sono alcune cose senza senso lì’”, direte. Un proverbio russo dice: “ I v bezporjadke est porjadok” – “Anche nel disordine c’è ordine”. E io dirò: “Anche in un’immagine distorta c’è qualcosa di bello”. Vi farò un esempio per farvi capire da dove vengono i concetti sbagliati per le cose. Per esempio: dò a qualcuno una noce e gli dico di fare una ricerca su di essa. Uno farà una ricerca sul suo gusto – assaggerà la sua buccia esterna verde, la morderà e la butterà’ via. Dò la noce ad un’altra persona, egli ormai in modo molto più intelligente toglie la buccia esterna verde, però quando assaggia la nocciola si rompe i denti e anche lui la butta via. Dò la noce ad una terza persona; questa però è ancora più intelligente, toglie la buccia esterna, rompe con una pietra la nocciola dura, tira fuori il gheriglio e lo mangia. Se riuniamo questi tre e gli chiediamo che cos’è la noce, il primo dirà che la noce è un frutto astringente, piccante, velenoso; il secondo – che è un frutto duro che rompe i denti della gente; il terzo – che è una cosa gustosissima e piacevole. Questa analogia può essere adatta ai nostri errori – tutte le cose nel mondo sono rivestite di coperture e se non abbiamo abbastanza conoscenze, noi non troveremo l’essenza. Il cibo è necessario per il corpo, ma c’è’ necessità di cibo anche per la mente e per l’anima, vuol dire che dobbiamo mangiare in modo duplice. E quando affermiamo che non va bene che una persona mangi troppo si capisce che ugualmente devono essere nutriti il corpo, la mente e l’anima. Questo è un intero circolo triplo che sta formando l’uomo. Ecco perché quegli uomini che hanno dato la loro opinione sulla noce non sono abbastanza intelligenti. Quello che ha mangiato la noce crede di essere il più intelligente. No, dò la noce a un quarto – lui la prende, però invece di mangiarla la semina e tra dieci o quindici anni questa unica noce dà migliaia di noci. Affinché nel mondo abbiamo quattro categorie di persone, che riflettono – alcuni dicono “Il mondo è scadente, dissoluto, non vale la pena vivere”; altri dicono: “Nel mondo regna l’egoismo, peggio non ci può essere”; i terzi: “Il mondo è bello, piacevole” –questi sono più vicini alla verità. Ed i quarti chi sono? Quelli che sono entrati nella scuola Divina e che hanno cominciato a studiare, cioè a piantare le belle cose. Il miglior concetto per l’uomo è sapere che La Terra è una scuola Divina nella quale lui è messo per studiare – per imparare a togliere il rivestimento esterno e interno della noce, le nocciole e a non mangiare la noce ma a seminarla. E quando impara le proprietà di tutte le cose, capirà il vero senso della vita sulla terra. E come un padrone manda i suoi servi a lavorare nella vigna e dà a loro pane e utensili che necessitano per il lavoro, così anche Dio ha dato all’uomo il cervello come uno strumento per il lavoro. Per che cosa lo ha dato: per rompere, oppure per esaminare la buccia amara della noce? No, per imparare a seminare le noci. – “Mica starò meglio se semino solo noci” – dirà qualcuno – no, non starò meglio”. Sotto la parola “noce” dobbiamo intendere i buoni pensieri, desideri e atti, che possiamo seminare negli altri. Questo lavoro vi porterà prosperità. Quando nel raggiungere un vostro desiderio incontrate una certa resistenza, non vi disperate e non buttate via questo desiderio. Dio ha rivestito un pensiero in tre - quattro vestiti – può darsi che uno non è favorevole, però gli altri saranno favorevoli. Se togliete via il vestito cattivo, se seminate i vostri pensieri in un suolo buono, quelli senz’altro daranno una buona frutta – io vedo così il mondo. Il male è illusorio – quelli sono i rivestimenti esterni delle cose. Anche la gente è apparentemente cattiva, non è che non è cattiva, è cattiva, però come essenza non è cattiva perché da Dio non può uscire male. Il male proviene da certi vostri rapporti, che avete nel mondo. Due famiglie vivono in una casa, dove ci sono quattro camere; l’una delle famiglie ha più figli, l’altra – meno. Iniziano a discutere – prima per le camere – quante camera ognuno deve prendere e vedi – all’improvviso hanno litigato. Io chiedo perché’ c’è questo litigio per le camere? Questa è una causa veramente trascurabile. E inizia una delle famiglie a parlare per l’altra famiglia: “Questa è gente che non comprende” e la seconda famiglia per la prima – la stessa cosa. Ma effettivamente sia l’una che l’altra sono gente che sbaglia, perché’ un uomo ragionevole non litiga mai. Questa parola - litigare (in bulgaro “kara”) ha una radice sanscrita – litigare vuol dire essere nelle tenebre. La gente che è nella Luce non litiga; una certa manifestazione nel nostro cervello oscura i nostri pensieri ed allora seguono desideri cattivi. Quando abbiamo pensieri chiari noi siamo pronti per vivere in pace e accordo; quando però viene un po’ di oscurità, siamo pronti a cambiare i nostri atteggiamenti. Allora il male viene dall’oscuramento della mente umana. Adesso, visto che Il Signore sa che nella Terra c’è una certa oscurità che provoca danni; (L’oscurità sempre provoca dei danni, se dovessimo vivere nell’oscurità in modo permanente, esso avrebbe atrofizzato i nostri sentimenti, occhi, orecchie etc., come ci sono alcuni pesci che hanno vissuto anni nelle grotte sottomarine ed hanno perso la loro capacità di vedere). Lui ha inviato proprio questo Spirito per agire su di noi, sui nostri pensieri e sentimenti, sul corpo, per pensare in modo corretto le cose e per formare una un vero concetto di esse. Per prima cosa dobbiamo formare un vero concetto di noi stessi, cioè, come dev’essere il nostro rapporto con Dio. Secondo il mio concetto La Terra è una scuola solo per l’anima individuale umana. Se c’è una cosa reale nel mondo, questa è l’anima umana. Alcuni si stanno chiedendo: “Che cosa sono io?” Io sono questo che pensa, questo che sente e desidera. Quando voi volete costruire un cannone per uccidere la gente come lo costruite? Fate alcune considerazioni pratiche, come dev’essere fatto – dev’essere a punta per poter demolire. State creando una palla per far giocare i bambini, anche quella la fate a punta? No, la fate tonda, liscia, per non provocare danni al bambino, perché tutte le cose che sono a punta sono dannose. Dicono per qualcuno che ha un intelletto sofisticato; sì, se si deve combattere, dovrà avere un intelletto molto sofisticato e forze esplosive – che battono, distruggono. Però se un uomo vive in una società di pace che bisogno e che utilità c’è di avere un intelletto così sottile e tagliente? Ma se in tempi di guerra mettete a capo un uomo con una mente ottusa, anche quello non è al posto giusto. Noi uomini abbiamo cambiato il corso delle cose – abbiamo messo le cose contundenti insieme a quelle taglienti ed il contrario. Io non dico che non dobbiamo combattere sulla Terra. Il combattimento nella Natura ha due principi: uno, che distrugge e altro che crea. Però sia nell’uno che nell’altro principio c’è un esaurimento continuo. Noi non solo quando amiamo, ma anche quando odiamo ci esauriamo, perché’ chi odia rompe una pietra e se esauriamo la vita rompendo migliaia di tonnellate di pietra e quale sarà il senso della vita per noi? Quando continuamente pensiamo male, continuamente rompiamo pietre. Però al Signore questo materiale è utile – Lui userà il nostro lavoro per costruire delle strade lisce e la gente ringrazierà noi che abbiamo rotto le pietre necessarie per la loro strada. Qualsiasi cosa facciamo nel mondo, il nostro lavoro sarà utile – se non per noi, per gli altri. In uno dei casi, se amiamo, facciamo il lavoro consapevolmente, nell’altro caso – non consapevolmente e pertanto il premio non potrà essere uguale. Tuttavia, se desiderate che si manifesti l’Amore Divino, Lo Spirito deve essere dentro di voi, dovete lasciargli posto per manifestarsi. Però Lo Spirito è un essere molto delicato, non pensate che verrà a bussare forte alla vostra porta. No. Lui busserà pianino alla porta del vostro cuore e se gli aprirete, subito cambierà fondamentalmente la vostra vita, vi farà vedere come vivere; se busserà alla porta della vostra volontà, vi dirà che cosa dovete fare e di farlo consapevolmente. E se non gli aprirete dopo poco tempo capirete che cosa avete perso. Quando incontrate un idiota saprete che nel passato, quando Lo Spirito ha bussato alla sua porta, lui non gliel’ha aperta. State parlando di qualcuno che è stupido? Ma perché? Perché’ quando una volta Lo Spirito ha bussato alla porta della sua mente, lui lo ha respinto. Chi è crudele sappiate che quando Lo Spirito ha bussato al suo cuore, anche lui non l’ha accettato. La crudeltà è come un cristallo privo di morbidezza. Ma non dovete pensare che in mezzo alla gente crudele non ci siano qualche volta buoni, però in genere loro non sono una società umana organizzata. E così dobbiamo essere sempre pronti a dare posto allo Spirito per farlo penetrare dentro di noi e far sì che si verifichi in tutti noi. Alcuni dicono: “Vogliamo vedere Lo Spirito”. Ma l’unica cosa che vedete è Lo Spirito. Lui parla, ma visto che le vostre orecchie sono sorde, non sentite, come quando parlate a gente sorda, quella non sente. Volete sentire, va bene, impostate il vostro orecchio per percepire quello che gli dice Lo Spirito. – “Io voglio vedere Lo Spirito”. Bene, però se il vostro occhio è strabico come Lo vedrete? L’unica cosa che noi vediamo nel mondo, ripeto, è Lo Spirito. Ecco questa pianta che tengo in mano – essa è uno Spirito e se voi potesse vedere, vedrete tutta la figura umana in essa. Adesso perché non vedete? Perché la vostra visione è limitata, voi vedete soltanto le parti dense e quelle non dense non le vedete. Per esempio: alcune cose vi si mostrano tonde – la noce, ma se la seminate il gambo crescerà tondo? Subito esporrà la sua natura. Per riconoscere le cose le dovete seminare nel loro suolo. E se saprete piantare questa pianta in questo modo, subito vedrete che essa è un essere intelligente. E che cosa vi sta dicendo questo fiore, questo colore perché è stato messo? Esso è stato messo per far capire, che La Vita senz’Amore non ha senso. E migliaia di anni esso dice alla gente che cosa deve fare – che devono amare, che la loro mente non dev’essere né troppo tagliente, né troppo ottusa. In alcuni casi dev’essere tagliente, però quando vi trovate tra gente intelligente non occorre un’intelligenza tagliente. Quando vi trovate in mezzo a nemici il cuore deve essere duro, ma in mezzo agli amici – mite. Dovete sapere come amare. Quando prendete una rosa e l’annusate si verificano due cose: una è il profumo delicato, l’altra – le spine. Ogni uomo ha le sue spine, però quelle, naturalmente non sono l’uomo. Le spine sono per quelle condizioni della vita in cui l’uomo deve combattere, quando deve difendersi, quando non dev’essere troppo dolce. Con i diavoli non dovete fare incontri, contro di loro dovete avere delle spine. Però in mezzo agli amici la vostra polvere da sparo deve essere umida. C’è il tempo in cui dev’essere asciutta e in cui dev’essere umida. Che cosa farà l’uomo, quando la sua polvere da sparo è secca e quando sua moglie lo stuzzica tutti i giorni? Quando si sposano tutti e due devono inumidire la polvere da sparo. Davanti al mondo la vostra polvere da sparo deve essere secca per ogni necessità. Questa è un’allegoria che io interpreto per farvi imparare questi rapporti che esistono nel mondo. Voi avete degli amici e state dicendo che li conoscete, ma finché non imparate contemporaneamente il lato chiaro ed il lato oscuro dei vostri amici, non li conoscete bene. Volete essere sempre buoni: dovete essere buoni in certe condizioni e cattivi in altre. Quando farete arrabbiare il vostro amico dovrete ormai difendervi. Ma per poter difendervi dovete saper lottare. Se lottate contro un nemico, voi state facendo il vostro compito, se state lottando con gente pacifica e senza armi, state facendo una stupidaggine. Dicono: “La vita è una lotta”. Anche l’uomo dopo che si sposa, dice: “La vita è una lotta”. Ma con chi sta lottando? Con sua moglie e la moglie – con suo marito. Nascono i loro figli, anche loro leggono lo slogan “La vita è una lotta” e dicono a sé stessi: “E, ma noi con chi lotteremo? – I fratellini con le sorelline”. E iniziano la lotta, si prendono per i capelli e quando cominciano a piangere, via da mamma e da papa. La gente ha uno slogan! Quando non hanno un nemico vero, se lo inventano – marito con moglie, fratello con sorella, il sacerdote con i suoi parrocchiali, il maestro con gli allievi. Ecco gente, che non comprende La Vita. La lotta deve esistere, però con quella natura, che deve essere domata. Quando dobbiamo demolire una roccia nella montagna per fare un tunnel, allora si, capisco che dobbiamo agire così, ma usare questi mezzi in una società organizzata, questo non lo capisco. Questo fa capire, che la gente non comprende non percepisce il rapporto che esiste tra loro ed il loro Spirito – i compiti che gli richiede quest’ultimo. L’Apostolo Paolo nel capitolo che ho letto spiega quale dev’essere questo rapporto. Potete farmi la domanda “Ma non esistono nel mondo migliaia di rapporti?” Però noi dobbiamo scegliere solo quelli che sono favorevoli a noi. Dobbiamo conoscere, per esempio, i rapporti dell’acqua verso di noi – se la mettiamo nello stomaco, avrà delle conseguenze favorevoli; se però la mettiamo nei polmoni, provocherà conseguenze molto diverse. Se introduciamo aria nei polmoni sarà favorevole per noi, ma se la mettiamo nello stomaco provocherà un risultato opposto etc. Le cose hanno rapporti con certi organi – dobbiamo sapere dov’è il posto dell’acqua, dell’aria, della luce, del suono, dell’odore. Voi direte: “Ma queste cose noi le sappiamo – che la luce è necessaria per gli occhi ed il suono – per l’orecchio”. D’accordo, ma voi avete capito il significato interno di questa luce? La mattina, quando il Sole sorge che cosa state dicendo a voi stessi? – “Ah, il Sole è sorto” Ma quando qualcuno dice: “Il Maestro sta arrivando” che cosa capiscono gli allievi? Tutti si muovono, prendono i loro libri e si siedono ai banchi. Appena il Sole è sorto ognuno di noi deve prendere il suo libro e deve dire: “ Il Maestro – Spirito sta arrivando”, si deve sedere al banco e deve chiedere a sé stesso che cosa deve fare durante questo giorno. Il Sole dice: “Io vi chiederò e voi mi risponderete, io vi insegnerò e voi a me insegnerete”. Questo vuol dire il sorgere del Sole. Se tutti i giorni potessimo studiare il programma che imposta il nostro Spirito, la vita andrebbe molto favorevolmente. – Però– direte – il Sole di oggi si assomiglia a quello di ieri – sorge nello stesso modo”. No, io non ho mai visto in vita mia due giorni simili uno all’altro e anche il Sole sorgere in modo uguale; ogni giorno è diverso dagli altri ed ogni giorno ha il suo programma. Anche la luce che arriva non è uguale – è diversa da quella che è arrivata qualche giorno fa. Proprio in questo sta la grandezza dello Spirito Divino, che porta ricchezze innumerevoli, mondi invisibili e rivela ciò che Dio è in sé stesso. Lui è una grande cosa. Incontrate un amico e dite: “Come apprezzate Ivan?” – “Lui è alto 1,5 m oppure 165 cm, ha le sopracciglia folte, le labbra spesse, gli piace mangiucchiare e bere vino”. Però questo non è importante, arriva un giorno che voi iniziate a volergli bene e per voi spariscono le sue labbra spesse, le sue carenze esteriori e visibili – iniziate a vedere dentro di lui qualcos’altro. Allora, state togliendo il primo rivestimento della noce – vedete la sua mente. Se la piantate, la metà delle noci che porterà saranno per voi, l’altra metà – per lui. Se la mangiate che utilità avrete? Non beneficiate né voi, né Ivan. Cosi che lo Spirito, quando arriva, dice che tutti i giorni dovete seminare pensieri migliori e desideri migliori. Incontrate un vostro amico e qualche volta dite: “Non so di che cosa parlare”. Vedete che la gente chiacchera troppo e voi non sapete che cosa dire, oppure parlate di troppe cose ma non di quello che necessita. Prima dovete seminare la noce e dopo che l’avete seminata, allora potete conversare quanto volete – prima di seminare la noce non parlate. Chi ha lavorato quando torna a casa dice: “Ho lavorato, sono stanco, ho fame”. Il parlare fa vedere certi rapporti che esistono tra noi ed i nostri atti. La prima cosa che dovete fare tutti i giorni, è porvi la domanda “Quale frutta dovrò seminare oggi?” Se seminate una noce, dopo un certo tempo essa porterà i suoi tesori in abbondanza. Questa parabola l’avrete capita soltanto quando tornerete (come senz’altro tornerete) all’altro mondo, da dove siete arrivati; allora capirete che grande utilità hanno portato quei desideri e pensieri buoni che avete seminato, le bontà che avete fatto ai vostri vicini, moglie, figli. Adesso queste cose per voi sono ancora vaghe. Un altro esempio – state dicendo a voi stessi: “Questo mio figlio io adesso lo mantengo, ma chissà se qualche giorno lui si prenderà cura di me. Io adesso lo mantengo mentre studia, che poi quando invecchierò lui baderà a me”. Non aspettare che lui badi a voi quando invecchierete; è possibile che non invecchierete, può darsi che scomparirete prima di lui, che non ci sarà bisogno che lui vi accudisca. La madre dice: “Eh, se avessi una figlia che badasse a me quando diventerò vecchia.” Questo è un concetto molto sbagliato per la vita. Date una buona educazione ai vostri figli e non aspettatevi niente per voi. Se in loro avete seminato una buona noce, non solo baderanno a voi, ma vi vorranno anche bene. Quando una madre non è amata dai propri figli questo fa capire che non è stata capace a educarli bene. Allora la prima cosa da fare per farvi volere bene dai vostri figli è: guidati da questo Spirito insegnare ai figli ad amarvi. Concluderò la mia conferenza con un paragone: ci sono tre rapporti che dobbiamo rispettare – nel mondo esiste Dio, esistiamo noi, esiste una certa società. Alcuni mettono al primo posto sé stessi e dicono: “Io, poi – la società, alla fine – Dio.” Questa è una soluzione molto sbagliata. Altri dicono: “Al primo posto la società – io vivo per il popolo, per la società; poi arrivo io e alla fine – Dio”; anche questa è una cattiva soluzione. I terzi dicono: Il primo: Dio, Il Signore, il mio Spirito, dopo – io, l’anima consapevole che dev’essere al servizio di Lui, e poi dopo della società e alla fine – di sé stesso”. Eccola la soluzione giusta. Qualsiasi altra soluzione non sarà una giusta soluzione. Tutti gli sbagli vengono dalla seguente idea: vogliamo sapere se la società è la testa oppure noi. Se sù un corpo mettiamo tre teste, esso non farà niente – non ci sarà mai accordo in quale strada andare. Qualche volta combattete in voi stessi che decisione prendere – questo fa vedere che avete tre teste; troncatene due, fate che Il Signore sia la testa. Ogni cosa deve essere al suo posto. Adesso domandatevi chi è la vostra testa. Se risponderete che è il Signore, sarei contento. Mettete il Signore a capo. E saprete quale sarà il vostro stato, allora? Non ci saranno dentro di voi esitazioni, paure, emozioni- avrete volontà, sarete coraggiosi, determinati, intelligenti, brava gente. Sarete ricchi in ogni senso – qualsiasi cosa prenderete in mano si trasformerà in oro. Alcuni hanno paura dai soldi; soltanto gli stupidi hanno paura. Perché? Perché’ spiritualmente sono deboli. Sapete che cosa fa la leggenda di Giobbe Giusti – che lui aveva dei vermi e quando li dava a un mendicante i vermi si trasformavano in monete d’oro. Se sarete anche voi come Giobbe, il verme che darete si trasformerà in oro. Voi spesso sottovalutate i vermi, ma questi fanno un lavoro perfetto nel mondo, il mondo moderno deve molto a loro. Quando li prende Dio con la mano e li dona a voi, loro si trasformano in monete d’oro. E qual è quest’oro, questa moneta che vi dà Dio? Acquisite sapienza ed esperienza. Una donna intelligente quando prende la lana sucida che cosa fa con essa? La lava, la carda, la fila e tessa un tessuto. La donna stupida, invece, quando la vede così sporca, la butterà via. Quante volte anche Dio vi ha dato Lo Spirito e voi Lo avete buttato via! La regola che cosa richiede? Quando tornate la sera dal lavoro, togliete lo zaino dalla schiena e lasciatelo nell’entrata; tutti i debiti e crediti che avete, anche quelli lasciateli all’entrata; che entrate nella camera liberi, come se nel mondo non ci fosse nessun dare e avere per voi e direte: “Ringrazio Dio per ciò che mi ha dato”. Mangiate bene, ringraziatelo ancora. E alla mattina quando vi alzerete, prendete ancora lo zaino oppure i libri ed andate al lavoro. Noi che cosa facciamo? Arriviamo la sera e ci corichiamo con uno zaino pieno sulla schiena e tutta la notte ci giriamo nel letto. Lo Spirito dice: “Togliete lo zaino, non è il suo posto qui”. Ci sediamo per mangiare – ci pesa perché’ abbiamo uno zaino sulla schiena. Dobbiamo toglierlo e mangiare – questo è il messaggio dello Spirito. Alcuni hanno fatto dei peccati – lasciate questo problema fuori, nell’entrata; ma cosa pensate che il Signore non sappia che la gente fa dei peccati? Siamo noi a correggere il mondo? C’è chi lo corregge. La sera, quando torniamo, dobbiamo ringraziare Dio che ci ha mandato in mezzo a questa gente peccatrice perché ci dà dei buoni insegnamenti. Quando incontriamo uno così gli dobbiamo dire: “Tu porti molto bene il tuo zaino”. Lui è un peccatore e in questo stato lui è un uomo con lo zaino. Un giorno esso scenderà dalla sua schiena. Qualcuno è sgarbato, scontroso, perché? Perché non ha tolto lo zaino dal suo cuore. Altro non può pensare; perché? Se toglie lo zaino dalla mente, allora penserà bene. Adesso farò ancora un esempio e concluderò. Ci sono due estremità, due opposizioni nella vita reale, che dobbiamo sempre prendere in considerazione: questi sono il bene ed il male – due poli, i due estremi punti d’appoggio per la vita umana in terra. In tempi antichi un Re aveva due figlie; la più grande era molto bella e snella, però aveva un linguaggio tremendo; la piccola era molto buona d’animo, però molto brutta di viso. A causa di queste loro scarsità interne ed esterne nessuno dei Principi dai regni in vicinanza voleva offrir loro la mano. Il padre, preoccupato per il futuro delle proprie figlie, visto che rimaneva senza eredi, decise di riunire un consiglio della gente più saggia nel suo regno che gli indicheranno la via d’uscita da questa situazione. Tra tutti i buoni consigli che offrivano tutti, il più vecchio tra di loro e tra l’altro il più saggio diede il seguente consiglio: Tu – ha detto lui al Re – costruirai una locanda per l’utilità di tutti ed i primi due uomini giovani che entreranno dentro di essa saranno i tuoi due generi che ti dà il destino”. Il buon padre pensò che forse il destino sorriderà ai suoi capelli imbiancati e che gli invierà gente importante da alcune famiglie reali. Quando la locanda fu pronta e aperta, i primi visitatori furono veramente due uomini giovani. Però per una grande sorpresa del padre uno di loro era cieco, l’altro – sordo. Sorpreso da questo fatto il Re fece chiamare il vecchio saggio e gli disse: “Ma qual è questo lavoro, uno è cieco e l’altro – sordo? Come facciamo, io non vedo la soluzione.” – “Le dirò – ha risposto il saggio – il sordo lo farà sposare alla Sua figlia bella, ed il cieco – alla brutta”. Il Re fece così. E veramente i due matrimoni furono molto felici, le sue figlie se la passavano bene. Ad un certo punto i generi hanno iniziato a preoccuparsi delle proprie disabilità. Quello che era sordo, quando sua moglie lo sgridava e buttava su di lui tutte le maledizioni alzava le spalle e diceva a se stesso: “È così, quando uno è privo di uno dei sensi. Io credo, che lei stia dicendo cose Divine, ma se non le posso capire, questa è la mia disgrazia. Darei tutto in questo mondo per poter sentire almeno una delle sue dolci paroline.” Il cieco, da parte sua, quando ascoltava il modo di parlare intelligente e dolce di sua moglie, l’espressione della sua anima, diceva a sé stesso: “Lei è un essere meraviglioso e chi sa quanto è bella! Però sono cieco – questa è la mia grande disgrazia in questa vita. Darei tutto per poter vedere anche solo in un attimo l’immagine di questo tesoro Divino”. Arrivato tutto questo alle orecchie del Re, lui chiamò il vecchio saggio e gli chiese di dirgli se in qualche modo si potrà cambiare il destino dei suoi generi, per liberarli dalle loro disabilità. “Si può – ha risposto il vecchio famoso - però si rovinerà la loro felicità e beatitudine in terra”. Se Dio ti ha riunito con la principessa bella e ti ha privato dell’udito, non ti devi pentire che non senti la sua voce. Goditi la sua immagine e ringraziala, non chiedere di ascoltare le sue parole, per non addolorarti e per non andare in contraddizione con te stesso – in Terra due beni non si possono riunire in un posto. Se Il Signore ti ha riunito con la principessa brutta e ti ha privato di visione delle illusioni provvisorie della vita in terra, ringrazia ancora – goditi il suo buon modo di parlare, il suo dolce linguaggio, non chiedere di vedere il suo aspetto esteriore e la sua immagine, perché perderai anche quello che hai. Il Bene non è sempre vestito di un mantello reale. La Bontà e la Bellezza vivono insieme solo su in cielo. Qui, su questo mondo è così – il bene ed il male si alternano nella vita umana. Se in una vita Dio ti collega con il male, ringraziaLo, non ti preoccupare – tu non sai le ragioni profonde perchè questo accade così. Sappi, che lo scopo è per il tuo Bene – con il tempo capirai il grande Amore del Cielo. Se in un’altra vita ti collega con il Bene, ringraziaLo e non desiderare di indossare il mantello reale e ammirare la propria immagine. Non cercare di conciliare il Bene ed il male in te stesso, questo è impossibile. Questo ti è stato dato per imparare a conoscere le cose profonde della vita dello Spirito. Le tue disabilità se ne andranno quando si aprirà il tuo cuore, arriverà lo Spirito e la tua anima si riunirà con Esso. Il 3 maggio 1914, Sofia Traduzione dalla lingua bulgara: Jeni Dobreva Redazione: Katia Giannotta [1] Духъ (nella lingua moderna: Дух)
 16. I QUATTRO ELEMENTI FODAMENTALI Nella vita ci sono quattro elementi per la costruzione della vita spirituale l’Amore Divino, la Vita Divina, il Pensiero Divino e la Volontà Divina. Quando i bambini studiano l’aritmetica, hanno da imparare quattro operazioni fondamentali. Quando un chimico studia la chimica, anche lui incontrerà quattro elementi. Quando l’Amore Divino si limita in se stesso, esso manifesta la Vita Divina, dalla Vita Divina nasce il Pensiero Divino, dal Pensiero Divino nasce la Volontà Divina e dalla Volontà Divina nasce la nostra vita. Se la Sua vita non si riproduce in noi, noi non saremo in grado di pensare. Se vogliamo che Dio inizi a vivere in noi, dobbiamo creare il Suo amore, dobbiamo amarLo, perchè altrimenti non vivrà in noi. Per creare queste quattro condizioni sono necessarie altre sei cose che noi dobbiamo sapere. Ci sono tre cose che ci ingannano: Il gusto – esso vuole che noi mettiamo alla prova lo stomaco per sapere di che cosa ha bisogno: un piatto che può essere preparato con carne cattiva, però condito con spezie e cucinato può mentire al gusto, ma quando va nello stomaco quest’ultimo lo rigetta. Il cuore - Esso ci mente, per questo dobbiamo ascoltare la nostra anima – ella non mente. Perchè il cuore accetta le carezze, l’anima però le rifiuta. L’intelligenza. Qual è il rapporto tra il cuore e l’anima, tale è il rapporto tra l’intelligenza e la mente. Tutti questi vanno controllati dallo Spirito. Per rieducare il gusto, il cuore e l’intelligenza, dobbiamo ascoltare i consigli dello stomaco, dell’anima e dello spirito – la mente, e per fare questo dobbiamo sapere come nutrire i nostri stomaco, anima e mente. Se sappiamo questo saremo sani. Dov’è questo cibo necessario? I nostri polmoni non cercano l’aria – quando apriamo la bocca essa ci penetra dentro. Per il cibo intellettuale attorno a noi ci sono migliaia di oggetti, dai quali noi percepiamo ciò che ci serve attraverso gli occhi e le orecchie. Come applicare questi quattro elementi? – Attraverso l’amore. Ciò vuol dire essere pronto a sacrificarti. Noi vogliamo bene a qualcuno perché egli ci dà. Noi vogliamo bene a Cristo perché ci nutre, perché si è sacrificato per noi attraverso il chicco di grano che noi mangiamo. Per questo è stato detto ”...mangiate la mia carne e bevete il mio sangue”. Se volete essere amati, dovete essere pronti a sacrificarvi – amare vuol dire sacrificarsi, cioè vuol dire seminare: dobbiamo seminare l’amore per mietere l’amore. La nostra vita ha un valore soltanto se è utile per i nostri vicini. La vita è una forza che il Dio ci ha dato. Come è stata data, così può essere anche presa indietro. Adesso noi non abbiamo una vita: gemiamo, ci sdraiamo, ci giriamo nel letto etc. L’essere umano deve avere tre cose, che sono necessarie per la vita: una pace solida e profonda e sacrificio per il Signore. Cristo ci ha mostrato la via della vita. La prima cosa è il sacrificio, il che vuol dire sacrificare la mente, il cuore ed i beni per il vicino. Cristo ha posato la Sua vita laddove essa può crescere. La prima condizione per la nostra vita è rinunciare ai troppi desideri e alle impurezze. Il fiume sfocia nel mare, ma quando torna esso porta anche le impurezze. Non dobbiamo tornare insieme ai desideri cattivi, impuri. Per avvicinarci a Dio dobbiamo inserire in noi l’Amore, la vita, il pensiero e le volontà Divine. Se mettiamo questi elementi in noi stessi, li avremo nella nostra vita ed il Signore invierà il Suo Spirito e noi saremo sani e intelligenti. Abbandoniamo i nostri peccati e smettiamo di ripetere in continuazione “Dio li userà come nuovo suolo per seminare del grano”. Il sole splende tutti i giorni, Il Signore è tutti i giorni davanti a noi. Dio vive sopra di noi come il sole sopra la terra: esso ci invia il calore e la luce che ci servono per crescere, togliendo il freddo che governa l’universo e sospende ogni evoluzione. Così anche Dio attraverso i Suoi spiriti ci illumina, ci scalda e ci fa crescere. Se siamo sani, intelligenti ed energici lo Spirito è con noi ed il Signore è con noi. Per questa vita e questo mondo non ci vuole un programma particolare, è sufficiente eseguire ciò che ci è stato dato come piano Divino iniziale e saremo ricchi, noi soffriamo perché tentiamo di modificare il piano Divino. Ci dobbiamo liberare da tutte le false nozioni, le influenze esterne e consigliarci con il Dio che è dentro di noi. Ascoltiamo la nostra voce interna, consigliamoci col Dio, che è dentro di noi, ascoltiamo la nostra voce interna – la nostra anima. Il Dio è nell’ anima come “posso” ed il diavolo è nell’anima come “non posso”, cioè, ad ogni atto Divino dobbiamo dire “posso” e ad ogni atto non Divino c’è un una ragione nel dire “non posso”. Quando noi diciamo “posso”, il Dio verrà ad aiutarci anche per le cose più difficili. Quando abbiamo detto “posso” lo faremo in tutti i casi. Il diavolo è forte, perchè gli diciamo “posso”, quando lui ci esorta a dire delle bugie ed altre cose simili. La donna fa un errore quando dice “Non posso accontentare mio marito” e la madre, quando dice “Non posso educare i miei figli”. Cristo vuole che noi usiamo due parole: “posso” e “non posso”. Posso amare, non posso odiare. Posso dire la verità, non posso mentire etc. In questo modo appaiono due spiriti, sono da noi tutti i giorni. Il buono ci dice qualche cosa, noi la rifiutiamo, ma non siamo liberi perché’ lo spirito del male ci aspetta. Cristo arriva per insegnarci che quando arriva ilbene dobbiamo saper dire “posso” e quando arriva il male, dobbiamo dire “non posso”. Un campo non può essere posseduto da due padroni – deve essere o del bene, o del male – così anche è l’uomo. Il Signore ci insegna tutto quello che è buono. Siate fedeli al Dio che vive dentro di voi. Dobbiamo avere i quattro elementi fondamentali: L’Amore Divino, La Vita Divina, Il Pensiero Divino e La Volontà Divina per seminare dentro di noi gusto, cuore, mente, intelligenza e per sviluppare i nostri cuore, anima, spirito. Per non dire “non ho capito”, ma soltanto “ho capito” – allora il Signore ci darà la possibilità di capire tutto praticamente. Ci farà capire che siamo fedeli al Signore, a Cristo. Cristo – questa è la vita, l’amore, i pensieri vivi che insegnano ai popoli ad amarsi. Lui è una collettività di spiriti sublimi che insegnano ai popoli come vivere, danno loro le leggi e li gestiscono. E’ Cristo che ci libera da quelle catene, con i quali ci intrecciamo volontariamente. Se adesso non Lo vediamo, Lui apparirà un giorno e chiederà la sua decima. Lui è nostro fratello, il più antico di tutti. È vicino il giorno della Sua apparizione. È già tardi per chi non lo ha ancora cercato. C’è ormai una luce ovunque, il modo di vivere sta per cambiare. Siamo fedeli al nostro Signore, al nostro Cristo che abbiamo già conosciuto. Lui ci ha dato una vita e una salute e Lui sarà per sempre con noi e dentro di noi. 6 aprile 1914, Burgas La conferenza è composta a seconda delle note, fatte da M.Sotirov, I.Garvalov e V.Stoyceva. Dal volume “Chiediate forza, abbiate fede”- conferenze straordinarie nel periodo 1914-1919. Traduzione dal bulgaro all’italiano di Jeni Dobreva Redazione: Katia Giannotta
 17. IL CHICCO DI GRANO “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” Vangelo secondo Giovanni 12:24 Il chicco di grano è l’emblema dell’anima umana. Esso è la grande storia dello sviluppo della natura. Se voi poteste stendere le foglie del chicco di grano, se poteste seguire la sua storia, allora arrivereste a comprendere pienamente la storia dell’anima umana. Così come il chicco di grano cade in terra e muore, spunta, cresce e dà seme, così accade anche per l’anima umana. Può darsi che per voi il chicco di grano sia qualcosa di molto modesto, qualcosa, che non costa niente – una sedici-millesima parte del chilogrammo: quanto abbassereste il suo costo, quando un chilogrammo costa un soldo? – però nel chicco di grano c’è forza, possibilità, spirito di rinuncia a se stesso, con la cui potenza esso nutre se stesso e gli altri. E quando voi vi sedete a tavola, non pensate per niente al chicco di grano, non sapete che gioia esso introduce in voi, che pensieri vi porta. Voi non conoscete la sua origine. La gente non lo apprezza, le galline neanche – nessuno gli dà valore. Ma esso è un grande mistero nel mondo. Adesso, che cosa si nasconde in questo chicco di grano. Esso è il simbolo della vita. E se prendiamo la lettera bulgara “Ж”, che è l’iniziale di “grano”, vediamo che essa corrisponde perfettamente al chicco di grano – giù ha due piedini, radici, sopra due rametti. Quando lo seminiamo, esso ci indica la direzione verso cui dobbiamo aspirare. Il chicco di grano ci indica, che dobbiamo aspirare verso Colui, dal Quale siamo usciti – verso Dio; ci indica che per aspirare a Dio, dobbiamo mettere radici, rametti, dobbiamo fiorire e creare cibo per il mondo, ossia che dobbiamo aiutare e sacrificarci per i nostri prossimi, così come il chicco fa. E per questo Gesù afferma in un punto: “Io sono pane vivo, che è sceso dal cielo”. E da cosa si fa il pane? Dal chicco di grano. Le persone contemporanee dicono, che la loro vita è sfortunata, sono tutti scontenti – e anche i re e i principi; iniziando dal più alto al più basso, tutti vogliono qualcosa e quando glielo danno, sono nuovamente scontenti e iniziano a chiedere di nuovo. Allora chiedeteli perché sono scontenti. Cercano qualcosa di più. Però torniamo un momento alla storia del chicco di grano. Quando lo seminano nella terra, voi cosa direste, se foste al suo posto? Direste: Con noi è finita, è sparita la nostra vita, si è seccata! Nel chicco di grano però c’è più fede, che in noi. Quando è sepolto nel terreno, esso si deteriora e si imputridisce, ma comprende subito la lingua del Sole e non appena i primi raggi compaiono, esso si dice: Io non morirò, io resusciterò e porterò frutto agli altri, e in esso si genera energia, e il chicco inizia ad aspirare verso il Sole. Si allaccia, matura. Ma gli uomini non lo lasciano: prendono la falce e lo tagliano. Le sue sofferenze non terminano qui: dopo averlo raccolto, lo stringono nei covoni, lo infilzano con le forche e lo buttano nelle macchine, lo portano nell’aia e lo mettono in dei cumuli, uno sopra l’altro, alti come montagne. Dopo ci fanno passare sopra i cavalli e altro, pressandolo. Cosa pensereste voi, se foste al suo posto? Attraverso questo processo passa anche la vita umana. Chiederete: Perché dobbiamo passare per tutto questo processo? – L’uomo deve estrarre un senso da questo esempio con il chicco di grano. Dopo essere pressato, esso viene tirato fuori e viene deposto nel granaio. Però le sofferenze non finiscono nemmeno qui: lo stacciano, i chicchi buoni rimangono su, gli altri cadono giù, poi via nei sacchi per la macinazione, sotto quei grossi sassi che lo strofinano e schiacciano definitivamente. Se foste al posto del chicco di grano cosa direste? “E questi sarebbero la vita e il mondo che Dio ha creato!” Il chicco però ha grande pazienza; esso dice: “Voi vedrete quale sarà la mia storia”. Diventato farina, lo portano a casa, ma ancora non lo lasciano in pace; la donna aggiunge il lievito e inizia ad impastare il pane. Se voi foste al posto del chicco del grano direste: Le nostre sofferenze sono finite. No! – dopo essere lievitato, lo si porta nel forno e quando viene tirato fuori da lì, noi vediamo quei bei pani. Se foste al suo posto direste: “Finalmente sono terminate le nostre sofferenze!” Solo che dopo un po’ di tempo iniziano a mangiare il pane. In questo modo il chicco di grano entra nello stomaco, si formano dei succhi, e poi i prodotti vanno nella nostra mente, e cosa succede? Nel nostro cervello si formano dei grandi pensieri, nel nostro cuore – dei nuovi desideri. Il chicco di grano porta l’abito, che vestono i nostri sentimenti, esso si versa nella piuma degli scrittori e dei poeti, si versa nella mano del violinista. Ecco è questo che dà il chicco di grano. E se questo grano non fosse passato per questo processo di sviluppo, non avremo mai visto queste belle cose della natura. Perché? Perché il chicco di grano ci dà forza per guardare e vedere. Per questo Cristo afferma: “Io sono pane vivo”. E perché l’uomo sia vivo deve essere in comunione con il suo ambiente, immergersi dentro per aiutare ed essere aiutato. Così come il chicco di grano è passato per questo processo, così anche noi dobbiamo sacrificarci allo stesso modo. E il sacrificio non è così pesante. Volgiamo ci adesso verso la storia della vita di Cristo, verso la storia del popolo ebreo. Come vi spiegherete questa contraddizione: un popolo aspetta il suo Salvatore per migliaia di anni, il suo Re che gli dia la libertà, e giusto quando Egli arriva, è proprio l’elite ebraica che inizia lamentele verso di Lui? Voi direste, che se Cristo venisse nei nostri tempi, avreste fatto meglio. Ne dubito. E vi riporterò un fatto. Guardate come agisce l’uomo con la donna e viceversa, e saprete come avreste agito con Cristo. Quando la Verità compare nel mondo, essa non veste abiti da festa, ma porta la più umile veste, e per questo anche Cristo venne tra il popolo ebraico in questa semplice forma. È per ciò che le persone non riescono a comprendere la Verità. Tali sono le leggi di questo mondo. Ma c’è anche un’altra legge nel mondo, che si manifesta nella luce solare. Quando il sole inizia a splendere sopra tutti gli essere sulla terra, questa luce, che nelle persone reca gioia e felicità, in altri crea odio e cattiveria. La luce, che verso alcuni causa buona predisposizione, di altri ne istiga la ferocia! La luce e il calore su di un lupo lo inducono a pensare dove può trovare delle pecore, e mangiarle; quando queste stesse cadono su di un ladro, egli inizierà a pensare come rubarvi i soldi; se cadono su un uomo che cerca di fare del bene, questo altro penserà a trovare una persona povera ed aiutarla. Date un chicco di grano alla gallina, essa formerà delle belle piume; datelo al maiale ed esso formerà una buona setola; datelo al lupo che migliorerà così i suoi denti e le sue unghie; datelo ai pesci – loro formeranno delle belle squame. I fisiologi non riescono a spiegare questo processo. Ogni essere adatta il cibo, il calore e la luce in accordo con il suo sviluppo ed intento. Potete capire questa legge, gustando questi due mondi. Non vi si può spiegare perché nelle persone c’è il male, perché essi preferiscono l’odio all’amore, la bugia alla verità. Questo non possiamo spiegare; molte domande con il “perché” rimarranno inspiegate. La parola bulgara “perché” è una parola interrogativa, che significa: “Io voglio”. Perché dobbiamo volere? C’è una legge, che dice che dobbiamo aspirare al progresso. Cristo afferma che se il chicco di grano, caduto a terra non muore, rimane da solo in questo mondo. Cosa è la solitudine nel mondo? La solitudine è la sofferenza più pesante, che l’uomo possa mai provare. Moltiplicarsi – è questo il senso della vita. Tutte le sofferenze nel mondo, derivano dal fatto, che le persone vogliono vivere da sole, per se stesse. Ogni male nasce da questo desiderio di essere soli e di diventare il centro del mondo. Nelle leggi Divine ciò è impensabile. I nostri pensieri e i nostri desideri subiscono fiaschi perché gli erigiamo sulla sabbia. Nel mondo possiamo essere felici solo se viviamo per Dio. E dobbiamo vivere per Egli. La spiegazione di questa cosa la troviamo nella natura stessa. Quando il sole sorge la mattina, esso sorge per tutti, perché esso ama tutti; esso è attento verso tutti gli esseri viventi, dai più inferiori a quelli superiori, e per questo tutti alzano gli occhi verso di esso. Da lì viene quella energia che vi fa resuscitare e vi innalza. Non ci dice mica il sole, che dobbiamo entrare in esso? Esso ci dice di approfittare dalla bontà, che esso ci dà, e così come esso splende sul mondo, così anche noi dobbiamo gettare luce, chiarore verso coloro che ci sono intorno. Nella nostra mente esistono alcuni concetti rivoltosi, che provengono dalla nostra vita individuale. Per esempio, se entrate in una casa dove c’è una sola finestra, e dove ci sono 20-30 visitatori, voi gli direte: “Voi non avete il diritto, io voglio solo guardare!” e quando voi guarderete il sole, tutti gli altri saranno privati dalla sua luce, mentre voi dovreste chiamare anche loro, mostrarli la strada per uscire da questa casa e di vedere così la luce. Per questo non è buono che l’uomo tenga molte persone con sé, perché non è mai possibile che tutti insieme beneficiano dalla luce e dal calore solare. Gli dovete dire di uscire di fuori. Per questo Gesù dice: “Chi ama se stesso più di quanto ami Me, non è degno di Me.” Quindi se un essere si avvicinasse troppo alla finestra, otturerebbe l’orizzonte per gli altri. Tenetevi più lontano, a 20-30 trenta passi. È una condizione fisica. Con questo Gesù vuole dire che la vita non è beni materiali; essi sono solo dei semplici aiuti, così come i libri, i quaderni e le penne rappresentano degli aiuti per l’allievo. Non penserete che Dio ha preparato per voi solo queste piccole cose: Egli vi ha preparato cose più grandi. Chiedete ad una rana quale è la sua comprensione della vita; essa dirà: “Sopra la palude, nella quale vivo, vorrei che volassero più moscerini, e che fossero più vicini a me, in modo che gli prenda.” E se doveste vederla, che guarda filosoficamente e in silenzio, essa starà osservando le mosche: spera che si avvicinino a lei per catturarle. Camminando per questa scala in su, non dobbiamo pensare, che siamo già al culmine del nostro sviluppo: in questa scala di sviluppo tra noi e la via, verso la quale aspiriamo, c’è ancora molta strada da fare. La distanza tra gli uomini e gli angeli è così grande, che ha quasi un rapporto come quello tra la rana e l’uomo. Dal punto di vista degli angeli noi siamo ancora delle ranette. Alcuni sostengono: “Ma le persone, non sono fatte ad immagine e somiglianza di Dio?” Però loro non hanno ancora raggiunto una tale immagine e somiglianza. Voi vedete che cosa facciamo. Per poter dire: “Siamo fatti ad immagine e somiglianza a Dio dobbiamo avere le qualità di Dio. E quali sono le sue qualità? Esse sono Virtù, Amore, Saggezza e Verità. La Virtù esclude il male, l’Amore – l’odio, la Saggezza – la pazzia, la Verità – la bugia. Se sono escluse queste cose da noi, avremo somiglianza a Dio; se non sono escluse, noi siamo ancora delle ranette. Non ho niente in contrario a questa rana; essa deve mangiare le mosche. E perché si mangia le mosche? Ve lo dirò. Siccome la mosca, come insetto, vive più in alto, allora la rana, che ha anche l’aspirazione di volare nell’aria, vuole assorbire le vibrazioni della mosca, vuole svilupparle per poter volare. Perché il lupo mangia le pecore? Egli deve mangiare le pecore, per diventare più mite, perché mangiando cose buone, diventiamo buoni. Degli attori hanno fatto delle prove, quando volevano interpretare un ruolo di amore ideale, mangiando a lungo carne di agnello, perché questa carne predispone a sentimenti di questo tipo. Perciò il lupo ha il diritto di mangiare le pecore, se desidera essere più benevolo. E sicuramente diventerà tale, perché adesso il lupo è molto più placido rispetto a come è stato un tempo. E del fatto che le persone mangiano agnelli e galline, vi dirò, che essi mangiano carne di pecora, perché vogliono diventare belli, mangiano anche le galline, perché desidero diventare alati come gli angeli. E avete il diritto di mangiarli. Il male non è nel mangiare. Quando vietano di mangiare un certo cibo, ciò è per via della considerazione di non causare sofferenza all’animale, che viene usato per questo alimento. Dico, che potete mangiare. Andrete nel pollaio, e presa la gallina, se essa non schiamazza, potete ucciderla e mangiarvela. Se schiamazza, lasciatela. Stessa cosa l’agnello – se fa il verso, lasciatelo: esso vuole vivere. Conseguentemente voi glielo dovete chiedere. Chiedete quale gallina e agnello vuole vivere in voi. Cristo dice: “Io sono pane vivente, e chi Mi mangia, avrà vita eterna.” Per poter comprendere le parole di Cristo, dobbiamo purificarci: purificare sia la vista che la mente. La nostra mente è un’arma stupenda quando sappiamo come usarla; ma essa diventa un arma molto pericolosa, quando non ne siamo capaci. Quando arate con l’aratro un campo non seminato, questo è un vostro diritto; voi seguite una legge naturale. Però quando arate un campo già seminato, state facendo una stupidaggine. Alcune persone dicono: “Noi dobbiamo pensare e criticare, perché scienza senza critica non può esistere”. Criticare, ma come? Critica, come la chirurgia – di tagliare fuori la parte ammalata dal corpo umano, capisco, che è utile, però tagliare una parte sana, non lo capisco. Per un uomo, essere un tale chirurgo non è una cosa difficile: ognuno lo può, prendendo una sega, tagliare il piede a qualcuno; ognuno di voi ha questa abilità, ma sono pochi coloro, che sanno fare correttamente la loro operazione chirurgica. Per imparare, dobbiamo per forza apprendere la legge della Virtù e dell’Amore. Quando vi parlo dell’Amore, non intendiate che io vi stia trasmettendo un insegnamento di pace e tranquillità; l’uomo, che vuole amare deve gustare le sofferenze più atroci del mondo; chi non ha sofferto, non può sperimentare questo principio Divino dell’Amore. Per amare Dio, dobbiamo essere pronti a sacrificarci, così come Dio si sacrifica per noi. Per conoscerlo, voi dite: “Dio! Dacci quello che ci serve. Dai, dai, dai!” – ecco l’urlo che si sente da un capo del mondo all’altro. E mai i soldi sono stati così poco costosi, come lo sono oggi; ognuno di noi prende oggi, forse 3-4 volte uno stipendio più grande, di quanto un tempo prendeva la gente, e di nuovo non abbiamo abbastanza. Il denaro è stato svalutato, perché non c’è niente che corrisponda ad esso. E noi dovevamo chiedere grano, orzo, pere, mele. Voi dite: “Dio! Voglio essere bello, voglio essere ricco.” Voi volete impossessarvi di molte cose, ma non sapete che ciò è una sfortuna per voi, perché non appena diventerete ricchi, ognuno penserà di farvi del male, e per salvaguardarvi, vi serviranno, come agli americani ricchi, 3-4 guardie del corpo, perché ad ogni passo gli vogliono estorcere. E a noi non servono le ricchezze, ma quelle cose di base, che fanno la vita buona. Noi abbiamo abbandonato lo sviluppo del nostro cuore e conseguentemente dobbiamo tornare verso questo principio basilare – sviluppare e far nobile il nostro cuore. Il male non è nidificato nella mente, ma nel cuore. Ognuno di noi deve chiedere al suo cuore cosa esso desidera. Il nostro cuore si è sporcato per colpa nostra; noi lo abbiamo spinto a mentire, a pensare il male ecc. Dio dice nelle Scritture: “Figlio mio, dammi il tuo cuore”; Egli conosce e vede gli errori delle persone e vuole da noi nient’altro, che di aprirgli il nostro cuore, in modo che Egli entri in esso. Chiederete come? Allo stesso modo, come apriamo la finestra per far entrare la luce nella nostra camera. È detto: “Stanza, nella quale entra la luce, lì medico non entra, malattia non regna”, oppure “Dove la luce non entra, da lì il medico non esce”; allo stesso modo in quel cuore umano, dove è entrato Dio, il diavolo non entra. Dio è proprio il medico in questo senso. Il medico, quando viene, dice: “Tu devi mangiare di più, devi bere di più, devi fare questo e quello, e noi sopportiamo, sopportiamo, fino a che la schiena non si rompe. Noi assomigliamo spesso a quel cammelliere, che viaggiava attraverso il deserto, e il quale cammello a malapena portava il suo carico sulla schiena; trovando per strada una pelle di volpe, la prese e la buttò sulle spalle dell’animale, solo che la schiena del cammello si ruppe e il carico rimase nel deserto. La schiena del cammello può portare solo un determinato carico. Il cammello – questo siamo noi; siamo noi, che viaggiamo, e se mettiamo sulla schiena un peso superiore a quello che possiamo portare, un giorno inciamperemo nel nostro sviluppo. Io con questo non vi consiglio la povertà; io vi consiglio una ricchezza in tre campi differenti – non solo fisica, non solo mentale, ma anche spirituale. Il Cielo vuole queste persone ricche, perché loro possono essere generose. E quando Cristo dice: “Raccogliete i tesori, Egli intende questi tesori”. Investite questo vostro capitale nel Cielo, in modo che dagli interessi, Dio possa nutrire le persone povere in terra. Non sono gli angeli, che causano la nostra salvezza, siamo noi stessi che dobbiamo fare questo. E abbiamo tutte le condizioni per farlo. La legge non dice che dobbiamo essere tutti sapienti allo stesso modo; ognuno deve sapere quanto gli è necessario. Qualcuno dice: “Il mio cervello è piccolo”; io gli rispondo: “Se non sei capace di prenderti cura di un cavallo piccolo, come puoi pensare di guardarne uno grande; se hai un cuore piccolo e non sei capace di governarlo, come governerai un altro, più grande, che ha dei desideri più grossi?” Che cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo pensare al futuro, ma dobbiamo usare tutte le opportunità che ci dà il giorno odierno, a fin di bene; questo giorno ci porterà tutti i beni futuri. La legge è tale, che Dio, che ha determinato le condizioni di questo giorno, le darà anche per gli altri giorni: non c’è motivo di pensare cosa succederà con noi in futuro, ma dobbiamo essere sereni: ci sono diverse leggi che regolano i rapporti umani. Che qualcuno possa fare un danno, questo non è per niente casuale; ciò succederà secondo la legge stessa. Ogni disgrazia, però, vi porterà una benedizione; ogni sofferenza vi aprirà gli occhi per un nuovo orizzonte. Questo lo potete verificare sempre, e perciò non dovete preoccuparvi delle sfortune, che vi possono capitare. Alcuni mi chiedono a proposito della vita politica della Bulgaria: “Che cosa succederà con essa?” Cosa stupefacente! Che cosa è successo fino ad ora? Alla Bulgaria le stanno facendo un po’ di massaggio – questo è tutto. Le hanno sottratto un po’ dal peso che ha addosso; le hanno dato una nuova esperienza e un nuovo compito da risolvere. Noi non ci mettiamo a pensare ragionevolmente sulle leggi, che regolano la vita, ma cerchiamo i colpevoli. Dite, chi è colpevole? I colpevoli adesso non li troverete. Colpevole è la vita individuale dell’uomo. Quando l’uomo vuole diventare re sugli uomini, allora ha della colpa. E quello, che vuole far cadere un re, anche egli ha della colpa. Per noi non è importante chi è che fa il re – uno o l’altro, terzo o quarto: tutti seguono lo stesso cammino. Non dico che l’uomo non deve desiderare di diventare re o regina. Ma di chi? Di se stesso, re della sua mente, del suo cuore, della sua volontà. Come sono i vostri sudditi – i vostri pensieri, sentimenti e desideri, gli avete sottomessi, avete messo ordine e metodo in voi stessi? Siate i primi a dare un esempio al mondo. Che predicatore sarei io, se mi rivolgessi alle persone dicendogli: “Siate generosi, mentre io stesso sono avaro”; dico: “Non rubate, mentre io stesso rubo”; dico poi: “Non mentite, quando io stesso mento”? Un maestro, che istruisce la gente, deve essere un modello – deve dare da solo l’esempio. Anche Gesù, quando scese a dare insegnamento alle persone, diede per primo il modello, e se noi apprendessimo il suo insegnamento, il mondo cambierebbe subito. In noi è nascosta una forza dinamica, che non riusciamo a usare, perché non sappiamo come lavorare. Una volta un pruneto si mise in mezzo ad una strada diventando un ostacolo per le persone; passavano i viaggiatori e gli davano tante mazzate con i bastoni, però più lo colpivano più egli cresceva, fino ad arrivare a capovolgere le carrette. Tutti si trovarono in un grosso guaio; venne però un tale con un piccone e disse: “Anche io voglio mostrare la mia arte” e da lontano-lontano cominciò a scavare dal di sotto le radici; il pruneto inizialmente si mise a ridere: “Così tante persone non sono riuscite a farmi qualcosa, non sarai mica tu a spaventarmi?” Però il piccone arrivò a scavare in profondità e ad un certo punto il pruneto si mise a dire: “Questo figlio di buona madre ha trovato il mio punto debole”. Fino a quando voi non metterete un piccone a lavorare in voi, il pruneto starà sempre a ridere di voi e a dire: “Io crescerò di più.” Questa è un’allegoria che dovete capire. Chi è questo piccone? Pensate e troverete. Noi dobbiamo sempre essere al posto di un giudice. Ad esempio, nella guerra civile americana portarono due delinquenti, uno cieco, l’altro – senza gambe; il loro reato era costituito dal fatto seguente: andavano a rubare le mele. Il giardiniere gli aveva trovati e portati dal giudice, però il cieco iniziò a dire: “Io sono cieco, io non ho rubato le mele, però ho allungato le mani e ne ho preso qualcuna da terra; quello invece, senza gambe iniziò ad urlare: “Io non ho le gambe e non posso andare a rubare”. Dopo aver riflettuto, il giudice disse: “Mettete lo storpio sopra la schiena del cieco”, e aggiunse: “Quello, che ha gli occhi, ha trovato le mele, e quello che non ha le gambe, ma ha le mani, ha raccolto le mele”. E realmente, gli hanno presi così. Tale è fatto anche l’uomo – ognuno è composto da due esseri, uno – cieco, l’altro – senza gambe. Quando Dio gli coglie al momento del misfatto, ognuno di loro si mette a dire: “Non ho raccolto, non ho toccato, non ci ho messo piede; Dio però dice: “Mettete l’uno sopra l’altro” e così gli giudica. Chi è senza occhi? L’istinto umano. Quello senza gambe? La mente umana. Ed entrambi si mettono a dire: “Andiamo a rubare qualcosina, si mettono bene e vanno a rubare mele, e quando gli prendono, il primo dice: “Perché mi picchiate?” e l’altro pure: “Perché mi picchiate?”, però sono colpevoli tutti e due. L’evoluzione ci è utile; ci aspettano dei beni migliori; però dobbiamo diventare un sacco intelligenti, molto buoni, maturare come uomini, per fare in modo che questa eredità ci venga data. Queste tre cose che ho elencato – Virtù, Giustizia, Saggezza – sono delle grandiose ricchezze, e quando voi gli possederete, sarete sani e felici. Però direte: “Come possiamo applicare questo insegnamento nel mondo?” – Non è richiesto a noi di aggiustare il mondo; il mondo è aggiustato, nel mondo non ci sono anomalie, tutto segue un certo ordine; gli eventi, naturali o politici, sappiamo perché arrivano, non c’è motivo di invertire questa corrente. Però una cosa è necessaria – la rettificazione individuale della personalità del mondo, appartenente all’uomo o alla donna che sia. Quando si rettificherà la personalità, si rettificheranno anche i suoi bambini – figli e figlie, e quando si rettificheranno loro, si rettificheranno anche i loro prossimi, e tutto il mondo di per se stesso. Come sarà il lievito, così sarà anche la lievitazione. Questo è il principio, che ha deposto Cristo, e Cristo agisce, affinché esso sia realizzato. E così, come una larva muta e formando qualcos’altro più in là, allo stesso modo anche il mondo si innalzerà e diverrà qualcosa di meglio. In questo mondo c’è una grande agitazione, perché tutti quelli che non riescono a farsi il bozzolo, si preoccupano di come trascorreranno l’inverno, che si avvicina. La mutazione, conseguentemente, deve accadere nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra volontà, e quando accadrà questo mutamento, sentiremo, che in noi c’è una certa forza interiore. Allora noi saremo in contatto con quegli esseri superiori, che sono avanzati e che chiamiamo santi. Entrando in contatto con loro, la nostra mente si illuminerà, così come gli allievi si illuminano tra i loro maestri. I santi sono i maestri dell’umanità, e noi tutti dobbiamo farci dirigere da loro – loro insegnano al mondo come esso deve vivere. Però voi direte: “Dove sono questi maestri, in quale posto sono? Noi vediamo le loro immagini in chiesa” Ogni cosa ha la sua ombra, e da essa noi possiamo trovare l’oggetto. I vostri desideri nel mondo sono un ombra, le vostre aspirazioni – anche; voi volete comprendere l’essenza, dovete seguire la legge – dal cuore in su, verso la mente, dovete pensare a Dio. Come possiamo immaginarci Dio? Noi possiamo immaginarcelo come l’Uomo più buono e perfetto, nel Quale non c’è nessuna malvagità, nessun odio, Che ama le persone, come un vero padre che ama i suoi figli – tale è la relazione di Dio verso di noi. Cosa pensate voi, Egli ci sente adesso o no? Egli ascolta e lavora nelle nostre menti. La disposizione, che abbiamo ogni giorno è grazie a Lui. Così come il sole ci dà buona disposizione interiore quando sorge quotidianamente, così i minuti felici della nostra vita ci sono grazie a questo sole interno, che ci ha illuminato. Anche nella vita spirituale c’è il sorgere ed il tramontare. All’età matura il sole è all’apice – voi vi trovate nel giorno, in vecchiaia voi tramontate per poter risorgere di nuovo. Dio sorgerà nei cuori e nelle menti di tanti, ma per altrettanti però non sorgerà. Coloro, nei quali Dio sorgerà, avvertiranno gioia e felicità, mentre quelli, per i quali non sorgerà, diranno: “Per noi la vita è disgrazia, amarezza e sofferenza.” Loro dovranno aspettare. Perché? Perché in loro non ci sono condizioni per il sorgere; perché se sorgesse prematuramente, sarà una sfortuna per loro. È meglio che adesso riposino. Non dico, che moriranno – anzi, per niente; io vi cito una legge. Quando si parla di tramonto, ognuno pensa al morire. Che cosa è il morire? Questa è una supposizione. Ognuno di noi deve essere morto per poter raccontare che cosa è la morte; mentre adesso se lo immagina soltanto. In uno dei suoi racconti Tolstoj ecco cosa narra: incontra un monaco russo dell’età di 85 anni, con la barba bianca, e lo interroga: “Quali erano le cause che ti hanno spinto a diventare monaco?” E il monaco raccontò in corto la sua storia così: “Io vengo da una famiglia nobile; quando avevo 21-25 anni, mio padre e mia madre volevano farmi sposare una nobile; in quel momento sono caduto in un sonno letargico, sono venuti i dottori, mi hanno toccato il polso – “Il cuore si è fermato, lui è morto” notarono loro, e vollero seppellirmi; mi sono detto: “Mica questa è la morte? Non potevo dare segno che sono vivo; venne la mia fidanzata e suo padre, e ascoltai che egli le diceva piangere un pochino – “Che dica la gente, che lo hai amato.” “Non l’ho mai amato, amo la sua ricchezza” rispose lei; e io mi sono dissi: “Se Dio dovesse farmi tornare nel mondo, io inizierò una nuova vita; quanto è dura essere vivo e non poter dire, di essere vivo!” Non c’è nulla di più atroce, di quando ti rinchiudono vivo. La disgrazia più grande è di rimanere con giorni e mesi nella terra e di non poterti liberare dal corpo; questa è la prigione più pesante – un vero inferno! Se fossimo stati puri, avremmo saputo quando l’anima è uscita dal corpo e non ci sarebbero mai state queste sofferenze. Dopo che il medico dice, che il malato non è vivo, subito la gente dice: “Alzate lo!” Gli faranno un bel sarcofago e lo porteranno via con canzoni e musica. Dove rimane il loro amore? Questo è l’amore della gente e della società! Qualcuno dice: “Io vi amo”. Come? Così come il gatto ama il topo, o come il lupo l’agnello? Anche questo è amore. Però è un amore, dal quale il mondo soffre. E l’amore, che è utile al mondo, è di amare gli altri e di aiutarli ad essere felici, così come noi siamo felici. E per questo Gesù ha detto: “Quello, che crede in Me, farà quello, che Io faccio, e chi ama Me, lo amerà anche il padre Mio e verrà e farà una casa in egli.” Voi dite: “Che cosa succederà con la Bulgaria?” Io vi chiedo: “Che cosa succederà con voi?” Non sapete, che il diavolo ha preso tutta la vostra proprietà, vi ha venduto anche la pelle, e chiedete: “Che cosa succederà con alla Bulgaria?” La Bulgaria – questo siete voi. Dovete pregare, affinché Dio vi aiuti a cacciare questo ospite indesiderato, per poter conservare la vostra proprietà, la vostra mente e il vostro cuore. Il diavolo è il colpevole di queste sofferenze. Non dovete portargli rancore. Io gli faccio lode solo di una cosa – che lavora molto, non si demoralizza mai: se lo cacciate via per una porta egli entra per un’altra; se non vince in un modo, ne cerca un altro, un terzo, un quarto. Ecco un’ottima sua qualità che può dare motivazione. E Dio dice: “Prendete esempio da egli: egli è maestro della gente, le insegna e insegnerà a tutti”; mentendovi tanto-tanto, alla fine voi direte: “Ormai abbiamo imparato le tue bugie e non puoi più ingannarci”. Uno disse ad un suo amico: “Non puoi ingannare la mia scimmiotta”; l’amico andò dalla scimmiotta, iniziò a fare finta di dormire, e anche la scimmia chiuse gli occhi, poco dopo l’amico rubò i soldi all’altro; tornò il proprietario della scimmiotta e iniziò a menargli per bene; la prossima volta la scimmia tenne bene aperti gli occhi, senza dormire, perché sapeva, che c’è la mazza. Con la pratica che acquisiremo nel mondo, dopo aver sofferto, quando arriverà il diavolo, gli diremo: “I miei occhi sono aperti”. Quando iniziate a soffrire, ditevi: “Non ho ancora finito tutto il processo del chicco di grano”, e quando i vostri pensieri e il vostro cuore muteranno, e diventeranno magnifici, allora giungerete ad avere l’immagine e la somiglianza Divina, allora Dio vi farà resuscitare, così come il sole vivifica continuamente il chicco di grano. Lettura del Maestro, tenuta il 23 marzo (vecchio stile) dell’anno 1914 a Sofia.
 18. ECCO L’UOMO “Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro <Ecco l’uomo!>” Vangelo secondo Giovanni 19:5 Con la parola “uomo” nella lingua bulgara si intende un essere, che vive un secolo intero.*** Però nella lingua originale, nella lingua in cui è scritta questa frase, “uomo” ha un senso differente – significa Gesù, l’Uomo, che viene sulla terra, il Fratello dei sofferenti. Che cosa dobbiamo intendere con queste parole? Può dire la gente di noi, quando usciamo davanti al mondo: “Ecco l’uomo”? Perché l’uomo si onori con questo nome, egli deve contenere in se stesso quattro cose: deve essere ricco, deve essere forte, deve avere conoscenze e deve essere virtuoso. Però voi direte: “Cosa cerca qui la ricchezza?” – la Ricchezza è il terreno, le condizioni, nelle quali l’uomo può svilupparsi; è il terreno nel quale si sviluppa la Forza. Questa ultima porta con sé Calore e Luce, che agiscono sulla crescita, sullo sviluppo. Arrivando alla Conoscenza, essa è il metodo, attraverso il quale si deve intendere e regolare la nostra vita. La virtù invece è lo scopo, verso il quale dobbiamo aspirare. Seminate un chicco di grano ed esso vi mostrerà cosa dovete fare. Direte: “Come?”. Assicurate un po’ di umidità e i raggi solari indicheranno dove è che punta il chicco di grano: verso una direzione – il Sole – la fonte della Vita. Anche noi, come il chicco di grano, dobbiamo crescere, aspirare a Dio. Qualcuno però può domandare: “Quando il grano maturerà, arriverà al Sole? Io voglio trovare Dio.” A te non serve sapere dove e Dio, serve solo che tu aspiri verso Dio. Il grano ha compreso che cosa è il Sole ed ha accettato ciò, che esso desidera. La stessa legge vale anche per noi, e noi dobbiamo produrre lo stesso risultato. Noi dobbiamo essere seminati, la nostra vita avrà di certo delle sofferenze, che costituiscono questi piccoli, ma necessari ostacoli, così come lo sono per il chicco di grano: è utile una certa pressione e dopo arriverà il processo della crescita, la Conoscenza, e quando avremo il frutto, questa sarà la Virtù. Conseguentemente dobbiamo essere seminati, ci deve essere messa su un po’ di terra, dobbiamo sentire una certa di pressione, dopo di ché dobbiamo crescere verso l’alto e acquisire conoscenza, e questo sapere, dopo essere maturato fino ad un certo livello, deve immediatamente trasformarsi in un chicco di grano. In seguito il Padrone manderà per la mietitura ed Egli separerà ciò che è utile da ciò che non è utile – il grano e il loglio. Noi nasciamo: questo significa – spuntiamo; cresciamo; ci sviluppiamo; la morte ci giunge e ci dimenticano nella tomba: ciò è la trebbiatura, il pestare. E dall’aia Dio raccoglierà quello, che Gli serve. Questo corrisponde al pagliaio e al granaio: la paglia mettono nel pagliaio, mentre i chicchi - nel granaio. Vi ho letto il capitolo 19 del Vangelo secondo Giovanni, per farvi vedere le quattro cose, che Cristo portava sulla croce – quattro cose che noi dobbiamo imparare. Mettendo la Virtù sopra la testa, che non era inchiodata, a sinistra – la Conoscenza, a destra – la Forza, sotto, vicino i piedi la ricchezza, anche noi avremo l’uomo crocifisso. Ossia, inchiodando la ricchezza, la Forza e la Conoscenza, i loro succhi andranno verso la testa – la Virtù. Quando Dio vuole fare l’uomo buono, lo inchioda alla croce – inchioda le su ricchezze, forza, conoscenza. E cosa significa inchiodare? – lo mette in cassa, in modo che nessuno lo prenda, che nessuno disponga con esso, perché sarà Dio a disporci. Egli dice: “Quando Io lavoro, tu starai tranquillo.” E siccome l’uomo non vuole stare tranquillo, Dio dice: “Inchiodatelo, perché stia tranquillo, lavorerò Io.” E quando ci inchiodano a questa croce, non dobbiamo piangere, perché allora Dio lavora per noi. Sfortunato è quello, che non è inchiodato sulla croce. Chi desidera che Dio lavori su di lui, deve passare per questo processo di sviluppo. *** In lingua bulgara la parola “uomo” (čovek o čelovek) è composta dall’unione di due parole che significano “fronte” (čelo) e “secolo” (vek) – n. t. Vi parlo allegoricamente. Prima di questo processo di sviluppo ci deve per forza essere la fede – una fede salda nel piano Divino del tutto, che ha davanti agli occhi tutte le creature, che Dio ha creato. Non dobbiamo dubitare di Dio, perché Egli è perfetto, onnipotente. In un punto Gesù afferma: “L’impossibile per l’uomo è possibile per Dio”. Le vie Divine sono inconfessabili. Non bisogna ammettere che queste vie possono essere distorte o ostacolate; questo è impossibile. E quando siamo stati invitati e ci siamo incamminati sulla via Divina, dobbiamo avere quella semplice fede, che hanno i bambini, e dobbiamo evitare le mancanze come quelle indicate nel seguente racconto: In Inghilterra un grande pittore voleva dipingere un quadro, nel quale esprimere l’estrema povertà. Giorni e mesi girò per Londra, per trovare un soggetto, che fosse adatto all’idea. Trovò finalmente un bambino dai vestiti strappati, che gli colmò il cuore, ed egli pensò: “Ecco il viso, che servirà alla creazione del dipinto!”. Si avvicinò ad esso, gli porse il suo bigliettino da visita con l’indirizzo e gli disse: “Venite tra quattro giorni, ho da dirvi qualcosa”. Questo bambino, vedendo un uomo così ben vestito, si disse: “Come faccio ad andare da lui così, quasi senza vestiti?” E andò dai suoi conoscenti per vestirsi e presentarsi così come ci si presenta ai re. Trovarono i vestiti, egli li indossò e si recò dal pittore. Chi siete voi? – chiese il pittore. Io sono tal de tali. Orsù andatevene! Se volevo gente vestita, c’è n’è a migliaia. Voi mi servivate così, come vi avevo trovato. Anche noi, quando il Cielo ci invita al lavoro, ci vogliamo vestire. Però la forza non è nei nostri vestiti, cappelli, guanti e scarpe, e nemmeno nei colletti, le cravatte e gli orologi; essi non rappresentano niente di importante. La forza è nella nostra mente, nel nostro cuore, nei nobili impeti e aspirazioni di fare del bene. Quando abbiamo queste cose, le altre in loro stesse, verranno a tempo debito. Mica andando in Cielo, dobbiamo portarci i vestiti da qui? Dio, quando ci chiama in Cielo, ci sveste qui. Egli non vuole i nostri stracci, ma dice: “Portatelo come è”. Quando qualcuno muore, ognuno di noi prova disgusto per egli [per il suo cadavere]. E anche quelli che lo hanno vestito, dicono: “Levatelo il prima possibile!” Dove è allora il loro amore? Dio però non si disgusta e dice: “Portatelo, a Me serve così, come è.” E quando ci mettono nella tomba e ci lasciano lì, cosa fa Dio? Egli inizia a parlare con noi, e non come crede qualcuno che i morti vengano liberati. Ci chiede: “Eh, hai compreso la Vita, hai compreso il senso della Vita, che Io ti ho mandato?” È proprio in questo dialogo che Dio dipinge il Suo grande quadro. Allora nasce quel processo: le persone, dopo aver accompagnato l’uomo, iniziano a piangere e ad elencare tutti i suoi doni e qualità – vedono il quadro Divino, che è esposto in queste qualità. Noi dobbiamo subire le sofferenze, che ci vengono, ed estrarre una morale da essi. Gesù con le Sue sofferenze terrene voleva darci un esempio, mostrandoci che dobbiamo obbedire a questo processo Divino. In un punto afferma: “Mica Io non ho il potere di chiedere al Padre Mio di inviare mille angeli e salvarmi? Ma se non compio ciò, per cui sono venuto, come si innalzeranno gli uomini?” E poi Egli stesso voleva innalzarsi. Voi siete sulla Terra; un giorno per voi arriveranno tempeste, sofferenze e forse la stessa sorte. Però quando arriverà questa ora, non dovete minimamente considerarla una sfortuna, perché là, dove non c’è sofferenza, non c’è ricchezza; là dove c’è strazio, c’è anche la felicità; dove c’è morte, c’è anche la resurrezione. E quello che non vuole partecipare alle sofferenze dell’umanità, non guadagnerà niente. E poi perché ci sono le sofferenze? – Sono una conseguenza degli errori, causati da noi un tempo per via della nostra inabilità. Proprio questi errori sono rettificati dalla sofferenza. Questo processo è un metodo per adattarci e raggiungere quelle vibrazioni elevate e superiori, che ci attendono in Cielo. Cento strazi devono essere subiti, per ricevere una felicità Divina. Solo allora apprezzeremo adeguatamente quella felicità e la conserveremo. Per questo Dio inizia con le sofferenze, per poterci forgiare (così come il fabbro forgia il ferro, per renderlo adatto al lavoro) per essere capaci di trattenere la felicità, che verrà in seguito. Ognuno di noi è utile ed in particolare è molto utile a Dio. Può darsi che per il mondo voi non abbiate nessun valore, che siate uno zero, però per Dio voi siete un’unità importante. Solo Dio, che vi ha inviato sulla Terra, valorizza le nostre sofferenze, per cui non dovete preoccuparvi di cosa il mondo pensa di voi. È Colui, Che vi ha inviato, a pensare a voi e a valorizzarvi. Per voi è importante avere l’approvazione da Dio. Se Dio è con voi, voi sarete belli, e il mondo ama il bello. Se Egli è con voi, voi sarete ricchi, forti e buoni, e il bene si rispetta sempre. Adesso vi parlerò di Dio non come di un Essere (che i filosofi dicono lontano, sparso nello spazio), che non sapete dov’è. Ma per quel Dio, a proposito del Quale insegno, che pensa per noi, che osserva le nostre azioni, corregge, rettifica, punisce, veste, sveste, ci fa nascere e morire. Cosa è il morire? – Dio compie un’operazione, vede, che voi perderete molto e accorcia il processo della vostra vita.: “Perché non faccia un debito più grande, prendete gli il capitale, che gli ho dato, i tempi adesso non sono favorevoli, lasciatelo per un altro momento, portatelo da Me”. E in questo processo noi pensiamo, che il mondo ci abbia dimenticato. Ma se il mondo ci ha dimenticato, Dio pensa per noi. E il mondo deve per forza dimenticarci. Una ragazza non potrà mai sposarsi, se ama tutti gli uomini; deve sceglierne uno e dire: “Questo è il mio mondo.” Anche nella vita questo fatto è così vero. Voi dovete avere solo un Dio. Ci sono molti dei nel mondo, che vorranno prendervi, ma voi dovete trovare il vostro Dio, con il Quale potete vivere, crescere, arricchirvi. La Bibbia afferma: “Dio non è solo in Cielo; Egli vive nei cuori degli umili”. Conseguentemente, la prima qualità, che dovete acquisire, perché Egli possa vivere in voi, è l’umiltà. Ma questa umiltà non è come l’umiltà di una pecora: come quando vi picchiano o vi spezzano le gambe, e voi dite “non c’è nulla da fare!” Non è umiltà, quando vi prendono tutte le ricchezze, forze, conoscenze, tutto il bene, in modo da diventarne consapevoli e dire: “Dio, Tu disponi di quello che ho.” Adesso tutti insegnano il Vangelo e stanno sempre ad aggiustare il mondo. Ma non appena Dio mette mano sulle loro tasche piene, loro gridano: “Ah, lì non si può! La metà, guarda, possiamo dare, ma tutto – no”. Sulla questione della forza, dicono: “Tu non puoi disporre di tutta la mia forza”. Però quando siamo in difficoltà, vogliamo e Gli chiediamo di dirigerci e di aiutarci. Questo tipo di comprensione umana della Vita è presente in tutti i filosofi da mille anni in questa parte. E le nostre sfortune vengono proprio da questo. Mentre Gesù con la Sua vita vuole mostrarci la Via. Molti cristiani comprendono, che diventando cristiani, devono abbandonare il mondo. Voi potete rinunciare alle vostre case, ricchezze, donne, bambini e così facendo pensare ugualmente a loro. Potete andare in un monastero isolato e pensare nuovamente: “Cosa sarà successo con la mia donna, i miei figli, la mia casa?” E questo significa, che voi non avrete rinunciato a loro, che non siete liberi. Rinunciare alle cose, non significa dimenticarle, ma lasciare le persone libere: lasciamo che la donna agisca come sa, lasciamo che il figlio agisca come lui sa. Rinunciare al mondo significa lasciarlo andare, non dargli fastidio: che vada per la sua strada. Possiamo fermare la corrente del fiume? Dobbiamo lasciarla andare per il suo cammino. Possiamo fare solo una cosa – usarla. Nello stesso modo non possiamo fermare la Vita, ma dobbiamo solamente usare le cose. Anche Gesù ci ha detto chiaramente e positivamente: “Se Mi amate”. E dobbiamo amarlo. Egli non dice “Guai a voi, se non Mi amate!” No! Dio non vuole mai dei sacrifici per forza da noi. Le persone dicono: “Perché Dio, se è onnipotente, non aggiusta il mondo?” Come lo deve aggiustare? – “A chi mente, gli si secchi la lingua; a quello che ruba, gli si secchi la mano.” Ma allora noi avremo avuto un mondo di muti e storpi. Cosa pensate, sarebbe stato piacevole un mondo così pieno solo di gente disabile? Dio però governa in modo diametricamente opposto, cammina al contrario di questo processo e dice, che chi vuole essere padrone, deve essere servo. Tale processo è costituito dal seguente: di solito le persone ricche vogliono che tutti i fiumi affluiscano nel loro fiume; nella Bene però, il processo è proprio l’opposto – Dio si versa in dei piccoli fiumi e anziché governarle Lui, lascia che esse si governino da sole. Potete fare un piccolo esperimento nella vostra casa: che esca da voi il pensiero di comandare; mettetevi in mente di diventare servo, di diventare servo per Dio. E allora scenderete al posto di Dio. Cercate Dio nel Cielo, ma Egli non è là. Quando voi sospirate e soffrite, Egli è in voi. E quello, che le persone chiamano crescita, avanzamento, esso è, in tale senso un processo nel quale lavora Dio. Egli è il miglior lavoratore. Qualcuno si lamenta: “Perché Dio non vede le nostre sofferenze?” Ma Egli dice: “Non ho tempo. Io Sono così occupato con le vostre cose, Sono occupato con cose molto più importanti. Quando rimarrà del tempo, mi occuperò delle vostre piccole incomprensioni esteriori.” Questa non è un’allegoria, ma realtà. C’è un racconto nelle Sacre Scritture, nel quale Dio dice: “Io ero per Israele come un carro carico, nel quale le persone mettevano continuamente tutto.” Le sofferenze però, che qui proviamo, sono le sofferenze del Dio. Egli soffre e piange in voi. Diciamo “io piango, la mia anima soffre”; però quando diciamo “Dio, perdona, io Ti ho causato così tante sofferenze con pensieri ed azioni impure”, allora arriveremo a quella vera Via, che ci sottrarrà al male contemporaneo. Ed infine, dobbiamo lasciare che il nostro Dio si fortifichi in noi. Noi Lo abbiamo inchiodato e legato con funi. Dobbiamo deporlo e lasciarlo tranquillo nella tomba e allora Egli resusciterà e ci libererà. E siate sicuri di una cosa: quelli, che ostacolano il Suo Cammino, quelli siamo noi, gli uomini; i diavoli non ostacolano la Via Divina. Siccome Egli ha deposto la legge della Libertà, Egli non può, non vuole che questa legge si cambi. E finché non arriveremo a tale conoscenza – obbedire volontariamente, Egli non ci salverà. In noi deve penetrare profondamente la coscienza di diventare come Egli. Allora useremo le nostre ricchezze, forza, virtù per poter innalzare. Innalzare chi? – I nostri fratelli, i nostri prossimi. Ognuno di voi deve cercare e rispettare le anime dei vostri fratelli, e non amare i loro corpi. E vi posso dire, che Gesù, che è venuto qui, neanche adesso ha lasciato la Terra. Egli vive tra gli uomini, lavora tra di loro e deve oramai resuscitare in loro. Dobbiamo avere fede, ma non quella fede e paura, che avevano gli ebrei: “Noi non abbiamo altro re, oltre a cesare”. E quando questo cesare distrusse Gerusalemme dopo qualche anno e abbatté il loro tempio, loro rinunciarono ad egli. Anche adesso un uomo può dire: “Cesare è il mio re”, però le conseguenze saranno le stesse. Per primo dobbiamo vivere in questo mondo, per poterci preparare. Non possiamo vivere in Cielo, perché là il calore e la luce sono molto forti. Così come il giardiniere innesta i pini, presi da luoghi alti, compie diverse innestature, fino a quando non gli abitua al clima, così anche il Padre Celeste non può prenderci da qui e piantarci direttamente nel giardino Paradisiaco. Perfino il nostro sistema scolastico è impostato così: prima dobbiamo passare la prima elementare, poi – la seconda, poi – le varie classi, l’università e alla fine entriamo nel mondo. Sono sempre dei metodi della cultura verso i quali ci si deve adattare quello, che desidera progredire. Un cristiano, secondo la mia comprensione, non deve essere una persona stupida e dire “accetto quello che Dio ci dà”. Quando avete arato il campo, voi seminate il grano, perché se non seminate il grano che cosa vi darà Dio? – Erbaccia e spine. Lavorate bene la vigna, fate la semina ed essa vi darà frutto. E a seconda di cosa avrete seminato nella vigna, essa vi darà il frutto corrispondente: se avrete piantato delle stecche di bassa qualità, avrete un’uva acida. Dio ha dato a vostro figlio una buona mente, ma voi cosa avete seminato nella sua mente; saranno quelli embrioni, che danno un frutto buono? Noi vogliamo essere virtuosi, forti e ricchi. Possiamo avere sia la Virtù, la Forza e la ricchezza ed è utile averle. Le condizioni, nelle quali esse spuntano e possono crescere, sono: la legge, questa è la Conoscenza; le condizioni, questa è la Forza; l’embrione, che è la ricchezza. Però mi chiederete come troveremo Dio. È qualcosa di molto facile. Vi racconto di uno che voleva fare uno scherzo e infastidire un altro, che gli disse: Noi siamo in un giardino, nel quale ci sono delle mele molto belle. Ma io non vedo niente – rispose l’altro, chiudendo gli occhi. Il suo amico gli diede una sberla e quello aprì gli occhi e vide. Così avvolte anche Dio vi dà una sberla e noi vediamo. Quelli di voi, ai quali sono chiusi gli occhi, dovrebbero desiderare che gli vengano aperti. Il mondo attuale argomenta e dice: “Dove è Dio? – Egli è negli alberi è nei sassi, è nella terra”. Però quando arriva la disgrazia, ognuno si gira in alto e vede, che Egli è lì, e grida: “Dio!” Ecco per questo ci sono le disgrazie: sono lo schiaffo, che Dio ci dà, dicendoci: “Io vi ho creato in modo che possiate vedere, e non perché teniate gli occhi chiusi.” E noi, per innalzarci, dobbiamo acquisire lo stato dei bimbi – cercare ed essere percettivi. Adesso vi dirò qualcos’altro: come è il nostro metodo, secondo il quale dobbiamo lavorare? Da adesso in poi dobbiamo essere sempre collegati nella mente e nel cuore a tutte le persone sulla terra, perché la salvezza è nelle nostre preghiere comuni. “L’unione fa la forza”. E quando le menti e i cuori delle persone si uniranno, allora verrà il Regno Divino sulla Terra. Nell’amico, che veramente amiamo, non dobbiamo cercare le imperfezioni; anche egli come noi può averle. Le imperfezioni sono il vestito esteriore, con il quale è vestito l’uomo. Però l’anima è pura, essa non si può cancellare, non si può distruggere. Nessuno è capace di macchiare la vostra anima Divina; può sporcarsi di fuori, ma interiormente non si può, poiché Dio abita in essa. Ed è impensabile distruggere qualcosa, che Dio protegge. Noi possiamo sottometterci al mondo così, come Gesù ha detto a Pilato, che gli rispose “Io ho il potere di farti crocifiggere”, - “Sottomettiti a Colui, Che ti ha dato questo potere, ma la mia anima è libera”. Dobbiamo sottometterci alle sofferenze temporanee. Noi non possiamo comprenderle, ma quando moriremo e resusciteremo, capiremo perché ci sono state. Tutti finora si sono tormentati da timori e paure nella vita. Ma questa non è vita. È vita quando l’uomo è riempito di sentimenti nobili. È felice colui, che gioisce, avendo potuto fare un bene impersonale. Incontrate qualcuno; non lo salutate levandovi il cappello, non gli porgete la mano. Potete dargli una bella stretta di mano senza che questa sia una stretta di mano; potete levarvi il cappello, senza che questo sia di rispetto. E di solito abbassiamo il cappello a chi è più grande, ma con questo in qualche modo gli diciamo “mi puoi innalzare?” Esiste un pesce diabolico nel mare, il quale saluta qualsiasi cosa incontri per strada. Anche l’uomo prende avvolte per mano. Perché? – Queste dita diaboliche della mano umana parlano tanto. Ad esempio il mignolo dice: “Mi può dare dei soldi? Devo iniziare degli affari. Ho delle perdite da loro, sono stato derubato, mi puoi aiutare?” L’anulare: “Io desidero avere la gloria e la conoscenza dei pittori.” Il medio: “Io voglio diritti e privilegi.” L’indice: “A me serve rispetto e ammirazione.” Il pollice: “Io voglio forza e abilità.” Quello che è stato salutato, se può e vuole, gli darà qualcosa. E così i due iniziano ad andare insieme, poi diventano tre e via così fino a creare una congrega, non trovando però, quello che cercano. Alla fine viene Gesù e dice: “Quello, che voi cercate – ricchezza, Forza, Conoscenza, Bontà, Io posso darvelo. Non c’è nessuno di voi, che abbia lasciato suo padre e sua madre per Me, e che non abbia iniziato la Vita futura per cento volte.” Ecco l’Uomo, che può darci la mano, che può darci sia ricchezza, che Forza, Conoscenza e Bontà. La gente aveva detto “Levatelo, crocifiggetelo!”, alla quale Pilato ha risposto: “Siete voi a perderlo.” Anche oggi Gesù è davanti a voi e io vi dico: “Ecco l’Uomo, che voi cercate. L’uomo, che può solo portarvi serenità nei cuori, darvi una mente, darvi la salute, una posizione sociale, innalzarvi, può mostrarvi la Via, affinché si chiarisca la vostra mente.” Voi però, nel dubbio dite: “Mostracelo, in modo che possiamo vederlo!” Io vi farò una comparazione: di notte spunta da lontano un uomo con una piccola candela; io vi dico “Ecco l’uomo, che vi porta la luce.” Voi però riuscite a vedere solo la candela, non vedete l’uomo. Quando è che lo vedrete? – Quando sorgerà il Sole. Cercate da soli questa Luce, che porta l’Uomo, essa vi aiuterà a trovare la Via, sulla quale dovete essere in cammino. È così che dovete capire la questione. Ora vi darò una similitudine migliore: immaginate, che vi faccio entrare in una ricca sala, che però è buia e vi dico: Questa è una stanza con meravigliosi ornamenti, con grandi ricchezze; lì in quel angolo c’è questo, nell’altro – questo e quello. Può darsi, però chi sa, non vedo niente – obiettate voi. Se faccio comparire una candela, allora gli oggetti vicini inizieranno a prendere forma, se ne faccio entrare ancora una, gli oggetti si delineeranno più chiaramente; aumentando le candele, la stanza si illuminerà sempre di più; quando la lampada verrà accesa, gli oggetti diventeranno chiari, mentre con la luce del giorno, si vedrà tutto. Il mondo è come questa stanza e ognuno di noi deve essere un portacandele, deve portare una candela. E quando entreremo tutti con le proprie candele mettendole una vicino all’altra per intensificare la luce, vedremo molto. I vostri cervelli, sono le candele. A me non piacciono le persone, che portano delle candele spente, ma solo quelle, che portano le candele accese come di Venerdì Santo. Ognuno di noi deve essere di per sé una candela accesa. Un uomo devoto, buono e che ama è una candela accesa. Ed è un grande errore se l’uomo è una candela spenta. Chiedete cosa fare. Dovete pregare l’uno per l’altro, dovete inviare dei buoni pensieri per i vostri amici, pregate per loro, desiderate che vengano benedetti e Dio, dopo aver benedetto loro, darà anche a voi la sua benedizione. Ma perché dobbiamo pregare? Durante la stagione estiva del 1899 in provincia di Novopazarsko ci fu una grande siccità. I turchi della regione di trentanove paesini si riunirono e pregarono per la pioggia. E arrivò la pioggia. I bulgari si sono detti: ”Se Dio manda a loro la pioggia, la manderà anche a noi”. Però la pioggia non cadde sui loro paesini e le loro bestie divennero molto magre dalla fame. Quando la gente prega, prega anche tu, anche tu devi fare la tua petizione. Dio non terrà un appunto particolare per te, se tu non preghi. La preghiera ha una grande forza e le persone contemporanee devono essere persone di preghiera: con la preghiera prepareremo la nostra mente e il nostro cuore. E che non preghiamo per noi; questo è egoismo. Non voglio avere da fare con la mente della gente, il mio desiderio è di avere a che fare con i loro cuori, perché tutto il male è nascosto in questi cuori. E poi Dio stesso dice: “Figlio mio, dammi il tuo cuore.” Adesso dobbiamo iniziare una pulizia come prima della Pasqua – dobbiamo aprire le finestre e pulire il pavimento. Tutti sospiriamo sotto un peso comune, da per tutto vi è disarmonia generale. L’uomo e la donna non riescono ad andare d’accordo – dividono la casa, dividono i soldi, la donna non è soddisfatta, che l’uomo tiene il denaro. Che li tenga l’uomo o la donna, questo non è importante. Decidete chi sarà il cassiere. Discutono chi è che deve essere il capo in casa – se a cantare sarà la gallina o il gallo. Ditemi cosa c’entrano i galli e le galline? Questo non ha nessuna importanza nella Vita. Vi ho detto, altro è importante. Gesù è venuto e sta lavorando; e quando arriva la Luce, essa arriva gradualmente, silenziosamente, senza rumore. Egli non verrà come un fulmine, come alcuni Lo aspettano. Anche questo può succedere, però lì non ci sarà Gesù. Quando il profeta Elia andò nel deserto e si lasciò a digiuno e preghiera e quando arrivarono la tempesta e il fuoco, Elia chiuse gli occhi, sapendo che Dio non era nella tempesta e nel fuoco ma nella voce silenziosa, che parlava. Dio non è nelle vostre sofferenze, nella vostra forza, nella vostra conoscenza. Dove è? – Nell’Amore. Se amate, Egli è in voi. Se non amate, Egli non c’è. E voi dovete amare, questa è la legge. Noi non amiamo, ma aspettiamo che la gente ci ami. Questo significa che stiamo davanti ad un camino e aspettiamo che qualcun altro ci porti della legna per scaldarci. Noi, proprio noi stessi dobbiamo avere questo carburante, che poi potrà essere usato anche dagli altri. Noi, che seguiamo Gesù, che ci ha dato forze sufficienti, dobbiamo finalmente farlo entrare al nostro interno. Adesso io vi lascio questo Uomo. Lo prenderete o Lo crocifiggerete, Lo lascerete entrare o direte “Non Lo vogliamo” – questa è la domanda, che dovete risolvere. Se direte “Lasciatelo, Egli è nostro Signore”, voi avete risolto la questione e la benedizione arriverà. E allora si compieranno le parole delle Scritture: “Io e il Padre Mio arriveremo e faremo una casa dentro di voi.” Allora la Luce sarà in noi e noi tutti ci riconcilieremo. Lettura del Maestro, tenuta il 16 marzo (vecchio stile) dell’anno 1914 a Sofia.
 19. IL TESTAMENTO DEI RAGGI DI LUCE COLORATI La conferenza che inizierò adesso è La Parola pura di Dio, propagata, parlata e sperimentata da migliaia di anni. Questi sono i versi dal libro Divino, estratti e messi in ordine in un modo sistematico in modo che dopo uno studio attento e riverente producono tutti i colori che sono necessari per la vostra evoluzione spirituale ed il vostro perfezionamento sulla via Divina. Io leggerò tutto quello che Lo Spirito ha preparato per voi e quello che vi leggerò, si preparerà e stamperà in un libretto particolare, che sarà distribuito tra di voi per fare degli esercizi. In questo libretto in modo dettagliato e chiaro saranno messi in ordine non solo i versi, ma anche i colori e le diverse virtù, le quali provocano e formano le vibrazioni di questi versi. Questo è il libro “IL TESTAMENTO DEI RAGGI DI LUCE COLORATI” . (Il Maestro legge i versi che formano i colori rosso e arancione). Io voglio che formiamo un’onda forte dai sette colori perchè Cristo è vicino al campo fisico e quest’anno Lui è presente e tutti questi versi sono stati estratti sotto la Sua dirigenza, per questo sempre quando li utilizzate, Il Signore vi sarà di aiuto. Tutte queste cose sono parole Sue e quando voi inizierete a lavorare con esse, voi avrete la forza, ma prima dovete purificarvi dal peccato. Cristo non è mai stato così presente come quest’anno, per questo mi hanno creato tante difficoltà prima della riunione e soprattutto quando si davano i versi dalla Scrittura Divina, i quali con le loro vibrazioni formano i raggi che sono utili per tutti. Gli spiriti hanno tentato di danneggiare persino la mia salute, ma è stato Il Signore che ha vinto tutto. E tutti voi lo sapete: quest’anno Cristo è con noi. Lui dice che arriva adesso per mettere ordine. Tutti fuori sono liberi di provare la legge del karma, ma per voi io voglio che siate e che viviate secondo la legge di Cristo. Lo Spirito eterno (pagg.5) s’intende l’immortalità che tutti noi desideriamo. È stato detto “Siate perfetti anche voi”, cioè, che siamo perfetti come è Dio nei nostri confronti, perfetto nella misericordia, la bontà, la clemenza. La prima virtù con la quale dobbiamo iniziare è la misericordia. Visto che Cristo arriva, la Sua forza sarà sette volte più grande di quello che è stata nei secoli precedenti, di conseguenza sarà così anche il progresso dell’umanità. Il candelabro tutto d’oro (pagg. 7) vuol dire l’insegnamento di Cristo che adesso è cercato e che adesso arriva. La maggior parte della gente dorme. Adesso i Sette Spiriti agiscono, ormai sta suonando l’ultima tromba e dovete cercare di capire velocemente e senza stanchezza tutte le cose, se finora non avete fatto questo. Tutti voi formate la Gerusalemme recente. Abbiamo rappresentanti dall’Inghilterra, Francia, Russia, Germania, Spagna, India. Giappone, Cina ed altri paesi. Tutti questi spiriti sono con Cristo, al quale la Bulgaria deve tutte le benedizioni che gode adesso. Questa è Gerusalemme. Tutti insieme rappresentano la Gerusalemme recente. Questa è la Gerusalemme che siamo noi. Noi dobbiamo dare un esempio alla gente – alcuni con il Verbo, alcuni con gli atti ed i pensieri per fare un esempio di abnegazione e coraggio. Siate coraggiosi! Non c’è nulla da temere, noi dobbiamo aiutare questo popolo. Quest’anno lavoreremo solo per la Catena.⃰ (all’inizio il circolo dei discepoli attorno il Maestro è chiamato La Catena interna). I versi dalla Scrittura Divina formano i raggi della luce che sono necessari per tutti. Gli spiriti hanno provato persino a danneggiare la mia salute. Il Maestro legge da “IL TESTAMENTO DEI RAGGI DI LUCE COLORATI”. Dal colore verde dipende il successo, di questo fa parte anche il rinfrescamento. Dalla insufficienza del colore verde nasce l’insufficienza, la povertà e quando è abbondante si sviluppano l’avidità e la parsimonia. Per questo quando il colore verde diventa troppo grande, soccorriamo al colore rosso, per reagire sul verde. I troppi desideri in questo mondo formano il colore verde. L’abnegazione vuol dire non desiderare ciò che non ci occorre. Quando accordiamo i versi letti con i relativi raggi del Sole, allora si ottiene il beneficio. È vero anche questo che quando accordiamo i raggi colorati iniziamo a creare. Qualcuno dice che non riesce ad amare e a voler bene – questo fa capire che ha un’insufficienza del colore rosso e per questo che deve trovare qualcheduno con colore verde. Spesso dobbiamo utilizzare il colore verde – per esempio se avete bisogno di soldi, puntate sul colore verde. La ragione per cui cerchiamo di amare è che abbiamo un eccesso del colore rosso. E nel colore verde è l’organo dello sviluppo e della crescita. Quando vogliamo crescere dobbiamo accettare il colore verde in tutti i suoi gradi. Dunque, tutte le controversie derivano dalla scarsità dei colori – per esempio chi odia ha la scarsità del colore rosso. Utilizziamo la luce, perché nella luce è la vita. Tutto dipende dalla luce, che è necessaria per la vita e attraverso la vita faremo passare tutti i colori. Ed allora si riuniranno i Sette Spiriti nel uomo e lui tornerà alla sua fonte iniziale. Per questo Cristo scende, per insegnare all’uomo. Adesso Cristo vuole utilizzare questi colori in modo semplicissimo. Supponiamo che qualcuno di voi odia – lui dovrà leggere i versi che sono connessi a questo colore, che gli porterà l’amore. Però dobbiamo sapere come utilizzare i versi ed i colori. Per esempio tante volte abbiamo utilizzato l’umiltà ma non avevamo una legge da seguire. Adesso, in questo modo semplice, Cristo vuole insegnarci ad accordare le cose per utilità. Sulla via della Luce escono tutti gli spiriti buoni - gli spiriti Divini e scendono al mattino, la sera sulla stessa via vanno a Dio. La sera si fanno i conti di tutti i nostri desideri e pensieri e nel Cielo sanno se dobbiamo prendere o dobbiamo dare. Così anche noi dobbiamo percepire l’insegnamento di Cristo: Cristo ha soffiato e questo soffio si è trasformato in Luce e la Luce - in vita. Il colore rosso scuro disegna l’attività. Nella vita spirituale sempre prima dobbiamo piantare qualcosa e poi dopo riceveremo; dobbiamo sfruttare le occasioni tutti i giorni, perché molto spesso le qualità Divine hanno la possibilità di realizzarsi. Cristo viene per indicarci questo modo semplice per l’applicazione dei raggi colorati per nostra facilità. Lui è venuto nel mondo per portare una nuova Luce, per illuminare la mente della gente che deve solo a Lui tutta l’educazione e cultura. Il numero 7 è sempre prevalente ed è sempre Divino. La Bibbia è un libro che a prima vista sembra disordinato, ma noi non ne abbiamo un altro simile, perché in esso ci sono tutti i colori dei quali parleremo nel libretto che sarà stampato; quello conterrà anche tre colori supplementari. Qualche persona dice: ”Non sono capace ad amare”, però quando gli diamo il colore rosso vediamo che il suo stato cambia immediatamente; questa è la spiegazione del fatto che leggendo questo libretto si realizzano in un modo miracoloso i desideri che abbiamo. Per esempio nel libro di Giobbe (11:17) è stato detto: “Più del sole meridiano splenderanno i tuoi secoli, l’oscurità sarà per te come l’aurora” (Giobbe 11:17). Questi secoli di cui parla il verso sono epoche che si dividono in periodi – d’oro, d’argento, di rame e di ferro. Il secolo del ferro è quello più lontano e adesso arriva ancora un’epoca nella quale sarà il tempo per il secolo d’oro nel quale noi vivremo. Proprio questo è il nostro desiderio – trasformare il ferro in oro, che secondo il suo emblema è suggerito, dato che il ferro corrisponde alla vita grezza e l’argento corrisponde a ciò che l’uomo ha usato. Quando finalmente percepiremo queste verità tra di noi si ripristinerà un’ armonia. Non è un segreto che esiste gente con dei raggi specifici e noi li evitiamo perché sono insopportabili per noi – proprio come la gente moderna scappa da Cristo perché Lui li illumina e fa evidenziare le loro macchie. E noi non dobbiamo temere Cristo perché Lui è un nostro amico. Adesso tutto ci sembra disordinato, grezzo e senza senso, per questo dobbiamo iniziare dal visibile e andare verso l’invisibile. Spesso alcuni raccontano del corpo astrale; a quelli io domando se capiscono il proprio corpo fisico e se non capiscono abbastanza bene questo, che cosa sapranno di quello astrale? Noi abbiamo tutto nel nostro corpo fisico e non dobbiamo chiedere di liberarci dal esso, ma il corpo spirituale che adesso si sta formando deve utilizzare ciò che gli si dà. Il corpo fisico è connesso con tutta la materia ed esso è la chiave – attraverso il corpo noi entriamo nella Natura visibile per utilità di essa. Nessuno deve entrare in confronto con il proprio corpo, qualsiasi sia esso. Qualcuno dice: ”Sono stupido”, ma date a questa persona il colore giallo e vedrete che diventerà più intelligente – vuol dire che gli manca il colore necessario. Con questi versi potremo lavorare sui nostri cuori. Per esempio – che cos’è la paura? Essa è un eccesso del colore arancione. Noi spesso piangiamo per qualcuno perché è morto, però se esaminiamo noi stessi in modo più dettagliato vedremo che abbiamo pianto non perché lui se ne è andato, ma perché la sua esistenza ci portava un piacere – noi piangiamo per il piacere. I versi scritti dalla Bibbia sono i raggi della Luce e noi la utilizzeremo. Inizieremo dalla mente verso il corpo – questa è la Legge di Cristo – e Lo Spirito vi dirà e vi rivelerà le cose più profonde nella vita, che non si dicono, ma si danno direttamente attraverso di Lui. Perché le cose fondamentali della Bibbia sono nascoste nella Natura e nella nostra anima, la quale è un tesoro divino. E ripeto, la Vita nella sua essenza è semplice e per questo lo possiamo acquisire. Tutti dobbiamo aprire la finestra della nostra anima per far entrare la luce ad illuminarla. Proprio queste cose vorrà regolare Cristo; proprio questo schema dei raggi colorati vi renderà liberi. Alcuni di voi sono ricchi del colore rosso, ma in altri esso manca. Il colore rosso è un emblema dell’Amore che ha certe vibrazioni. Sull’Amore si costruiscono tutti i colori perché da una parte agisce positivamente, ma da un’altra parte la sua influenza è negativa. Se Cristo è con noi, non dobbiamo avere paura. Se Lui non diventa il tono fondamentale della nostra vita, al posto suo verranno altre cose. Tutti i nostri atti molto spesso si devono accordare al tono fondamentale del colore rosso – all’Amore. Sì, l’Amore è un colore e chi non lo ha visto non sa e non può sapere che cos’è l’Amore. Che cos’è la Fede? Essa è una fede per coloro che sbagliano. Quando ci conciliamo con Dio, noi iniziamo a vedere ed allora riconosceremo il colore rosa nel quale vive Cristo. È Cristo che aspetta, per insegnarci i principi fondamentali della vita, i quali hanno un’importanza essenziale. Noi abbiamo bisogno di trovare soprattutto quella tonalità base nella quale vivono tutti gli Spiriti ed allora non ci sarà nessuna divisione. Da parte nostra ci vuole un sacrificio – dobbiamo posare i nostri cuori, i nostri corpi, la nostra mente. Il cuore, la mente ed il corpo sono le ricchezze date da Dio e per questo il Signore deve venire per recintare la nostra terra coisicchè potremo lavorare con dignità. Quando non abbiamo queste ricchezze sentiamo un vuoto ed una depressione. Questo ci stanno dando adesso, cosicchè tutti voi che avete voglia di lavorare potrete applicare queste regole. Gesù Cristo vuole che le applicate e questa è la prima lezione che vi sta insegnando a farlo. Chi accetta di eseguirla gliela daremo, ma questo deve essere attento perché se non la esegue avrà un effetto opposto – servirà come una maledizione. Cristo vi ha dato un metodo semplicissimo e voi necessariamente lo dovete applicare. Gli Yogi, per esempio, hanno un metodo molto complicato. Un metodo come quello di Cristo non lo troverete da nessuna parte, perché Cristo è l’ultima porta. Il Signore è in mezzo a noi – Lui ci ascolta, gioisce e ci vuole bene! Questa disposizione non l’ho data io, ma la dà Il Signore per voi e per questo dovete pensare secondo il Suo Amore, che dovete vedere in ogni immagine. Il Signore vi sta esaminando e voi ascoltate la Sua voce. Il colore blu è dello Spirito della Verità. La gente non è ancora pronta per il colore blu e guarda verso di esso soltanto quando è in disgrazia. Soltanto il colore blu ci può dare un’idea della bellezza e quelli che possiedono questo colore amano la bellezza. Soltanto attraverso il colore blu voi potrete eseguire il verso: ”Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri”. Ci sono cose positive in questo mondo e per questo voi le dovete guardare. Con la parola reale io intendo una cosa che non cambia e invece una cosa che cambia non è reale; la realtà è oltre la mutabilità e per questo non si può dire che la realtà è un’ombra – l’ombra è una cosa provvisoria. Noi siamo portatori dei desideri della Natura: se ci contrapponiamo ad essa riceviamo anche noi una contrapposizione ed il male produce sempre cattivi riflessi. Non è possibile che tu abbia cattivi sentimenti ed aspettarti di essere bello; per diventare bello dovrai avere i sentimenti ed una disposizione nobile. Qui, per esempio, leggiamo: “E i tuoi occhi vedranno il Re nella sua bellezza”. Perché soffriamo in questo mondo – perché contiamo su gente che come noi è mutabile; se contiamo su Dio, Lui darà un ordine ai Suoi servi i quali eseguiranno la Sua volontà. Chi ha poca fede in sé, dovrà provocare il colore blu in sè ed allora toglierà via la sua malafede. Poi abbiamo anche il colore viola. Con quello si esegue la salvezza dell’umanità. La forza proviene dal colore viola. Al colore viola corrisponde la mitezza e senza questo colore uno non può essere mite. Anche l’umiltà e la riverenza potranno essere assegnate al colore viola. Il colore ametista è Lo Spirito della Grazia. Esso ha le vibrazioni superiori a quello viola ed è anche il colore dell’umiltà. La gioia è un frutto del colore ametista, anche la santità appartiene a questo colore e quando questo colore predomina in noi i nostri cinque sensi entreranno in equilibrio. Egitto di cui si sta parlando nei versi in senso mistico rappresenta il mondo fisico; Assiria rappresenta il mondo Mentale e Israele – il mondo Spirituale. Vorrei dirvi che con gli ultimi due colori – viola e ametista è molto difficile lavorare. Per questo iniziate con i primi cinque colori, perché’ avete cinque dita. Per riuscire a lavorare con gli ultimi due colori dobbiamo avere un’organizzazione superiore. Lo Spirito cerca sempre di utilizzare la vita inferiore per trasmetterle vibrazioni più alte. In senso spirituale anche gli uomini partoriscono come le donne e per questo tutti e due concepiscono e poi concepiscono in modo molto nobile. E se una persona non è concepita di niente in senso spirituale si sente sfortunata. Questi segreti sono conosciuti da migliaia di anni, ma la società moderna è rimasta molto indietro in senso spirituale. Ogni cultura cambierà e anche la cultura di oggi prepara il futuro per una prossima cultura, per questo noi non dobbiamo pensare che questo mondo è cattivo, anzi, in relazione a Dio tutto è bene, ma in relazione a noi, che cerchiamo di perfezionarci, c’è sia bene che male. Ma noi non dobbiamo fare compromessi con il male ed il bene, ma dobbiamo essere dalla parte o del bene o del male. In relazione a Dio questi due principi – male e bene si riconcilieranno, ma come succederà questo – è un grande segreto, per il quale nessuno sa niente. Ogni colore contiene in sè un grande tema e per questo io vorrei che voi capiate l’essenza delle cose. L’anima ed il cuore hanno lo stesso colore e la mente è un’atmosfera del cuore e per questo Il Signore dice: “Dammi il tuo cuore”. Quando vedete un colore non dovrete creare una situazione critica: “Ma non si può senza questo colore?” Per essere felici dobbiamo essere consapevoli e grati, perché tutto corre su certe leggi e non ci sarà nessuna contraddizione. Sul campo fisico il cielo rappresenta la super coscienza, la terra – la coscienza, il mare – il subconscio. Quando entrate in armonia con tutti questi versi, dentro di voi si formerà una nuova forza ed inizierete ad applicarli, ovviamente quelli che potete, perché ci sono versi per alcuni colori per i quali alcuni di voi non sono ancora pronti. A parte io vi darò istruzioni quale giorno a quale colore corrisponde, per sapere in quel giorno a quale colore soccorrere e quale esercitare: lunedì – verde, martedì – rosso, mercoledì – giallo, giovedì – blu, venerdì – rosa o azzurro, sabato – viola, la domenica – arancio. Anche per aiutare l’altra gente vi potete servire dei colori. Quando vogliamo aiutare qualcuno, che soffre in senso materiale, utilizzeremo tutti i versi che sono nel colore verde ed allora quegli Esseri che dispongono di quel colore aiuteranno. Quando volete aiutare qualcuno per la sua salute, che si è compromessa, citerete i versi che formano il colore arancione. E quando invece ci sono discordie nella Catena riguardo alcuni dibattiti, utilizzeremo il colore giallo, citando tutti i versi che si riferiscono alla Saggezza; essa può risolvere dibattiti dogmatici oppure di altro genere. Se ci si riferisce a qualche questione religiosa, utilizzeremo tutti i versi del colore blu che si riferiscono alla Verità ed allora lo Spirito della Verità porterà luce sulle menti, per non dibattere. Quando voi non eseguite la Volontà Divina siete in una posizione negativa, cosicchè la Bontà e la Giustizia sono soltanto sulla Terra, ma nel Cielo non c’è nessun dibattito. Pertanto se introducete questi due principi nel Cielo voi introdurrete un’anarchia, perché lì regnano solo la Virtù e la Giustizia. Se cambiate i vostri sentimenti, cambiano anche le vostre intenzioni. Sulla Terra voi avrete da fare solo con la Virtù e con la Giustizia, cioè con i colori arancio ed il verde, l’ultimo dai quali è l’Anima. I più belli ed i più naturali sono i colori dell’arcobaleno, perciò osservatelo – lì troverete i cinque colori fondamentali; potete procurarvi anche il prisma e quando la giornata è bella far passare l’arcobaleno su un fondo bianco. In questo modo lo osserverete, lo studierete e lo ricorderete e imparerete i cinque colori fondamentali. Se prima di iniziare l’esercizio avete una mal disposizione, leggete i versi del colore rosa. Prima dovete riprendere la vostra pace, perché solo allora potrete agire. Questo metodo è il metodo di Cristo e come tale i suoi risultati saranno meravigliosi, anche se sembra molto semplice. E quando in questo modo creeremo un’armonia tra di noi, ci collegheremo con la Fratellanza Bianca, che vi ha aiutato tanto. Cristo arriva per conciliare l’umanità con la Fratellanza Bianca Chiara, La Fratellanza delle Luci. Il Signore è che ci sveglia tutte le mattine. Lui è il primo Che si manifesta a tutti nel mondo. Un riassunto di conferenze tenute durante La Riunione a Veliko Tarnovo Il 15 – 18 agosto 1912 Secondo i protocolli di Dimitar Golov Come si deve utilizzare il libro del Maestro “IL TESTAMENTO DEI RAGGI COLORATI DELLA LUCE” Boyan Boev ⃰⃰⃰⃰ (Boyan Boev è uno dei discepoli che sono stati più vicini al Maestro, andava sempre con un quaderno in mano e stenografava tutto quel che il Maestro diceva). Da quanto ne so io, verso il 1912 il Maestro è andato in Arbanassi dove ha trascorso due mesi da solo ed ha fatto questo libretto. Ha tirato fuori dalla Bibbia e dai Vangeli questi versi, li ha letti alla riunione a Tarnovo e poi li ha dati per essere tipografati. Questi sono versi dai Vangeli che hanno un contenuto molto forte. È importante che essi siano collegati con i raggi colorati della luce – rossi, arancioni, gialli, verdi, rosa, azzurri, viola, ametista e diamante. Un chiarimento: i raggi viola sono di colore purpureo-paonazzo, che inclinano al blu e l’ametista è paonazzo che inclina al rosso. La forza di questi versi è legata ai colori – i sette colori dello spettro solare. Quando un uomo vuole lavorare su una sua virtù, per il suo sviluppo oppure se vuole aiutare a guarire qualche malattia, oppure per travolgere qualche ostacolo, oppure per risolvere qualche malinteso, lui si servirà dei relativi colori. Ogni colore è rappresentato in tre posti nel libro. Si finisce con la pag. 60 e alla fine la pag. 61 – La Disposizione del Maestro. È bene che questo libretto sia portato sempre con noi, soprattutto quando siamo in viaggio oppure in una escursione. Un fratello a Vitoscia ha slogato la gamba. Quando ha detto questo al Maestro, lui gli ha chiesto se portava con sé “Il Testamento dei raggi colorati” ed il fratello ha risposto di no. “Ecco la causa” – ha risposto il Maestro. Questo libretto non si deve dare a gente casuale, perché alcuni potrebbero commettere peculato. Come vanno letti i verbi dai raggi colorati? Ogni colore è dato in tre posti nel libro. All’inizio vanno lette le pagg. 1,3,5,6 e 7. Poi dev’essere trovato il colore relativo nella prima parte, va letto. Poi va letto “Il Padre delle luci” – i raggi luminosi sulla pag. 48. Poi va letto il colore relativo nella seconda e la terza parte e alla fine va letta la Disposizione del Maestro. È così che questo libro agisce sull’uomo. Per ogni giorno si leggono i seguenti versi: Lunedì – i raggi verdi – pagg. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 53, 54 fino ai raggi blu e la pagg. 60. Martedì – raggi rossi (arancioni) – pagg. 8, 9, 10, 11 e 48, 49, 60. Mercoledì – i raggi gialli – pagg 18, 19, 20, 21,51, 52, 53 e 60. Giovedì – i raggi blu – i versi e le pagine relative. Venerdì – i raggi rosa – i versi e le pagine relative. Sabato – i raggi viola – i versi e le pagine relative. Domenica – raggi ametista – i versi e le pagine relative. Per curare con i raggi arancioni – doccia mentale con essi. Una formula forte durante la perfusione con i raggi arancioni nel contesto dei versi succitati: VOADA, CUSTA, VAEVOFOR, CALAVI Ci sediamo comodamente sopra una sedia nella camera, ci concentriamo e immaginiamo che dall’alto, da una doccia, si getta abbondantemente luce arancione, noi ci copriamo di essa. Mentalmente, quando ci troviamo immersi in questa luce arancione, iniziamo a leggere i versi della luce arancione sulle pagine 15, 16, 17, 49, 50 e 60. Letti in questo modo questi versi hanno un grande effetto. Però dopo la prima parte si leggono i versi del “Padre delle luci” sulla pag. 48 fino ai raggi rossi e poi dopo si prosegue con la lettura dei versi necessari per il momento. Utilizzo dei colori: Il colore verde – quando vuoi aiutare te stesso e gli altri, leggi i versi del colore verde. Il colore arancione – in caso di problemi con la salute. Il colore giallo – in caso di incomprensioni e controversie. Il colore blu- in caso di incomprensioni di carattere religioso. Il colore blu è il colore della Verità. Nota: Prima di iniziare l’esercizio, se ci sono alcune mal intenzioni, leggere prima il colore rosa. Supplemento: Quando Il Maestro distribuiva “Il Testamento dei raggi colorati della luce” richiedeva alle persone delle promesse fatte a posta, una sorta di giuramento, che rispetteranno il Testamento, che lavoreranno spiritualmente, lo porteranno sempre con sé, di non darlo in mani casuali di gente estranea e che quando s’avvicina il momento di andarsene via da questo mondo sarà consegnato a un’anima amante e fedele. fonte: Andate nella luce. traduzione dal bulgaro all'italiano: Jeni Dobreva, redazione: Katia Giannotta
 20. http://www.beinsadouno.it/
 21. Appel à mon peuple – fils bulgares de la famille slave Écoutez les paroles du Ciel : Frères et sœurs de la maison slave, famille de souffrance, tribu de discorde, âme et cœur de l’avenir, vie et salut du présent, porteurs et protecteurs de la paix, fils du Royaume de Dieu, écoutez la Parole: Le Ciel vous réserve une mission sacrée au Royaume de la Paix qui arrive et approche avec son pouvoir de marquer un grand évènement dans la vie de ce monde ; et, si vous vous montrez fidèles dès maintenant à cette œuvre noble et sacrée qui vous attend, alors, croyez-moi, l’Éternel des armées lui-même vous couronnera de la gloire et de la grandeur de sa vie et inscrira vos noms dans les livres Suprêmes des mondes supérieurs qui contribuent à l’œuvre suprême et sacrée du grand salut. Un avenir glorieux vous attend ; un avenir qui vient non pas pour détruire la vie mais pour la ressusciter dans sa parfaite plénitude. Dans cette vie, tous les humains et les peuples choisis qui sont la crème des nouvelles générations de la famille humaine sont appelés à y prendre part. Votre temps approche, votre épreuve s’achève, l’heure de votre mission sonne et c’est le moment pour ouvrir les yeux et entrer dans la vie douce qui arrive sur la terre souffrante. Je viens du Ciel, sous les ordres suprêmes de Dieu - votre Père céleste - qui m’envoie avec la mission sacrée de vous mettre en garde contre le mauvais chemin et de vous révéler la Vérité de la vie qui descend de sa demeure céleste de lumière éternelle pour éclairer la raison, pour renouveler chaque cœur et pour soulever et renouveler tous les esprits – les enfants de la vérité choisis et destinés à devenir le germe de l’humanité Nouvelle dont la famille slave – la tribu de Juda – en sera le foyer. Le Seigneur du salut, l’Oint de Sion, le Roi Divin, le frère des souffrants arrivera dans toute sa puissance et sa plénitude spirituelle et changera le visage de ce monde. Le temps approche pour vous de prendre une place supérieure dans l’ordre des mondes supérieurs sauvés, qui montent graduellement et sans détournement l’un après l’autre dans une nouvelle région des mondes suprêmes supérieurs, dans les Cieux des ordonnances divines où votre monde fera un pas en avant pour prendre la place qui lui est réservée parmi d’autres par l’Évêque Suprême. Votre entrée dans ces nouveaux horizons infinis du Nouveau Royaume des mondes éternels sera solennellement marquée par le signe que fera le Maitre Suprême - Seigneur et Roi de tout. Il ira à votre rencontre accompagné de tous les êtres angéliques, qui viendront vous accueillir avec joie et gaieté à titre de concitoyens du Royaume Éternel dont la force et la gloire sont infinies. Ne décevez pas Dieu par votre comportement, ne doutez pas de Sa Vérité qu’il vous apporte de la Demeure céleste en signe de Sa fidélité et de Son amour envers vous. Éduquez-vous, revenez à la raison, soyez conscients de la vérité de la vie. Celui qui vous a donné naissance veille sur vous. Son nom, vous le connaissez. Ne soyez pas indécis, n’hésitez pas, mais rejetez derrière vous votre couardise et votre manque de foi et venez vers la lumière éternelle de la vie pour comprendre le chemin éternel de Dieu Qui vous a relevés des cendres du néant vers la gloire et la grandeur de l’immortalité. Ne vous trompez pas, mais faites de la place pour Celui Qui vous insuffle la vie. Devant Lui, les familles, les générations, les peuples ne périssent pas, mais se renouvèlent et renaissent de ce même Esprit Éternel Qui ramène à l’ordre tout dans ce vaste univers Divin. Le renouvèlement est un bonheur sublime grâce auquel vous êtes honorés à entrer dans le chemin de la lumière où la paix et l’amour se trouvent à chaque pas. Il est le moteur puissant et éternel de la vie qui soulève les esprits défaillants. Il est le chemin du salut sur lequel entre l’humanité infortunée, appelée par le Ciel à un autre grand exploit par lequel on achève ce qui est destiné d’arriver. Le chemin sur lequel je viens vous guider pour vous élever dans le Royaume de Dieu est un chemin éternel ; c’est un chemin rempli de tous les bonheurs de la vie ; c’est le chemin de l’ascension de tous les fils et êtres célestes avant la conception de cette éternité qui n’a ni commencement ni fin. Parmi vous et le chemin des êtres Divins il y a un interstice immense qui ne se mesure par aucune force puissante, mais il existe quand même un lien invisible qui relie tout dans une fraternité inséparable. Ce lien est l’amour de l’Éternel et invisible Dieu – la Source de la vie. Cet amour irrésistible de Celui qui vous aime et prend soin de vous, m’a appelé d’en haut pour venir à votre aide pendant ces temps intenses, qui arrivent pour la dernière fois dans ce monde. Il y a devant vous un grand danger qui s’apprête à détruire toute chose sacrée et plantée par la main de votre Père Céleste. C’est pour cela que je suis venu dans ce monde pour vous guider en personne pendant cette minute la plus dangereuse de la vie. Soyez des hommes fermes et inflexibles, fidèles à votre mission, prêts pour la bataille. Chacun d’entre vous doit faire les sacrifices nécessaires pour que la vérité règne. C’est un moment propice pour montrer que vous êtes une tribu choisie, une graine Royale, un peuple guidé par l’Éternel des armées. Je viens à l’aide de la tribu slave qui règnera sur tous ses ennemis et adversaires qui l’empêchent d’avancer sur son chemin du savoir noble qu’elle s’efforce d’atteindre et dans la tâche qui lui est assignée par la Providence Suprême. Le temps est proche et à la porte de ce monde. La vérité triomphera et règnera dans sa pleine beauté et grâce qui illuminera le visage de ce monde d’une aurore céleste. Voici le jour de la Vérité qui vous a donné naissance pour Sa gloire. Écoutez Sa Voix, Il vient du Ciel, levez les yeux et regardez ce qui vous attend ; ouvrez les oreilles et écoutez les chansons douces, les hymnes plaisants, les anthems majestueux, les chansons des êtres angéliques qui se préparent pour cette journée glorieuse. Écoutez, la fidélité est le premier pas lorsqu’on entre dans la nouvelle vie, elle est la première condition à la porte étroite de l’accueil, elle est le premier fruit de l’Amour que vous devrez offrir devant le Foyer de l’autel du Père. Il ne reste plus de temps à perdre dans de vaines discordes du passé qui ne vous sera profitable que si vous prenez l’exemple de ses erreurs pour corriger les erreurs d’aujourd’hui. Votre renaissance a grand besoin de vertus pures qui manquent. À présent, elle est superficielle, temporaire et vaine, car elle ne peut pas porter les bons fruits qu’on attend d’elle. Ce peuple a un besoin criant d’être géré et gouverné par des principes sacrés et pieux, nécessaires à sa réussite. Ces principes ont été posés il y a très longtemps par Dieu Qui veille à l’amélioration de toutes ses familles ; et ces principes sont semés dans votre âme. À la renaissance des peuples, la raison et le cœur doivent évoluer en parallèle, l’amour et la vertu – ensemble, la force et la raison gouvernent et guident de concert le chemin de leurs bonnes aspirations. En dehors de ces conditions, tout est perdu à jamais pour eux. C’est pour cela qu’il faut s’arrêter et réfléchir à la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour éviter la destruction totale qui vous menace déjà de tout près. J’arrive dans ce monde corrompu et dans cette minute importante pour exercer l’influence nécessaire, pour vous détourner du chemin de la perdition, sur lequel les peuples de la terre se ruent à la légère. Sachez que, si vous rejetez mes conseils bienveillants et si vous vous opposez à mes prescriptions Divines que je vous donne, car vous êtes près de Mon cœur, j’utiliserai alors d’autres mesures beaucoup plus méchantes que je suis mandaté d’appliquer en réponse à votre désobéissance aux commandements sacrés de Dieu. Vous êtes sous ma tutelle et je dois vous gouverner et vous éduquer dans la Parole de la Vérité. Je suis votre gardien et guide suprême parmi les êtres Célestes. Lorsque j’ai accepté la tâche d’être votre protecteur, je prévoyais tous les obstacles que le temps allait produire avant que je ne vous amène en lieu sûr. Je connaissais les obstacles et les échecs que j’allais rencontrer avec vous dans ce grand combat, mais Mon esprit n’a pas renoncé à la mission. Mon amour pour vous m’a ordonné une responsabilité sacrée et j’ai accepté de vous prendre sous ma protection sacrée. Dans le passé lointain, votre esprit ne possédait aucune beauté qui pouvait attirer mon affection. Vous possédiez une allure répugnante et ceux qui posaient leurs yeux sur vous étaient repoussés par votre cœur grossier. Pour cette mauvaise imperfection Je ne vous ai pas rejetés, ni ne vous ai détestés pour l’allure grossière qui habillait votre âme, mais je vous ai aimés de tout mon esprit bienveillant qui a pénétré votre âme et commencé à chercher une vertu Divine quelconque, un trait noble, pour qu’il puisse le cultiver et le fructifier afin qu’il porte fruit en abondance et créé en vous un comportement pur, sacré et noble, pour vous rendre dignes d’entrer dans la famille des premiers peuples que l’Éternel des armées a choisis pour faire sa volonté éternelle et sainte. Aujourd’hui, il est temps de décider du sort de ce monde corrompu dans lequel le Ciel vient apporter un changement radical et majestueux et cela arrivera bientôt, dans le Nouveau siècle qui approche pour écrire de nouvelles pages sur le visage de la terre. C’est pour cela que je souhaite vous préparer, car vous êtes en arrière à cause de vos crimes actuels et des anciens péchés de votre peuple, pour lesquels d’innombrables victimes et souffrances ont été nécessaires pour laver et épurer votre répugnance dégoutante, avec laquelle vous avez mis Dieu en colère, et il vous a tourné le dos et vous a laissés à l’épreuve pénible qui a duré des siècles, pour que vous reconnaissiez vos péchés et vous repentiez pour avoir brisé les liens de Son amour. Mais la Colère de Dieu n’est pas éternelle ; Sa miséricorde est dans les familles, sa grâce est éternelle pour ceux qui l’aiment et sa bienveillance ne se retire pas. Il vous guide dans ces temps sombres d’une main ferme et son œil a veillé sur vous pendant que vous traversiez les chemins périlleux de ce monde. Dans cette tâche, Moi, votre Protecteur Suprême, j’ai eu à faire de grands efforts et sacrifices pour redresser votre passé, pour vous éduquer et vous habiller dans la beauté de l’éternel qui vous est destiné. Pour cela, j’ai eu la bonne volonté de faire venir de loin, de l’autre bout des cieux, les deux frères, lumière de la famille slave, et de leur donner la Parole de la Vérité et la Parole de la Vie, pour vous l’apporter et vous apprendre mon chemin qui vous mènera vers la Lumière Éternelle que j’habite ; la même lumière de la vie que je vous ai offerte pour que vous passiez à la postérité, et que le monde n’a pas acceptée, mais a rejetée et a livré mon oint du testament, Jésus, aux insultes et à la mort, car les actions de cette famille étaient mauvaises. Cependant, ceux qui ne respectaient pas Mon testament ont eu leur récompense pour leurs violations et, à partir de maintenant, tout s’achève. La justice est invariable, mon Père est Éternel, son travail presse, vous êtes Mon peuple. Dieu a cherché une demeure pour Soi-même et Son choix est tombé sur la famille slave, que le Ciel a aimée pour sa vertu Divine. C’est pour cela que je vous ai envoyé Mes deux serviteurs, pour vous apporter l’heureuse nouvelle de quitter l’obscurité des dieux païens. Et il y eut une grande joie dans les mondes de la lumière, lorsque Dieu a apposé son sceau sur vous et a posé Son Esprit dans votre cœur en signe de testament éternel. Et je suis apparu à votre Gouverneur qui était alors au pouvoir et je lui ai annoncé la Volonté du Ciel d’accepter Mes Messagers du Nouveau testament et il a écouté ma voix et il a eu l’honneur devant Moi de devenir le père de votre renaissance spirituelle. Et je vous dis que, dans la famille slave, il n’y a pas eu de plus humble et de plus sincère Gouverneur que lui, qui a accepté la promesse donnée avec une foi inébranlable et, tout comme Abraham qui n’a pas épargné son fils, mais l’a sacrifié vivant au nom de Dieu, votre Gouverneur et père de la famille slave s’est montré aussi pieux en sacrifiant les yeux de son ainé, une offrande spéciale pour Dieu, en signe de sa fidélité éternelle envers Lui. Et à partir de ce jour s’est réalisée votre mission de l’Éternel des armées qui, dans Sa sagesse infinie, a bien voulu glorifier avec vous toute la famille slave, dans laquelle Dieu Tout-Puissant vit pour toujours et à laquelle il accorde la première place dans Son Royaume, qui arrive déjà dans ce monde souffrant. Comprenez la vérité éternelle que l’élévation de la famille slave est une élévation nécessaire pour tous, que Dieu fait lui-même pour son Élu, le Seigneur du Salut, Qui apparaitra dans sa pleine Gloire et Force pour rétablir le Royaume éternel de la Paix - le Royaume de Dieu sur la terre. Et celui qui conteste votre primauté maintenant, Dieu le dit lui-même, conteste la Mienne, car j’ai le pouvoir de donner la Mienne à qui je veux et, si j’offre Ma bonne volonté, qui daigne s’opposer à Moi et Me dire quoi faire ? Celui qui daigne, qu’il vienne ici pour essayer sa force et il verra. Je suis Un et Ma parole est éternelle et je suis fidèle dans toutes Mes voies. Ma Parole est irréfutable. Dieu est votre gouverneur. Il est votre époux qui vous envoie Ses offrandes, qui éprouve de la joie pour vous, comme un marié, pour l’amour que vous avez accepté avec sincérité de Lui, Qui est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je viens des endroits qui précèdent l’éternité pour vous inciter à mener une vie saine et pieuse, pour vous mettre en garde contre le péché que vous pourriez commettre encore une fois malgré la volonté suprême du Ciel qui vous rejetterait comme dans le passé, quand vos crimes ont irrité Dieu et qu’Il vous a laissé tomber sous les pieds de vos ennemis, qui sont venus de loin pour vous punir pour vos crimes et pour faire la volonté du Juge suprême sur vous. Mais dans votre déchéance d’autrefois, Mon Amour est venu à votre aide, car vous n’étiez pas complètement rejetés du visage de Celui qui vous avait choisis. À l’époque du joug qui a duré des siècles, je vous guidais sans relâche dans la voie de la patience et de l’humilité et je vous apprenais à corriger votre vie, à comprendre vos pêchés, à vous repentir et à vous tourner vers votre Seigneur Dieu de tout votre cœur, avec qui vous lient les liens de mariage d’une vie pure et chaste. Dans toutes vos souffrances et épreuves, je vous appuyais de Ma main et je donnais de la force et de la puissance à votre esprit pour ne pas vous décourager complètement et vous noyer dans la vase du désespoir. De toutes mes forces, je me suis mis à créer en vous une âme pure et chaste, d’un comportement Divin. À la fin de votre longue épreuve, lorsque le Ciel a décidé, selon la providence de Dieu, de vous libérer du joug pénible, j’ai été le premier à avoir insisté de vous libérer, car je croyais que vous voudriez profiter de la grâce accordée pour corriger le passé ; cependant vous avez abusé des cadeaux de la liberté. Malgré cela, j’ai commencé votre libération en mettant à l’œuvre toutes mes forces puissantes à travailler partout pour l’atteinte et la réalisation de la grande pensée que je dois achever dans les plus brefs délais dans le temps qui attend mes ordres suprêmes, mais vos discordes, votre mode de vie nouvellement débauché empêchent l’idée sainte qui me tient à cœur pour votre bien et pour le bien de toute la famille humaine ; mais tout a ses limites, cela vous devez le savoir. Pendant les dernières années de votre nouvelle vie, je vous ai guidés en sécurité jusqu’à cet instant et j’ai fait les plus grands efforts pour vous protéger de dangers périlleux. Remerciez Dieu de ce que je ne peux pas être vaincu. Le temps approche, et c’est maintenant que vous essaierez Ma Force, et vous verrez que Je suis Dieu qui ne se trompe pas, mais vous êtes un peuple intraitable qui ne sait pas où est son bien. La faiblesse de votre âme est la désunion totale et le désaccord, ce qui empêche l’œuvre sacrée de la famille slave, mais je suis fidèle dans mon œuvre à Celui Qui M’envoie. Pour Lui, les obstacles et les difficultés n’existent pas, Sa volonté est éternelle et inflexible, et tout ce qu’il a dit arrivera, mais pas de vos jours, et si vous retournez en arrière, comme le peuple d’Israël dans le désert, vous laisserez vos ossements, tout comme eux, à cause de votre couardise et manque de foi total. Mais la nouvelle génération, que l’Éternel des Forces soulèvera lui-même, accomplira Ses intentions, destinées à se réaliser. Vous pouvez entraver le progrès de votre travail, si vous vous adonnez à la vie dissipée des peuples dépravés, et cela me fait veiller davantage sur vous, pour vous garder de ne pas revenir en arrière sur vos pas et tomber dans les rets du malin, ce qui vous couterait la vie. Cela m’a fait descendre parmi vous, pour effacer et éliminer la haine infernale entre vous et vos frères qui ont sacrifié pour vous des vies humaines innombrables ; c’est la sainte Russie, à laquelle Dieu a réservé un grand avenir pour qu’elle fasse Sa volonté au nom de votre gloire et la gloire de Son Royaume. Elle vous rendra hommage comme Abraham à Melchisédech qui l’a béni. Elle vous doit sa force et sa gloire et telles sont les ordonnances Divines : l’un sème, l’autre récolte et, à la fin, ils prennent tous part à la grâce Divine. Aujourd’hui, la haine infernale est en train d’être éliminée, le cours des évènements change, les forces infernales battent en retraite devant les premières forces sur le champ de bataille, les violateurs de la paix de Dieu seront punis partout et Sa justice sera rétablie sur la terre. Le Royaume que je viens rétablir n’est pas celui de la haine, mais de l’amour ; levez les yeux et comprenez que c’est le temps de la moisson. Bientôt, je ratifierai la vérité de mes paroles Divines. Encore un grand exploit et tous les cœurs trembleront et les spéculations du monde finiront une fois pour toutes. Le Ciel, en signe de sa bienveillance, vous a donné une grande miséricorde et son amour en gage sacré qui est gardé parmi vous. À partir de ce jour, où la réponse est donnée, commence votre rédemption et je vous préviens de préserver ce que je suis en train de bâtir, et de ne pas le démolir, car c’est sacré, et si vous essayez de commettre des sacrilèges, je laisserai trois malheurs sur vous : famine, épidémies et ruine, et je ne vous épargnerai pas, mais je vous jugerai et vous vous souviendrez toujours que c’est Dieu qui a parlé. Gardez Ma parole. En ce gage, que je vous ai confié, repose votre avenir, c’est le fondement sacré de votre maison, l’espoir et la vie de votre famille. Écoute-moi, famille slave, et sois témoin de ma parole. Je m’adresse à vous - mes serviteurs, chefs, enseignants, et à vous - érudits, pharisiens et hypocrites, et je vous ordonne de ne pas corrompre mon peuple que je vous ai confié. N’allez pas sur les mauvais chemins, il est temps de repenser votre vie, menez mon peuple sur le chemin de la vérité et ne le trompez pas, aidez les faibles dans leurs difficultés et n’insultez pas les pauvres. Laissez les crimes, rejetez l’injustice, laissez la débauche, car Dieu ne peut pas supporter ces actes répugnants qui ont lieu partout devant Lui. Sa patience a dépassé ses limites et je suis appelé à mettre fin à ce mal inguérissable. Pensez-y, tant que vous en avez encore le temps, car l’heure approche et, bientôt, ce sera trop tard pour me trouver. Pensez au manque de foi que vous éprouvez délibérément et qui ne vous apportera aucun bien. Voilà que je descends pour la deuxième fois depuis que vous êtes devenus mon peuple, pour voir de mes yeux comment vous êtes, comment vous vivez, et mon esprit est ému par l’image triste que je vois. Vous êtes à plaindre, car j’ai sacrifié pour vous tout ce que j’avais acquis : vie, gloire et honneur, pourtant vous avez abusé de Ma bonté et de Mon amour. Devant moi, il y a beaucoup de vos frères et sœurs, violés et grugés par vous-mêmes. Allez vers eux, confessez-leur vos pêchés et faites la paix chacun d’entre vous avec son prochain. Le jour, quand je viens me révéler dans Ma pleine gloire, je veux que ce soit un jour de joie et non un jour de peine, un jour consacré à Mon Dieu. Je suis Elohil, l’ange du testament de Dieu. Transmis le 8 octobre 1898.
 22. APPEAL TO MY PEOPLE Bulgarian sons of the Slavonic family, listen to the words of Heaven: Brothers and sisters of the Slavonic home, suffering folks of kin, dissentious tribe, the soul and heart of the future, the life and redemption of the present, peace bearers and defenders, sons of God’s Kingdom, listen to the Word: Heaven has assigned a sacred duty for you in the Kingdom of Peace, which is to come, and will in its prime mark a sublime event in this world’s life; and if you stand true even now to this noble and sacred calling awaiting you, then, believe me, The LORD of hosts himself will bestow on you the glory and lordliness of His Life and shall inscribe your names in the Supreme Scriptures of the supreme worlds, conducting the Supreme sacred cause of sublime redemption. A glorious future is in store for you, which shall come not to put an end to or destroy Life, but to resurrect it in its thorough completeness. All folks and people chosen, who make the cream of the new generations of humanity, are called to take part in this Life. Your time is nearing, your trial is coming to an end, the hour of your calling is tolling and the minute of life is striking to awaken you to enter upon this blissful Life, which is penetrating this long-suffering Earth. I have come from above by the supreme order of God – your Heavenly father, who has entrusted me with the great mission to forewarn you of the bad ways, and give you the good news about Truth in Life, which is descending from the heavenly home of the eternal Light to enlighten every mind, to grant rebirth to every heart and to raise and renew every spirit – chosen children of Truth, meant to constitute the conceived grain of the New human species to which the Slavonic family, Judah’s [Jacob’s son] knee, shall be the moulding earth. The Leader to salvation, Zion’s anointed person, God’s King, the brother of all suffering ones, shall come in all his might and spiritual perfection and shall transform the appearance of this World. You will soon take a high standing in the redeemed supreme worlds, which little by little, steadily ascend one upon another to new layers of the upper supreme worlds. In the Heaven of divine orders, where this world of ours shall yet make a move to take the place allotted unto itself by the Master Supreme among others. Your stepping into these new infinite boundaries of the eternal worlds’ New Kingdom shall be celebrated by a sign given by the Supreme Ruler, Master and King over everything. He will meet you together with the likenesses of Angels, who will come to greet you with joy and cheer, as fellow-citizens of the Eternal Kingdom whose might and glory never end. Do not let God down with your conduct; never doubt His Truth, brought to you from his Divine abode as testimony of His faith and love for you. Enlighten yourselves, come to your senses, and know the truths of Life. The one, who delivered you, is watching over you. His name you do know. Do not be of two minds, do not hesitate, but rather cast your cowardice and frailty away and come to the eternal Light of Life, to know the eternal divine ways of God who raised you from the dust of nothingness to the glory and grandeur of immortality. Do not fool yourselves, but make room for the One who brings life to you. Before Him, families, generations, people are not wasted, but are restored and reborn by this very same Eternal Spirit, who brings order into everything in this spacious divine world. Renovation is a sublime bliss helping you to honour yourselves, to step upon the road to Light where Peace and Love reside at every step. It is Life’s powerful driving force, which raises all disheartened souls. It is the road to salvation, onto which the unhappy human species is entering, summoned from Heaven, to one more grand feat, which will put an end to everything as it is meant to be. The road onto which I have come to take you in order to enter God’s Kingdom, to serve him, is an eternal road; a road full of Life’s kindness, it was this road that took all sons and divine Images to ascension before the conception of the very Eternity itself having no beginning or end. And between you and the road of Divine images there is a huge interstice, immeasurable by any mighty power and still there is an invisible bond that connects everything into one inseparable brotherhood. This bond is the Love of the eternal invisible God – the source of Life. This overwhelming Love of the One who loves you and cares for you, has summoned me from above to come to help you in these intense times, which shall reign for the last time in this world. A great danger is facing you, intending to destroy everything sacred, planted by the hand of our Divine Father. This is why to this world have I come, to guide you personally during this most strenuous minute of life. Be brave, adamant, and unyielding, true to your calling, arms across the waste-line, ready for the battle. Everybody must make the needed self-sacrifices so that Truth can triumph. Now is the favourable moment to show that you are the chosen people, of Royal seed, people led by God Almighty. I am coming to the aid of the Slavonic family; they are destined to triumph over all their enemies and foes, impeding them on the way of the noble knowledge they are aspiring to attain, and of the predilection that the supreme intent of Providence has destined to the Slavonic family. Time is close and at the gates of this world. Truth shall triumph and shall set in its entire beauty and charm that will enlighten the face of this world with divine radiance. Here you can see the day of Truth that delivered you to His glory. Listen to His voice, He is coming from above, raise your eyes and see what there is in store for you, open your ears and listen to the sweet songs, the pleasant hymns, the inspiring anthems, songs of praise by the likenesses of Angels preparing for this glorious day. Listen, faithfulness is the first step to enter into the New life, it is the first condition at the narrow gates of acceptance, it is the first fruit of Love that you have to submit to at the feet of the Father’s altar. There is not sufficient time to go back over old discords, which would be of no use to you, unless you learn from your mistakes so that you can rectify your current ones. Your rebirth seriously needs pure virtues, which are not to berarely encountered. [M1] It is now superficial, not reaching deep down to the roots, temporary and unimplemented, which cannot deliver the expected ripe fruit. These people have a crying need for guidance, to be led by holy and godly principles that are needed to be successful. These principles have been set out time ago by God who takes care of the improvement of all of His families and these principles have been introduced into our souls. People can be renovated only when mind and heart act in parallel, Love together with Virtue, Power and Mind jointly guide and lead them along the road to commendable attainment. Outside these lines everything is forever wasted for the people. Therefore you need to take a break and consider the situation you are in, so that you could avoid the general devastation pending above all of us. I have come into this vicious world at a crucial minute to apply the needed influence, to divert you from this noxious road, along which the people on Earth are rushing recklessly. Remember, in case you scorn upon my good advice and resist my Divine instructions that I am bestowing upon you, as I hold you dear to My heart, in such a case I shall apply other measures much more severe, which I am entrusted to exercise in return of your recalcitrance to the sacred Divine orders. You are in My custody and I am bound to guide you and raise you in the Word of Truth. I am your guardian and supreme leader in the Heavenly images. When I took vows to be your guardian, I have foreseen all difficulties to be encountered in time until I take you to a safe place. I did knowknew[1] the many obstacles and mishaps we would face with you in this glorious battle, but My spirit stood by my intentions. My Love for you dictates a sacred duty to me and I took a step forward to take you under My supreme safe-guarding. In the distant past your Spirit did not possess any beauty; it could not have attracted me to love you. You were a detestable sight and whoever cast a glance at you, felt repelled by your callous heart. I did not turn away from you on account of this awful shortcoming of yours, neither did I cut you off for the vulgar casing you had put on over your soul, but I came to love you entirely with my loving Spirit, which set itself to penetrate you and find any divine virtue, any kind feature in your soul, so that it could mould and fertilize it, so that it could bear fruit in abundance and generate a pure, holy, and elevated conduct, to bestow on you the privilege to be among the species of the first people chosen by God Almighty to implement His eternal and divine will. Nowadays it is already time to decide the major destiny of this vicious world, where Heaven is heading to perform a fundamental and magnificent transformation and soon this will come, in the New century, approaching to turn a new leaf in the life on Earth. This is why I want for you to be prepared, as you are lagging behind due to your present crimes and to the previous sins of your people, because of which you had to go through infinite sacrifices and sufferings, until the complete cleansing and purging of your loathsome vileness, which annoyed God and provoked Him to turn away from you and leave you in the century-lasting ordeal in order to get to know and repent your sins which severed the sacred bonds with His Love. But God cannot be angry forever; His mercy has been with generations on end, His kindness survives forever with these people who love Him and His blessing is not retrieved. He has guided you through all the dark ages with his steady hand and has kept an eye on you while you were wandering along the dangerous ways of this world. To this I, your Supreme guardian, had to make a lot of efforts and sacrifices, to remedy your past, to raise and put you in the beauty of Eternity, which was meant for you. Therefore I had the kindness to summon from very far, from the confines of Heaven, the two brothers[2], the luminaries of the Slavonic people, and to hand to them the Word of Truth and the Word of Life, so that they could bring this to you and teach you of My ways, which would take you up to the Eternal Light where I reside: the Light of Life, which I sent to you to abide in it, which the world did not accept, but averted itself from and transferred My anointed person of the Testament, Jesus, to profanation and death, because the deeds of these people were devious. But the offenders of My Testament received payment for their wrongs and from then on everything was interrupted. Justice is eternal, my father is unalterable, His deeds are immutable, you are My people. God was looking for a home for himself and His choice fell with the Slavonic family, which Heaven came to hold dear for its Divine virtues. Therefore I sent the two servants of Mine to you to deliver to you the delightful news to step away from the darkness of the obscure pagan deities. And joyful delight it was in the worlds of Light, when God laid the seal of His majestic name upon you and implanted His Spirit into your heart for good as eternal Testament. And I appeared to your then regal ruler[3] and announced to him the will of Heaven, to accept My messengers of the New Testament and he listened to My voice and honoured himself before Me to become a forefather of your spiritual rebirth. And here I say to you that no other humbler or more ingenuous ruler has ever been born in the Slavonic family, who with unflinching faith took to heart the promise given, like Abraham, who did not take pity on his son, but offered him as a live sacrifice to God. Such were the deeds of your God-loved ruler and father of the Slavonic family, who ceded the eyes of his first-born son in a good offering, a gift selected to God, in token of a firm faith in Him. And from this day on you were recognized by God Almighty, who in His infinite Wisdom decided to glorify you together with all Slavonic people, in whom God Almighty lives forever and to whom He allotted the first place in His Kingdom, which is already unfolding in its prime in this suffering world. Know the immutable Truth, that the elevation of the Slavonic family is an elevation needed for all, an elevation that God Himself performed for the one chosen by Him, the Leader to Salvation, who would soon appear among you in His entire glory and might, to restore the eternal Kingdom of Peace, the Kingdom of God on Earth. ‘And if someone shall dispute our leadership from now on, God Himself asserts, this someone shall dispute Mine, as I have the power to grant mine to whomever I want; and if I cede of My good will, who could that be to oppose Me or tell Me what to do. The ones, who dare, let them step ahead and try their might and they shall see. I am the only One and My word is immutable and I am faithful and true in all of My ways. My Word is undeniable.’ God is your Master. He is your bridegroom who sends His gifts, who rejoices with you for the Love you accepted faithfully from Him, who is King of Kings and Master of Masters. Therefore I have come from the pre-eternal abode to inspire you for good and holy life, to safeguard you against new sins against the Supreme will of Heaven and not to be denied, as previously, when you annoyed God with your wrongful deeds and He allowed you to fall in the hands of your enemies, who came from afar to punish you for your crimes and to enact the rule of the Supreme Judge over you. However, in the past falling of yours I supported you with My Love, because you were not completely cast away from the face of the One who had chosen you. And during the long-lasting yoke I had constantly been guiding you instilling patience and humility and teaching you how to rectify your life, to become aware of your sins, to repent and to fully open your heart to your God, with whom you are in marital bonds of pure and immaculate life. In all your sufferings and trials I have supported you with My hand and have imparted strength and power to your Spirit, not to lose heart completely and not to get lost in the slime of desperation. And with all My might I started working to create a pure and impeccable soul of divine conduct. And at the end of your long-lasting ordeal, when Heaven, under the Supreme discretion of God’s Providence, decide to rescue you from the burdensome yoke; I was the first one, who appeared to intercede and liberate you, assuming that you would avail of the granted blessing to rectify your past; but you misused the gifts of liberation. I, however, started liberating you by using all of My energy working for you to accomplish the glorious idea, which I have to complete in the shortest time, which awaits for my supreme order. But your discords, your new profligate life, hold back the sacred idea, which I have taken to heart for your sake and the sake of all the human species; but there are limits to everything, this you must remember. During these recent years of the newly started life of yours I Have guided you in safety until this minute and Have made every effort to safeguard you from many pernicious evils. Praise God that I am not of the kind to be defeated. It is approaching and now is the time when you will experience My Might and you will know that I am God, who cannot be deceived, but you are self-willed people, who do not see where it is good for you to be. The weakness of your souls is the total dissension and disagreement, which is in the way of the sacred cause of the Slavonic family, but faithful I am to the deed of the One, who has sent me. There are no obstacles, no difficulties to Him, his Will is eternal and unbending and all he had said shall be, but not in our days, if you go back like the Jews in the desert and you shall leave your bones like them because of your cowardice and total lack of faith. The new generation, which God Almighty Himself would raise, shall implement His intentions destined to come true. You may slow your progress, if you indulge in the promiscuous life of depraved people and this makes Me more vigilant for you, lest you again go back and fall in the trap of the devil, and such a fall shall cost you your life. This made Me come down from above among you, to defend you again, to alleviate and eradicate your loathsome hatred for your brothers’ folks, who had for your sake offered innumerable human sacrifices; this is holy Russia, to whom God has allotted a glorious future to fulfil His Will for your glory and the glory of His Kingdom. You will receive a gift from her, just like Melchizedek from Abraham, whom he also blessed. Today’s power and glory to you she owes, such are the Divine ordinances: one shall sow, another shall reap, and in the end all shall participate in the Divine wealth. Today the infernal malice is being obviated, events are taking a different course, the wicked forces are withdrawing before the first forces, the offenders of God’s Peace shall be punished everywhere and His Justice shall be restored on Earth. The Kingdom that I shall restore is not a Kingdom of hate, but of love; raise your eyes and see that the world is ripe to harvest. I shall soon prove the truthfulness of My Divine words. Yet another great feat and all hearts shall tremble and the philosophizing of the world shall cease once and for all. Heaven in token of its benevolence has given you one holy covenant of mercy and Love, which is kept among you. And on the day the response is given, from this day your redemption shall commence. And I warn you to keep what I erect, not to demolish it, because it is sacred; and if you dare commit sacrilege, three evils shall I bestow on you: famine, plague, and devastation; I shall not spare you, but I shall judge you and shall remember forever that God has spoken. Mind My words. In the Covenant that I Have entrusted you with, there lies your future, it is the tablets of your home, hope and life for your kin. Listen to Me, Slavonic family, be my Witnesses, that I Have spoken to you. I am now addressing you, my servants, leaders, teachers, and you people of letters, Pharisees and hypocrites, and I order you not to deprave My people, whom I have sent to you. Enough following the bad ways, it is time for you to reflect, lead My people along the way of Truth and do not fool them, help the helpless in their hardships and do not offend the poor. Give up lawlessness, reject injustice, leave profligacy behind, because God cannot tolerate these deplorable deeds, taking place everywhere before His eyes. His Patience has gone beyond limits, I was called to put an end to an incurable evil. Reflect upon this while still there is time ahead; the hour is approaching and even now it might be too late for you to start looking for Me. Reflect on this, the lack of faith you experience wilfully, shall bring you no good. Here I have come for the second time since you became My people, to see for myself what you look like, what life you live, and My spirit was moved by the lamentable picture. Pitied you should be, for whom I have sacrificed everything I had: life, glory and honour. You abused My kindness and My Love. I face a multitude of wretched brothers and sisters of yours, raped or robbed by you yourselves. Go to them and confess your sins and all of you make Peace with your fellow men. The day, when I shall disclose myself to you in My sublime glory, I want it to be a day of Rejoicing, not of sorrow, a day devoted to My God. I am Elohim[4], the Angel of God’s Testament. 8 October 1898, Varna[5] ------------------------------------------- [1] I did know the many obstacles … - to achieve emphasis, as the phrase in Bulgarian is emphatic – but we can do without the emphasis I guess [2] The two brothers – these are Cyril and Methodius [3] your then regal ruler – this is Tsar Boris I [4] Elochil – in certain transcripts of Appeal to My People, the name is Elochim. According to Christian tradition the Elochims (Powers) are one of the nine hierarchies of supersensitive creatures, which in comparison to the human race stand at a higher degree of development of awareness: Angels, Archangels, Principalities, Elochims, Mights, Dominions, Thrones, Cherubims and Seraphims. In the text of the Master Beinsa Douno the term Angels is mostly used to denote the multitude of all nine hierarchies. According to certain interpretations Elochil is the name of the Archangel under whose spiritual leadership the Bulgarian people are placed. In a letter to Dr. Georgi Mirkovich dated 14 November 1898, the Master Beinsa Douno called him Elochil. [5] Appeal to My People – was recorded by the Master Beinsa Douno on 8 October 1898 and during the same month he read it before Maika, the Varna Charitable Society. On 14 of November 1898 he sent it by post to Dr. Georgi Mirkovich (1826 – 1905) in Sliven with instructions to be printed and published, but on 2 December he wrote to Penyu Kirov (1868 – 1918) in Bourgas to postpone printing and to disarrange the print. The complete text of Appeal to My People reached us through a transcript by Mincho Sotirov, made in 1915 in Bourgas. Appeal to My People was first published in Sofia, 1994. [M1]Context? Edditors note In "Appeal To My People" I really felt that it should not be changed too much, even though it has some very long sentences, and the order of the words here and there could be changed around, but one can understand it perfectly the way it is. I did make a few changes, but it felt wrong to do more than that. In fact if too many changes are made the text could lose its meaning and strength. I have one question though – Going over various texts in the web sites in relation with the Master, after translating this lecture I came across a lecture by the Master titled “Call to my people”, i.e. this must be the same lecture – I guess this is a translation done previously – had I seen it before, I would not have translated the title “Appeal to my people” – now I leave it up to you to decide whether for consistency sake we should have this lecture also titled “Call to my people”
 23. List of titles of lectures 1898-1912, 1913, 1314, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 Може да помогне за заглавията
 24. 1944 Възприемане и предаване/Сито и дармон, УС, СБ - София, 2.1.1944г. Родени от Бога, ООК - София, 5.1.1944г. Ново разбиране, МОК - София, 7.1.1944г. Божественият ден, УС - София, 9.1.1944г. ПОСЛЕДНО СЛОВО Пребъдване, УС, ИБ, ПС - Мърчаево, 19.3.1944г. Новото в живота, ИБ, ПС - Мърчаево, 22.3.1944г. Най-красивият ден, УС, ИБ, ПС - Мърчаево, 16.4.1944г. Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ, ПС - в. Острец, 22.6.1944г. Той иде!, ИБ, ПС - Мърчаево, 12.7.1944г. Поливане, ИБ, ПС - в. Острец, 25.8.1944г. Сиромах и богат, ИБ, ПС - в. Острец, 26.8.1944г. Ценното, ИБ, ПС - х. Еделвайс, 26.8.1944г. Сянка и реалност, ИБ, ПС - х. Еделвайс, 28.8.1944г. Зовът на новото, ИБ, ПС - Мърчаево, 24.9.1944г. Милият поглед, ИБ, ПС - София, 22.10.1944г. Служители на земята / Служители, ИБ, ПС - София, 25.10.1944г. Изменена посока, ИБ, ПС - София, 27.10.1944г. Слабият и силният, ИБ, ПС - София, 29.10.1944г. Факти, закони, причини, ИБ, ПС - София, 1.11.1944г. Скрито богатство, ИБ, ПС - София, 3.11.1944г. Реалности в живота, ИБ, ПС - София, 5.11.1944г. Най-лесната работа, ИБ, ПС - София, 8.11.1944г. Неповторими неща, ИБ, ПС - София, 10.11.1944г. Като малките деца / Като децата, ИБ, ПС - София, 12.11.1944г. На фокус, ИБ, ПС - София, 15.11.1944г. Най-малкото приложение, ИБ, ПС - София, 17.11.1944г. Деветте съществени причини, ИБ, ПС - София, 19.11.1944г. Божествени подбуди / Божествени импулси, ИБ, ПС - София, 22.11.1944г. Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ, ПС - София, 6.12.1944г. Постижения / Постижение, ИБ, ПС - София, 8.12.1944г. Разумна икономия / Нова земя, ИБ, ПС - София, 10.12.1944г. Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ, ПС - София, 13.12.1944г. Неделими неща, ИБ, ПС - София, 15.12.1944г. Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ, ПС - София, 17.12.1944г. Последно Слово / Последното слово, ИБ, ПС - София, 20.12.1944г.